Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Administratívny štýl

639 views

Published on

Prezentácia o administratívnom štýle, zdroj Jozef Mistrík Štylistika

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Administratívny štýl

 1. 1. R O M A N A F A B Š O V Á , B I B I A N A L A C I A K O V Á , I V E T A M A J E R O V Á ADMINISTRATÍVNY ŠTÝL
 2. 2. • P Í S O M N É P R E J AV Y • Š P E K U L AT Í V N E K O N Š T R U O VA N É V E T Y • D Ĺ ŢK A V E T Y B O H ATO D I F E R E N C O VA N Á • V Ý S K Y T D L H Ý C H A J K R Á T K Y C H V I E T VLASTNOSTI
 3. 3. •Na základe dohodnutých dodacích a platobných podmienok s Vaším zástupcom K.Malinom v decembri m.r. objednávame týmto záväzne transportné zariadenie podľa dokumentácie v kalkulovanej cene 16 000 sk, slovom šestnásťtisíc korún, ktoré nám dodajte do 30. apríla t.r., franko stanica Martin, a zásielku nám avizujte aspoň jeden týţdeň vopred, aby sme si mohli zabezpečiť odvoz Vami dodaného transportného zariadenia zo stanice vo Švedlári. Príklad (úryvok)
 4. 4. V E Ľ K Ý V Ý S K Y T S E K U N D Á R N Y C H P R E D L O ŢI E K n a p r i e k, n á s l e d ko m, p ro s t re d n í c t v o m, v p l y v o m, zá s l u h o u , p o mo c o u , ko n č i a c , n e v y n í ma j ú c , v y j mú c , za č í n a j ú c P R E D L O ŢK O V É V Ý R A ZY: n a zá kl a d e , s o h ľ a d o m, s c i e ľ o m, za ú č e l o m, v r á mc i , v zá u j me , s o zre t e ľ o m, v zh o d e s , v d ô s l e d ku , v p r í p a d e , v p o me re k, v p o ro v n a n í s , v s ú v i s l o s t i s . . . K O M P R I M O VA N É V Ý R A ZY S C H E M AT I ZO VA N Á S L O VO S L E D N Á P O D O B A S P O R A D Í M 1 . V ý c h o d i s ko – 2 . J a d ro N O C I O N Á L N Y, N E E XP R E S Í V N Y, O B J E K T Í V N Y V Ý R A Z A D R E S Á T – v ä č š i n o u ko l e kt í v n y – 2 . o s . p l u r á l P O D Á VAT E Ľ - 1 . o s . p l u r á l
 5. 5.  IMPORTOVANOSŤ  STEREOTYPNOSŤ A SCHEMATICKOSŤ  ENUMERATÍVNOSŤ  SITUOVANOSŤ
 6. 6. V E Ľ K O S Ť P Í S M A P R I E S T O R O V Á O R G A N I Z Á C I A T E X T U D R U H T L A Č E F U N K C I A T E X T U GRAFICKÉ PROSTRIEDKY
 7. 7. Ţánre a útvary administratívneho štýlu Najmladší štýl Ţánrovo nie je ustálený Tu je útvar schematizovaný Niekedy má predpísané rozmery oproti ostatným štýlom Podoby väčšiny ţánrov a.š. sú takmer celkom normované
 8. 8. Činitele ktoré vplývajú na formovanie a ustaľovanie ţánru • Musí sa im vyhovieť z vecného hľadiska Administratívno – právne predpisy • Zahŕňa rozsah a úpravu ţánru a je diktovaná rokovacou praxou Forma • Vynucuje si ju účelnosť administratívnych prejavov Vecnosť výrazu
 9. 9. Druhy ţánrov v administratívnom štýle 1. Dokumentárne ţánre 2. Oznamovacie ţánre 3. Heslové ţánre
 10. 10. 1. Dokumentárne ţánre Cieľ : zachytiť, fixovať a konzervovať isté uznesenia, dohody, záväzky Sú to listiny ako : zápisnice, protokoly, rozličné potvrdenky, zmluvy atď. - ich autorstvo je známe - nemajú priameho adresáta - nie sú písané formou dialógu Základná funkcia : dokumentovať, registrovať
 11. 11. Zápisnica Protokol  Schôdzky, stretnutia, za sadnutia, rokovania → kolektívne uznesenia  Stručná  Má charakter správy  Informačný slohový postup  text sa vyhotovuje na základe poznámok  Závaţné podujatie z ktorého sa má urobiť obšírny, podrobný a bohato doloţený dokumentačný zápis  Obšírny  Má charakter reportáţe  Informačný ( rozprávací ) slohový postup  Doslovné výpovede prítomných
 12. 12. Rezolúcia - Vzniká ako záverečný akt rôznych rokovaní, zasadnutí, stretnutí, zjazdov a zhromaţdení všetkých druhov . - je akýmsi manifestačným uzavretím rokovania , uznesením kolektívu - kratší alebo dlhší zhustený text v ktorom sa dáva najavo váţnejšie rozhodnutie kolektívu - je abstraktnejšia a expresívnejšia - kompozične má lineárny a enumeratívny charakter - jej úlohou je pobádať a provokovať k zásadnejším rozhodnutiam -vety sú dlhé a zloţité
 13. 13. Zväzok : sľub ktorý si dáva kolektív alebo jednotlivec, rozsah rozvetvený al. aj jedna veta, slohový postup je informačný, text sa nečlení Zmluva : písomný záznam ktorý vzniká na základe vzájomnej dohody, má predpísané znenie, text sa nezostavuje voľne Potvrdenka : dokument ktorý nahrádza istú vec , oznamuje fakt o prevzatí veci, nemá adresáta, formulácia je záväzná Potvrdenie : osvedčenie, výpoveď svedka, miestoprísaţná výpoveď ktorej sa verí, štylizujú sa trošku voľnejšie, vyskytujú sa ako doloţky k iným adm. ţánrom Zmenka : záväzný platobný príkaz, cenný papier na úrovni platidla, štylizovaná je ako príkaz zaplatiť niečo, má presne predpísané náleţitosti ktoré musí obsahovať , text musí byť jednoznačný, nečlenený, lineárny ,vecný
 14. 14. 2. OZNAMOVACIE ŢÁNRE Adm.Š. VLASTNOSTI: ♦ adresovanosť ♦ rôznorodosť ♦ menej všeobecné ♦ menej schematizmu
 15. 15. 2. OZNAMOVACIE ŢÁNRE Adm.Š. Hlásenia Správy Vyhlášky Oznámenia Prípisy Pozvánky Inzeráty Ţánre s najdlhšou históriou Adresované verejnosti Konkrétne sú to: Zostavujú sa po zakončení práce, schôdz e, rokovania.. .
 16. 16. Vyhlášky Oznámenia Sú štylizované neosobne a uplatňujú najmä pasívne konštrukcie Vyhlášky a oznámenia Vyhlášky hovoria o právach a povinnostiach občanov 2. OZNAMOVACIE ŢÁNRE Adm.Š. Vyhlášky a oznámenia
 17. 17. Vyhlášky a oznámenia Horizontálne členenie (súvisí s rozsahom) Odstupňovanie textu je takmer nulové ZNAKY: Lexikálnosť Syntaktická a kompozičná prehľadnosť Zrozumiteľnosť EXPRESÍVNOSŤ 2. OZNAMOVACIE ŢÁNRE Adm.Š.
 18. 18. Prípisy Najčastejší ţáner v administratívnom štýle A, úradné prípisy odvolanie, trestné oznámenie B, poloúradné prípisy ţiadosť, prihláška C, obchodné prípisy objednávka, reklamácia 2. OZNAMOVACIE ŢÁNRE Adm.Š.
 19. 19. TLAČIVO DOPRAVNÉHO PODNIKU (ţiadosť)
 20. 20. 2. OZNAMOVACIE ŢÁNRE Adm.Š. Pozvánka Adresná Vecná Vyzýva Obsahuje: Údaje o mieste Údaje o čase Vyuţíva informačný slohový postup
 21. 21. Inzeráty 2. OZNAMOVACIE ŢÁNRE Adm.Š. Najkratší oznamovací ţáner administratívneh o štýlu Vynechávajú sa nadbytočné slovesá Vyuţívajú sa skratky a bezpredloţkové pády
 22. 22. Vlastnosti heslových ţánrov: ♦ Akontextovosť ♦ Mennosť ♦ Jazyková úspornosť ♦ Vyuţitie skratiek a značiek ♦ Vyuţitie mimojazykovej gramatiky (tabuľka, usporiadanie, formátované písmo) 3. HESLOVÉ ŢÁNRE Adm.Š.
 23. 23. 3. HESLOVÉ ŢÁNRE Adm.Š. ♦ Inventáre a súpisy ♦ Formuly ♦ Formuláre s predtlačou ♦ Tlačivá Konkrétne sú to:
 24. 24. ZHRNUTIE Ţánre administratívneho štýlu sú umelými útvarmi, sú objektívne, vznikajú odrazu (keď si ich vyţaduje praktický ţivot). Ţánre administratívneho štýlu vyuţívajú mimojazykové prostriedky najviac zo všetkých ţánrov (spomínané vyuţitie tabuliek, skratiek, grafov, formulárov, odstupňovania textu pomocou odsekov). Administratívny štýl je najmenej preskúmaný, je najmladším zo všetkých štýlov, je neustálený a permanentne sa vyvíja. Je stereotypný, lexikálne a syntakticky chudobný, kompozične jednoduchý no ţánrovo pestrý a bohatý.
 25. 25. ZDROJ: Mistrík, J.: Štylistika
 26. 26. Ďakujeme Vám za pozornosť

×