Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація войцехівський м_ф

320 views

Published on

Презентація виступу на засіданні експертної комісії 2.12.2015 р.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація войцехівський м_ф

 1. 1. Науковий керівник: Войцехівський М.Ф., директор ІППО, канд. пед. наук, доцент
 2. 2.  визначення теоретичних та практичних основ проектування інноваційної моделі неперервного професійного розвитку педагогічних працівників м.Києва, розробка та апробація альтернативних варіантів індивідуальної професійної освітньої траєкторії педагогічних працівників та умов їх реалізації в межах діяльності Інституту післядипломної педагогічної освіти Мета дослідження
 3. 3.  проаналізувати наукові праці, присвячені різноманітним аспектам індивідуалізації процесу вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників з метою уточнення категоріального апарату та термінологічної бази дослідження;  визначити концептуальні підходи до проектування моделі професійного розвитку педагогічних працівників; Задачі дослідження
 4. 4.  виявити сутнісні характеристики професійної компетентності;  розробити систему дескрипторів для визначення рівнів окремих компонентів професійної компетентності педагогічних працівників;  розробити діагностичний інструментарій для експертного оцінювання та самооцінювання рівня професійної компетентності;  визначити пріоритетний зміст післядипломного навчання педагогічних працівників;
 5. 5.  уточнити зміст освітнього замовлення на розробку семінарів, тренінгів, окремих складових курсів підвищення кваліфікації на базі ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка;  забезпечити психологічну підтримку неперервного професійного розвитку педагогічних працівників;  розробити освітні пропозиції з урахуванням особливостей діяльності окремих навчальних закладів в форматі «Програми розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу»; пролонгованої моделі, дистанційного екстернату та оновленої моделі КПК;
 6. 6.  модернізувати організацію курсів підвищення кваліфікації ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка з метою забезпечення неперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників протягом всього професійного життя;  підготувати методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти щодо забезпечення неперервного професійного розвитку педагогічних кадрів.
 7. 7. База дослідження  дослідження проводиться на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка та загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва (за окремими угодами в межах реалізації “Програми професійного розвитку педагогічного персоналу навчального закладу” ).
 8. 8. Методи дослідження  дедукція; індукція; абстракція та ідеалізація;  індивідуалізація, диференціація,  проектування та моделювання на основі градуйованого підходу до оцінювання об’єктів дійсності; конструювання індивідуальної нечіткої професійної освітньої траєкторії.  методи емпіричного дослідження: включене спостереження, бесіди, анкетування, метод фокус- груп, тестування, експертне оцінювання та самооцінювання, математичне моделювання, методи математичної статистики для визначення статистичної значущості отриманих у ході експерименту результатів.
 9. 9. Наукова новизна  модель професійного розвитку педагогічних працівників обґрунтовує новий підхід до проектування на основі нечіткої логіки, яка може розглядатись в якості методологічної основи для подальших теоретичних та прикладних досліджень в галузі педагогічного проектування.
 10. 10. Теоретичне значення  вперше розроблено вихідні теоретико-методологічні основи розробки моделі безперервного професійного навчання на основі градуйованого підходу до оцінки об’єктів нечислової природи на основі лінгвістичної змінної, вперше визначаються показники професійної компетентності педагогічних працівників як основи проектування комплексних програм професійного розвитку, обґрунтовано умови реалізації інноваційної моделі на практиці. В якості основи проектування змісту навчання педагогічних працівників розглядаються освітні потреби педагогічного працівника та/ або педагогічного колективу окремого навчального закладу
 11. 11. Етапи та терміни проведення експерименту  Дослідно-експериментальна робота здійснюється в період з 1.12.2015 до 1.09.2020 року відповідно до розробленої Програми за наступними етапами:  І етап – інформаційно-аналітичний (грудень 2015 - лютий 2016)  ІІ етап – організаційно-пошуковий (березень 2016 - серпень 2019)  ІІІ етап – підсумковий (вересень 2019- серпень 2020).
 12. 12. Очікувані результати  Концепція неперервного професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти м. Києва;  Модель мультиваріантної системи неперервного розвитку професійної компетентності педагогічних працівників на базі ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка;  Положення про неперервну освіту педагогічних працівників в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;  Методичні рекомендації для системи післядипломної педагогічної освіти щодо забезпечення неперервного професійного розвитку педагогічних кадрів.

×