Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
,, ВЛИЈАНИЕТО НА САМООЦЕНУВАЊЕТО НА
УЧЕНИЦИТЕ НА СТЕКНУВАЊЕ НА
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И НА
РАЗНИ ИСКУСТВА ВО ЖИВОТОТ,,
...
РЕЗИМЕ
 Учениците се активни актери и обликувачи во
процесот на достигнување на целите на учењето и
носат со себе дел и о...
Компонентите на емционалната интелигенција
- животни вештини според Светската
здравствена организација
• Самосвесноста и
•...
ПРОБЛЕМСКА РАМКА
Проблемска рамка на овој труд е недоволната свесност за тоа
колку самооценувањето може да им помогне на у...
ПРИРОДА НА САМООЦЕНУВАЊЕТО
За да биде ученикот - самооценувач, треба да ги има карактеристиките
–
да биде активен учесник ...
23.05.2011
Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
Кога учениците
се
самооценуваат
ги
истакнуваат
сопствените
вредн...
САМООЦЕНУВАЊЕТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ЈА ПОКАЧИ САМОСВЕСНОСТА
НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСУМ ОБЛАСТИ ОД НИВНИОТ УСПЕХ –
Прифаќање на
лична о...
САМООЦЕНУВАЊЕТО
23.05.2011
Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
ОСПОСОБУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ
( УЛОГАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО НИВНОТО
САМООЦЕНУВАЊЕ)
Вклучување на учениците во деф...
ОХРАБРУВАЊЕ ЗА ПОЗИТИВНО САМООЦЕНУВАЊЕ
23.05.2011
Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
ПРИДОНЕСОТ НА САМООЦЕНУВАЊЕТО ЗА ПОЕФИКАСЕН И ПОЕФЕКТИВЕН
ПРОЦЕС НА УЧЕЊЕ - СТЕКНУВАЊЕ НА САМОДОВЕРБА КАКО ТЕМЕЛ НА
ЕМОЦИО...
23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
При изведувањето на самооценување на учениците
во настава во која ученикот има активна улога –
планир...
КАКО ШТО РЕЧЕ ЕДЕН УЧЕНИК:
"Мислам дека едно од најголемите нешта
што ви ги дава самооценувањето е многу
доверба во себе. ...
ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА
ВНИМАНИЕТО
влијанието на самооценувањето на учениците на стекнување на емоционална интелигенција и на разни искуства во животот ив...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

влијанието на самооценувањето на учениците на стекнување на емоционална интелигенција и на разни искуства во животот иванка славковска

509 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

влијанието на самооценувањето на учениците на стекнување на емоционална интелигенција и на разни искуства во животот иванка славковска

 1. 1. ,, ВЛИЈАНИЕТО НА САМООЦЕНУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ НА СТЕКНУВАЊЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И НА РАЗНИ ИСКУСТВА ВО ЖИВОТОТ,, М-р Иванка Славковска (МАКЕДОНИЈА,ООУ,,Даме Груев,,) Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 2. 2. РЕЗИМЕ  Учениците се активни актери и обликувачи во процесот на достигнување на целите на учењето и носат со себе дел и од одговорноста за резултатите од учењето.  Во последнава деценија се зголемува интересот за самооценувањето на учениците во основното образование.  Еден од десетте принципи на формативното оценување е дека оценувањето за учење, треба да го развие капацитетот на учениците за самооценување, за понатаму тој да се одрази на начинот на кој учениците го управуваат сопственото учење.
 3. 3. Компонентите на емционалната интелигенција - животни вештини според Светската здравствена организација • Самосвесноста и • самодовербата; • справувањето со емоциите, • емпатичноста и • интерперсоналните вештини Овој труд го истражува спојот на самооценувањето и вештините на емоционалната интелигенција односно свесноста за нивното влијание на личниот, емоционален и социјален развој на ученикот кои ќе допринесат за формирање на зрели, активни и одговорни личности во едно граѓанско и мултикултурно општество.
 4. 4. ПРОБЛЕМСКА РАМКА Проблемска рамка на овој труд е недоволната свесност за тоа колку самооценувањето може да им помогне на учениците во животот. Истражувањето е од мал размер и вклучува 300 испитаници - ученици и наставници од основното образование.  Постапка и инструмент за прибирање податоци – анкетирање  Инструменти - два прашалника. Индикатори за резултатите беа мислењата и ставовите на учениците и искуствата на наставниците.  Со ова истражување се доби емпириска поддршка и сознанија за односот меѓу самооценувањето на учениците и нивната емоционална интелигенција. 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 5. 5. ПРИРОДА НА САМООЦЕНУВАЊЕТО За да биде ученикот - самооценувач, треба да ги има карактеристиките – да биде активен учесник во процесот на одлучување, да биде одговорен за своето учење, да развие капацитет за критичка рефлексија на очекуваните исходи од учењето, да биде активен интерпретатор на нови информации, да се однесува независно во соработката со другите.
 6. 6. 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“ Кога учениците се самооценуваат ги истакнуваат сопствените вредности и слабости, зголемена самосвесност полесно да го прифатат неуспехот и ниските оценки.
 7. 7. САМООЦЕНУВАЊЕТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ЈА ПОКАЧИ САМОСВЕСНОСТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСУМ ОБЛАСТИ ОД НИВНИОТ УСПЕХ – Прифаќање на лична одговорност, Откривање на самомотивација, Управување со себе, Меѓусебна (не)зависност, Стекнување самосвесност, Прифаќање на доживотно учење, Развивање на ЕИ, Верување во себе. 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 8. 8. САМООЦЕНУВАЊЕТО 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 9. 9. ОСПОСОБУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ ( УЛОГАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО НИВНОТО САМООЦЕНУВАЊЕ) Вклучување на учениците во дефинирање на критериумот кој ќе се користи за да се процени нивната изведба. Оспособување на учениците како да ги користат критериумите во работата. На учениците треба секогаш да им се дава фидбек на нивното самооценување. Потребно е да им се објасни дека Самооценувањето е оценување за/на квалитетот на работата, врз основа на критериуми, со цел да се подобри. На учениците потребно е да им се помогне да развијат продуктивни цели и акциони планови.
 10. 10. ОХРАБРУВАЊЕ ЗА ПОЗИТИВНО САМООЦЕНУВАЊЕ 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 11. 11. ПРИДОНЕСОТ НА САМООЦЕНУВАЊЕТО ЗА ПОЕФИКАСЕН И ПОЕФЕКТИВЕН ПРОЦЕС НА УЧЕЊЕ - СТЕКНУВАЊЕ НА САМОДОВЕРБА КАКО ТЕМЕЛ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА Истражувањата покажале дека за да се осигура потполен успех, покрај когнитивна интелигенција(IQ), потребна е и емоционална интелигенција(EQ). Емоционална интелигенција - три компетенции : Емоционална самосвесност ; Прецизната самопроценка/самоевалуација; Самодовербата Самооценувањето им помага на учениците да изградат самодоверба односно да постигнат ниво на свесност за своите вредности и способности. Учениците не убедија дека имаат моќ да докажат колку е вредна нивната работа. Тие искусуваат голема самодоверба кога самите донесуваат некој суд или одлука и кога ја вреднуваат самите својата изведба. 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 12. 12. 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 13. 13. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА При изведувањето на самооценување на учениците во настава во која ученикот има активна улога – планира, контролира, организира и е свесен за своите одговорности, тој чувствува поголема самодоверба и самосвесност односно поседува одреден степен на емоционална интелигенција која понатаму помага за стекнување на разни позитивни искуства во животот. 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 14. 14. КАКО ШТО РЕЧЕ ЕДЕН УЧЕНИК: "Мислам дека едно од најголемите нешта што ви ги дава самооценувањето е многу доверба во себе. Кога ќе знаете дека имате докази за она што сте го направиле, тоа прави да се чувствувате сигурни во врска со она што можете и не можете да го сторите. Вие не гледате само на нешто што некој друг вели за вас или тоа е оценката на наставникот. И ти сам можеш да го разгледаш тоа што си го сторил и да кажеш самиот суд за тоа што си го направил. Тоа е навистина градење на доверба. " 23.05.2011 Конференција “Оценување за учење во 21-от век“
 15. 15. ВИ БЛАГОДАРАМ ЗА ВНИМАНИЕТО

×