Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рецензія

1,582 views

Published on

Рецензія

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Рецензія

  1. 1. РЕЦЕНЗІЯ на навчально-методичний комплекс «Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід» Навчально-наукового інституту євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету Створення ефективної системи науково-методичного супроводу модернізації національної вищої освіти неможливе без вдосконалення та розвитку сучасних засобів навчання, що визначено одним з пріоритетів розвитку освіти в Україні. Авторами навчально-методичного комплексу «Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід» зроблено помітний крок у цьому напрямі. На основі практичного досвіду, набутого в рамках виконання міжнародного наукового проекту «Інноваційний університет - інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір», підтримуваного Вишеградським фондом, створено навчально-методичний комплекс, що складається з робочої програми, навчального посібника, глосарію та хрестоматії із зазначеної проблематики. Створення освітніх матеріалів нового покоління, що відповідають сучасним вимогам і викликам, дійсно є актуальною проблемою в умовах глобальних змін та євроінтеграційних процесів, зокрема у вищій освіті. Позитивною характеристикою рецензованого навчально-методичного комплексу є чітка структура, логічна послідовність викладення, широкий спектр інформаційно- довідкового матеріалу та переконлива аргументація. Ураховуючи вищевикладене, є всі підстави зазначити, що навчально- методичний комплекс «Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід» ґрунтується на значному теоретичному та методологічному доробку, є результатом глибокого осмислення опрацьованого матеріалу. Цілком органічно та всебічно висвітлено зарубіжний досвід інноваційної діяльності вищої школи, розкрито процес інтегрування України в європейський освітній простір. Структура і зміст рецензованого навчально-методичного комплексу повною мірою відповідають критеріям і вимогам, що висуваються до навчальних видань у системі вищої освіти України, його можна рекомендувати викладачам і студентам при вивченні дисципліни «Вища освіти України і Болонський процес». Вважаємо, що навчально-методичний комплекс «Інновації у вищій освіті» може бути рекомендований до друку та використанню в освітньому процесі Ж.В. Таланова, доктор педагогічних наук, доцент, с.н.с., завідувач відділу політики та врядування у вищий освіти Інститут вищої освіти НАПН України вищих навчальних закладів Рецен Підпис[hCUi Вчений секретар Інститу1 напн України,

×