Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хрестоматія

749 views

Published on

хрестоматія

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

хрестоматія

  1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НН ІНСТИТУТ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Серія «Євроінтеграція: український вимір» Випуск 24 КОНЦЕПТУАЛЬНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ Навчальний посібник-хрестоматія За редакцією кандидата історичних наук, доцента І.В.Артьомова Ужгород 2015
  2. 2. ББК 74.58+67я7 УДК 378:34(075) К-65 Видання здійснено за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду Хрестоматія є складовою частиною навчально-методичного комплексу видань, створеного у рамках реалізації НН Інститутом євроінтеграційних досліджень УжНУ наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Наводяться і коментуються документи нормативно-правового характеру щодо формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України, її інфраструктурного забезпечення. Висвітлюється правове регулювання комерціалізації результатів науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт, обгрунтовуються принципи діяльності наукових парків як важливого механізму впровадження результатів наукових досліджень, розкриваються актуальні аспекти програми ЄС «Горизонт 2020» – стратегічного напряму розвитку науки в європейському освітньому просторі. Видання присвячене 70-річчю ДВНЗ «УжНУ». Укладачі: Артьомов І.В. – кандидат історичних наук, доцент, директор ННІ євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету Ващук О.М. – кандидат юридичних наук, доцент Гусь А.В. - кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст ННІ євроінтеграційних досліджень Ужгородського національного університету Рецензенти: Луговий В.І. – доктор педагогічних наук, перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, національний експерт з реформування вищої освіти в Україні Таланова Ж.В. – доктор педагогічних наук, завідувач відділу Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних України Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Протокол №12 від 27 листопада 2015 р.) ISBN 978-617-7132-39-3 © Артьомов І.В., Ващук. О.М., Гусь А.В. Укладання, коментар, 2015 © ДВНЗ «Ужгородський національний університет» © Навчально-науковий інститут євроінтеграційних досліджень, 2015
  3. 3. ЗМІСТ Передмова.................................................................................................................... 5 Розділ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ............................................... 7 Основні тенденції щодо створення Зони європейської вищої освіти: від Лісабона до Болоньї (1997-1999 рр.)..................................................................... 12 Болонська декларація та її значення для створення єдиного європейського освітнього простору............................................................. 19 Формування майбутнього Європейського простору вищої освіти: від Саламанки до Берліна (2001-2003 рр.) ................................................................. 54 Становлення Європейського простору вищої освіти: від Бергена до Будапешта та Відня (2005-2010 рр.) ...................................................................... 61 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 68 Розділ 2 СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКИ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ........................ 69 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Витяг) ............................................................................................... 69 Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво................................................................................... 74 Структура та пріоритетні напрями програми ЄС з досліджень та інновацій................................................................................................................... 76 Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави»……………… Список рекомендованої літератури ............................................................................ 83 Розділ 3 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ................................................................................................................... 84 Конституція України (Витяг) ...................................................................................... 84 Концепція реформування державної політики в інноваційній сфері....................... 85 Концепція розвитку національної інноваційної системи.......................................... 95 Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України................ 107 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року .............. 107 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 133 Розділ 4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ......................................... 135 Закон України «Про вищу освіту» (Витяг) ................................................................ 135 Закон України «Про інноваційну діяльність»............................................................ 137 Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»...... 156 Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»..............................164 Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів .............................................................. 169 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 175 Розділ 5 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ ........................................................................................................................... 176 Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» ............................... 176 Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»................................................................................................................... 213 Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»........................................................................................................................243
  4. 4. Список рекомендованої літератури ............................................................................ 264 Розділ 6 НАУКОВИЙ ПАРК – ВАЖЛИВИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ...................................................... 266 Правові засади діяльності наукових парків ............................................................... 281 Закон України «Про наукові парки»........................................................................... 266 Досвід діяльності наукових парків в Україні............................................................. 284 Список рекомендованої літератури ............................................................................ 289
  5. 5. Навчальне видання КОНЦЕПТУАЛЬНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: Серія «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» Випуск 24 Навчальний посібник-хрестоматія За редакцією кандидата історичних наук, доцента Артьомова І.В. Коректура: Середа Л.І. Верстання: _________ Підписано до друку 23.12.2015 р. Гарнітура Times New Roman Ум.друк.арк. 16,97 Формат 60х84/16 Зам.№ 116 Тираж 300 прим. ПП «АУТДОР - ШАРК» 88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська, 15/1. тел.: 3-51-25, е-mail: office@shark.com.ua Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції Серія 3т № 40 від 29 жовтня 2012 року Віддруковано: ПП «Демидов А.А.» м. Ужгород, вул. Митрака, 25
  6. 6. К-65 Концептуальні і правові основи інновацій у вищій освіті: навчальний посібник-хрестоматія /За ред. кандидата історичних наук, доцента І.В.Артьомова. – Ужгород: ПП «АУТДОР - ШАРК», 2015. – 336 с. ISBN 978-617-7132-39-3 Хрестоматія є складовою частиною навчально-методичного комплексу видань, створеного у рамках реалізації НН Інститутом євроінтеграційних досліджень УжНУ наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Наводяться і коментуються документи нормативно-правового характеру щодо формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, інноваційної діяльності вищих навчальних закладів України, її інфраструктурного забезпечення. Висвітлюється правове регулювання комерціалізації результатів науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт, обгрунтовуються принципи діяльності наукових парків як важливого механізму впровадження результатів наукових досліджень, розкриваються актуальні аспекти програми ЄС «Горизонт 2020» – стратегічного напряму розвитку науки в системі європейського освітнього простору . Видання присвячене 70-річчю ДВНЗ «УжНУ». ББК 74.58+67я7 УДК 378:34(075)

×