Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інноваційна діяльність університетів України / Innovative activities of Ukrainian universities

1,201 views

Published on

Інноваційна діяльність університетів України / Innovative activities of Ukrainian universities

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Інноваційна діяльність університетів України / Innovative activities of Ukrainian universities

  1. 1. Ministry of Education and Science of Ukraine Uzhhorod National University ERI of European integration studies of UzhNU Innovative activities of Ukrainian universities: analytical review News bulletin “Innovative university – tool of integration to European educational and research area” Edition 1 Uzhhorod – 2015
  2. 2. Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет ННІ євроінтеграційних досліджень Інноваційна діяльність університетів України: аналітичний огляд Інформаційний бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» Випуск 1 Ужгород – 2015
  3. 3. CONTENTS Preamble (V.I.Smolanka I.V.Artjomov)............................................................... 6 Introduction............................................................................................ 14 1. The higher education system in the innovation policy of the state... 17 2. The current state of development of scientific and innovative activities in the Ukrainian universities.................................................................. 21 2.1. Research universities as centers of the country innovation development.................................................................................... 27 2.2. Comparative analysis of innovative concepts and programs of Ukrainian leading universities........................................................ 37 3. Innovative University as a factor in the modernization of education and research sector and building the knowledge society............................. 57 Conclusions............................................................................................ 66 Attachments: program and concept of scientific innovation universities in Ukraine................................................................................................... 68
  4. 4. ЗМІСТ Передмова (В.І.Смоланка, І.В.Артьомов)………………………... 6 Вступ………………………………………………………………….14 1. Система вищої освіти в інноваційній політиці держави…….. 17 2. Сучасний стан розвитку науково-інноваційної діяльності в університетах України………………………………………………21 2.1. Дослідницькі університети як центри інноваційного розвитку країни……………………………………………………………..27 2.2. Порівняльний аналіз концепцій і програм інноваційного розвитку провідних університетів України…………………….37 3. Інноваційний університет як чинник модернізації освітньо- наукової сфери та розбудови суспільства знань……………………57 Висновки………………………………………………………………66 Додатки: Програми і Концепції розвитку науково-інноваційної діяльності ВНЗ України………………………………………………68
  5. 5. Друкується за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду в рамках виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» Інноваційна діяльність університетів України: аналітичний огляд За загальною редакцією Артьомова І. В. – керівника наукового проекту, кандидата історичних наук, доцента Авторський колектив: Артьомов І.В., Середа Л.І., Куриляк М.Ю, Коцан Л.І. Експерти: Луговий В.І. – д.пед.н., проф., перший віце-президент НАПН України Мірошніков Д.Д., Ященко Є.І., Білак О.П. – відповідальні працівники ГО «Інститут транскордонного співробітництва» Published with the financial support of the International Visegrad Fund in the framework of the research project «Innovative University – tool of integration to European educational and research area» Innovative activities of Ukrainian universities: analytical review Under the General Editorship of Ivan Artjomov – coordinator of the research project, Candidate of Historical Sciences, associate professor Authors: I. Artjomov, L. Sereda, M. Kurylyak, L. Kotsan Experts: V. Lugovyy – Doctor of Pedagogical Sciences, prof., First Vice-President of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine D. Miroshnikov, E. Yaschenko, O. Bilak – responsible employees the NGO "Institute of Transborder Cooperation" Віддруковано ПП «АУТДОР-ШАРК» 88000, м.Ужгород, пл.Жупанатська, 15/1 тел.:3-51-15, e-mail:office@shark.com.ua Тираж 50 прим.

×