Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інновації в освіті і науці країн Вишеградської групи Innovations in education and science of the Visegrad Group countries

1,217 views

Published on

Інновації в освіті і науці країн Вишеградської групи Innovations in education and science of the Visegrad Group countries

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Інновації в освіті і науці країн Вишеградської групи Innovations in education and science of the Visegrad Group countries

  1. 1. Ministry of Education and Science of Ukraine Uzhhorod National University ERI of European integration studies of UzhNU Innovations in Education and Science of the Visegrad Group Countries News bulletin “Innovative university – tool of integration to European educational and research area” Edition 3 Uzhhorod – 2015
  2. 2. Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет ННІ євроінтеграційних досліджень Інновації в освіті і науці країн Вишеградської групи Інформаційний бюлетень наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» Випуск 3 Ужгород – 2015
  3. 3. CONTENTS Preamble............................................................................................................... 6 PART 1. INNOVATIVE ASPECTS OF REGIONAL POLICY IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE ....... 14 1.1. The notion of "innovation": historiographical review of the issues............... 33 PART 2. FEATURES OF INNOVATION POLICY IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN HIGHER EDUCATION AND SCIENTIFIC SPHERE............................................................................................................... 45 2.1. Institutional and legal support of innovative activity in higher education and scientific sphere..................................................................................................... 45 2.2. Innovation in higher education and science in the Visegrad Countries......... 65 REFERENCES ...................................................................................................... 92 Additional electronic resources......................................................................…..100 1. Innovation Policies in the Visegrad Countries..................................................102 2. Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу ......................................................................148 3. List of top Colleges and Universities in Slovakia.............................................214 4. List of top Colleges and Universities in Hungary.............................................218 5. List of top Colleges and Universities in the Czech Republic ...........................223 6. List of top Colleges and Universities in Poland................................................228
  4. 4. ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА....................................................................................................... .6 РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ ........ 14 1.1. Поняття «інновація»: історіографічний огляд проблематики................... 33 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І НАУКИ ....... 45 2.1. Інституційно-правове забезпечення інноваційної діяльності у вищій освіті та науковій сфері ................................................................................................... 45 2.2. Інновації у вищій освіті і науці країн Вишеградської групи..................... 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................ 92 Додаткові електронні ресурси ..................................................................…..100 1. Innovation Policies in the Visegrad Countries..................................................102 2. Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу ......................................................................148 3. List of top Colleges and Universities in Slovakia.............................................214 4. List of top Colleges and Universities in Hungary.............................................218 5. List of top Colleges and Universities in the Czech Republic ...........................223 6. List of top Colleges and Universities in Poland................................................228
  5. 5. Друкується за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду в рамках виконання наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір» Інновації в освіті і науці країн Вишеградської групи За загальною редакцією Артьомова І. В. – керівника наукового проекту, кандидата історичних наук, доцента Авторський колектив: Артьомов І.В., Зуб С.В., Середа Л.І., Фенинець Г.Ю. Експерти: Луговий В.І. – д.пед.н., проф., перший віце-президент НАПН України Мірошніков Д.Д., Ященко Є.І., Білак О.П. – відповідальні працівники ГО «Інститут транскордонного співробітництва» Published with the financial support of the International Visegrad Fund in the framework of the research project «Innovative University – tool of integration to European educational and research area» Innovations in Education and Science of the Visegrad Group Countries Under the General Editorship of Ivan Artjomov – coordinator of the research project, Candidate of Historical Sciences, associate professor Authors: I. Artjomov, S. Zub, L. Sereda, H. Fenynets Experts: V. Lugovyy – Doctor of Pedagogical Sciences, prof., First Vice-President of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine D. Miroshnikov, E. Yaschenko, O. Bilak – responsible employees the NGO "Institute of Transborder Cooperation" Віддруковано ПП «АУТДОР-ШАРК» 88000, м.Ужгород, пл.Жупанатська, 15/1 тел.:3-51-15, e-mail:office@shark.com.ua Тираж 50 прим.

×