Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 tenori

364 views

Published on

foarte frumos

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 tenori

  1. 1. POVESTEA ADEVARAT Ă A CELOR DOI TENORI
  2. 2. ACEASTA ESTE O Î NT Â MPLARE DESPRE CARE PROBABIL C Ă FOARTE PU Ţ INI AU AUZIT … ESTE DESPRE DOI DINTRE CEI TREI TENORI --- LUCIANO PAVAROTTI, PLACIDO DOMINGO Ş I JOSÉ CARRERAS--- CARE AU UIMIT LUMEA C Â NT Â ND Î MPREUN Ă . CHIAR Ş I ACEIA CARE NU AU VIZITAT NICIODAT Ă SPANIA Ş TIU DESPRE RIVALITATEA DINTRE CATALANI Ş I MADRILENI Î NCEPUT Ă ODAT Ă CU LUPTA CATALANIILOR PENTRU AUTONOMIE, Î NTR-O SPANIE DOMINAT Ă DE MADRID . ASTFEL SE Î NTAMPL Ă C Ă PLACIDO DOMINGO ESTE MADRILEAN Ş I JOSÉ CARRERAS ESTE CATALAN Ş I PENTRU MOTIVE POLITICE, Î N 1984 CARRERAS Ş I DOMINGO DEVIN DU Ş MANI. FIIND FOARTE POPULARI Ş I C Ă UTA Ţ I Î N Î NTREAGA LUME, AM Â NDOI AU STIPULAT Î N CONTRACTELE LOR C Ă VOR C Â NTA NUMAI DAC Ă CEL Ă LALT NU ESTE INVITAT.
  3. 3. Î N 1987 CARRERAS SE Î NT Â LNE Ş TE CU UN INAMIC Ş I MAI IMPLACABIL CA Ş I RIVALUL S Ă U, PLACIDO DOMINGO. A FOST LUAT PRIN SURPRINDERE DE UN DIAGNOSTIC Î NSPAIMANTATOR: LEUCEMIE . LUPTA LUI Î MPOTRIVA CANCERULUI A FOST UNA DUREROAS Ă . A FOST SUPUS LA NUMEROASE TRATAMENTE; PE L Â NG Ă C Ă I S-A F Ă CUT UN TRANSPLANT DE M Ă DUV Ă Ş I TRANSFUZII DE S Â NGE , ACESTEA L-AU FOR Ţ AT S Ă MEARG Ă Î N STATELE UNITE O DAT Ă PE LUNA. CU TOATE C Ă POSEDA O AVERE CONSIDERABIL Ă , NEPUT Â ND S Ă LUCREZE Î N ACESTE CONDI Ţ II, COSTURILE MARI ALE ACESTOR C Ă L Ă TORII Ş I TRATAMENTUL MEDICAL I-AU EPUIZAT FINAN Ţ ELE . C Â ND A AJUNS LA SF Â R Ş ITUL POSIBILIT ĂŢ IILOR SALE FINANCIARE A DESCOPERIT O FUNDA Ţ IE DIN MADRID AL CAREI UNIC SCOP ERA SA OFERE SUPORT PENTRU TRATAMENTUL CELOR CARE SUFEREAU DE LEUCEMIE
  4. 4. DATORIT Ă SUPORTULUI VENIT DE LA FUNDA Ţ IA “HERMOSA” CARERRAS A Î NVINS BOALA Ş I S-A Î NTORS LA C Â NTAT. A AJUNS DIN NOU LA ACEL STATUT Î NALT Ş I BINEMERITAT Ş I A CERUT S Ă SE AL Ă TURE FUNDA Ţ IEI. CITIND STATUTUL , A DESCOPERIT C Ă FONDATORUL, DONATORUL PRINCIPAL Ş I PRE Ş EDINTELE FUNDA Ţ IEI ERA PLACIDO DOMINGO. MAI T Â RZIU A AFLAT C Ă PLACIDO A Î MFIN Ţ AT ACEAST Ă ORGANIZA Ţ IE CA S Ă Î L AJUTE CU TRATAMENTUL DAR A ALES SA R Ă M Â NA ANONIM CA S Ă NU Î L UMILEASC Ă PENTRU C Ă A ACCEPTAT AJUTORUL “DUSMANULUI” S Ă U. DAR PARTEA CEA MAI EMO Ţ IONANT Ă A ACESTEI POVESTIRI A FOST Î NT Â LNIREA LOR…
  5. 5. G Ă SINDU-L PE PLACIDO LA UNUL DINTRE SPECTACOLELE SALE LA MADRID, CARRERAS A INTRERUPT EVENIMENTUL Ş I UMIL A Î NGENUNCHIAT LA PICIOARELE LUI, CERANDU- Ş I IERTARE Ş I MUL Ţ UMINDU-I Î N MOD PUBLIC. PLACIDO L-A AJUTAT S Ă SE RIDICE Ş I CU O Î MBRATI Ş ARE CALDA A PECETLUIT Î NCEPUTUL UNEI MARI PRIETENII. Î NTR-UN INTERVIU CU PLACIDO DOMINGO UN REPORTER L-A Î NTREBAT DE CE A Î NFIN Ţ AT FUNDA Ţ IA “HERMOSA” LA UN TIMP C Â ND PE L Â NG Ă FAPTUL C Ă UN “DU Ş MAN” A BENEFICIAT DE AJUTORUL EI, DE ASEMENEA A AJUTAT UN ALT ARTIST COMPETITOR. R Ă SPUNSUL S Ă U A FOST SCURT Ş I CLAR: “ NU NE PUTEM PERMITE S Ă PIERDEM O VOCE CA Ş I ACEEA…”
  6. 6. ACEASTA ESTE O POVESTE ADEVARAT Ă A BUN Ă T ĂŢ II UMANE Ş I AR TREBUI S Ă SERVEASC Ă CA Ş I EXAMPLU Ş I INSPIRA Ţ IE … DATA VIITOARE C Â ND VEI VEDEA O STEA C Ă Z Ă TOARE P Ă STREAZ-O Î N INIMA TA, ESTE SUFLETUL CUIVA CARE Ş I-A ATINS SCOPUL DE A D Ă RUI DRAGOSTEA SA ALTORA… TE ROG TRIMITE MESAJUL ACESTA ALTORA .

×