Draft sdhc training_program-nicfd

964 views

Published on

(ร่าง)ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตรอบรมเครือข่ายพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
964
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Draft sdhc training_program-nicfd

  1. 1. เด็กกับการเขา เด็กใน ชุดความรูพื้นฐาน เด็กกับการ กระบวนก การบริหาร เทคนิตการ ดานพัฒนาการเด็ก การสง ถึงและใชสื่อ การสง ศึกษาใน ใหมในทองถิ่น าร จัดการ ใหคำ และแนวคิดพื้นฐาน เสริมความ เสริมการเกี่ยวกับความมั่นคง ศูนยพัฒนา รูเทาทัน ใช ชุมชนแบบ ปรึกษา ของมนุษย (เสวนา วิชาการ และ จุด เด็กปฐมวัย เปนเลิศ สรางสรรค ยุติธรรม มีสวนรวม พัฒนาเด็ก เบื้องตน ประกายความคิด) ทางปญญา เคารพกติกาพื้น การคุมครองเด็กที่เปน พิเศษเพื่อ แะวัยเรียน ฐาน + รานเกม เหยืื่อ การคุมครองเด็ก เพื่อการเด และกรสง ๓ ชั่วโมง + ๓ และวินัย ที่เปนผูกระทำความผิด สรางความ ชั่วโมง ระดมกรณี (๑๒ คาเฟ พัฒนาที่ ตอการ เชิงบวก (๖ เทาเทียมศึกษาจากพื้นที่จริง ชั่วโมง) (๖ ชั่วโมง) ยั่งยืน จัดการ ชั่วโมง)
  2. 2. แผนการการบรรยาย การประชุม ทำงานหรือเพื่อนำเสนอ การแลก ระดมสมอง การศึกษาดู แนวคิดพื้น เปลี่ยนใน แบบจำลอง แบบโตะกลม งานตัวอยาง ฐานและ กรณีศึกษา เพื่อพัฒนา กรณีศึกษาเครื่องมือพื้น เพื่อวิเคราะห ระบบการ ตนแบบ; การทำงาน ฐานในการ ปญหารวมกัน; ทำงาน; จัดการ; ในระดับ พื้นที่
  3. 3. ที่ปรึกษา หลักสูตร0ผูประสาน ผูเชี่ยวชาญในหลักสูตร0 หลักสูตร0

×