Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

כנס לציון שלוש שנים למחאה החברתית

174 views

Published on

כנס לציון שלוש שנים למחאה החברתית

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

כנס לציון שלוש שנים למחאה החברתית

  1. 1. ‫הצעירים‬ ‫ועתיד‬ ‫המחירים‬ ‫יוקר‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫לציון‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ ‫החברתית‬ ‫למחאה‬ 2014 ‫ביוני‬ 15 ,‫תשע"ד‬ ‫בסיוון‬ ‫י"ז‬ ,‫ראשון‬ ‫יום‬ ‫ירושלים‬ ‫הדסה‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬ ‫קמפוס‬ ‫מחוברים‬ ‫תמיד‬ www.hadassah.ac.il  *2292 :‫בתכנית‬ "‫"גוטסמן‬ ‫אודיטוריום‬ ,‫העיון‬ ‫יום‬ ‫ופתיחת‬ ‫התכנסות‬ 10:00 :‫ברכה‬ ‫דברי‬ ‫המכללה‬ ‫נשיא‬ ,‫פרידלנדר‬ )‫(טולו‬ ‫ברטולד‬ '‫פרופ‬ ‫ותקשורת‬ ‫לפוליטיקה‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬ ,‫נאור‬ ‫אריה‬ '‫פרופ‬ ‫ותקשורת‬ ‫לפוליטיקה‬ ‫החוג‬ ,'‫ג‬ ‫שנה‬ ‫סטודנט‬ ,‫כהן‬ ‫איתמר‬ ‫מר‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אגודת‬ ‫יו"ר‬ ,‫סטרק‬ ‫עומרי‬ ‫מר‬ ‫בתקשורת‬ ‫החברתי-כלכלי‬ ‫והשיח‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ 10:15 ,TheMarker ‫כתב‬ ,‫שכטר‬ ‫אשר‬ ‫מר‬ "‫מחאה‬ ‫של‬ ‫כרוניקה‬ – ‫"רוטשילד‬ ‫הספר‬ ‫מחבר‬ ‫דרישותיהם‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יכולים‬ ‫צעירים‬ ‫כיצד‬ :‫והתקשורת‬ ‫המחאה‬ 10:40 ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫באמצעות‬ ‫ספיר‬ ‫האקדמית‬ ‫והמכללה‬ ‫ותקשורת‬ ‫לפוליטיקה‬ ‫החוג‬ ,‫לשם‬ ‫ברוך‬ ‫ד"ר‬ )2014( "‫וטקטיקה‬ ‫אסטרטגיה‬ – ‫ציבור‬ ‫"יחסי‬ :‫הספר‬ ‫ממחברי‬ ‫הפסקה‬ 11:10 ‫מקרו-כלכליים‬ ‫היבטים‬ – ‫הדיור‬ ‫ומחירי‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ 11:15 ‫האוצר‬ ‫במשרד‬ ‫הראשי‬ ‫הכלכלן‬ ‫לשעבר‬ ,‫שראל‬ ‫מיכאל‬ ‫ד"ר‬ ‫החברתי-כלכלי‬ ‫היום‬ ‫וסדר‬ ‫החברתית‬ ‫המחאה‬ – ‫מצב‬ ‫תמונת‬ :‫רב-שיח‬ 11:40 ‫ותקשורת‬ ‫לפוליטיקה‬ ‫החוג‬ ,‫בכירה‬ ‫אסטרטגית‬ ‫יועצת‬ ,‫בר-און‬ ‫לימור‬ '‫גב‬ :‫מנחה‬ ‫עופרי‬ ‫דן‬ ‫מר‬ :‫מנחה‬ :‫משתתפים‬ ‫השדולה‬ ‫ראש‬ ,)‫עתיד‬ ‫(יש‬ ‫טופורובסקי‬ ‫בועז‬ ‫ח"כ‬ ‫מנכ"ל‬ ,‫לוי‬ ‫רמי‬ ‫מר‬ ◆ ‫בכנסת‬ ‫הסטודנטים‬ ‫למען‬ ‫יו"ר‬ ,"‫השקמה‬ ‫שיווק‬ ‫לוי‬ ‫"רמי‬ ‫של‬ ‫ובעלים‬ ‫חברת‬ ,‫בר‬ ‫עינב‬ '‫גב‬ ◆ ‫י-ם‬ ‫עיריית‬ ‫הקואליציה‬ ‫מחזיקת‬ ,)‫(התעוררות‬ ‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ‫מועצת‬ ‫אבי‬ ‫העיתונאי‬ ◆ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫לקידום‬ ‫תיק‬ ‫האקטואליה‬ ‫תכנית‬ ‫מגיש‬ ,)‫ירושלים‬ ‫(רדיו‬ ‫רצון‬ ,‫ביטון‬ ‫צ'רלי‬ ‫לשעבר‬ ‫ח"כ‬ ◆ "‫חופשי‬ ‫"רצון‬ "‫השחורים‬ ‫"הפנתרים‬ ‫ממייסדי‬ ,‫חברתי‬ ‫פעיל‬

×