Prezentacia matousek

278 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacia matousek

 1. 1. Financovanie diverzifikácie a transformácie slovenského poľnohospodárstva Ing. Jaromír Matoušek Bratislava, november 2010
 2. 2. SCHÉMA PRÍSPEVKU DVA POHĹADY : I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY V ODVETVÍ AGROBIZNISU A JEJ ÚČASŤ NA PROCESOCH II. TRANSFORMÁCIA, DIVERZIFIKÁCIA A INTEGRÁCIA V ODVETVÍ POĹNOHOSPODÁRSTVA 2
 3. 3. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 3
 4. 4. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 4 Podiel úverov v agrosektore z celkového objemu úverov v SR činí iba 3% , penetrácia do odvetvia je v banke 3x vyššia ako priemer u bánk v SR
 5. 5. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 5 Objem poskytnutých úverov v poľnohospodárstve v SR 333 200 objem úv erov (okrem UCB SK) v UCB SK
 6. 6. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 6 Počet klientov podnikajúcich v poľnohospodárstve 7 600 2 400 počet klientov (okremUCB SK) v UCB SK
 7. 7. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 7 Objem poskytnutých úverov banky podľa produktov 52 4 28 47 17 50 Uv ery na priame platby Úv ery na skladiskov é a tov arov é záložné listy Inv estičné úv ery na Program rozv oja v idieka KTK Iné Krátkodobé úv ery Iné Inv estičné úv ery
 8. 8. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY Koncentrácia financovania v regiónoch
 9. 9. I.OBCHODNÁ POLITIKA BANKY Banka vyprofilovala samostatný komplexný prístup k odvetví poľnohospodárstva a agrobiznisu / obchod, riadenie rizík, marketing / Používa vzťahový model k svojím klientom / pracovníci obchodu, risku sú odvetvovo preškolení a vzdelaní Banka vybudovala vzťah k celej nadstavbe v agrobiznise /PPA, MP SR, SPPK, Univerzita Nitra, VÚEEP/ Banka je leadrom vo financovaní odvetvia, v príprave a aplikácii špecializovaných produktov / 6 špecializovaných produktov/ Banka sa presadzuje marketingovo i pracovne/ TOP AGRO, konferencie, odborné skupiny MP SR, SPPK/ Banka vypracováva analýzy a syntézy vývoja a predovšetkým finančnej obsluhy odvetvia - nízky stupeň defaultov !!! Myslíme si, že tento komplexný prístup umožňuje trvalo si udržiavať pozíciu leadra pri financovaní odvetvia a poskytovať komplexné a dobré služby odvetví
 10. 10. II. DIVERZIFIKÁCIA, TRANSFORMÁCIA INTEGRÁCIA Hlavné postuláty a prístupy do mojej prezentácie : odvetvie je v dlhodobej recesii , je to celý komplexný súhrn príčin, ktoré tento vývoj determinujú ide predovšetkým o príčiny vonkajšie mimo odvetvie, územie SR, exekutívu SR ale i o vnútorné príčiny priamo v odvetviu a v SR budem sa vyjadrovať predovšetkým k oblastiam, ktoré majú práve základ vnútri odvetvia, podnikov, menej sa budem zabývať blokom dotačnej politiky EÚ 10
 11. 11. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 11
 12. 12. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 12
 13. 13. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 13
 14. 14. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 14
 15. 15. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 15
 16. 16. 2. FAKTORY ROZVOJA MIMO ODVETVIE 1. DOTAČNÁ SÚSTAVA / rast 2004- 2009/ 2. LOGISTICKÁ ALOKÁCIA PRE VYRÁBANÉ KOMODITY / zaťaženie 40 EURO/ 3. VÝROBNÉ PODMIENKY 4. ABSOLÚTNA KONKURENCIA NA ÚROVNI PRODUCENTOV, OLIGOPOL SPRACOVATEĹOV, MONOPOL OBCHODU 16
 17. 17. 17 PôDNA ÚRODNOSŤ
 18. 18. 18 LOGISTICKÉ POSTAVENIE Poznámky: Nemecko, Taliansko, Francúzsko = vývoz (náklad + 40,- EUR/t)
 19. 19. VNÚTORNÉ PROBLÉMY - INTEGRÁCIA , VERTIKÁLY Absolútna absencia výrobných vertikál v SR Absolútna absencia farmárov na výrobných vertikálach Absolútna absencia zapojenia farmárov do integrácie procesov a vertikál Absolútne odpojenie výroby komodít od skladovania a obchodu, od spracovania, od obchodu Absolútne odpojenie participácie farmárov na pridanej hodnote vertikály Nevyvážené postavenie v rámci DOV
 20. 20. ĎALŠIE VNÚTORNÉ FAKTORY ROZVOJA 1. ODDELENIE VIDIEKA OD POĹNOHOSPODÁRSTVA 2. STÁRNUTIE MANAŽMENTU A ZAMESTNANCOV 3. NEPRISPôSOBENIE HOSPODÁRENIA TRHOVÝM PODMIENKAM – NEEXISTENCIA DIVERZIFIKÁCIE 20
 21. 21. 21 Hlavné očakávania poľnohospodárov sú odlišné od očakávaní EK a politickej garnitúry SR: a) Očakáva sa významné posilnenie dotácií EÚ i unitárnych Vektory / zníženie dotácií, reštruk. dotácií / b) Očakáva sa významné posilnenie podpory investícií Obmedzenie objemu inv. dotácií c) Očakáva sa ochrana odbytu a cenotvorby potravín v SR Žiadne zmeny d) Očakáva sa sprísnenie importných podmienok na úroveň štandardov v SR Nerealizovateľné Žiadne procesy integrácie a budovania vertikál OČAKÁVANIA POĹNOHOSPODÁROV
 22. 22. 22 Zásadne odísť od horizontálnej koncepcie stimulácie podnikov a preísť na vertikálnu koncepciu, integrácie, tvorby vertikál s využitím diverzifikácie KOMPLEXNÍ PRÍSTUP, ktorý sa týka poľnohospodárov, poľnohospodárskej samosprávy , exekukutívy, školstva, vedy, obcí, finančnej sféry Založenie procesu prispôsobovania a prestavby odvetvia. Doposiaľ sa riešila predovšetkým výrobná, príjmová, dotačná rovina odvetvia. Je to téma vážna, zložitá, ale rozhodujúca. RIEŠENIA
 23. 23. RIEŠENIA Transformácie Podpora transformácie / majetková transformácia podnikov a prispôsobenie na prijímaniu dotácií na farmu / poradenstvo/, zmeny v riadení i majetkové zmeny Úlohy MP SR, VVZ , SPPK, Zväzov, podnikov, majiteľov, manažmentu, bánk, poradenských spoločností. - Vypracovanie vzorov transformácie podnikov na menšie / špecializované alebo životaschopné jednotky – na prijímanie platieb ale i lepšiu efektívnosť - Príprava modelov zmien v riadení podnikov, zamestnanosti, - Príprava podnikov na efektívne jednotky z hľadiska výroby
 24. 24. RIEŠENIA Diverzifikácie Podpora diverzifikácie a koncepčných posunov, vypracovanie výrobných a odbytových koncepcií rozvoja diverzifikovaných výrob Hľadanie výrobných programov pre podniky, koncepcia využitia náhradných výrob, špeciálne plodiny, energetika, olejniny, dreviny, ovocie a bobuloviny, návrat k zelenine Úlohy VVZ, Zväzov, Úloha MP SR pri formulácii programu rozvoja vidieka a jedn.opatrení, stimulácie diverzifikácie Omladenie odvetvia Programy podpory kapitálových vstupov, manažérske programy, omladenie manuálnych pracovníkov Komplexní programy spolupráce medzi MP SR, Univerzitou v Nitre, stredných združených škôl, SPPK, podnikateľov, Vyčlenenie prostriedkov z programov rozvoja vidieka, školstva,
 25. 25. Integrácia v odvetví i na vidieku a) Integrácia a s vidiekom S obcami riešiť spoluprácu a nie rozpory daní a odvodov, riešiť služby pre vidiek, Poľnohospodárska podnik ako dodávateľ mech.služieb a prijímateľ platieb z PRV pre obcie b/ Integrácia v rámci odvetvi Podpora integrácie spoločného speňažovania hlavných produktov, skladovanie a pridaná hodnota spoločná finalizácia na vyššiu pridanú hodnotu, zakladanie spoločných podnikov, a.s. K tomu zamerať PRV a jednoznačne dať prioritu pred podporou pre projekty obnovy mechanizácie 25
 26. 26. RIEŠENIA Obrana odvetvia a podnikov proti výkyvom Ochranný poistný fond Okamžité riešenie dôsledkov škôd – zlyhanie primeraných príjmov Garančný fond Financovanie potrieb podnikov v prípadoch nedostatku cash / garantované úvery/ Skladový systém Sieť verejných skladov, ako opatrenie k stabilizácii cien a financovaniu zásob poľnohospodárov
 27. 27. Ďakujem za pozornosť

×