Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Financovanie diverzifikácie a
transformácie slovenského
poľnohospodárstva
Ing. Jaromír Matoušek
Bratislava, november 2010
SCHÉMA PRÍSPEVKU
DVA POHĹADY :
I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY V ODVETVÍ
AGROBIZNISU A JEJ ÚČASŤ NA
PROCESOCH
II. TRANSFORMÁCIA...
I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY
3
I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY
4
Podiel úverov v agrosektore z celkového objemu úverov v SR činí iba 3% ,
penetrácia do odvetv...
I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY
5
Objem poskytnutých úverov v poľnohospodárstve v SR
333
200
objem úv erov (okrem UCB SK) v UCB...
I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY
6
Počet klientov podnikajúcich v poľnohospodárstve
7 600
2 400
počet klientov (okremUCB SK) v U...
I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY
7
Objem poskytnutých úverov banky podľa produktov
52
4
28
47
17
50
Uv ery na priame platby Úv e...
I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY
Koncentrácia financovania v regiónoch
I.OBCHODNÁ POLITIKA BANKY
Banka vyprofilovala samostatný komplexný prístup k odvetví
poľnohospodárstva a agrobiznisu / obc...
II. DIVERZIFIKÁCIA, TRANSFORMÁCIA
INTEGRÁCIA
Hlavné postuláty a prístupy do mojej prezentácie :
odvetvie je v dlhodobej re...
DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA
11
DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA
12
DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA
13
DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA
14
DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA
15
2. FAKTORY ROZVOJA MIMO ODVETVIE
1. DOTAČNÁ SÚSTAVA / rast 2004- 2009/
2. LOGISTICKÁ ALOKÁCIA PRE VYRÁBANÉ
KOMODITY / zaťa...
17
PôDNA ÚRODNOSŤ
18
LOGISTICKÉ POSTAVENIE
Poznámky:
Nemecko, Taliansko, Francúzsko =
vývoz (náklad + 40,- EUR/t)
VNÚTORNÉ PROBLÉMY - INTEGRÁCIA , VERTIKÁLY
Absolútna absencia výrobných vertikál v SR
Absolútna absencia farmárov na výrob...
ĎALŠIE VNÚTORNÉ FAKTORY ROZVOJA
1. ODDELENIE VIDIEKA OD
POĹNOHOSPODÁRSTVA
2. STÁRNUTIE MANAŽMENTU A ZAMESTNANCOV
3. NEPRIS...
21
Hlavné očakávania poľnohospodárov sú odlišné od očakávaní EK
a politickej garnitúry SR:
a) Očakáva sa významné posilnen...
22
Zásadne odísť od horizontálnej koncepcie stimulácie
podnikov a preísť na vertikálnu koncepciu,
integrácie, tvorby verti...
RIEŠENIA
Transformácie
Podpora transformácie / majetková transformácia podnikov a
prispôsobenie na prijímaniu dotácií na f...
RIEŠENIA
Diverzifikácie
Podpora diverzifikácie a koncepčných posunov, vypracovanie výrobných a
odbytových koncepcií rozvoj...
Integrácia v odvetví i na vidieku
a) Integrácia a s vidiekom
S obcami riešiť spoluprácu a nie rozpory daní a odvodov, rieš...
RIEŠENIA
Obrana odvetvia a podnikov proti výkyvom
Ochranný poistný fond
Okamžité riešenie dôsledkov škôd – zlyhanie primer...
Ďakujem za pozornosť
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Financovanie diverzifikácie a transformácie slovenského poľnohospodárstva

1,066 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Financovanie diverzifikácie a transformácie slovenského poľnohospodárstva

 1. 1. Financovanie diverzifikácie a transformácie slovenského poľnohospodárstva Ing. Jaromír Matoušek Bratislava, november 2010
 2. 2. SCHÉMA PRÍSPEVKU DVA POHĹADY : I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY V ODVETVÍ AGROBIZNISU A JEJ ÚČASŤ NA PROCESOCH II. TRANSFORMÁCIA, DIVERZIFIKÁCIA A INTEGRÁCIA V ODVETVÍ POĹNOHOSPODÁRSTVA 2
 3. 3. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 3
 4. 4. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 4 Podiel úverov v agrosektore z celkového objemu úverov v SR činí iba 3% , penetrácia do odvetvia je v banke 3x vyššia ako priemer u bánk v SR
 5. 5. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 5 Objem poskytnutých úverov v poľnohospodárstve v SR 333 200 objem úv erov (okrem UCB SK) v UCB SK
 6. 6. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 6 Počet klientov podnikajúcich v poľnohospodárstve 7 600 2 400 počet klientov (okremUCB SK) v UCB SK
 7. 7. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY 7 Objem poskytnutých úverov banky podľa produktov 52 4 28 47 17 50 Uv ery na priame platby Úv ery na skladiskov é a tov arov é záložné listy Inv estičné úv ery na Program rozv oja v idieka KTK Iné Krátkodobé úv ery Iné Inv estičné úv ery
 8. 8. I. OBCHODNÁ POLITIKA BANKY Koncentrácia financovania v regiónoch
 9. 9. I.OBCHODNÁ POLITIKA BANKY Banka vyprofilovala samostatný komplexný prístup k odvetví poľnohospodárstva a agrobiznisu / obchod, riadenie rizík, marketing / Používa vzťahový model k svojím klientom / pracovníci obchodu, risku sú odvetvovo preškolení a vzdelaní Banka vybudovala vzťah k celej nadstavbe v agrobiznise /PPA, MP SR, SPPK, Univerzita Nitra, VÚEEP/ Banka je leadrom vo financovaní odvetvia, v príprave a aplikácii špecializovaných produktov / 6 špecializovaných produktov/ Banka sa presadzuje marketingovo i pracovne/ TOP AGRO, konferencie, odborné skupiny MP SR, SPPK/ Banka vypracováva analýzy a syntézy vývoja a predovšetkým finančnej obsluhy odvetvia - nízky stupeň defaultov !!! Myslíme si, že tento komplexný prístup umožňuje trvalo si udržiavať pozíciu leadra pri financovaní odvetvia a poskytovať komplexné a dobré služby odvetví
 10. 10. II. DIVERZIFIKÁCIA, TRANSFORMÁCIA INTEGRÁCIA Hlavné postuláty a prístupy do mojej prezentácie : odvetvie je v dlhodobej recesii , je to celý komplexný súhrn príčin, ktoré tento vývoj determinujú ide predovšetkým o príčiny vonkajšie mimo odvetvie, územie SR, exekutívu SR ale i o vnútorné príčiny priamo v odvetviu a v SR budem sa vyjadrovať predovšetkým k oblastiam, ktoré majú práve základ vnútri odvetvia, podnikov, menej sa budem zabývať blokom dotačnej politiky EÚ 10
 11. 11. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 11
 12. 12. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 12
 13. 13. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 13
 14. 14. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 14
 15. 15. DLHODOBÉ TENDENCIE – KRÁTKA ANALÝZA 15
 16. 16. 2. FAKTORY ROZVOJA MIMO ODVETVIE 1. DOTAČNÁ SÚSTAVA / rast 2004- 2009/ 2. LOGISTICKÁ ALOKÁCIA PRE VYRÁBANÉ KOMODITY / zaťaženie 40 EURO/ 3. VÝROBNÉ PODMIENKY 4. ABSOLÚTNA KONKURENCIA NA ÚROVNI PRODUCENTOV, OLIGOPOL SPRACOVATEĹOV, MONOPOL OBCHODU 16
 17. 17. 17 PôDNA ÚRODNOSŤ
 18. 18. 18 LOGISTICKÉ POSTAVENIE Poznámky: Nemecko, Taliansko, Francúzsko = vývoz (náklad + 40,- EUR/t)
 19. 19. VNÚTORNÉ PROBLÉMY - INTEGRÁCIA , VERTIKÁLY Absolútna absencia výrobných vertikál v SR Absolútna absencia farmárov na výrobných vertikálach Absolútna absencia zapojenia farmárov do integrácie procesov a vertikál Absolútne odpojenie výroby komodít od skladovania a obchodu, od spracovania, od obchodu Absolútne odpojenie participácie farmárov na pridanej hodnote vertikály Nevyvážené postavenie v rámci DOV
 20. 20. ĎALŠIE VNÚTORNÉ FAKTORY ROZVOJA 1. ODDELENIE VIDIEKA OD POĹNOHOSPODÁRSTVA 2. STÁRNUTIE MANAŽMENTU A ZAMESTNANCOV 3. NEPRISPôSOBENIE HOSPODÁRENIA TRHOVÝM PODMIENKAM – NEEXISTENCIA DIVERZIFIKÁCIE 20
 21. 21. 21 Hlavné očakávania poľnohospodárov sú odlišné od očakávaní EK a politickej garnitúry SR: a) Očakáva sa významné posilnenie dotácií EÚ i unitárnych Vektory / zníženie dotácií, reštruk. dotácií / b) Očakáva sa významné posilnenie podpory investícií Obmedzenie objemu inv. dotácií c) Očakáva sa ochrana odbytu a cenotvorby potravín v SR Žiadne zmeny d) Očakáva sa sprísnenie importných podmienok na úroveň štandardov v SR Nerealizovateľné Žiadne procesy integrácie a budovania vertikál OČAKÁVANIA POĹNOHOSPODÁROV
 22. 22. 22 Zásadne odísť od horizontálnej koncepcie stimulácie podnikov a preísť na vertikálnu koncepciu, integrácie, tvorby vertikál s využitím diverzifikácie KOMPLEXNÍ PRÍSTUP, ktorý sa týka poľnohospodárov, poľnohospodárskej samosprávy , exekukutívy, školstva, vedy, obcí, finančnej sféry Založenie procesu prispôsobovania a prestavby odvetvia. Doposiaľ sa riešila predovšetkým výrobná, príjmová, dotačná rovina odvetvia. Je to téma vážna, zložitá, ale rozhodujúca. RIEŠENIA
 23. 23. RIEŠENIA Transformácie Podpora transformácie / majetková transformácia podnikov a prispôsobenie na prijímaniu dotácií na farmu / poradenstvo/, zmeny v riadení i majetkové zmeny Úlohy MP SR, VVZ , SPPK, Zväzov, podnikov, majiteľov, manažmentu, bánk, poradenských spoločností. - Vypracovanie vzorov transformácie podnikov na menšie / špecializované alebo životaschopné jednotky – na prijímanie platieb ale i lepšiu efektívnosť - Príprava modelov zmien v riadení podnikov, zamestnanosti, - Príprava podnikov na efektívne jednotky z hľadiska výroby
 24. 24. RIEŠENIA Diverzifikácie Podpora diverzifikácie a koncepčných posunov, vypracovanie výrobných a odbytových koncepcií rozvoja diverzifikovaných výrob Hľadanie výrobných programov pre podniky, koncepcia využitia náhradných výrob, špeciálne plodiny, energetika, olejniny, dreviny, ovocie a bobuloviny, návrat k zelenine Úlohy VVZ, Zväzov, Úloha MP SR pri formulácii programu rozvoja vidieka a jedn.opatrení, stimulácie diverzifikácie Omladenie odvetvia Programy podpory kapitálových vstupov, manažérske programy, omladenie manuálnych pracovníkov Komplexní programy spolupráce medzi MP SR, Univerzitou v Nitre, stredných združených škôl, SPPK, podnikateľov, Vyčlenenie prostriedkov z programov rozvoja vidieka, školstva,
 25. 25. Integrácia v odvetví i na vidieku a) Integrácia a s vidiekom S obcami riešiť spoluprácu a nie rozpory daní a odvodov, riešiť služby pre vidiek, Poľnohospodárska podnik ako dodávateľ mech.služieb a prijímateľ platieb z PRV pre obcie b/ Integrácia v rámci odvetvi Podpora integrácie spoločného speňažovania hlavných produktov, skladovanie a pridaná hodnota spoločná finalizácia na vyššiu pridanú hodnotu, zakladanie spoločných podnikov, a.s. K tomu zamerať PRV a jednoznačne dať prioritu pred podporou pre projekty obnovy mechanizácie 25
 26. 26. RIEŠENIA Obrana odvetvia a podnikov proti výkyvom Ochranný poistný fond Okamžité riešenie dôsledkov škôd – zlyhanie primeraných príjmov Garančný fond Financovanie potrieb podnikov v prípadoch nedostatku cash / garantované úvery/ Skladový systém Sieť verejných skladov, ako opatrenie k stabilizácii cien a financovaniu zásob poľnohospodárov
 27. 27. Ďakujem za pozornosť

×