Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagbasa

153,644 views

Published on

Sinasalaysay dito ang iba't-ibang pakahulugan ng mga tao sa pagbasa. Sinasalaysay din dito ang katangian ng pagbasa, teorya sa pagbasa, uri ng teksto at mga hulwaran ng mga uri ng teksto.

Published in: Education

Pagbasa

  1. 1. KAHULUGAN NG PAGBASA 1. Batay sa International Reading Association, ang pagbasa ay pagkuha ng kahulugan mula sa mga nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng sumusunod: a. Ang paglinag at pananatili ng kawilihan sa pagbasa; b. Ang paggamit ng istratehiya upang makuha ang kahulugan ng teksto; c. Ang sapat na kaalaman o piror knowledge at bokabularyo na tutulong sa pag- unawa sa teksto; d. Ang kakayahan sa matatas na pagbasa; e. Ang istilong gagamitin upang maunawaan ang salitang di pamilyar; f. Ang kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas nito. 2. Sang-ayon naman kay Frank Smith sa kanyang isinulat na Reading Without Non Sense (1997), ang pagbasa ay pagtatanong sa nakatalang teksto at ang pag-unawa sa teksto ay ang pagkuha ng sagot sa iyong mga tanong. 3. Mula naman kay Kenneth Goodman sa Journal of the Reading Specialist (1967), ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game, sapagkat ito ay ngadudulot ng interaksyon sa pagitan ng wika at pag-iisip: ang kakayahang manghula, bumuo ng hinuha o prediksyon kaugnay ng tekstong binabasa. 4. Ayon naman kina Austero et al., ang pagbasa ay ang pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita. Ito rin ay pag- unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbolo. 5. Ayon kay William Morris, Editor-in-Chief ng The American Heritage at awtor ng Your Heritage Dictionary of Words, ang pagbasa ay ang pagkilala sa kahulugan ng mga nakasulat na mga salita. 6. Sa Dictionary naman ni Webster, ang pagbasa ay isang kilos o gawa ng isang taong bumabasa ng aklat, sulatin at iba pa. Ito’y pag-unawa sa kahulugan ng isang aklat, sulatin at ibang nasusulat na bagay. 7. Ang pagbasa ay ang tiyak at maayos na pagkilala sa pagsasama-sama ng mga salita upang magkabuo ng kahulugan at kaisipan (Angeles, Feliciana S., 142). 8. Ayon kay Silvey, ang pagbasa ay binibigyan mo ng kahulugan at pagkilala ang mga kaalamang nakalimbag batay sa pagkakasulat ng may-akda. Sa pamamagitan ng pag- justify ay napapalahad ng may-akda ang kanyang kaalaman at itinatanggap mo sa paraan ng pang-unawa at sa dating kaalaman. 9. Ayon kay McWhorter, ang pagbasa ay kailangan ng sapat na pag-iisip at pang-unawa sa mga simbolong nakalimbag o mga babasahin na kadalasang tinatawag nating teksto. 10. Ayon kay Villamin (1999), ang pagbasa ay isang susing nagbubukas ng pintuan tungo sa pagtatamo ng kaalaman tungkol sa iba't ibang larangan bukod sa ito'y nagbibigay din ng kasiyahan. KATANGIAN NG PAGBASA 1. Naiuugnay sa pakikinig, pag-unawa at pagsulat 2. Lumilinang ng iba’t ibang kakayahan a. Kasanayan sa pagkuha ng panghunahing detalye at mga kaugnayna detalye b. Kasanayan sa pagbuo ng hinuha o palagay Go, Willesa B. BCFMA3-1
  2. 2. c. Kasanayan sa pagdama o pagkilala sa estilo o paraan ng pagsulatng manunulat d. Kasanayan sa pagkilala ng pamaksang pangungusap e. Kasanayan sa pagbubuo o pagbibigay ng kongklusyon 3. kakayahang mabasa ng indibidwal ang bawat titik at salitang nakalimbag 4. mahalaga ang hagod ng mata sa pagbasa 5. ang tunay na pagbasa ay ang pag-unawa sa mensahe ng teksto 6. ang pag-unawa sa teksto ay matatamo kung nauunawaan ang wikang ginamit sa teksto 7. ang pagbasa ay isang proseso ng pag-iisip 8. isang interaktibong proseso sa pagitan ng manunulat at mambabasa 9. bahagi rin ng pagbasa ang paggamit ng dating alam at pag-ugnay nito sa bagong kaalaman. TEORYA PATUNGKOL SA PAGBASA 1. Teoryang Bottom-up Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay ang pagkilala ng mga serye ng mga nakasulat na simbulo upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, parirala at pangungusap ng teksto, bago pa man ang pagpapakahulugan sa buong teksto. Ang proseso ng pag- unawa, ayon sa teoryang ito, ay nagsisimula sa teksto (botom) patungo sa mambabasa (up) kaya nga tinawag itong bottom-up. 2. Teoryang Top-down Ang pananaw na ito ay impluwensya ng sikolohiyang Geatalt na naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik. Ayon sa proponent nito, ang mambabasa ay isang napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalaman (prior knowledge) na nakaimbak sa kanyang isipan at may sariling kakayahan sa wika (language proficiency) at kanyang ginagamit habang siya ay nakikipagtalastasan sa awtor sa pamamagitan ng teksto. Tinatawag din itong teoryang inside out o conceptually-driven dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay nagaganap dahil ang mambabasa ay gumagamit ng kanyang dating kaalaman at mga konseptong nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananawa sa paligid. Bunga nito, nakakabuo siya ng mga palagay at hinuha na kanyang iniuugnay sa mga ideyang inilalahad ng awtor ng isang teksto. 3. Teoryang Interaktib Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa sa ikalawang teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang kombinasyong top-
  3. 3. down at bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon, itaas- pababa at ibaba-pataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan ng awtor. At sa pag-unawa nito, ang isang mambabasa ay gumagamtit ng kanyang kaalaman sa wika at mga sariling konsepto o kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor. Ang interaksyon, kung gayon, ay may dalawang direksyon (o bi-directional). Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang proseso at hindi bilang produkto. 4. Teoryang Iskima Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Ayon sa teoryang ito, bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatwid , bago pa man basahin ng isang mambabasa ang isang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaring binabasa niya lamang ang teksto upang patunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, masasabing ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proses ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa. URI NG TEKSTO 1. Tekstong Akademiko Ang tekstong akademiko ang tawag sa mga tekstong ginagamit sa pag-aaral ng humanidades, agham panlipunan at agham pisikal. Taglay nito ang mga terminolohiya, uri ng diskurso o pahayag, nilalaman ng teksto at ang mga konseptong inilalahad. Ang tekstong akademiko ay may katangiang hindi tiyak sapagkat nakabatay ito sa katanggapan ng mga kasapi ng lipunang akademiko. 2. Tekstong Propesyunal o Pandalubhasaan Ang tekstong propesyonal o pandalubhasaan ay nagsasaad ng talakay ukol sa natatanging paksa at may kaugnayan sa propesyon ng manunulat. Naglalaman ito ng batayang teorya at mga datos bilang ebidensya ng talakay, maging ang mga bagong tuklas na datos na may kinalaman sa gawain ng manunulat. Masusing pananaliksik at mahusay na pagpili ng salitang gagamitin ang kailangan dito. Ang tekstong propesyonal ay yaong mga teksto na nagdaan sa mabalasik na pareresirts at ito ay para sa mga taong ang gustong pag aralan ay yaong mga bagay na makakatulong upang maging malawak ang kanilang kaalaman gaya ng mga abogasya at medisina dahil ito ay nakakatulong upang kanilang malaman ang mga bagay na mga patunay o pinatutunayan ng mga akda. Halimbawa, ang isang tao ay nakapagtapos ng Ph.D. at gumawa ng isang tesis batay kanyang riserts tungkol sa makabagong
  4. 4. pamamaraan ng pag-oopera ng pasyente. Ang tesis na ito ang tinatawag nating tekstong propesyunal. 3. Tekstong Literari Malaya ang paraan ng pagpapaunlad ng diwa sa tekstong ito. Ginagamit ng manunulat ang kanyang sariling karanasan, damdamin, pananaw at wika bilang batayan sa pagpapaunlad ng tekstong literari. Ang kahulugan ng tekstong ito ay karaniwang nakabatay sa sariling pagpapakahulugan ng mambabasa dahil ang paksa ng ganitong uri ng tekstong ito ay hango sa katotohanan o kathang-isip lamang. Ilan sa mga napaiilalim sa uri ng tekstong ito ay ang mga Nobela, Kuwento, Balita, Alamat, Pabula, Parabula, Talumpati, Anekdota, at Talambuhay. MGA HULWARAN NG MGA URI NG TEKSTO 1. Informativ – tekstong naglalahad ng mga bagong kaalaman, bagong pangyayari, bagong paniniwala at mga bagong informasyon. Ang mga kaalaman ay nakaayos ng sekwensyal at inilalahad nang buong linaw at kaisahan. (Halimbawa: mga kasaysayan, mga balita) 2. Argumentativ – o Pangangatwiran; tekstong naglalahad ng mga proposisyon upang magpaliwanag kung ito’y nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng konsepto o iba pang proposisyon. Ang ganitong uri ng teksto ay tumutugon sa tanong na bakit. Naglalayon itong mapatunayan ang katotohanan ng ipinahahayag at ipatanggap sa bumabasa ang katotohanang iyon. (Halimbawa: mga editorial) 3. Persweysiv – o Panghihikayat; tekstong naglalahad ng mga sapat na katibayan o patunay upang manghikayat o upang ang isang paksa ay maging kapani-paniwala. (Halimbawa: mga nakasulat na propaganda sa eleksyon, mga advertisement) 4. Narativ – o Pagsasalaysay; tekstong nagpapahayag ng pagkakaugnay ng mga pangyayari at may layuning magkuwento. (Halimbawa: mga akdang pampanitikan) 5. Deskriptiv – o Paglalarawan; tekstong nagtataglay ng impormasyong may kinalaman sa pisikal na katangian ng isang tao, lugar, bagay. Madali itong makilala sapagkat ito ay tumutugon sa tanong na ano. (Halimbawa: mga lathalain, mga akdang pangpanitikan) 6. Prosijural – tekstong nagpapakita at naglalahad ng wastong pagkakasunod-sunod ng malinaw na hakbang sa pagsasakatuparan ng anumang gawain o paggawa ng isang bagay. 7. Nareysyon – tekstong naglalahad ng mga impormasyong tumutugon sa mga tanong na paano at kailan. 8. Exposisyon – o Paglalahad; tekstong naglalahad ng mga payak na pagpapaliwanag ng mga konsepto, mga iniisip at mga palagay sa sariling pananaw. Tinutugon nito ang tanong na paano. 9. Referensyal- ang isang teksto kung ito ay naglalahad ng mga tiyak na pinaghanguan ng mga inilalahad na kaalaman. Ang mga kaalamang hinango mula sa iba ay malinaw na tinitiyak at inilalahad.
  5. 5. MGA AKDANG NABASA Message in a Bottle (Nicholas Parks, 1998) Left Behind: A Novel of the Earth's Last Days (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 1995) Glorious Appearing: The End of Days (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 2004) Harry Potter and the Philosopher's Stone (J. K. Rowling, 2001) The Choice (Nicholas Parks, 2007) Tribulation Force: The Continuing Drama of Those Left Behind (1996) Nicolae: The Rise of Antichrist (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 1997) Soul Harvest: The World Takes Sides (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 1999) Apollyon: The Destroyer Is Unleashed (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 1999) Assassins: Assignment: Jerusalem, Target: Antichrist (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 1999) The Indwelling: The Beast Takes Possession (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 2000) The Mark: The Beast Rules the World (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 2000) Desecration: Antichrist Takes the Throne (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 2001) The Remnant: On the Brink of Armageddon (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 2002) Armageddon: The Cosmic Battle of the Ages (Tim LaHaye & Jerry Jenkins, 2003) Harry Potter and the Chamber of Secrets (J. K. Rowling, 2002) Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (J. K. Rowling, 2004) Harry Potter and the Goblet of Fire (J. K. Rowling, 2005) Harry Potter and the Deathly Hallows (J. K. Rowling, 2007) PROSESO NG PAGBASA 1. Persepsyon - hakbang sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbulo at maging sa pagbigkas nang wasto sa mga simbulong nababasa. 2. Komprehensyon - Pagproproseso ito ng mga impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbulong nakalimbag na binasa. 3. Reaksyon - hinahatulan o pinagpapasyahan ang kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga ng isang tekstong binasa. 4. Asimilasyon - isinasama at iniuugnay ang kaalamang nabasa sa mga dati nang kaalaman o karanasan.
  6. 6. MGA SANGGUNIAN http://www.slideshare.net/thaddeussoria/kahulugan-at-kahalagahan-ng-wika#btnNext http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_kahulugan_ng_pagbasa http://prezi.com/p2dgsebaylaf/pagbasa/ http://hay2008.blogspot.com/2007/12/pagbasa-kahulugan-proseso-at-katangian.html http://www.senore.com/Anu-ano-ang-katangian-ng-pagbasa-q105143 http://plowt.wordpress.com/tag/kahalagahan-ng-pagbasa/ http://teksbok.blogspot.com/2013/01/ibat-ibang-uri-ng-teksto.html http://tl.answers.com/Q/Uri_ng_mga_teksto_at_ang_kahulugan_nitO

×