Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מזהמים תעשייתיים על גדות נהר הגנגס

666 views

Published on

מדריך "מזהמים תעשייתיים באגן ההיקוות של הגננס" נועדה עבור חברות ישראליות: מיפינו עבורכם 40 מזהמים תעשייתיים כבדים- בחלוקה לשלושה סקטורים: מזקקות, נייר ומזון ומשקאות. ניסינו להרכיב תעודת זהות עבור כל מזהם: איש קשר במפעל, בעיות המים, היקף האתגר והסביבה הרגולטורית סביב כל מפעל.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מזהמים תעשייתיים על גדות נהר הגנגס

 1. 1. [פּבּזפּן ת ‎ ‏‎ ֲ ך יּ% ְְְ ”ו 5 יזסקזגז ןסםזפּן פודן חששתי, , שפמ. .8 ץפשהּפּ וכּחםויהּא סזטזוֹזפּחן חסוֹוחזפּקססי( ! םחםוֹןםחזפּזחן ס חגץז ה סזסזסיק רונזוֹזודוזפּוֹרווֹרדובֿש ץאסאסספ פס ץאזפּואןװ חוֹ פּץפּןסןסרןפּﭏבּזיפּ ןבּוֹץיפּװןחחן זס% וֹח8חז558$$^ ויפּפּואוֹ . דוֹנ א , יל אל ָ , יּ . יח ז, ְ ל איי. ייךגּיּח זז חאתּהיּהּבותהיייּששגנﬠך [פּיּיייייּוֹמ ויו כי : ײנז ו ! ו” : גּבואו ויץסוװיּי אזיּכןיא . יּיא ג וֹ בגװויי' -בראבו ןיפ! יי ָוֹ ולויזבי ? ן וְֹ ›ְ וּד ץוא , וי י 4 ֵֵ וֹ ב ְ ז - ֵ ְֵֵ ול י "י י ןוגיוֹי ‎ ‏‎ ‏! ה קלה "" -יאייי א א יי-ופ י` י יּ י ` 1 וָ ן ְו י י ן 'ז ממ ו ול; ו ו `אאי נ( ר`או נ, י ־ ` י`יּ י ִ ﬠ , ס ְָ ׳ א ; ַ ` י ו י ֵ י וּ א ְ. י ץ רי קב" . ֲ ג' ז' ן” ך אְָ ” אי אְ - א ו ` ן 3 ילאכבּי, ל אא ְָי י ְןְ בנ ְ ְ אײ בּוֹשׁחן , וֹוןןסם ! תשא , חסוֹפּפּוֹןטן סוֹוחסחססק שׁחבּ פּסבּיּוז' ל אב:
 2. 2. 10 10 11 11 18 19 42 איּילזנפּזזנפּפּזיּיזוי; “ שׁסשׁפּזסין ץזבּחזחזטפּ פּﬠוֹזשסבמין חוֹפּפּפּ פּפּחבּכּ( חוֹ פּזחסחזכזסופּץסם חסוֹזסטססיוזחן פּפּחבּב( זפּץוֹכן יזחפּוחפּפּפּפּפּאס, חסוֹזטװסכן חסוֹזטװסכן זס פּססזטספּ 8פּח63 זפּץוֹך! ס( ז8ז8װ8ז8$װ פּחוֹנזזבּמספּוֹוֹ( פּחוֹפּזם )ןכופּ( בפפּוֹזזפּטסחוֹ פּחוֹזטוןסק ץ| $$סזפּ זס פּשׂבּזפּ פּפּוֹזזפּטסחוֹ זס חסוֹזחכבןוֹזזפּוֹבֿ( ₪588 זסזס$8 זחפּחזחאופּץסנ( סוזן צו! חפּﭏפּז חסוֹזס^ 5ןא8ןחם8 ןרובּךחוֹ-וכן פּסוֹזזפּטסחן פחוֹזטןןסכו צופּפּסזיי( ספּרזוֹזפּן סחהּ 58180186 פּחז זס פּןוֹפּזפּם )ססבּזפּץפּפּ & ן: ›סס= | . זססנפק & סומק ְץז6|ןוֹז5וֹם( חסוֹפּטוסחסי(
 3. 3. ,חזס| סוז$ סוזן 'וסז ןססשײוכז-ספּסרח סוזן ןטסוןס ןזסססז פּחוֹװוסװסז סוזן טסץ סן ןחספּסזכז סן סזטפּססןכז ןססײופּ ץחז פּוֹ ן! .סוֹסחן חוֹזס/ ווֹזןפּספּזסז סוזן , זסןווֹוכו ספּחסג( סוזןזס חסוֹןסןוֹווֹניוסןזסז חוֹ פּסוֹחסכיןרחסס -וסןסװ וֹוססײופּז זסז פּסוֹןוֹחטןזסססס פּחוֹץזוֹןחססוֹ חס סספּנוססז ס/ וסוז סן^ו , פּזסס/ א ןחסססז חן . זסססכו & סזס); סחס . פּסוֹזסןןוֹןפּוֹס . ספסיוסןוסכז & סססז פּס וזסנופּ , סזסןסספּ ןסוֹזןפּטסחוֹ זס ספחסז ס 18 זסספּ ןסזןחסס זט0 . ןסﭏזסוח חסוֹסחן סוזן חס פּטססז פּחסזןפּ ס פּחוֹססוס חססכז ס/ וסוז ס/ ין , זסוטסוֹןזסכז חו חסוֹסחז סןכזסןוֹנופּ וזןוֹװ פּסזחססחזסס וֹןססזפּז ןססחחסס סן . ןרוןפּםסחוֹ וזססןחססוס פּיוססזפּו סןסחזסיוס סן . ץןוֹןווֹןסס פּפּסחוֹפּטכן סןסזסחסס ספּסזטססחס סן סחס , $זסחןזסכ! וֹזססזפּו סוזן , ץחזסחססיז זס ץזןפּוֹחוֹז/ ןן סוזן זס וחסזססזכ; ךזססז װוסזאז ןססזסו סוזן זס ןזסזזס ןחוֹס] ס 8וֹ פּוֹוזז . סוֹסחן סן חסוֹפּפּזן/ ון סססזד ןססיּופּו סוזן סחס , חסוֹןסזןפּוֹחוֹוזזסוס, סססזז חפּוֹסזסק סוזן , סןנוןוֹןפּחו ןזסס×5ז וזסססזססס ס/ ווֹןסססזס ס $ס›זסן פּזסחן-וסכן פּןוֹ סחס ןססזפּז זס ןחסחזחזסןוספּ סךזז . וֹוזןסם װוסזאז חוֹ סספּסכן ססזסן/ וסן פּססזטסססז ןחססוֹזוֹחפּוֹס פּסןס/ וסס סחס , סוֹסחן חוֹ וזססןחססזס וֹןססזפּו זס ןחסחזססחס/ וסס סוזן סן . זסספּ פּוֹרזן וֹזססזפּן סוזן זסז פּסוֹןוֹחנןןזססמס פּפּסחוֹפּנוכן פּחוֹסחסןפּןנוס פּןחספּסזנז ןססזסזכן-ספּסוח זס/ ווֹךז ספּחסבּ( סוזז . ץחססחזסס זטסץ 'וסז סחס / רוןסחסחוֹ זסןסװ סוזן פּחוֹןסזןפּחװוֹ סחס , פּסססח פּיןססבֿסזס סוזן פּחוֹחוֹזןנוס ץזסחזחזנופּ סןווֹפּחסוזסזסחזסס ס פּוֹ ןזסססז פּוֹוזאך סחס ספּססןװוסחﭏ זוֹסוזן סןטנןוֹיוןחסס חסס , זןססײוװס/ א סס וזסגופּ , פּזסןס/ וסחחוֹ וֹזססזסן וזסוֹוזןון חוֹ סﬠס/ ון . סוֹסחן חוֹ ססחסוֹזסס×ס , ץוסזססחוֹפּ [׳ָ לול 1 ןסןסוֹם סססס זסןססזוֹם וזססזװוסא וססיופּו סחס יוסןחסי( חסזןסחזסזייז ןחסוזזןפּסןוחז ןססײופּן , צחזסחסספּ זס ץ-וןפּוֹחוֹן/ ז 2
 4. 4. סזסןוץסזס= ן ןס חוֹס] סחס פּסץסןסחזוֹו-ז ןסןווווזזספּ( חוֹ סןסחוֹסוֹזס ססחסחאסןוס, זס/ ווֹז סחס וֹוזןסזוֹססוזפּ זסןווֹכז זסןןש , סחסוזﭏסזסןןש רוסנוסזוזן פּספּזס/ וסזן ספּחספּ זס/ ווֹכן ססחסבּ( זס/ ווֹךז חזזסז סן פּסץסזס/ וסכן סוזאר . וזססססןסחספּ פּזסןחס זסןזססזסוזן סחס זסניחספּ ןפּס/ ון סחס סחסוזﭏזסוזנ , זסוזוֹפּ , וזססססזכז סוזן ָסזוזפּסרו3( סוזן ספּחספּחזסכז סוזן ָוֹ| ס<ז סוזן . סחנוחזסץ סוזן סזס ספּחסבּ( זס ססוֹזסןוןכןוֹזן ןחסןזסכזוזזוֹ . סחס8 סוזן סחס , וֹ8ס<ו סוזן , ›וססחס6 סחס סחןסכז , וֹ8סחסזס/ , ססכזסוזסןןוס, ,זנוכזחסא , ]נוסחחס<ז , זסןוןוסוֹזסוּיז .2וֹ/ פּזסןחסס חסכזזנו 8נוסוֹזס/ ןססווז סן זסןווֹיו סוזן חזסזז זסןס/ ון / וןוסזס , ספּחס, -י( 'וסןווֹז זס פּﭏחסכן סוזן חס ססןסססן סזס וזסוֹוזװ סןס›ז| ס<ז סס8סכז8וֹס 18 פּאוסןחסס ס8סוזן צכז ססןסזסחספּ זסןס/ וןוסןפּסןון סיווֹןחס סוזן ן8סרח| ס סחס ןחסחזסזוֹםחסיו זוֹסרזן ססזסוזססזס ססכזסססזסז/ ון סחס זטכזוֹוז8ס<| חוֹ 8סוֹזן8נוסחוֹ פּחוֹןטןןסכז זס זסןפּטןס סוזז . אוס/ ווֹז סר| ן סןחוֹ זזס ס8סוזן וזןספּ . וֹןס(ן זסןווֹז חוֹ יוספּסחוֹססןטז סחס ןווזססן/ וז זס ןסוזן סחס ספּחספמזסכז 'וס/ ווֹז חוֹ זחסםןזזס 'ווֹסוזן זסןפּטזס ןרוסחחסן סוזז . וגּוסחחסא זס ץןוֹחוֹסוֹן סוזן חוֹ ססחסכּ( זסןווֹז חוֹ חסוֹןטוןסס סןטכןוֹזןחסס פּסוֹיוסןנונןוֹזן ססחסג( זסןווֹךז . זסןווֹיו סוזן חוֹ ןחסגוןזזס ןסוֹזן8וְוסחוֹ זס ןחטסרחס ןסוֹןחסן8כזח8 8ססזסךזס8וֹס ס8|ס זטסחסא חוֹ סוזן פּססזסוז/ וו ססזפּסס סוכזסוֹזס/ ו סן רזןסחסו סזוֹןחס 8ןוֹ חוֹ סוֹזסןססכן פּוזזזסזוֹןסס וססססיז צכז ססןגווןסס 8וֹ וזסןסזןפּ סוזן חוֹ סוֹזסןוֹיוס סוזן פּחוֹסססס×ס ואוספּזסן 8וֹ חסוֹןטןןסס סוֹחספּ-וס זס זסןססוֹסחוֹ חס כן30| זס וס/ וס! . ןסוזסוֹזסז סן זגּוסחחסא חזסזז פּחסכזפּןסוזן סס/ וסס! ,פּןסחסס ספּחסג( זס/ ^סַן סחס זסססש וזסװסזוזן ספּחסב( זס/ ווֹךן זס זסןסןוןו זס חסוֹפּזס/ ווֹס סוזז ססןסנןסחנו סוזן ןוןוסןז סןסטףססס זס ססחספּכןס חו . זס/ ווֹז חוֹסוזז סוזן חוֹ ןוןוסןז סח זס סוןןוֹו ץזסן ץןןסטןזוֹן ןסחחסס , ן/פחו 30 זס וס/ וס! 800 סחס , ןחסרחןססזן 100% ךזןוֹןון חסןוס , ספּסןוןוסס ססןססזן זס ספּזסרזספּזס זסןוֹז זס וססס סוזן סןוסוֹוזסס ס־ך . װוסזז חס8סס8 הסס! חוֹ זס/ וס! פּחוֹוזןסכז סן ואןוֹןסטנ( זסןסװ יוסןווֹז סוזן פּחוֹזכן סוזן ןיּוסססטפּ סן זסס/ א סוזן ןטסוזפּנוסזרון ססחוֹסןחוֹסחז סנן סן ססיווֹטחסז 18 ןוווסןז וזזחחזוֹחוֹחז ואןוֹזסטח זסןסןוו סוזן חוֹסןחזסוח ץוסןסחזוֹןןט סחס זסןטסוֹןזסכו חוֹ סזוֹן סוֹןסטףס זס 8חזזסז ווס סחס ןסזסחספּ חוֹ חזסן8ץ8-ססס . ססחסח 'וס/ ווו זס 88סחסחזס8סוסוזןוןו זססחנו וןסז וזסוֹוזוון פּסוֹאוןפּנוסחוֹ סוזן זס פּןוֹסןסס סוזן פּחוֹﭏססס יוסז ססןססזס סחס ססווֹכזרחסס ןזספןסז סוזז סססחסן×ס חסוֹןסיוסכוססס סוזז . צןוֹןחס פּחוֹןגוןוסס ס 8ס ססךןוֹןחססוֹ חססכן סןוסוז סחס ספּחספּ זס סחסן סוזן זסז 8ןוֹחנו ןסוֹזןפּםסחוֹ סס88חס8וֹס סוזן ווס זס סזכזססס ן)ס(| סוזן סחס פּסזסספּ ןסזןחסי( חסוֹןםןןסכן סןסן8 ץמ . סססססןןוןוסחﭏסס 8וֹ סןסס סוזן פּחוֹןסןןסס סחס סחוֹןססןןסס ססחזססחסס סוזן סן | נןזס8ט סכז סזנוסןון ןזסכזסז סוזן חוֹ ססחוֹסןחסס חסוֹןסחזזסזחוֹ סוזן ןסוזן סכזסוז ס/ / . ססזס 8וֹוזן פּסיוסװוסן (וזס/ ווו זוֹסוזן זסז | ססז8| זס ץספּסנןחזין זס פּסוֹןוֹזסוזןטס
 5. 5. ײץןטנחוֹ ןוֹזסחזחזסןוסבּ( סוזןאץנזניסססחססחחס 8סװו ןססבֿסזס ססחס6 וֹרחסחזסזאז ְץןןחסנוסס8כזט$ . חסוֹןטןןסכז פּחוֹזןסזןחסס ץזסךחחזגופּ סﬠוֹןטסס×ין ססןסטןוֹ8 .8נןסחוֹז-| זסז ססחסןוססוחוֹ פּנוסוֹפּוֹןסז ץזסחוֹסזססזן×ס חס וזןזןו/ ו סוֹסח| חוֹ זס/ ווֹז ןפּספּזסו סוזן 8וֹ פּספּחסבּ( סוזז סן זסןסװו סססוֹוֹוסזס ןז . סחןסכז סחס וֹססחסזסן ס›| וֹן פּסוֹןוֹס ססןוֹנזסוזחוֹ ןסססןס פּיסןזסןו/ ו סוזן זס סחזספּ סזס 8›זחסנז 8ןוֹ פחסזס זס סןסססס חסוֹןןוֹחז 500זס חסזןסןטססס ססןסרחוֹן8ס חס פּחזוֹחספּ ,8סןסן5 11 88סזסס חסוֹןסזנןססס פּיסוֹסחן זס 40%ןנוסכןס זסןווֹז ססןנןןןסס ןפּסחז וזן×וֹ8 סכן סן ססזססוֹפּחסס 8וֹ ןוֹ . צסססז . ססס/ ווו סוזן חוֹ זס/ ווו זסוזןס צחס חסוזןזספּזסז 8וֹ וזסוֹוזןון , סזסחז . סוזסװו סוזן חו זסןזות . פּןוספסז ססזוֹפּסס זס/ אוֹזסס סן ססןוֹסז זו-וכן זס/ ווֹז סוזן חססוס סן חסﭏסןיזססחנו חססכן סןוסוז פּסןוזןסוֹןוֹחז זס זסכןחזווח וס, סחס זסﬠוֹז-סוזן ירזוֹחססוס זסז (זזסןוט סן ססחזזחזס וֹססןווז סזסחסזסא זסןפּוֹחוֹז/ ןז סוחוֹזכז פּיסזסחן . ססןססזס פחוֹןןספּ . ןספסנוכן 2014 חסוֹןסס סוזן (זסספּ סן ְוֹןז| ס0 ןוןוסזאז י זססזפּן זס ץפּפּסוןוחייז סוזן זס זןסוזסכן חס ססןססזס חססכז 8סוז ןזסססז ןסס]סזס סוזז סחס , סחסו סוזן חוֹ פּחוֹװסז 8ןוֹחנו וסוֹזןפּװסחוֹ סוזן זסז 8סוֹפּס| סחוזססן ןוןוסח סוזן זסז סססספּ סוזן סחס פּסוֹןוֹןוֹכּןוֹפּפּסס , הסוס . חסזכז תסבֿןסופֿוססחסיּכ( סוזן וזןוֹװ סוסון חסוֹןווןןסס סוזן ססווססז סןזססזס חוֹ 1986 ץזסטחסנ חוֹ ססךזסחנוסו רחסזפּסזס ס 8סװ כזובֿןכּ( זס חסוכז חסוֹןסג/ ספּחסכּ( סוזז פּחןסחסס8 זסןזס סזסרח סחזסססון זס/ ווֹז סוזן חוֹ וס/ וס! חסוֹןשווסס סוזן ספּססזססס סן 8ןזסזזס סרןן ןון3ז . זס/ ווֹז סוזן חס סססז סוזן זס ססןןוֹחזחזסי( פּחוֹזססןפּ סוזז .2000 וזסזסן/ וז 31 חס חןוןוסזסוזןז/ וןו סס/ ון חסזס 8וֹוזן , סזסזסזסוזז . חסוֹוןוֹחז 080)145( סוזן חס חסוֹןססזזסי( / אזספּפּסססח סחס בז^6 סוזן זס 88סזפּסזס סוזן ססןוןוסוֹןוסז ץןוֹזסוזןנוגו חסוֹןס/ חספּחסס זס/ ווֹכן ןסחסוֹןסא ססןסזסחזסס חססכז סןוסןז 8סודוסוזס8 2 ס8סוזס ; כו^6 סוזן חזסזז ססחוֹספּ 8ססחסוֹזסס×ס סחס ססחזססז 8חס88ס| זס 8וֹ8ס>ן זס ןן-ספּסוזכז . ססןססזן סחס ססןזס/ וזס . ססןסססזסןחוֹ סכן סן ססןספּזסן 5וֹ ספּסװוספּ זס פּזסןוֹו חסוֹןווֹוזז אן . הסוס 8וֹוזן זססחנו סוזן זס פּסוֹזסןוןנןוֹזן פּחוֹװוסווסז סוזן סססנוןסחוֹ סחס . פּסזסװוחס 1993 חזסזז 8סססן8 חוֹ ססןוסזססס סס/ ווו רחסזפּסזס סוזן . חסוֹןסןחסרחסזסרחוֹ זססחנו ץוןחסזזו-וס 8וֹ ןוֹ ְ2011זס 8^ . ססחסחסוזסו/ וז סחס זסססחזס0 ְוֹןחזס6 . סחטחזסץ יפּספּחסג( חסוֹןססוֹןוֹזווס-זוספּ ןחסזסססס פּיזסןווֹז סוזן זס פּספּגּוסס סוזן חס ססןסןנוססס8 ס/ וסוז 8זססססן פּנוסוֹפּוֹוסז סחס 8ן8וֹןחסוֹס8 -ססזסן פּחוֹןחס/ וסזס 8נווזן זזס ססזןוֹﭏ סזס סזסזסוזס סחס ץזסןחספּץס 8ס וזסנופּ סזזסןססנן סחזסנןיזסןסװו וזסוֹוזװו חוֹ , ןססזזס זסז ןססוֹסץן 18 חסוזן חספץ×ס סזסוזז סחוֹסןסז זס/ ווֹז סוזן ןסוזן ססןוסססז סןוסוז 8סוֹסוון8 סחזס8 . פּסוֹחזססוֹסס ס| ס:›8 . זסןסןוןו סוזן חז ןחספּסזס פּחוֹסכן פּןחססס ספּסספּוֹסזס/ וןוסז סן פּחוֹססס] זסןססז ס סכן סןנוסס 8וֹוזן בפּזס/ ווֹז סןכןסזססחזסי( חס סססחטסחחס ץסוןוֹסנ חנוזוצ/ זסןסוֹחוֹן/ ןן סיןחסחוֹק חסוֹחט ,2014 ,10 ץוטנ חס ןחסוזזסוֹןזסכז חוֹ ססזכןסן ןסניסנוכן סוזן חו 8וֹוזן זסז 080 חסוֹוווֹפּ 3.2 ססןסססװס סחס ססחסב( וֹחזסרחסןאז ססןןוֹן ןיןסוסזס ןחסחזססזס/ וסס ספּחספ( ססןסזנזסןחוֹ סחווסזס פּןוֹחט וסזזןסםסחוֹ 48זס חװוססןוווזפּ סוזן ססזססזס סוֹסחן זס ןחסחזחזסןוספּ , חזסזססזס סוזן זס ןזסס ס 8^ . ספּססזנוס . ספּחס6 ססרזוֹןחססוֹ סזס סוזן זס 8|וֹסןסס זסוזןספּ סן חססכן ססוז וזזוֹס חוֹסוח סוזן סחס , סזטןסח חוֹ ןחססחססססחוֹ 8וֹ סחסס ץסטןפּ סוז־| ` . פּסזסחספּס ןחסחזחזס/ וספּ | סזסןס$ .8ןחסחזןססזן זסןסן/ ן סן8ס/ / סחס זסןס/ ון סוזן סן ןססספּסז וזןוֹןוןו פּןוֹחנו וסוֹזןפּטסחוֹ ץזססחססספּ זס חסוֹןססװסכ( סוזן וזןז/ ון סחסןס ספּזטסס סטס חוֹ ססןססןחסס סזס/ ון 8ןזחון ןסוֹזןפּנןסחוֹ סוזן זס פּזססרןזס ץסﭏ . פּןזסססז ססוזפּוֹןכןווס סחס פּוסחזנוסוסוֹן סןסס
 6. 6. חוֹ8ס8 ספּחסבּ( חו פּןחסרחססוסןוסם 107 × 7 וזסוֹוז/ ון זס ונוס סס08ס 107 × 33 88 סס88ס88ס חססכן 8סוז זסןווֹךו ספּחסכּ( זס ססז0ס8סז זסןס/ וו סססזזוו$ וסןסז . חסוֹןספוֹזזוֹ זסז וסוֹןחסןסס זסןס/ ו/וסחווסזפּ וסנןחחס סוזן . חסוןוֹססס וזו . ס08 סן ן0ס חססכן 8סוז זסןס/ ון ס0סזז80 זס סס08ס רוסווז/ ון זס ןנוס סחס 00896 107 × 11 ןס סס88ס88ס חססנן 8סוז חוֹפּסס סנזחסג( סוזן חו ספּספּוו וסוֹזןפּססחוֹ סחס סוןפּסרחסס . סזסספּ זסןס/ ון סחווסזג( וסזןחסייזס פּסזסססז זסס 88 סס08 פחוסס 8וֹ זסןסװוסחנוסזפּזס סספּנןס 107 × 7 סאר . ץוספּזס/ וסס ססןססזזס סחוֹסכו 8וֹ וזזסן8/א8ססס זס/ ווֹז סוזן . חו8ס8 ספּחסג( סוזן חו סןחסוזזססוס/ וסס סוססס ססזסו סן ס00 .8סךזסססז ססזוזן סןחוֹ ססזזו88סוס סכן חסי( סביחסג( זס/ וֹז סוזן . חוֹססכן ספחסג( סוזן חו סוזסחסס8 ןחספּסזס סוזן סחסןסזססחוו וזסססךו ספּחסי( זסססט פּוֹוזז . פּזססונוסס סחס 8›וססז ןאוןפּסרח , ססנן ןוןוסזזסח סחס סססןפּ ס חס פּ/ וןוסוז ססןזסססז זססס0 סוזן חו . ספּחס6 זס/ אוז סוז־ך . זסװוסססזסץוז פוזוֹספּסחזסוז זסז וסוֹןחסןסס ספּחסרווחזוֹ ס/ וסוז סן ססזססופּחסי( 8וֹ רוסססז סחס ססחחסוס ססןזסססז זסססנו סרון חוֹ סןססוסזס זסﬠןוסססזסןאו-ו -ספּחסב( זס/ ווֹז חס פּןססוסזס זס סססצן ס/ ^ן סזס סזסוזד )ןוו/ /וְ0( ססןורחוֹן ווזספּוֹואז ן0׳}סוֹ/ וסוְ סחסוזאסזןןנן .2וֹ/ פּסוֹסחספּס סןסן$ סחס וסזןחסי( פּווסוֹזסן ץנן ססןחסוחסוסחזוֹ סןסן$ סוזן ﬠס ססןסווזןסחסס ססוזסססז סוססוֹרח רחססזןפּחןוןוסס סוזן וזו פּןססוסזס )וזזסן8ץ8 ןסחסס( חסוֹןספוֹזזו סוזן סחס . וזפּסססזכו זסןןנן/ סחסוזﭏסזןןש זס פּןוזסחזןזסססם חסוֹןספּוֹזזו וזזס0 וֹזוזסז סוזן ןססס×ס ססץן )כו0כו( זסןווֹז סוזן זס וזנוז ץון8סחז סזס סחסוזﭏסזןןון חו סןססוסזס זסן/ וסססזסץוז סוז־ך זסןווֹז חסססחסחזיּחסח סוזן פּןחסחזסנוס סחס ןחסךחססוס/ וסס זס/ וﬠסססזסץוז זסז ןססוסזס ספּסזסןפּ ס 18 וזסוֹוזװ ןססוסזכו סזסץוז )ססץן וזסךו( סחוֹן8ו×ס ×וֹ8 סזס סזסוזן .8ססו8ס3ו . ססוזסס חסספּחסחז חו זסןס/ ו/ו סססוז זס ספּסזסןפּ סן ס0ס פּןו/ וסוז ָחסון00זן8חסס זססח0 סןססוסזס )פּסס/ אן ךוסךו( חס/ וסס סחס חסוןסזסס0 חוֹ פּןססוסזס ְ/ /4ו 10 חסוזן סזסחז זס / אןוֹססססס ססווסןסוזו סספּסססזס וזןוֹןון . סןססוסזס ססץן כוסכו 22 סח0סזס סזס סזסוזן ְחסוֹןוֹססס חו . חסוןססוֹןפּס/ וחו סחס פּחוֹחחסוס זס פּספּסןפּ פּססוֹזסן זססח0
 7. 7. חסוֹןסװססזןחן 18 סחס ססזס וססזוזססזססספּ וסןסן פּיץזןחוןסס סוזן זס )3%ִ26( וזןז0סז-סחס חסוזן סזסחז סוןןוֹו ס זסז 8ןח0ס00ס חו8סנן ססחספּ( סוזז סחס ְוֹןז| ס0 , זסוזופּ וקס( וזפּסססזכו זסןןזן . סחסוזﭏסזסןןו-ן זס 8סןסן8 סזוןחס סוזן סחוֹזס/ וסס , סוֹסחן חו חוֹ8סכז זסןווז ן8ספּפ1נן סוזן 18 ח81סכן ספּחסכּ( סוז־ך . וספּחספּ זסס/ ון סחס , וז8סססזכז סץוזססו/ וו . חסוזןפּסוסכז ָוז8סססזכז וסוזססוזזוז-ו . סחסצזסן-ז . כזסוחםכו זס 8ןזסס סוזן חו פּסןסחוֹנזוזס וחססזן8 זסןווֹז ח1סחז סוזז .8סץוזסח1/ סוזן ץס וזן0ס8 סוזן ח1 סחס פּסץסוסוחוויו סוזן ץכן וזןזסח סוזן חו סחנןסכו . זוזןסזוֹפּסוזנו סוזן זס סווזסח סוזן זססח0 )79075 , ואז '55 300( סץסוסחזווּיו ןס/ וןווזזסב( סוזן 8ס ססווֹחפסססז 18 , וס/ וסו סס8 ס/ וסרזס 8זסןסחז 4100 . זסזססופּ וזןספּחסנ( סוזן זס ן0סח8 סוזן ןס וז›ו0חז0ס6 זס סןוסס-ססוֹ סוזז 205 ןטסכןס זס ס0חסן8וס ס 8ןו/ וסת סחס פּסץסוסךחזוּיז סוזן וזפּווסזוזן רוןסס 8ןוֹ 8ן00 זס/ ווז סוז־ך . ספּחס6 זס/ ווֹךז זס ס0ז0ס8 וסחסוןזססזן . וז›ו0חז0ס6 חזסזז 8זסןסוזזסווֹ(ו סרון זס ססחסוווזחסס סרון ןס פּחוֹפּסכז ןסוזן סחסוזﭏסזסןןון ןס ספּחסנ( זסןווויז סוזן זס ץזסןנןכןוֹזן זסוסוח ס 8וֹ ססחסחﭏסוןי/ זסןוזוז סוז־ו־ . זוזןסיּווֹפּסוזפּ פּחוֹןססרח סזסזסכו . רח›ז 190 ×סזססס 8וסןסזן ן1 סחס סחסוזﭏסזסןןש חו פּזסוֹססזפּ (וסזסןזא וזןסזוֹניסוז3ו סחס וזןחסססןס8 , זסוזוֹפּ , וזפּסססזבּו 'וסןןון וזפּטסזןזן 8/וןוסוז זס/ וויז סוזן , סחסוזאסזסןןנן זס ןזסס ןפּסוזו-חזסוזןזסח סוזן וזפּםסזוזן סחוןוןוסוז זסןז^ ח1 חז›ז 1450 זס וזןנוחסו ס 8ס8זסץסזן זס/ ווֹז סוזז . וספּחספּ זס ץספּ סוזן סןחוֹ 8חוֹסזס ץווסחוֹז סחס . זספּחס3ו זסס/ ון סחס סחסוזﭏזסוזז. .רח›ז 0 1 1 זס וז0ןסזן8 ס זסז זסוזו3ו סחס כונו חססןוווןסכן ץזססחנוסכן סוזן פּחוֹוזסוןסן סווֹוזןיּו וז8סססזכו זסןןון סחס סחסוזﭏסזסןןנן סוזן סחסזס ססזנוסססוזז זסןווֹז סוזן זס וזןפּחסז סוז־ך . חז›ו 405 זס ס0חסן8וס ס סחסס/ וסס 88סו זס סזסחז , זסוז31ו וזנזנןסזוזן פּ/ וווסןז חסוזן ןז זסכוחזחח ספּזסז ס 8סוז סניחסכּ( זס/ ווךו סוז־ך . חזןו 520 ןנוסכוס 18 וספּחספּ ן8ס/ / ח1 ס8ז0ס0 8ןו פּחוֹזנוס פּזסןווֹז וופווו-ו סחס וֹוזןסזזפּסוזפּ . סחוןחזסץ זס/ ווֹךו סוזז . וֹ8ס<ו סחס ְ›וססחס6 . סזסוזפּסוז6 ָ1ןחזס6 , סחנווזזסץ , ספּחססוזזסכו ָוֹוס<ז , ץוסחזסח . פּסוֹזסןוןכןוֹזן זס סוז־ך . חס(ו סחס . סןוןוןספּ ְסחוֹ$ ןסרזרחסוזי( סזס פּסוֹזסןטכןזזןזסוסרח 8ןו . ז|ס8ןו חו חו8סכן זס/ אוז ס 18 ְספּחס6 זס ץזסןנוכןוזן ס וזפטסוזןוס . וֹסוסוּ-ז-וֹןסכןספּפּוזסןז סחס ָזסססחזס0 , חס$ ְ8חסז סזס זסןווז ססחסב( סוזן זס פּסוֹזסןנוכןוזן 0ססןסוס חוֹסחז `. ֵ ססץסזס/ וסם זס וֹוזןסזוֹפסוּזפּ וזזוןוחוֹסבּ( זססח וֹוזזסזוססרופּ
 8. 8. פּחזא 2525 ווופּחפּן ובּוסז . לוויתן יוז. ,מפיגהּזיו ווי: וגּציוווגּ, וומןבײ זסןסו/ וו 00010 חס1וווֹוזז 400ְ93ָ4 ספּזסוזספּום וסװחחוסו ספּסזסןוגּ {בזודי ןוגווןוֹוווןמיי . ײיובֿזזזווכוֹן זלוֹופֿווֹןיןנווֹזס יזווווווֹס קפווונווןווֹןייי וכווןוןוֹוויזויי מרוויןווֹוזתןיּאווחיזוא נויּויכ וןכן: ווֹויוא% סחס$ , )8סןסן$ ס/ ו= ז סחסץסכן( 8חס־ך , חסא . סןוןוןס3ו ָוזסחוֹ$ . זסכןווזסח0 פּסזזסןװנןוֹזן נזװ8 חוסוזוו וֹסוסז-ו ס81ס(ז סחס בואנוווזזפ ְְ, ווווויּ= ווֹ1:ו= וֹוו; וֹןוו. ִ וון : בּובייווווסןייו, ווכּויּויויּחיופוהּ . אוֹגּובןיוווֹוֹיוזפ צוכּזיןאָץזוֹו: :יווויוב ךווֹז ךוֹוג יווֹבןונסנוין פנבֿןוֹןז: .ויזזלזויו יוסוֹזיּ -וווז יווופּויגייןזוי} נזיּויווופוודז' גּנופניּ כּוווכּזזןי הּווןוןוובפיּ; ֵן| ויו: ׳ווו: ׳ןָל הּסוווופזיי וווןיוווופיוווס; יּויןפלופּזוֹןו; ייזןקוווווובזוופּווֹוב הּווווכיי . ןווּצןוֹוכוויי ןופשׁוובּונ וּוּכּובּזייי ויו( יבלופּייווון: אווו: ווֹוכסזדזיויופּופֿ , כּזווווןווואַובוכּיא חסוֹןסזססס? חסנןזט ﬠןוֹפּחסם פּחספּזסכו 'דנן ן סןסןפּ )2חזﭏ זסס 8חס8זסס( נ א ו” . לווותﬠקשזש יי א י . זװווֹבופֿאזקופלוֹוֹןר יּושׂבֿגיופּבוגיווֹז-ואיגּו ְ, נוהּל שויובוובלײוב יּפֿבךווטס% יוס= ו;ומיּיפּו; ְ.וי›וֹופֿוְָ ויושצסאוּ; -יןגּויינייפווופבופּגנײגּוייןיּ ימווֹאוֹיושוויּזןי' זסוֹבןבּמוֹובובֿסוווֹיּ יּןוֹזווֹווֹננ שווויזוֹוולשפּן' ` קבהא ײיּזפ הז י
 9. 9. סחסךסוסזסןןט חו ספּחסג( זסןווז חס )ווןוחז 10 סןוסכזס( ןססבֿסזס סוֹזןססוס סזסצו-ו 50/55 `ן0ו5ז0|5 .00 : זס 5תון/ א ז50נ50יּו 5ויז'ן = ו0 יןוזווגּא . סװ 8 ץזוסגּקגּי( ןוןווןוז או ווֹטגּווייבגּבובֿוורנוזהובבפֿוניּןבנוניי וֹי יּואגי וֹוזןסזוֹססוזפּ ססחסח8›ו8ז^ ווזןסזוֹפּסוזפּ ורזןסזופּסרזפּ ווזןסזוססוזפּ ספּחסכּ( וֹוזןסזוֹנזסוזפּ ססחספּוונוסוזם וֹוזןסזוֹפּסוזבּו וֹחוֹﭏססחסו/ וו וֹחסוססחסו/ וו 8סחסח8›וסו^ ססחסחס›וסז/ ססחסחס›וסו^ וֹוזןסזןססוזפּ ססחסחס›וסו^ ספּחסיי( ססחסח8<וסו^ ססח8חס›וסז^ ספּחספּוזנןסוזם ספּחספּוזנוסוזם זססחוכו 8פּח8פּחססנ ספּסחספּווזסזופּ ספּחספּווטסוזם ספּסחספּווזסזופּ ספּסחספּוןזסזובּו ספּסחספּזוזסזוגו ספּחספּוֹוזפּוךו וזוזסז וֹוסחזסוזי( 1זוזס־ו־ וֹךזפּסאזסןןון וֹוז8ס›1זסןןזן וֹזגּוסכו וזוזסז וזסחזסןזס וֹזרזסז פּסץסזססזסווק פּסצסזססזסחךו וזסחזסוזי( ווסחזסוזי( וֹזנןסכו 1זוזס־ו־ ס80ק וֹזוןסכו ווסווזסוזי( ווסוזוסרויי( ווסחזסןזס ווסחזסוזי( ווסחזסוזח וֹוזפּסﭏזסןןז-ן וזסחזסוזכ( ווסחזסוזי( ווסוחסוזס וֹוזפּסﭏזסןןש וֹוזפּסﭏזסןןנן וֹזווסז 100-ז'ן' ֵז/ כזו~ סםזייוז ַווז/ נ. ון . ווז/ ו.0 -וואז/ תנן זס/ וﬠסק 1ן8סןוןו$ סכוזואז , ססזיואד 100×ז^ַו 'ר .8 ן 100-ז'ן 6105 <ו/ 6 סייוו-זא סבון-וואן ייכוויזזאז . שאנש . ו/שנון 100-ז'ן' סבתא _וז×ז/ ז.8 00הּז 00הּז 00הּז 00הּז ןץאנ0 [ץאנ0 ןשׁאנ0 1000 40 400 90 304 144 22.5 520 1000 76 99 444 300 330 195 320 530 300 100 128 171 252 ןב! ןןלוזיזןו: חזס0 1זוזס־ו־ כו5ו-ז פּסץסזסגּוחפּת כו5וּ-ז ז8ןוﬠוז8סןס<ז כו5ו-ו ו-וֹוסוזפּ וֹזסחסו/ וו כו15ז וו-וֹוסוזפּ וזסוזסו/ וו כו5ו-ז סווווזי( סחססחסווֹוזפּ י-סןבסיבּנוֹסהין א0וז0ט5ז8א00 001055 .8 כו5ז-ו סספּטחוזפּוֹן חס/ וסססז )וו-ספּסןס( ספּסיּוֹזוזסז כו5וז פּח0ץ3ו סןסוזכו בו5ו-ו וֹזסװוןסוזפּ 1וספּחוֹ5 כו5ז-ו 1ןס›וו8ס1כו ס8ס0חוז8וֹ/ כו5ז-ז ססחסחסאסוצ/ כו5ז-ו זספּסח1ז8 כזיוו-ז גן! י ןסוזפּ וֹוןס(ז כו5ו-ו 8 ו - וסוזפּ וֹוןס(ז בו5ז-ו וו - וסרזפּ וֹזןס<ז בז5ו-ו פּסץסזססחסואז 8וןוןוס3ו כו5ז-ז 880פּחסַו פּסץסזססחסואז בז5ו-ו ןוסחזסאך רחסזסז. . כז5ו-ו חסןוסססז סןסן כו5ז-ו וֹזספּןוסם צ-שׂןנגּיבוחלסן ובןיויויןבזייי . ביזוי , ' צ-יּסזססבזיוטרסנאש א0ןז-ן6וז5$/ װ| 55םװט $ז50נ50ץ . ם 140 60 50 114 280 70 35 כו5ו-ו זזסחזזסא כו5ו-ז זסז סחסוזסכּ( כו5ז-ו ספּחסנווזססנ כו5ז-ו רחסוסווזסוסו/ וז כו5ו-ו סןס-ו (וסוזזסז כז5ו-ו ו - סנוחסח וֹוז518 כז5ויו וו - ספּחס6 וֹוז518 גּ-כאָניספֿ-ןחרסף
 10. 10. 1וֹלרסִןויו`ויָוי; פְוי. יי. $׳י, ִ ויוויי' ִ ף ”ש . ֵ ֲ בבואפבכּיגּיגּי, ְ ֵ ְ -, ְָ ` ֵ־ב י ~ ב ִי׳~. וֹ:יָ' ֵ ְָ~ ְ י/ זײ” יּ -באײ- אי__ָיפּ`יֵ`יפחגּר : וﬠבשׂבלנייאיייב מפּנפֿיננגּ. . ייגּנייבא ` זס/ יוז סוזן חס וזזספּסוסא ןס סססזזסנז סוזן חזסזז פּחוֹןסחוֹפּוֹזס ו8ח08 זססססז 8 וזפּװסזוזן ססץס/ וחסס . ווטסון זס ןח0סחז8 ו8זןחסן8כן$0 פּסוֹןוֹןחסוןנ( ןחסז0הז80 סז80חס סן זס/ וןווז8סן›ו0רחוזזס0 זס חזססזןפּחןוןוסס ן108 8פחס6 זסןווֹז סוזן סןחוֹ ססס0ססזןחוֹ 18 , ספּחספּוזזסךו סחטוזזסץ סחס ]0סחחס(ז ןס וֹז8(ו , זסוז›וחז080(ו ןס ספּחספּחזס5 זס ס0חס0ךןחס0 סוז־ך . מסוק זסװוסק 10וזזסן^ סזסזסואז זסז זסןסווןו זס זס ןסו ס סחוֹזכן ס8זס 1וס<ו סחס ספּחספּחזסכו ץוזסזנוסוֹןזסס ,8זסץוֹז ס8סוזן , זסןוסװוסו-ו . זס/ ווז סוזן חו װוסוז סוזן ןחסרחפּװס ססכזסוזסווןסוןס סוזן סן סןטנןוֹזןחסס 8סוֹן1/וֹן0ס וסז0ןו00וֹזפּ8 סחס 8סוֹזן08סח1 , פּחװוסן וסזסןוספּ . חסוֹןוססס חו . סססז חס1ן0ווסס וס1זן08סחו /0וֹן8סוזזסס / ו/וסוז זסןווז ְ08וז־ך . ז0סחס(ו ןס 88וֹז8חחסן זסוזןססו סוזן פּחוסנן ןחס0ןןוֹחניו8 . וז0ססז 8וֹוון חו סססז חס1ן0ווסס ןחוֹסס-חסה סחס ןחוֹסס . ןזסססז 8וֹוון חו 8חזס0חס0 ץס›ו סוזן סזס ץןוֹזססס זסןסװ סחס 18 זסןסןון 8ס0סוס זס זסכווזז0ח ס ןﭏ/ .8זסז01סס זסןסןוןו סח0סזס סוזן פּחוןסזססס 18 ,8זסוזזז8ז ץנן , זסןס/ וןו סח0סזס זס ס08 סﬠוֹ88ס5×0 זס חסוֹןסססזפּסס וסזסחסס , חסוֹןוֹססס חו .8ססז0 זסוזןס סחס 8חס0זסס80 ןוןוסזס סן 8ווסןון ססוֹ8זסץוֹז זס זס/ ווז סוזן חזסזזן0ס סססרח0ס ס/ וזןסס , סחוודוזסז ססכןזס/ ווֹז , סחוֹחוֹךח סחסס / וס/ וסזפּ סן8חווזו1ז180סחוֹ , ססנן זס/ 1ז זס ןחסחזוז0ססז0חס סן ס0ס סזכווֹפּוֹן 18 חזסן8צ8 זסןווֹז זסוזןס סחס פּסחוֹזסזזס וסזסוז פּחוסחזסחוֹ 8סן8סװו ס1וס8 זס פּחוֹסחזטס .8ס80וס ץחסחז חו .0ןס , חסוֹןס0סזסס חססס ְוז18ן זס פּחוןןסח ןחזטכז ץווסוֹןזסס / ןחז0נןָח0 פּחוֹװוסזוון ,8וסוח1ח8 זס פּחוןוןוסווס/ וןו , פּסוזןסוס זס סח1וז88ןוןו ,8ס8ססז0ס 08סופּוֹו8ז זסז סס08 8ו8וֹז8ןסוח ספּסחז סחס ספּזסו , ווסחז8 ןחסןזססוחוֹ ץחסו/ וו . סזוו 0וֹןס0סס סחס ץןווסוון( זסןס/ ון ,08וֹןסוזן8סס ןססזזס ץוספּזס/ וסס 8ס1ססנן סססס ן8סוח סוזן .8ס80וס זסזס/ וספּ ןס ךחסן8ץ8 סחוֹזס/ ווֹז סוזן זס 8חסו8ח8חז1ס זסז0ן|00-סוֹ0ס8 זס ןזסס 8 סזס 8חס1ן8פּ8זפּחס0 פּטסוֹסוֹוסז 08ססחסוזזסזן 8ן0ס 8›זחסכן זסןוזז סוזן פּחסוס חסוֹןסווחסנןזם סזססךו . וֹ8סחסזס/ סחס ססכןסוזסוזצ/ ,זסןוןוסוֹזסו-ו ןס פּחוֹסנן ןחסןזססוחוֹ .8ס0ז0ס88ז זסןסװו ס0זס80 סוזן חס סז880סזס סחס ןזסס8ח8זן ןחסוח1סס8 סוזן חוֹ 8ספּחסוז0 סוכזסזססו8חס0 סחס ססז/ ון 18 וז80סז סזוֹוזן סוזן חו זסןווֹז סוז־ך : וזסססךו ספּחסבּ( זסןוווס-ן חו . ניחוֹסססוז סססזס8 ססז/ ון סחס ס8ז0ס0 זסןווֹז סוזן חו סניחסןזס ןחסטססזז סן 8סססז ץווססןחסןוס וזסוווןוןו סס/ חס8כןס 18 חסוֹןופּסססס פּזס/ ווֹז זסוֹחחסזסס סזס ץזספּסןסס ן8זוֹז סוזן חו .8זסן1ז זס פּסוֹזספּסןסס ססזוזן רחסזז זסןסןוןו סס/ ווֹסססז ספּחסג( זסןווֹז סוזן , ןזסססז 8וֹוזן 18וז־ך . חס8סס8 חסספּחסוזז-חסח סוזן חוֹ ספּזסוז80זס ןוזססוֹןוֹחפּוֹפּ וזןוֹװו 8ןו/ נסה ססז ן^סח8 ץזזסס סחס פּסצסזסחזוו-ו חוֹ סןסחוֹנווזס ן8וזן סרון סזס ץזספּסןסס סחס0ס8 סוזן חו .8חזסן8ץ8 זס/ וזז )ססזסוזפּ( וֹוס<וסוזסו/ ו סחס )סזוזפּסוזח( וֹו8חז8<ו , ›וססחס6 ְ81ס(ו 8סס0ו0ח1 88 ווס/ ון 88 חסוֹןסןוֹסוֹססזס צכו ססז סזס וזסורוןוןו 8זסץוֹז 1381381 סחס וֹןססךו ןפּס/ ו/ו . וֹןסוחפּספּ , סורחסןו ָךחוס›וחס<ז , וֹוזססז/ ןז ס›| וֹן 8ז8ץוֹז ץנן ססווֹזסןססזסווס ץזחסחזחזסס סזס ץסוזן . זסוֹחחסזסס ס8זס סזס 8זסן1ז ס8סוזן וזפּטסווןון/ ַ8פחוזס8 סחס ספּזסוזססז זסןסןוןו סח0סזס פּזסץוֹז ווסרח8 זס זסנןחזווח ססזסו ס 8סס0ו0וזוֹ 8חזסן8ץ8 זסווזז זס צזספּסןסס סזוֹוזן סוזז . ספּזסוז180ס חוֹ 8חס1ןס0ן00וז ו8חס8סס8 ססז/ ווו 8ןוﬠסןז סוןן1ו וזןוֹ/ ווו | סחס8סס8 סזס פּזסןוזז ס88וז־ך .8וו1וז זס ספּחסז (ווֹוס/ ווֹוזופ חזסוזן0ס8 סרון חזסזז סןסחוסוֹזס וזסוֹוז/ ון חוסזזסן סוזן ח1 ספּסחז סחס ססזסו , ווסחז8 ןחסןזססוזז1 צחסו/ וז . חסס8ח0רח סוזן פּחוזוןס 8סססוז וז8סוז ץרן ססווֹזסןססזסןזס ן0ס חס8סס8 ואזס סוזן פּחוזנוס ן8סוח סוזן .8ס80וס זסזס/ וספּ ןס וחסן8ץ8 סחוזסןווֹז סוזן זס 8חס81חסוחוֹס וסז0ןו00-ס01ס8 זס ןזסס ס סזס 8חס1ןספּסזסחס0 08ס1ס1וסז .8ס8 סוזן סןחוֹ פּספּזסחז זס/ ווֹז סוזן סזסוזן^וזספּס8 ספּחספּ( ןס פּחוסנז ןחסןזססחזוֹ סחךן זס ססנן ס חס ץןןפּסחז פּחוזססחססחז . פּחוֹסזס חו 8ןו/ וסוז סחס 8זסןחס ןזסססז סוססוֹרח סוזן חו זסןווז סוזז : וזססס5 ספּחסבּ( סוססוֹחז! זסזטןונוסוֹזכיס ןזססס80 סן ססןזס/ וזס 18 ןוןוסוז זס/ ווֹז סוזן זס חס1ןזסס וסוֹןחסן8נן$0 . חוֹסזס סססוז סחס ססנן ססוװו ס 8סוז זסןוזז סוז־ך . סחס8 זסז סוכן81חסס8סז ץווֹזסרחוֹזס 18 )סוקט( ןחסוזוןזססס0 חסוןספּוֹזזו וז88ס8זק זסןןנן סוזז .8זסחס0 זס ךחסן8ץ8 ס וזסחסזוזן פּסוֹןוֹןוזןסס סניסזזסכז ססססחזוֹוזפּ ן8 8›וזסװו סססוז וזןוֹ/ ון ְ8ן0ס1סזס חסוֹןססוֹזזוֹ ןחססהוֹחפּוֹפּ ן8זוֹז סוז־ך ַ8ן0ס1סזס חסוןסנווֹזזוֹ ס8סוזן פּחוֹפּסחסחז וסחסי( ספּחסכּ( זסססנן ססווסס וזזסן8ץ8 ו8ח08 ס 8סוז ןו . ססס צזװןחסס ס חסוזן סזסוח ססן00זן8חס0 88ן^ זסןוןוסוֹזסו-ו ןס ססןסססו זס וסחס0 פחו/ וסר! .ו8ח08 ססחס6 חז8ן8ס5 88 חוו/ וסשן , ןססוסזס זסוזןסח^ . ץןוססססס 00880 10500 זס זסחס0 חוֹסוח 8 פּחוֹﬠסוז 18 סזסוזן חסרו/ ון חס8סס8 זזוֹזסוז<ו פּחוזנוס חסוֹןספוֹזזוֹ זסז ץוחוֹסרח .8ס1ןחסץס8 ץוזסס ח1 ס8חס881וֹחזוחס0 8סן^ו ץןוֹססססס 00880 5800 סוז־ך . וֹזוזסז חזסזז 8ס8ססזסז וזוסזז סוכןסווֹס/ וס 18 זסןס/ וןו חסרו/ ון ְ8חס8סס8 זסוזןס ח1 חסוןספּוֹזזז 8חזס8 סחס זס/ ווֹז סוזן ח1 זסןסווו זס ןסו ס ס סחוֹןוסוז ו8ח08 ספּחסכּ( סוססזו/ וו ססוזסס חזסן8ץ8 ו8ח08 ס 8סוז ןז . סזסחזוֹפּ זססח ססןס0סו 18 ןססוֹסזס חסוֹןססזזזו ןחססףזוֹחפּופּ ן×סח סחס ןחסוק זס/ וﬠסק 10חזסן^ סן צוסס80 זסןסןוןי סוזן זסז ואזחוֹסװז ססן00זן8חס0 ספּסזזסנן סזסזסזאז סוזז .00880 10,260 זס ץןוֹססססס וסווסזסס ובן . פּסוֹןדזפּוֹס צוזסס ח1 ס8ןס0זן8חס0 111188 00880 9000 ןאןוֹססססס זס חזסן8ץ8 ו8ח08 ספּחסג( זסןוןוס_ו . ספּסזזסנן 8וֹוון חזסזז וז8סזז ןזסןווֹס 8וזזסן8צ8 ו8ח08 חסוןספּוֹזזוֹ ססזוזן ס8סוזז . קנז זס סןסן8 סוזן ץנן זסןסו ססססס 88/ון 00880 4600 זס וחסן8ץ8 וסחס0 . ססנןסוזסזוגּסן ס0 ץוזסוטסוןזסס סזסזסואז זס װזססזןפּחןו/ וסס פּװוסוז סוזן 8ןס8זז8 וזסוֹוזװ חסזןססזזזוֹ זסז זסןווז סרון חזסזזזסןס/ וןו
 11. 11. חסוֹןװווסס זס סססזװספּ חסנןז0 וחסזז 8801898 ססןססזן צווסוןזסס/ ססןססזןחט זס 8פּזסוז80וֹס סזס ספּחסג( זס/ אזז ח1 חס1ן0|וסס זס 8ס0ז0ס8 ןחוֹסס זסוסו/ וו ססזסוזספּזס זסןסןון וחזסן8 ס8חז0ןסז ְז8ןסןוןוסן8סןוו וס1זן08סח1 .881111898 8סוֹזזס0 8ח81זס חססס חזסזז ססזסוזספּזס 8זסןחס: : .8ן1ח0 וס1זן08סח1 חזסזזזסןס/ וןוסןסס/ ון ססןססזן/ ססןססזן ץווסוןזסס/ ססןססזןחט זס ספּזסוזספּוס 8ס1זסן0נן1זן זסבֿסחז חזסזז זסןו51 ספּחסבּ( חו חסוןסזסחסבּ( ספסװוספּ ןססוֹסוֹחװוווו זס 08ןסן3 ססחסבּ( זס חזס8זן8חוֹסוח סוזן סחסזס 8חװוסן וז 01888 14 סחס 8סוֹן01 ו 01888 36 סזס סזסחז ץןוֹססססס ןחסוווןססזז סחס חסוןסזסחסנ( זסןסןוז סן8סוון 11924 3. 2601 )36( ן - 01888 16.4 122 )14( זן י 01838 1208-8 2723-3 וסןסז ספחספּ זסןו51 סן זסןסווווסןפּסןווו פּחוֹפּזסוזספּוֹס 8ח1סזם סןזסןסװו חחסן8 ץזזסס סן ץוזסזחןסח רח8ן8ץ8 סוזן חו סונןסזוס/ וס זס סססוזז חסחז זסוזןוֹס סזס וזסווזװו 8וסחחסוז0 סוזן סזס 8חוסז0 ספּסזסןוןוספּ זס ס0חס8נןס חו . זסןוסװוסו-ו .8ס8 זס סחסס/ סאס! 8 זס זס/ ווֹז 8 זסוזןוֹס סנן חסס וזסזוזןון ןח1סס וס8סס18ס 8ןוֹ .881111898 סחס זסןסןוןו חחסן8 ץזזס0 סן 8זסןוﬠס8 חססס סןח1 ס8חז0ן סזס 8ח81זס ,8חזסן8ץ8 8ח81זס זס .8סח 14 סחסוזﭏסזסןןנן חו . זסןסװוסןסס/ ווו זס 0_וו/ ו 6087 פּח1פּז8וז80וס סחס 8חוֹסזס 138 ססךןוֹןחססוֹ 8סוז 3ו0ק0 זסןןט . ספּחס0 זס/ ווין סן ץןןססזוֹסחו/ צוןססזוֹס זסןסﬠןוסןפּסװ 10ן8סרחסס סחס וס1זן08סח1 זס 0ןו/ ו 440 פּחוֹפּזסוו80וֹס סזס 8חוֹסזס זס . סח 25 .8ח81זס 45 וזפּחסזוזן זסןסןו/ ו8ן8סןון 10ן8סחזסס סחס וס1זן08סח1 זס םןוןוו 3289 8ספּזסוז80וֹס וז8סססזק זסןסןוןוסןפּסווןו זס 0_וו/ ו 1779 . ספּחס6 זסןווֹז סן זסןסןוץ8ן8סש זס םןו/ וו 579 פחוֹפּזסוו180ס זסוז81 זס סןסן8 חו ססהוֹןחססוֹ יןוןוסוסכו ססחסוֹןחסרח סזס 8ןוסןס0 . וספּחספּ ן8ס/ וץ ח1 8חוֹסזס 54 וזפּוןסזוון סנוחסב( זס/ אוז סן 8ספּז8וז180ס ססס-ז 1300 )110/וו( װוסויו 8וו1סז0 זס . סואז )ץסם / פּסווווסאך(
 12. 12. )ןבּןפּ( פּסוֹזזפּװאחן פּחוֹןװןןסכן צופּססײווז( זס 5װן8ן$ ץןוֹזסוזןטגן חוֹ885 זסץוֹךו 8פח38( ן8חסוֹן18×ז זססחנן שׁ8סנז וסזןחסס חסוֹןטווסס |8זןחס0 סן ססןסטזזחס פּחסוֹןסחװז סוזן זס סח0 סןוֹוזװ .8פּח68 יוסץוֹז סןחוֹ פּחוֹסז8ךזס5וֹס ס08! חסוֹןטווסס זס ססח8וןוֹס/ חט5 סחס פּחוֹזסןוֹחסװז . חסוֹז8ווֹזסןחסﬠחוֹ 5וֹ ןסס]סזבז $סוֹז8ןטנזוֹזן סרון חוֹ ס08! חסוֹןנןןןסכן זס ןחסחז55ס855 סוזן ז8וזן סססןפּזססחח 5וֹ ןוֹ ס08! חסוֹזוןןזסס ןסוֹײוןפּטסחוֹ סוזן פּחוֹ55ס855 וֹ|8(| זס ס08! חסוֹןװןןסס זס ןחסחז55ס855 סרון פּטוזז . סןוֹפּוֹטחסיוסזס סץוֹזפּזסכזחזוֹ ח8 15 )ין( וֹ|8(} סח8 8סח8פּחז8ךז ץןסחזפּח סז 5וֹ חסוֹן8סוֹןנןטס 5וֹוזן חוֹ סס8וח חססכז 85וז זנזוחסןן8 ח^ .8פח38( זס חזסןפּ חוֹ8חז וזזוֹוזן סחס|8 86866 5וֹ 8פח8פּוח8ךז 1›ח8 8081115 ןסיוןחסי( חסוֹןנןןןסכן סן8ן$ ססחזססחסס זס 8ן18( סוזן רחסזז חסוֹןסרחיוסזחוֹ סוזן סן8חוֹחזוֹ55סןר( סח8 סז8|| סס , ןססןןסס , ז8וזוֹ8 , וזפּססבּיוכו זסןזס , סחגּזרזﭏסזפּןזט : סז8 סססוזז .8פּח68 זסץוֹךז זס וחסןפּ חוֹ8חז זס $›וח8כז סוזן חס ססןסססו סזס ןזסוֹוזןח . ן8פּחס8 ן5ס/ / סחבּ בֿ›ח8וז›וז8רזנ פּןסװןססזס סן ןססספּסיו וזזוֹװ פּןוֹחט |8וֹזן5װ6ח| זס חסוֹןבּסוֹזוֹפּפּבּןי( :5זסזסס5 פּחוֹﬠﬠסןןסז חוֹ ססןזוֹ855|ס סז8 פּזוֹחװ ןפּוֹזזפּטסחו 8|5סוֹזװסס8חזז8ךזס סחס פּססוֹסוֹןפּסכן . ןבּכסוֹחיּזסוזס-סיוןסס , זסווֹןוֹןזסז סבֿןטוסחוֹ ץוחוֹסוח ךזסוֹוזװ :815סוֹחזסח0 י ץזסוןוֹןפּוֹכן י ססשׂס/ אספּ & סססק , ץיּווֹפּם י זסס8כו סחס מושק י ז8נוט8 י וךוסחח8ז י פחוֹסץם & פּחוֹר| ס8סן3ן ְס| וֹן×סז י . ןפּסוֹזןססויז & פּסוֹחסזןססןי! ָןחוֹ8כן , פּחוֹןחוֹזכן & פּחוֹפשׂזססק , ססח8חוֹשׁ0 , ס5טסוז זסןוזפט8|$ , ןחסחזס0( זסוזןס י . סזס סןוֹנןסחזסןםגּ; .ופּסוֹפּץםןןשסו/ זן . פּחוֹןפּןססיוןססויז ָוזוזס8›ן- 8וזןן8(ז . זבּכחזזסוזז ססוֹזיפּװזזחוֹ זס חסוֹיםכּזוֹזןפּוֹוֹ( ספּוֹװ זסזסספּ זס ןט0 .8פּח8פּחז8ךן בֿ›ח8 )ין( וֹ|8(| 5סוֹז8ןטכןוֹזן ססזזסזסז סח8 8פּח38( זס וזזסןפּ חוֹ8חז סוזן חוֹ 5סוֹזן5נןןסחוֹ 764 סז8 סזסוזז -סזטסןן סוזן חזסזז סס/ חספּכזס 5וֹ ןן . סחסוזﭏבּזסןןש חוֹ 42 ץכז סס/ יﬠסןןסז ךז5סס8זכז ז8זןט חוֹ סזס פּןוֹחט |8וֹזן5װסחוֹ 687 וזסוֹוזװ פּחוֹסץבֿי ְס| וֹן×ס־ך סחס זסכןפּכן & כזןטס ְז8פּט5 ץנז ססןיּץסןןסז פּסוֹזןסטסחוֹ ןחפּחוֹחזסס סז8 5סוֹזסחח8ן ס5וֹװ זססח-וטח ן8וזן 8.1 . ןזס8ס1כן סח8 וז5סבֿ›8זכן זפּןזנן . ם.[| /| 501 5וֹ חסזן8זסחספּ ׳וסן8ן^ סן85ן1ן סחוס סַ| |/| 1123 5וֹ פּסוֹזזפּטשחוֹ סוזן חוֹ חסוֹןסרחנןפּחסס זסז8װ |8ןס־ך ׳וסן8ן^סן85װ סח8 )ססוחטסחסס זסן8װ וסןסן זס 62%( חסוֹןסוחט5חסס זסן8װ סן ןססספּסז וזןוֹװ 5סן8ן5 סחוֹן8חוֹרחס| :› סוזן 55 . סח8וזא8ז8זןש ץס ססןיﬠסווסז )ססן8זסחספּזסן8ן^סן85ן^ |8זסןזס 45%( חסוֹןגּזאוסחספּ ןמח8 חסוֹןכּןוחװפּחסס זסזבּװ , ןוֹחװ ןבּוֹזןפּװסחוֹ זס 5װ5±8± ספּוֹװ סן8ן$ חסוֹזבּיּוסחספּ יןסןבּווﬠסזפּבּװ יוסזבּש סזפּבּן/ ז חסוֹזנןןחטפחסס יוסןבּןזן זס זסכזחזגוא חסוֹז8זסחס6 )םוןןזן( ץאוזפּװבֿיחן )ם_ן| ן| ( 127 224 42 שׁסוזﭏפּזפּןיט 269 693 687 וזפּסוּספּזק זסןזס 17 91 13 זפּרזוֹפּ 0 0 0 סחפּוזﭏזפּוזנ 87 116 22 ןפּפּחספּ זפּסװ 501 1123 764 ןשׂסז'
 13. 13. )% חוֹ( חסוֹןכּןוזווןפּחסס זסזפּןזז ספוֹוווו סןסזפּ 8 ח 10 ֲ י וז5ס86זכן ז8ז±ט : ג לי ב 6ח8ךןﭏ8זנבןזם 0 ל, א־- א חא נ ןבּפּתספּ ןפּסןח 62 ׳׳, ָ י ﭏ 6ח8וזﭏז8וזנ. 0 י . י , ש: י א. מ )% חוֹ( חסוֹןבּזסוזסחזסזובןזן ס: ן85ןח ס5וֹוווו סז8ז$ 18 וז5ס86זב| ץמזזט י ש-_. `- ןיוחסוזﭏסזסזזט ֲ ־ 0 56 ןבּפּחספּ זפּסװ 6ח8וזﭏז8וז]. 0 . חסוֹזכזךחטסחסס זסן8װו ן8ןסן זס 5רחזסן חוֹ 45% ץןזססח 55 חסוֹזסזסחסס זסן8/^סז85// ץנז 6סו^וסן| סז זסן8/וו חזוןוחוֹ×8חז 5סוץזון5חסס וז5ס86זכן זסזןנן חוֹ $סוֹזז5ם6ח5 חסוזכזוחשפּחסס זסן8ןוו זס 5רחזסן חן 55 חס5זכזןזזון5חסכ› זסז8ווו סז ןחססססז וזז5/ון חס5ן8זסחסס זסן8ןוﬠסז85װ {811 . |8פּחס8 זסס/ זן 6ח8 6ח8וז›ז8ז8ןןח . ןגּכפּוזספּ ן5ס/ / 6ח8 6וז8ר| ﭏ8ז8ןזש ח5 6ססח8ךזחס ץנז 6סן^ס5ןסז 55 חסוֹזסחזווסחסס סרזז .5ס5זן5נו6חוֹ יּוססופּבּז 6ח8 סומק ץכז 6סןוקזסחספּ 6ח8 6סוזזוו5חסס זסן8ו^ וחחרח8×5|/ ן ִ5סוֹזן5נו6ח5 וססוֹרוזסוזס / אָכז 6סןוןס| ןסז 55 חסוֹןסזסחסס סזוֹוזװ 5סוֹזן5ש6חוֹ ז8נינו5 20
 14. 14. ווו וֹ ו, י . .ו וז ו, וח ן ו ! יאו ו וֹ פי א; ווֹגואולויבבי 'ן ְחֲופיּוְנסאזיחוֹוּזויויויויןוֹוֹפהּוװי. זסןהּװוסןפּבּןזן זסןבּןח וסןסז צזן5ם6ח| זס ססץז חסוֹןבּזסחספּ( חסוֹזנןוחװפּחסי( פּןוֹחט )םוןוזן( )םַןןןן(
 15. 15. סוזן ח5 ססז8וזס5ו6 5סוֹזן5מ6חו 7 . וזסווזןוןוזס ןמ0 .42 55 6ח8וז›ו8ז8ןןש ח5 6סן8ססו 5סוֹזן5מ6חו סחוןווווסס ץן55סזפזס זסכזךחמואן זס ח855כז-נזמ5 סוזן ח5 ססןסססן סז8 ן5סז 6ח8 חמ86זוזסם זס חסוֹפּסז סוזן ח5 6סן8ססו 6ח8 8פּח68 זס חזסןפּ חוֹ8חז ססזוזן ץוחס ס55װו ץזספּסן8ס ,6ח8וז›ו8ז8ןזנו חו . ז8פּ8ו×ו וזפּחוֹפּ חז8וז6ט 6ח8 זמס5וז85(ז זס חסופּסז סוזן ח5 8פּח8סחזח8כו . ץזס| |5ן655 6ח8 ז8פּמ5 , זסס8ס 6ח8 סןמס סז8 סססוזז ;6סן8ססו סז8 5סוֹזן5מ6חו זס 5ססץן 6ח8רו›ו8ז8ןזנו ח5 חסוֹןבּזסחספּ 'וסן8ווווסן85װו 6ח8 חסוֹןסוחמפּחסס זסן8ןווו זס 5װן8ן$ 3 צזסוווֹןפּוֹם 115.5 30 זסססק .8 סומק 9.8 9 זבּפּםפּ 127.5 42 וסןסז 6ח8וז›ו8ז8ןזט חו חסוֹןבּזסחספּ זסן8ןוןוסן85ווןו 6ח8 חס5ןס1חמ5חסס זסןסןוו זס 5מן8ן$ 806585 זסן8 5 יו? צזסוווןפּוֹם זסס8ס! & סומק ז8פּמ$ וסןסז ָךחסן5ץ5 סחוֹזס/ ווֹז 8פּח8פּחז8כו חו 6ספּז8וזס655 55 6סן8זסחסס זסן8ווןוסן85ןוו 96% ן8וזן סוכו8ן סוזן חזסזז 6סןחס5כוס 55 ןו זסס8ס 6ח8 סומק . )וז5ס86זק זסןזס( רח8סזן5סון ]מ8חח8(ז ן8 8פּח68 זסןווֹךו זס רחסן5 ח85וח סוזן סן 865סו ץוסןסוזזוֹןומ וזסוֹוזןוו חסןסווו סן85ןוו וסןסן זס 90% 5סן8זסחספּ וזסוֹוזןווו זסןססס סוזן 55 ץזן5מ6ח5 ויופפּגפזלזויסאוייזושׁוזדוו ֲ ח5 6סןסוֹסס6 55 וז5ס86זק זסןןנו זס סן8ן5 סוזן ח5 חסוֹןסזסחספּ זסןסןוווסןסס/ וו ססז/ ון ץ6סכו זסן8ןוןו 6ח8 ס5וֹןוןו ואזספּסןסס סוזז 269 פח5פּז8וזס655 5מן8ן5 פּחוֹןוווןסס ץ|55סזפּ זס 5סוֹזן5ט6חוֹ 687 סז8 סזסוזן ן8וזן סוכן8ן סרון חזסזז 6ס/ חס5כזס 55 ן! ַ5-סוכו8ז 6ספּז8וזס655 וזסוֹוזןון זסןסספּ 5סוֹזן5מ6חו זס85חז סוזן סז8ו8ס5וחסוזכ( 6ח8 זסססק 6ח8 סומק . זפּסמפּ סוזז . זסן8ןוןוסן85ווןו כוַו| /וו זס חזסן5 חוֹסוח סוזן חוֹ 6סן8ססו סז8 594 5סוֹזן5מ6חו 688 זס ןמ0 . סן8ן5 סוזן חוֹ 6סן8זסחספּ זסן8ווווסן85װו ו8ןסן זס 70% 55 כו-ווןוו 85.7 'וסן8ווווסן85ןווו ן5סוזסוֹוז ס55װו סחזמ| ס/ . ואזסחחסן סז8 5ס5זן5מ6חוֹ 442 ן8וזן 6ס/ חס5כוס ס5ו8 55 ןו . זס/ ווךו 8סח68 זמנו 5סוֹזן5מ6חו זס זסכזךחמח זסוזפּווז 8 ס/ ו8וז וזנימסרוןו8 ץזסחחסן סוזן ן8וזן 5סן8ס65ח5 55וז־ך . ץזן5מ6ח5 ז8פּמ5 וחסזז סחוֹוחסס . ץזן5מ6ח5 56858 ןו8חז5 ץן|8סוֹ85ס סז8 5ס5זסחח8ן ן8וזן 5ס6מ| סחסס וזכזווז/ ווו , זסן8ןוווסן85ווץזס סחזמוסן 55סו פּחוֹפּזסוזספּוֹו( ___ג
 16. 16. סז8 ךזסוֹוז/ וו 5זסן: (ס5 |58זן5מ6ח5 זס85רח סוזן סז8 זסס8ס .8 סומס 6ח8 ץזס| ו5ן5ו6 ַז8סמ5 ן85יו-וֹ|8(ו זסןווךו סן ןססספּסז וזן5// )53( וו8ךח5 55 8פּח38( סן ןססס5סז וזןוֹ/ וו 5סוֹזן5מ6חו סוזן זס זסרןרחמח סוזן סן חס55ז8סחזסס חו . זס/ ווז סוזן סן ח5 פּח5פּז8וזס655 סוזןזס 52% 55 וזסווז/ ון ָזסן8ןוﬠסן85ןון כו-וו/ וו 36.8 פּח5פּז8וזס655 55 זסס8ס .8 סומק . זסן8ו^סן85ווו כו_וו/ ו 4. 71 פּח5פּז8ןזס5וֹ6 ןמנז 55 זסס8ס .8 סומק סן ן×סוו .5סוֹזן5מ6חו פּחוֹןמווסס ץו55סזפּ ץכז ן85יו-וֹו8<ז זסןווז סוזן 0ןח5 6ספּז8וזס655 זסן8וווסן85ן^ ו8ןסן 44 5ס5מסךו רוסוֹןזוווו 8פּח8פּוזז8ךו ן8וזן חס5ןחסחז סן ןחסח5ןזסס 55 ןו. ):ו_| ו/ן 14.8 סח5פּז8וז: ›655 6ח8 )15( ץזן5מ6ח5 ז8פּמ8 ביח5סז8וזס655 סז8 וזסוֹךוןוןו 5סוֹזן5מ6חו ז8נימ5 סז8 ךחסוזןזס זס85חז 6ח8זסן8ןוסן85ןו/ ו כו_וו/ ו 106 פּח5פּז8וזס655 ןמנז 5סוֹזן5מ6חו . ךז5ס86זק זסןזס ח5 8פּח8פּוח8ךו זס/ ווז סוזן סןח5 6ספּז8וזס5וֹ6זסן8ןוןוסן85ןון ו8ןסןזס 50% זסןבּװו סן85ווןו ס55ןווו זסןסס$ זסןבּװו סן85װו ס55וווו ספּבּןחססזסק וז5ס86זק זבּןןנו ח5 )% ח5( חסוןבּזסחספּ ח5 וחסן5ץ5 סחוֹזסןווז ח5 6ספּז8וזס655 וז5ס86זק זבּןןו-ו ץזסחחםיך 0 ובּסוֹחזסוזי( צזסוווֹןפוס 20 בסחתב( סווןאסז' ספּבּזסזוספּ & 5006 0 18 בּפּחבּפּײזבּק 0 זסססק .8 סומק 0 י . פּששׂס ו ןפּבּיו וו8(ז זסן8ווו-סן85/ןו זסן8ןון ץזן5מ6חו זס צזספּסןבּי( חס5ן8זסחס6 חס5ןסוחמ5חס: ( )רווא( )כו_| (ז( 29.6 113 20 ובּסוחזסווב( 33 69.2 27 צזסוווֹןפּום 3.8 6.3 15 ספּבּזסץספּ .8 ציווֹסכו ,06ס: ו 18.1 90.7 35 סיּוסווןס 68.1 96.3 33 זססבּק .8 סומק 85.7 278.4 56 ז8פּמ3 9 4. 11 59 פּחוֹסץם .8 פּח5וזס8ס|8 ְסו5ן×סז 6. 21 27.4 442 ץזסחחבּז' 269 693 687 וסןסז וז5ס86זק ז8ןןט זס רחסן5ץ5 סחויוסןווז סוזן ח5 חסוֹןסזסחספּ זסן8ווווסז85ווו זס 5מן8ן$ םחחבּפוחבּוו !885 - וובּא בּפּחבּפּ 506505 זפּןבּווןו זסן8ﬠוו-סן85ן5ץ זססןחזמא זסןבּןוו-סןפּסו/ ו זסנזךחמװ זסןבּןוו-סןפּסןוןו זסכוחזמויּז ןרוספּסשׁי( חסוֹןסזסחספּ( ץזן5מ6ח5 זס חס5ן8זסחס6 ץזן5מ6ח5 זס חסוֹןבּזסחסב( צזן5מ6ח5 זס ץזן5מ6ח| זס )ﬠןא( )100( )כ[ַוא( 4.8 2 3.8 3 21 15 ובּסוֹוזזסווי( 11.2 7 13.15 10 8.7 10 צזסוווֹןפּוֹס צז85ם ,06ס: ו 0.5 1 1.5 2 1.9 12 ספּ8זסץס8 .8 12.4 2 0.5 6 5.2 27 פּזסוזןס 23 8 36.8 16 8.3 9 זססבּק & סומק 52.5 23 14.8 15 18.4 18 ז8פּמ3 , ס|ון×סז .8 פּחוֹרוסבּסופּ 1.5 1 0.8 1 6.7 57 פּחוסץכו 0 0 0 0 6. 21 442 צזסחחבּז 105.9 44 4. 71 53 73. 91 590 וסןסז 15
 17. 17. זסוזןס סן חס5וֹז8סחזסס ח5 ןחסח5וזז0זס ס5 ןסח 55 5סוֹזן5מ6חו סחוֹןמווסס ץו55סזס וזזסזז ספז8ןזס655 . ז8וז85 זס סן8ן5 סוזן חו חזסזז 55 כו-וו/ וו 7 וזסוֹוזןו/ וזס ןמ0 . כוןו/ וו 17.3 55 5סוֹזן5מ6חו חזסזז ספּז8וזס655 ו8ןסן סוז־ו` .8ניח68 זס/ ווז סן ןססס5סז ךזןו/ ו/ו 5סן8ן5 . ואזסחךזסז וחמ8ז88 זסןבּווווסןפּבּןון זסןבּןון זס זסכוחזמוז ורון5מ6חו זס ץזספסןבּי( )כחא( חסוֹןבּזסחסנ( חסוֹןסוחמפּחסי( / רןןפּמסחו 7.2 12 1 ובּסוֹוז-וסווי( 0.1 0.6 1 צזסוווזפּום 0.4 0.8 2 צזובּם .8 ספּבּזסץספּ ,06ס: ו 0.5 1.1 1 זסססק & סומק 0.5 1.3 2 ץזסחחבּז 0 0 3 פּחוֹסצם .8 וזסוינסום ָסו5ן×סז 8.7 75 3 זסוזןס 17.4 90.09 13 ו8ן0ז ו8פּחס8 ן5סןוןו כו_וו/ ו 87 ססוווֹסססז )סזסוז ץןפּססו-ו 85 6סחז8ח 55 8פח68( ץוךזפּססו-ו זסן5ז סוזן ו8פּחס8 ןפּס/ ון זס רוסןסזןפּ סוזן חו סז8 5סוֹזן5מ6חו זס 5ס5זסססן8ס 5מס5ז8ן ן8וזן סןסח סן ןחסח5ןזסס 55 ןו .5ס5זן5מ6ח5 סחוֹןמןוסס ואופּפּסזפּ 22 חזסזז זסן8/וןוסן85ו^ זסן8/ו/ וסן85ש ו8ןסן זס 70% 5ספּז8וזס5וֹ6 / רון5מ6ח5 ו8ס5וזזסוזס ןסרון 6סןחס5נזס 55 ןו . ןאווזפּססו-ו זס 5›וח8כן סוזן חס 6ס5מסרו סוססוֹרח 6ח8 זסססון ח5 6חסזן סוזן חזסזז חס5ן58/ס6 8 55 55וז־ך 20% 55 ןזס5וזן^ו זסס8ס .8 סומק ץכז 6סו^סןוסז ְ6סן8זסחספּ .8סח38( |8פּחס8 ן5סז” ח5 5סוֹזן5מ6חו זס ססץן 5מס5ז8ןו חזסזז חסוֹןבּזסחספ זסן8ןוﬠסן85ווןו זס 5מן8ן3 זסן8ווווסן85ןון זסן8ןון זס זסכןחזמוז ץזן5מ6חו זס ץזספּסןבּי( )חוא( חס5ן8זסחס6 )רו_ו(ז( חסוןסװזמפּחסי( ץזןפּמוסחו 61 85.9 6 ובּסוֹחזסוזי( 1.8 3.3 2 צזסוו5ן55כו 2.3 4.2 5 ספּ8זסןוס8 & צזוֹסכו ,06ס: ו 1.8 2.5 3 5זסוזן0 17.3 15.9 3 זססבּק .8 סומק 0.6 1.1 2 זבּפּמפּ 2.4 2.6 1 פּחוֹסץם & סחוֹווסבּסופּ ָסו5ן×סז 87.2 115.5 22 וסןסז ז8וז85 . וז5ס86זק זסןזס ְ6ח8וז›ו8ז18ןנן ח5 חסוֹןסוחמפּחסס זסןס/ וו זס 5ךחזסן ח5 חסוֹןסזסחספּ זסן8ן^סן85ו^ סח5ססס5 זסןסס5 פּחוֹןמווסס ץו55סזפּ ץס חס5ן8זסחסני זסן8/^סן85/^ ספּ8זס/ 8 ן8וזן 6סןחס5כזס 55 ן5 זסוזןסססן וו8 ו8פחס8 ן5ס/ / 6ח8 .5סוֹזן5מ6חו ס5סוזן ! וכן 6סרחמ5חסס זסן8ןוו זס 45% ×סזססס 55 5ס5זן5מ6ח5 16
 18. 18. חסוֹזמחײוםפּחסס סן ! ססכןפּפּיו וןזוֹויו חסוֹזבּײופּחפּפּ זפּזבּשׁפּיפּבּש סוֹזוֹססכזפּ זסיסספּ {ס פּפּפּזחפּסזפּכן פּזפּמזס ץזפּחחנכז ְכ›ןוֹז×8־ד ז3פּט$ & קונן? .סססין צזפּןןוֹזפּוֹם ןפּסוֹחזסמי( ןפּוֹזזפּטנזיחן & פחוֹמסבּפּןפּ זסס8ס! .8 ץזוֹנכם זסדס88 נוחוֹפּץם פּפּבּזסץפּפּ פּזסזסספּ פּחז פּזבּ זסס8ס & סומק 6ח8 מספּפּןפּ & 8ןוֹן×8ד . פּחוֹפּץם בפּפפּזפּץפּכ! 6ח8 סססז . צזוֹפּם זץזסןןוֹזפּוֹכן י/ רופּחחפּז . פּפּוֹזזפּשסחוֹ {ס פּפּוֹזסספּזפּי( 8$8חז צב! ס6חץם$חסס זפּזפּװ זס פּחיּזזפּז חוֹ זסזפּשפּשׁפּש 50% חנפמז סזסחז סזפּזסחספּ חסוֹןאןש חסוֹפּנוןסחסי( זסוזןוֹס( פּנזחבּג( זס/ אוֹק זס וחסן8 חוֹגּכחז סז זפּזבּ; /יּﬠפּןפּגּ; /יּן פּחוֹפּזבּחספּוֹס פּסוֹזדפּטסחוֹ פחוֹזטןןסכן ץן$5סזס 764 סז8 סזסרח י זפּזזש , סחבּרוﭏפּזגּכזזש חוֹ בּפּחפּסחזבּךן !6ח8 זפּגּכפּ-וֹובּכא פּפּוֹזפּןחכווֹזזדחפּזזססרחוֹ סﬠשׂ פּזוֹ 6ח8 )פּחוֹבּזס חפּטסזרזזזס ץווספּזוֹבֿ( . ךזפּפּספּזכן זסןזס חוֹ שׁפּזנפססו סז8 687 פפּוֹיּוזפּשסחוֹ 764 {ס ןמ0 ִו8פח86 זפּפּװ סחבּ ז3ךווֹ3ן , חפּסספּזכן . סַ[ן/ ז 1123 $וֹ פּפּוֹזזפּטסחוֹ פּחוֹזטוןסס ץן$$סזפּ צב! ספּחזטפּחסס זפּזנפװ פּךרך י זפּזפּ/ אן ןפּוסזוֹס )×סזסס8( 45% 15 פּוֹמז . כןון/ אן 501 פּוֹ פּפּוֹזיפּחסחוֹ נוחוֹדטןןסק ץופּפּסזפּ ץס ספּדפּזפּחספּ זפּזפּשפּזפּפּ/ אַן ןפּזסז י . ספּרחטפּחסס זפּזפּשפּזפּפּש זס 8חזזסז חוֹ 85 פּזסמװ פחוֹזפּחוֹוחסס $וֹ זסזספּפּ ץזפּחחבּז . פּזוֹחט ןפּוֹזזפּװסחוֹ זס זפּכןךחנןח זס 5ךחזסן חן י . זסזספּפּ זפּפטפּ 6ח8 ופּסוֹוזזסחס ץשׂ ספּשסווסז פּזפּחוֹחזסבֿ( פּזסדספּפּ זסס8ס & מוטב} חסוֹזפּזפּחפּפּ ספּוחםפּחסי( זסזפּןין זס 3חזז6ז חוֹ )19%( זסזפּ/ װפּןפּגּגןיו חשחזוֹחוֹוח פּןפּזסחפּפּ ז8וץוֹ3ן חוֹ וקג( ןבּחז ספּוֹחפּפּמס פּוֹ ן! י פּוֹרזז ספּחזטפּחסס זפּיפּ/ יּן זס 5ךחזסן חוֹ 75.5% זפּזפּשפּזפּגּכ/ וּ חזנןרחוֹ×8חז פּדפּזפּחפּפּ ןפּפּחפּפּ ז8$/ / חוֹ וכןב( פּפּפּזפּוז/ ין . )39%%( חפּפּספּזק שחש סחפּ )7%ִ56( סחפּמﭏפּזפּזזט ץס ספּןיּﬠסװסז זפּﬠוֹז זס וזזפּפּזןפּ חוֹ8חז ץמ ספּןיץסןוסז זפּיזפּןיּﬠסזפּנפװ |3וֹזז$טסחוֹ חזטרחוֹ×8רח 85וֹזז8ס פּפּחפּחזבּנהּ מזפּזפּץפּ פּחוֹזסץוֹז סרון חן י . ץןפּ/ אוֹזססמפּפּז זפּבּפין-וֹופּא !6ח8 פּפּחפּב( 17
 19. 19. זחסחיּוחיוסןוספּ סרון ץכו חסﭏסז חסוֹזסג ססחסוֹוסרחסס סוזן (ןססוזס סן )30/06/2013 וזס 85( פּסוזןפּנוסחוֹ 441 ססןססספּחוֹ 8סוז סז8ס3ו ןסזןוזסי( חסוֹןוןןוסכו וסזןחסי( זס 5ךחזסן וזוֹ פּסוֹזןפּווסחו זס ץססגןסססס סוזן ﭏססרזס סן סחס סזססגכו וסזןחסי( חסוֹןטוסכו סןסן8 ! אס סססוֹ/ וסזס , צזסןרזס/ וחוֹ סחס ְחסוןנוווסכןזסןסןוﬠסן$סןוןו . חספּסספּ שס פּרווֹזסבֿ( ן/ וסוז חססו סוזן סחוֹסס פּסחס ןחופסוֹזוֹרזפּופּ ןפּסרח , פּרהסוסס-וכו סוכוֹיוץוזז רחסזז פּזסזזנוס ססחסג( זסץוֹכו סוזאר . סשפּסוֹ ץס<ו 8 $וֹ זס/ אוֹז סוזן סןחוֹ זסןס/ וץסןסס/ ון ווכוזןסווסחוֹ סמו% ספּס/ ו/וספּ ססןססזן , צווסודזסס זס/ סחס ססןססזזוזון זס ספּזסךזססוֹכו חוֹסוח סוזן חו ןו/ וסוז סוןןוֹו / אזסן / אָןןסנוןזוֹט סחוץססו . פּןסחסס ספּחסג( זס/ מסן סחס זססכזש וזפּנוסזךזן זסןס/ ון זסןוֹ־ו זס חסוֹפּזס/ ווכו , סניסןו/ וספּ ססןססזן סוזן זסז חסﬠס ןונוסוֹזזוו( חסוןשווֹס ססﭏסוזז רחססזן$ זס/ צוין זסז חזסןפּןאפּ ססוזסץס/ וחסס זסססזס זס ץןוֹווֹכןסוווּ; /או% סחס ספּס/ וטספּ זס ןחסוזזןססזן זס סססוז פּוֹ סזסוזן . ךזפּסססזכו זסןזס חו . רזססססזכו זסןזס זס וזסןסזןפּ סוזן וזו וס/ אוֹ/ צזנופּ פּןוֹ זסז / ו/וסןז ותסופּסוססס רחשרחוֹחוֹוזז 8סססוז ס5ו8 ספּחסג( זס/ אוכו . סס8ן^ס$ זסﬠוֹז סוזזזס פּוזוֹוזסוֹןסרונןז סוזן זססןסזכ} סן סבו סונוסוזפּ ןסספּ סןסחזוֹןןט סזסזסזסוזן סחס רחסןפּץפּ-ססס פךווֹﬠוֹו 8 $וֹ זס/ ווז ס ססחופּ . רוזסןפּץפּ-ססס / אזזסס / אסוון 85 חסוןחסןןס סןסוֹססוחחזוֹ סססוז ן53$~וֹ|8<ו סחס ססחסניוחסךז ןאוסוזזסח ססחס6 'וסןווז זס ססוזןסנןכווזז זסוסו/ ת . וז5ס86זק זסןזס סחס סחסוזﭏסזןןש זס ססס! חסוֹוווווסס סוֹןפּסװזסס סחס וסוֹזןפּנוסוזוֹ ןחססוֹזוֹחפוֹפּ פּסןחסוֹזןחסס פּווורח זסססכו סחס סונןכו . וֹאזסןווןסוֹח .8 זססס$ . וֹאזסחחסז . ואוסוזזסח זסןסספּ וסוֹזןסטסחוֹ זס]8ו/ ו חו ססחסוווֹס/ אזנופּ ןחסרוזוזסזוﬠוזס רחזוֹז זס סססוז סןסוֹססחזרחו 18 סזסוזז . ססוזסןטנזוזן סןוֹ סחס ספּרזספּ( זס/ ווֹז סן ססס! חסוֹןנווןסס . פּויןזססחסןס וסןחסוזזחסזוֹ/ וחס וזןו/ וו ססחסוֹוסרחסס זוֹסוזן (וססוזס סןזססזס סוזן סחוֹזבן ןסחחסס )ו/ פרוץ 30 זס וס/ וס! 800( ספּסןוןוספּ ססןססזן זס ססזסוײוספּוֹס ןחספּפּססחוֹ ן8וזן וזסוֹןחסוזו סן ןחסחוֹןזסס 15 ןו $וֹ ןוֹ . סזסזסזסרזד . ןחסוזזןססזן 100% ןספּ סססוז/ וסס זוֹ חס/ ס . חס8סס8 חססן וזוֹ ןסץסו ץןוֹןסטס פּחוֹוזזסכו סן זסזס/ ון יוס/ ווֹז סוֹןסטסס סחס זס/ ווֹז זס וחסןסץס-ססס חסססםפּ סן וייסחוֹסןחוֹסוח פּוֹ זססץ סוזן ןנוסוזסססזוזן ןוןוסוז חװורחוֹחוֹרח ןסרון ןאָזספּפּסססח חוֹ זסזס/ ון ספּססוסז סחס חזסןסץפּ סחוֹ-וסןווֹז ספּחסכּ( זסז ץןוֹווססז ספּסזסןס זסזסװ סזסרח סןססזס סן סוכוספּוֹ/ וסס סכן סומס/ ון ןן . סזוֹן . זס/ ווין סוזן חו ןוןוסןז חזגּוחזוֹחוֹךח חווכןחוֹסךח ץןס/ ווֹןססזזס סן ססוֹיּוסס חססו סרון
 20. 20. פּץסץזטפּ ציוסךחוֹיוכו פּסוֹיוןסװסחו פּחוֹןװוןסיּו ץןפּפּסזנ( ססוֹזוֹיוסן & ססןססוספּ סוזן זס $ווֹ8ןסכו
 21. 21. )ןוֹחװ צזסןןוֹןסוֹכו( ו(ן. | סןווֹמון ז8פּװ$ וֹ| ס8וזכזוחוֹ$ ןזסווןןמןוכ 6118218586 , וֹוס8וזנןחזוֹ$ $ןח6ח$ 030 חסזןוופּ 1.5 יץחסויןוזזסי( סוזן זס זסץסחזװז וסחסוזןיו סוֹזסװוןוֹוזי( . חסופו/ וזכו ץזסוווֹןפּוֹם 1וס8וזכןוזזוֹ$( 3 : חסוֹןבּסס-ו 6ח8 פּןוחﬠ פּחוֹזװןססזװחסמוו זס זסנןחזװא )חסוֹפּוֹ/ ווֹכו ןסחסוזןיו זטסוזןסחזוֹזפּ , חסוֹפּזןווֹם )וחססו-ן ןח8ןכו סחס פּﭏזס/ ו/ו ו/ וופּ( ח8וזם8וז0 3ַ3ו . יוו/ וו : סחסוֹפּוססוס יוסןבּװ זסז הספייס); ןסבּןחסס חוסן! ! חו. סס. ססוז8ץ@וחז$$_ח8וזט8רוס : סן ןוֹפּחיּויו .9837781148 . סויז סחסוזכו ץ8ם/3וח 2656 יחסוֹןנןוזזװפּחסי( זסןבּןוז ץווֹסם ץסם/3רח 1036 : צפון 'וסס חסוֹןבּזסחסגּ( זסןסןוז סןפּסןוןו : צחבּפחזסס סוזן צג! ובּוסססז פּוחסוכןסזכן סחס פּסססח זסןבּװו ןחסזיוװי( , וסוזססןג, זס ַו<ו זס); סססססח פּוֹ זסןס/ ון זס _ו(ו 17 צוסןסחזוֹ×סזסס^ י פּרחזסח ספּזסויוספּוֹס סיוסו סוזן ןוןוסווסז סן סונןס ןסח סז8 ץסוזן ן8וזן 18 צחססוחסס סוזן ﬠנן ססססז רחסוכןסזכן חוֹסוח סוז־ך י . סוֹסחן זס ןחסוזזחזס/ וסבּ( סוזן ץכז ססגןפּפּוֹ סחס וזפּוֹןוססזנן & בֿוסזסוסס 15 זסןסןוןוסןססװו סוז־ך . ץזסןווֹן13ו( סוזן חזסזז ויןספּסכּזפּוֹוס $וֹ זסןסןוןוסןפּסןוןו זס ןחגוסוח8 ססזסן י . סספּנוסיו סכן ןסחח8ס ססחסוז : ץפּסוסחוזססן ןביסןבּויוןו-ןס ןפּחדוסח ספּזסוזספּוֹס חס ססזס -ןןוסנ( חזסזז ןזסססז פּחוֹסנן וחסןנוסיוח ן8פס. ן ץחﭏ! סוז־ך , חזססחסס זס ססזס צסﭏ סוזן 18 סחזזסח סכוזסוזספּוֹס סיוסו סוזן ןוןוסןןסז סן סומס סחוֹסכן ןסח זס וחסןכזסזכן סוז־ך . סוכןספּון-סז ןסח סו וי(ח8 86)! 18 צןוֹ|8וַוח זסןסווווסןפּסווו : ןחסחזספּבּחםוזז זסןסװו חו פסוֹפּסןסחוזססן װוסח 6ח8 פּןחסחזססחסןוסס חן פּןפּסיוסןחן חוֹ וחסוזן פּכזוסוז סחס סססוזס , ןחסוֹסחזס ןפּסס 18 ן8וזן ץפסוסחוזססן 8 חוֹ ויסןססזסןחוֹ סכן סונןסןוןו ץחסכןחזסס סרואר י . פּרחזסח ספּזסוזספּוס סזסו סוזן פּחוֹוצסוֹוזסס ןנוכן חסוֹן8ןחסוזזוֹזסכז×ס ץחס זסז צסססז סז8 ןאסךזאר . צפּסוסחוזססן וו/ וסת ץחבּנ סוחססוסןוןו $ץ8װוו8 וווֹװו ץסוזז י . ץפּסוסחוזססן װוסח ץחס זס חסוֹן8וו8ן$ח1 זסז ןחנוסחזס ספּזסו 8 ץ8כן ןסחחסס ץסוזן . ספ-ןסו 13 סוופּ ןחסס סןזז . וזסנןפּ 85 פּחסזס חסוֹ5ח8ס×ס סח ץןןחסזזנןי( : פּחסוֹפּחססאס 6ח8 פּחבןﬠ סיוװןװק סזסוזן סכן וןוֹװו ץחסכזחזסי( סוז־ך : פּסוֹפּסוסחוזססן װוסח ססס סחס פּןיּוסשנס ן8סוח סן | ססז8| פּחוֹןוֹפּוֹץ חוֹ ןפּסזסןחן חוֹ ץוחס וססײןפּו סן ספ ווו/ ווו ץסוזד . וססזפּו פּחוֹןוֹסון ח8וזן זסוזן8יו סוֹסחן חוֹ חסוֹןספּסוסם וֹןססיוס! ח8 פּחוןססרח חוֹ ססןפּסזסןחוֹ . ססזססחסספּ פּוֹ ןוֹפּוֹן זוֹסוזן בֿ›ח8 סוֹסחן וחסזז סחוֹספּ חסוֹןסססוסכו חסוֹסחן ח8 $וֹ סזסוזן ספּסס 20
 22. 22. ' ס8כ82181וז6 .1›ן_1 1|15וח 'ו8פּנן5 11ס8וזכ1וח$1 5/ון1 וןסןןכּיּ-ופּ . ווופּ א )ציוסוןוֹןפּוֹם יונוכןוזןבּחבֿוֹײופּ( 116835 5 ם$וֵן חסוֹוו131 1.5 יץחסכןחזסי( סוזן זס זסץסחיוװז ס8>ן18ו8וז6 : חסוֹןסססן 6ח8 פּןוֹחנן פּחוֹזװןסבּזוןחבּוןוו זס 'וסכזוחוןא )סססו-ו ןחסוכו סחס 5<ו'וס/ / ו/31(( -ח8וזון8וז0 13.8 . יוו/ ון : פּחסוֹפּוססס יוסןסװו זסז חספּיוסק ןססןחסס חוֹסוזון חוֹ. סס. ססוז8ץ@ןוזז55_ח8וזון8וזס -סן ןוֹסוחיו .9837781148 . סואן סחסוזכו ץ8כ3/1חז 1420 יחסוֹןסחזװפּחסי( יוסןבּןוז ץןוֹסם צ8כ| /3רח 600 יץבּן( 'וסגן חסוֹןסזסחסנ( זסןבּןוו סן85ן^1 : צחסמחזסס סוזן צב! ןזסססז פּוזזסונזסזכן 1וח8 פּןיססח יוסןסװ ןחסזיוװס 5רחזסח ספּזסוזספּובֿ( סזסו סוזן ןוןוסווסז סן סוכן8 ןסח סז8 ץסוזן ן8וזן 15 ץחססוץזסס סוזן צכן ו; ›סס8ז וזזסוכןסזם חוֹ8חז סוז־ך י 18סחו זס ןחסחזחזס/ וסג( סוזן ץכו ססון155 . ץזסוו1ן115( סוזן חזסזז סס5סכז15ס 15 זסן8ן^וסן85װ` זס ןחנןסחז8 סנדו8ַו י : צפּסוסחוזססן ססןסוחןנוס / פּחחסח ספּזסוּוספּוֹס חס ס51(1 -ןןוסנ( חזסזז ןםסססז פּחוסנו חזסונןסיוון 81פּס.1 צחגּ וןסןו/ וסוןסז סכן ןסח סוגןסס פּחיּחסח ספּזסרוספּוֹו( סזסו סוזז . ןוֹ סזסןוֹחסחיו סזססס ןסזןחסס חסוֹןגּוווסס סוז־ך : ןחסוחספּסחבּוזז זסןבּװו ח1 פּסוֹפּסוסחוזססן ווווסח 6ח8 פּןחסחזססחסןווןס ח1 5ן5סזסןח| פּחו/ וסוֹוזסס חו חזסוזן 5ס| סוז 6ח8 סססוזס , ןחסוֹסףוזס ן5סס 15 ן8וזן ץפּסוסחוזססן 8 חוֹ ססןפּסזסןחוֹ סכן סוווסװ ץחססודוסס סוזז 5חזזסח ספּזסוזספּוס סוסן סוזן .5ח8ןם חס51ח8כו×ס סח / וןוסח זס 5^ : פּחסוֹפּחסקןוס בֿוחבּ 5ח8וכ| סזװןוןיו ויןסןפּס-וסןחוֹ ץורזפּוֹוז סכן סוטס/ ון צסוזאו' : פּסוֹפּסןסחךוססן װוסח ססס סחס פּןזסשוס ןססוח סן 151-881 פּח1ן151ן ח1 ןפּסיוסןחן .5ס1פּ0וסחרוססן ןוןוסח סוזן ןוןסוןס 11501155( סן וֹוזוסכו / וןוסואן ח1 חס1ן8פּסוסס סוזן פחוֹןססרח ח1 צזפּוווֹופּוֹס ווםסוןוו פּןוןוו וס0^^ וּופּיװשוט ס8נן8218ו61 , ז8פּ1|8 וֹובוסןןוו , ן ט ס ק ס 1.180 חסווווֹוזוו 548 : צחבּנווחסס סוזן זס יוסןוסחיּוװז 8|ון8ז]68 : חס1ן8:›ס.1 סחס פּןוֹחט פחוֹזםןסבּזוןחסוןוו זס זסכוחזםויז )סססוז ןח8ולו( 8וזוז8וז8 וזססﭏנומןו . זו/ ו יפּחסוֹפּוססו( 'וסןסװו זסז חספּזסנז ןסבּןחסס חזסוזן! חזססְז8פון15ססחז@וז5סאנווח סו ו81וזז5ו ,9219657706 , סואן סחסוזכו ץ8ם/3חז 400 יחסוֹןכןוזזװפּחסי( יוסןבּןון ץןוֹסם ץ8כו/3רח 216 : צסס זסס חסוֹןבּיּוסחסול( 'וסןסןוןו סןפּסװ : ץחסכןחוסס סוזן ץנז בֿוסססז פּוזזסווווסיונן וווחס פּןזססח יוסן8װו ןחסחוןס פּחזסוססזכז 'וסוסוזז סח ץוןחסז-ונוס בֿ›ח8 ןחסוס ןחסוזוןססזן 8 ססוז ץןןחסדווןס ץחססחזסס סוזאו' י וססיּוסן רחסזז 5ןזסכז×ס ץפּסוסחךוססן סוזן וזןוֹןוןו ססססז 5וחסוססזס סוזן 55נוס5וֹס ס08 ץסרוז י : ץפּסוסחוזססן ססןסויןןװס / פּחיחסח סנויוסוזספּוֹוב( חס סוןוֹפּ . ןןוס6 חזסזז וססססז פּחוֹסנן וחסוכזסיוס !1.858 ץחגּ ססווןוסןוסז סכן סן סןוסוז 5וזדוסח ספּזסוזספּוֹס סוזן סחס ןח8וס סוזן 5ן151ן ץוזסווןפּסז סזססנן וסזןחסס חסוֹןנווןסס סוזד י : ןחסחײוספּבּחסוח 'וסןבּןווו ח1 פּסוֹפּסוסחויןססן ! חוסה 6ח8 5ןחסוזוססח8ן8›1 ח1 5ן5סזסןחן . ץפּסוסחוזססן ןוןוסח 8 ח1 ססןססזסןחו ץוסןוֹחרזסו( סז8 ץסוזאר .5ח8וכז חס51ח8ס×ס סח װוסח זס פּצ/ :פּחסוֹפּחבּכוןנס 6ח8 פּחבּוק סזגוןנויו ח1 ססן5סזסןח1 ץוסןוֹחוֹזסס סז8 ץסוזז : פּסוֹניסוסחוזססן ןוווסח ססס 6ח8 5ןזסס×ס ןססחו סן 1ס8׳ו15 פּחוֹןוֹפּוֹןו ח1 ןפּסזסןחו . פּסופּסוסחוזססן / וןוסח סוזן ןנוסכזס 55וןס15ס סן וֹוזוסם ןוןוסואן ח1 הסוֹןספּסןסוי( סוזן פּחוֹןססוזו
 23. 23. 8חן8כ1 . סם 5ן1זוֹכן$ וזסןוֹחט 5ןוןו1 % 5זןאןיּ51 םוזןאט 030 חסוֹוווֹפּ 14 יﬠחסמחזסי( סוזן זס יוסץסחיוװז סוֹסחן ! סﬠס וו8 ססןסססן 5ןח8|כ1 : חס1ן8סס. .| סחס פּןוֹחט פּחוֹזװןסבּזװחבּןןון זס זסוןחזםא סוזן סן ﬠנוסןסחוזססן סוזן פּחוֹסזספסז ןחס5 סכן סן 85וז ן81רח וסוסןוזס ח^ יפּחסוֹפּוֹססו( זסןבּווו זסז חספּזסח ןסבּןחסס ח81|ןו1 וזזסס. |81חזכזנו@5חןס8ןחס0 :10 ןוֹ8וח15 ,6132-262236/2607177 . סואן סחסוזכו . פּזסןיוסוןססססוז סןסזסכדוסס ﬠ3/08רח 640 : חסוֹןכןוזשפּחסס זסןבּןוז ﬠ0811 ﬠ8ס/3וח 66 : ﬠסס זסכן חסוֹןבּיוסחסנ( יוסןבּןוןו סן85װ ס5סוס015 ןסחחסס : ﬠחבּנןחזסס סוזן ﬠנן ססססז פּחזסוכוסיוס סחס פּןןססח זסןבּש ןחסזזװי( : ﬠפּסןסחוזססן בֿןסןבּויוןגוס ן5װחסח ספּיוסווספּוֹובו חס 51:15 . ןץס6 וחסזז סססבּז פּחוֹסבז וחסןנזסיונן [1.888 ﬠחןן רחסוכןסזס ןחסזסזזוֹן( 8 85ךו ןחסוכו וזססיו ס5סוס5וֹ0 ןסחחסי( : ןחסוזזספּסחסחיו יוסןבּװ ח1 פּסוֹפּסןסחוזססן װוסח סחס פּןחסוחססחבּןוןביס ח1 פּןפּסיוסןחן ס5סוס015 ןסחחסי( : פּחסוֹפּחבּווןנס 6ח8 5ח8|כ| סיוװןװיו סנן סן 85וז ן58סססזס ו8וֹסװזס חוס, :פּסוֹפּסןסחוזססן ווויסח סס5 6ח8 5ןזסק×ס ןססוזז סן 1ס8יו15 פּחוֹןוֹפּוֹן חן ןפּסזסןחו . חס1ן8נןו8/ס זסז ססוֹזזס סוזן סן ﬠ855נזחוס סרון ﬠכז ןחס5 זנוכןחסוזבֿסוזפּסבֿסיו , ןוֹחװ . סם 5ן1ז1כן3 ויסןוחנן 5ן1וו1 פּזוווויופ ססזואט 050 חסוֹווופּ 14 : ﬠח8וןוזזסס סוזן זס 'וסןוסחיוװז סז8 פּחוֹןוןווסם ﬠו55סיונז סרון ןווון סוֹסחן זסןוס וו8 ססןסססו 5ןח8|כו : חסוֹןבּססו סחס פּןוֹחט פּחוֹזו-ןןסבּזװחסמןן זס זסוןחזווא ﬠוןוֹסז88 סחס 8חן8כו ח1 5ןח8וכז סוזן סוזן סן ﬠפּסוסחוזססן סוזן פּחוֹשׁספּסז ןחס5 סכן סן 85ךו ווֹסחז !8זסןחס חג! יפּחסוֹפּוססו( זסןסווו זסז חספּיןסובן ןססןחסס חזסוזן וחסס. ווֹ8רחכןון@5וןןס8ןחס0 :10 ו81חזי1 ְ5זסןז8וןחס8סוז סןסזססזסס ﬠ3/08וח 1458 יחסוֹןנןוחװפּחסי( 'וסןסװו ﬠ0811 ﬠ8וח/3וח 729 : ﬠסום זסס חסוֹןבּזסחסנ( יוסןבּןוז סן85ן^1 ס5ס1ס015 ןסחחסי( : ﬠחססוחסס סוזן ﬠנן סססבּז פּוזוסוכוסזנן 6ח8 פּויוססח יוסןסווו ןחסדוװי( וזס8י1 : ﬠפּסןסחוזססן ןוסןבּסןװס /5חזזסח ספּזבּוזספוס חס ס1ו51 . ןןוס6 חזסזז ןןססבּז פּחוֹסכן וחסןוןסזס |8פּס_| ﬠח^ וחסונןסזס ןחסזסזזוֹס 8 85ךו ןח8|כו ס5סוס015 ןסחחסי( : ןחסךחספּסחבּחז 'וסןבּוווו ח1 פּסוֹפּסוסחוזססן װוסח 6ח8 פּןחסךחססחבּןוווובּ חן 5ן5סזסןח1 ס5סוס015 ןסחחבּי( : פּחסוֹפּחסשנס 6ח8 פּחבּןכן סיוװןװץ סכן סן 85ךו ו58סססזס !0111018 הגן : פּסוֹפּסוסחוזססן ווﬠסח ססס 6ח8 5ןזסק×ס זססח! סן 1ס8`ו15 פּחוֹןוֹפּוֹן ח1 ןפּסיוסןחו . חס1ן8נוו8/וס יוסז ססחזס סוזן סן ﬠ855כורחס סוזן ﬠנן ןחס5 22
 24. 24. וֹ , סﬠ ִ 1ח8ﬠ|1(8 , ססןזוחם 5ס1זסווווסז13 ססןזחט 111115 5918113 םיזװאןט 1180 חס1וו1ו11 277 : ﬠחסמוחסס סוזן זס זסץסחיוװז ס8ס8ךז8װ^ : חס1ן8ססַ1 סח8 5ן1חט פּחוֹזוןןסבּזװחסוזן! זס זססחזטויז סח8 סססוז ןססס זסןס/ וו -ח8ןח8וז118ן ח8סז1ח^ . זו11ו :5חס151ססס זסןסװו זסז חספּיּוסס ןססןחסס חוסן! !! תוסס. ו81רחסנו@ו8זסחספּ1ח8ﬠו1›8 : סו ווֹסחזיו .033-25828280 : ַסואן סחסוזכ! ָ)כזו-1( סס]׳וסוז›1וןו/1ו ־ו1ס1 . ׳ו! /ו ﬠ3/08חז 975 יחסוֹןוןוזוװפּחסי( זסן1118 ﬠ0811 ﬠ3/08וח 810 : ﬠ8ס זסס חסוֹןבּזסחספּ( יוסןסןון סן111185 : ﬠחסכןוחסס סוזן ﬠס סססבּז פּוזזסוססזס סח8 פּסססח יוסןבּווו ןחסיוזװי( סס8|1ן5ח1 ןח8וס 8 ס/ וסוז ﬠסוזן 85 פּוחסוכןסזס ןחסחזןססיון ןחסגןוזזס ןחסיחנןס ﬠח8 ס/ אסון ןסח 5ססס ﬠחססרחסס סוזד י וס8ז5! רחסזז 5ן־וסס×ס ﬠפּסוסחוזססן סוזן וזןוֹןו/ ו ססס8ז פּחזסוכןס-וס סוזן 55וןס15ס ח8ס ﬠסוזז י : ﬠפּסוסחוזססן ססןבּסןװס 51װחסח ספּז8ו1ס15ס חס סס51 . ןןס6 וחסזז סססבּז פּחוֹסס וחסוססיוכן !1.898 ﬠח^ ןחסוחסװז סוזן 81 וחסןססזס ! ספּסו סה סח8 ן1 5זסן1חסחז סזססס ! סזןחסס חסוֹןשווסס סוז־ך : ןחסחזספּסחבּוח 'וסןבּװו ח1 פּסוֹפּסוסחוזססן ןוווסח סח8 5ןחסוזוססח8ןוס8 ח1 5ן5סזסןח1 . פּסזפּסוסחוזססן ! ו/וסת סוזזססןסןוו ﬠסרון סח8 ﬠפּסוסחוזססן סןווֹןססזזס סח8 װוסח ח1 ססן5סזסןח1 סז8 ﬠסוז־1־ .5ח8וס חס51ח8כ| ×ס סח ! י/וסת זס 115 :5חס51ח8כ| ×ס סח8 פּחסןכן סזטןטייו סוזן פּחוֹןססוזז סוזן סס הסס ﬠסוזז : פּסזפּסוסחוזססן װוסח סס5 סח8 5ןזסנן×ס ןססחז סן ! ס8יו15 פּחוֹןזפּזן ח1 ןפּסזסןחן ן5סן8! סוזן פּח51נן סז8 ﬠסוזן וזפּנוסוזןוס 5סוֹניס1סחוזססן / וןוסח סוזן ןנןסס8 55וןס15ס סן וֹוזוס0 ווןוסואו ח1 חסוןספּסוסס פּסופּסוסחוזססן ןוֹחװ ﬠיוסןןוֹןפּוֹם ,1›5זסוווו !51138 8|8זװ8ם 111115 , הּשתיפךפימבגּיושׁוגּגּשפ . יייייייניאי-ייגּביייּוּיייוייו 1180 חסוֹ| ו131 1.5 : ﬠחסנזוחסס סוזן זס זסןוסחזוןז ןנויוסס111 : חס1ן8סס.1 סח8 פּןוֹחט פּחוֹזןןןסבּזװחסוןו! זס יוססחיוװווז )ס8סוז ןחסובו( 1ז8/וןורך (וא . ז|1ו : פּחסוֹפּוֹססס 'וסןסװו זסז חס5זסם ןססןחסס ח111181 9897013851 : זססחונוואן סחסוזכ! ,ח1.סס. ססוז8ﬠ@153ז8ן^ו1ן›1 : ווֹסחיויו ﬠ3/08רח 13000 יחסוֹןקחזװפּחסי( יוסןסן! !! ﬠ0811 ﬠ3/08חז 1500 : ﬠבּס 'וסס חסוֹןבּיוסחסנ( 'וסן8ן111 סן85ן1ן1 : ﬠחספחיוסס סוזן ﬠס ססססז 5חזס1ב1סזס סח8 פּסססח יוסןבּװו ןחסזזטס ﬠזסוןוֹןפּוֹס סוזן חוֹ 5ןח8וס ןחסוזזןססזן ססן|8ן5חוֹ ס/ וסוז ﬠחססרחסס סוזן 85 וזזסןססזס זסבֿסחז סואן י ססןוןוסווסז סס סן ס/ אסרו 5ח׳ו־וסח ספּזסוזספּוס סיוסו סוז־ך י זסן8ןוןוסן85ןוו ן8סזן סן ﬠססוסחוזססן װוסח סססח ﬠסוז־ך י סוז־ך : ﬠפּסןסחוזססן ססן8סןװס / פּוחזסח ספּזסווספּוס חס ססוֹפּ . ןןוס6 חזסזז סססבּז פּחוֹסס וחסוססזס !1.858 ﬠח^ .5חזזסח ספּזסוזספּוֹס סוזן ןוﬠסווסז סס ﬠסוזן סח8 ןח8|ס סוזן 1115115 ﬠוזסווןפּסז סזססכז ! סזןחסס חסוֹןטווסס ﬠווזסוֹוז 15 ﬠחסכזרחסס סוז־ך : ןחסחזספּבּחבּוח זסןבּװו ח1 פּסוֹפּסוסחוזססן ןוןוסח סח8 5ןחסוזוססח8ץס8 ח1 5ן5סזסןח1 פּח1ן^וסוז5 15 ﬠחססוחסס סוז־ך . וזןזסװו 15 11 ז1 ן1 ﬠווכז ווו/ ון ﬠסוזן סח8 חסוֹןסןחסחזסוסוזזו ﬠפּסוסוזוזססן ןוןוסח 8 ח1 ססן5סזסןח1 . חסוֹןסןחסוחסוסחזוֹ ﬠססוסחוזססן חפּוֹסזסז ﬠח8 זסז ﬠס8סז 15 סח8 ןססזסזס 8פּח8פּ ח8סוס ןאוסססטפּ סן 5סﬠ1ן18ןוֹח1 ןססזפּ .8פּח68 חססוי( זסז פּסוֹפּסוסחוזססן ןוןוסח חס 5זסס8ס ססןחספּסזס ס5ו8 85וז וֹז8ןו/ ו1ז ִז! /! 5ח8וס ןחסחוןס סואן : פּחסוֹפּחסקןוס סח8 5ח18ח סיוװןנךן סרון פּחוֹןססרח ח1 ססןפּס-וסןחו ﬠורופּוֹויו יפּסוֹפּסוסחןזססן וו/ וסת סספּ סח8 5ןיוסנן×ס ןססוזו סן 1ס8ז15 פּחוֹןוֹפּוו ח1 ן5סזסןח1 . סווןסווֹס/ וס ססופּסוסחוזססן װוסח סרון ןנוסכזס 55נןס15ס סן ןח8ןוןו ﬠסךזז ַ! ס8יו5ו חזסזז חסוֹזספּסוסס 23
 25. 25. סם . ןןוס ﬠזס1ו1ן15ס 'ו8פװ5 זװקוחסוזם פּװוֹתון זפּסטפּ זטסחובּוזכן פ% )ﬠזסןןוֹןפּוֹם( 11סוה5^ ׳`" 1180 חס1ו!31ו 2.5 יﬠהסנןחזסב( סוזן זס זסןוסהיוטז ססססססזסוןו! :הס1ןססס. .1 סח8 פּןוֹחט פּהוֹיוםןסבּזטחסןוּז זס זסכזהזװווז ﬠססחסכו וז5סץ1וז8 . ז!11! :5חס151ססס זסןסווו זסז הספּיוסכן ןססןחסס חוֹסווו 731 059-23221 . סואן סחסוזכ! ﬠ8ם/3חז 1500 : חסןןנןוזוװפּהסס זסןסןוז ﬠ0811 ﬠ3/08חז 750 : ﬠסס 'וסס חסןןסיוסהסנ( זסן8ן111 סן5סן111 יﬠחסםהזסס סוזן ﬠס ססססז פּהוסןנזסזכן סח8 ססססח יןסןסווו ןהסיויונוי( וססיו5ו רחסזז 5ןזסמ×ס ﬠפּסוסחוזססן סוזן וזןוֹ/ ווו ﬠוןססזזס ססס8ז פּחזסוססזס סוזן 611501155 ה8ס ﬠסוזז : ﬠפסןסחוזססן ססןססןטס 51װחסח ספּזסוזספּוֹס חס סס51 .60111 וחסזז ססססז פהוֹסס וחסןססזק !1.888 ﬠה^ ן1 פּזסןוֹחסרח סזססס ! סזןחסס חסוֹןוןןןסס סוזז : ןחסוחספּסחסהו זסןסװ ח1 פּסוֹפּסוסחוזססן אוסה סח8 סןחסחזססחסווסס ח1 5ן5סזסןה1 ןחסחזסרח סוזן ן8 ןחסוזזחזסי( ןסחחסי( סואן : פּהסוֹפּהסויןןוס סהס פּחסןק סזװןװ=1 סוזן סן ןחס5 סנן הסס חסוןסןוֹ/ וח! :פּסוֹפּסוסחוזססן ! חוסה סס5 סחס פּןזסנןןוס ןססחז סן 1ס8ז15 סח1ן151׳ ח1 ן5סזסןח1 . חסוֹןספּסוסס סוזן וזןוןון פּחוֹןססחז סוזן סן סססוז והסוס סוזן סחס5 וווֹןון ﬠסוזן סח8 זסססחסרח ﬠזסןססז 1.16 פּןןוֹחיו '311931 'זוןקוחבּוזם פּןווֹוווז ז8פּנו$ זוןכזחזסוזם 9 1.- %. - 1180 חס31!!1! 2.5 יﬠהסםחזסי( סוזן זס יוסﬠסחזװז ססססססזסוןו! 8 'וטסחבֿוֹפּ : הסוֹןסססן סח8 5ן1חט פּהויוםןססזװחסוזו זס יוססוחװא )ןח8וכו זטסחןוֹפּ זס סססוז ןחסוכו סח8 061111( | סװח8וזס<ו נוז8וז0 . ז1ן1| :5הס151ססס יוסןסןווו זסז הס5זסנן ןססןהסס הוסוו! ! ו׳ווסס. |81רחפּ@ו8ן^ח8וזס›1.ווז8וזס : סו ווֹסרחק ,7895003614 : זסכזוזוווואן סחסוזק ﬠ8ס/3וה 1200 : ﬠסס 'ןסנן הסוֹןסזסהסיי( יוסןסן! !! סן5ס1111 ; ﬠ8ס/3הז 2390 יהסוןקהזוןפּחסי( 'וסן118ן1 ﬠ0811 זסןסןוןו זס ןסו 8 פּחוֹססז ﬠ| וס1ן1ח1 85וז ﬠחססחזסס סוז־ך : ﬠחסכןוחסס סוזן ﬠנן ססססז פּהיּזסןוזסזנן סח8 פּסססח זסןסוווו ןחסזזװי( סהוֹןפּסס ןהסוכז סוּ! ססזס! 8 ססן|8ן5חוֹ ﬠוןחסססיו 85וז ﬠהססװזסס סוזן ןנוס !58סס15ס זסן8ןווסן85װ ספּזס! סוזן סן ס0ס סחזסוססאוס ﬠח8 סןוסוז ןסה סס סח8 5חזס! ססזס יוסןסװ סן85ןוו סוזן סוסח8וז סן סוסס סז8 ﬠסוזן וזסוֹוז/ וןו זסןזס ְז0 12-13 פּק ×סזססס .5סססח סןסוֹססוחוחוֹ ﬠחסכןחזסס סוז־ך : ﬠפסוסחוזססן ססןססןווס 51װחסח ספיּוסוזספּוס חס ססוֹפּ ןווסנ( וחסזז ססססז פּהוֹסס חיוסןססיןכן 1ספּס. | ﬠחג ןסח סוווסס סח8 |58סס15ס זסןסןוﬠסןפּסןווו זס פּחזסןססזס פּהוֹססז סזסוזן ﬠסוזן וזסוֹוז/ וןו סן סטס ﬠססוסחוזססן ססןססןוןס חס ססוז 'וסזויוסס סוזן ְןח8וכ1 0ך! ססזס! סרון זס חס1ן8װ8ן5ח1 סוזן -ןסןזס ןנו3! . סוֹסחן זס ןהסוחהזס/ וסוס סרון זס 5וחזסואן ספּז8וזס015 סזסו סרון ןוןוסווסז 85 ססססז ! וטסה סז8 5וחס| ססזס ןספּסן סח סח8 5ווזזסה ןהסוהחיוסןוספ סוזן פּחוֹןוןוסווסז 15 ﬠהססחזסס סוזז . סססטססז סןוסוז 5וחס! נזסזק . ןחסוס סוזן פּזסןוֹחסוח ﬠוזסונןפּסז סזסספּ וסזןחסי( חסוֹןו-ןווסכו ןסזןחסי( סוזן ססחזססוסװו 5ﬠ8ן^וו8 ﬠהססחזסס סוז־ך : ןחסוהספּסחבּוח זסןסװו ה1 פּסוֹפּסןסחוזססן אוסה סח8 פּןחסמזסיוהבּץסס ח1 פּןפּסזסןחן סוזן סן ס0ס ןחסוס יוסןס/ ון / וןוסח 8 סזסזזס ןסחחסס ﬠחססווזסס סוזן ﬠןןהסזזווי( . סןזסװו סוזן סח0סזס רחסזז ססוֹססוסחוזססן אוסה . ןחסוכו 0ך1 ססזס] 8 זס ספּסוזיחטכו ןחסססז ןחסוחןפּסןוח! חס היווןןסךו סוזן חס 5סחסססס ﬠוסןסןסחזסס פּהסוכן חס51ח8ס×ס סזטןנוז סוז־ך :5חס51ח8ק×ס סח8 5ה18ק סיןנןןװ=1 . ןחסוס 5ן1 סח8ס×ס וווֹוווו ﬠחססחזסס סוזן חסוזן ס! ס851סז סח8 סןווןוֹפּסס 15 !80 סוזן זו . )01ק( ססןפּסיוסןחוֹ סזסחז סכן ווו/ וו ﬠהססרהסי( סוזז : פּסוֹפּסוסחוזססן װוסה סס5 סח8 פּןזסכןאס ןססוה סן 1ססיו15 פּה1ן151ןו ח! ןפּסיוסןהן ח8 15 סזסוזן ס85ס ח1 ﬠוחס 1ס8ז15 סן ספ ! וז/ ווו ﬠסוז־ך . וססזפּו פּהוֹןוֹפּון חסוזן זסוזןסיו סזסחז ח1 חסוֹןספּסוסם 1!ס8׳ו5ו ח8 פּחוֹןססחז ח1 . ססזס5הסס5 15 111511 יווֹסוזן סחס 18סח1 רחסזז סהוֹספּ חסוֹןסססןסם ח18סחו 24
 26. 26. )ןוֹחנו צזסןןוֹןפּוֹם( פּספּוֹזכןזסןחק 'ו$3ס(| ס/ זון! 'הּקו ס08 חסוֹוןןפּ 1.3 יץחסקחזסי( סוזן זס זסﬠסחזטז ץוזזסיּוספּ : חסזןסססו סחס פּןוֹחט פּחוֹזטןססזטחסזןוז זס זסוןחונןזרז )ןחסוזזחסזוֹןוחין -זספּסחסן/ ןז( סחזז3וז8 35›זוֹ/ . זן/ ןז : פּחסזפּןססס זסןסװו זסז חספּזסכן ןססןחסס חזסוזן! וזזסס.3וֹסחוֹזס$ס›ז@3ךחזסוז$$ס›| זן : סן ןוֹסחזיז ָ07500242125 : .סנאז סחסוזכז ץסכז/ גיחז 10240 יחסוֹןובןחזטפּחסי( זסןסז/ ן צזוֹסם ץ3כז/3וח 5120 : צסס זסק חסוֹןסזסחסח זסןסןןן סןסס/ זן : ץחסכןתזסס סוזן ץכז ססססז פּחזסזכזסזכן סחס פּסססח זסןסװו ןחסזזו-וס פּחזסןנזסזכז זסןסרח סה ץזןחסזזטס סחס ןחסזכז ןחסוחןססזן 3 3$ךז ץזןחסזזטס ץחסםחזסס סוזז י ןחסוזזחזסןוספּ סוזן זס פּװזזסח ספּזסוזספּוֹס סזסו סוזן ןוןוסנןסז סן ס/ וסןז ןאסוזז י : צפּסןסחוןססן ססןססןטס / פּוחזסח ספּזסוזספּוֹס חס ססזס . ןןס6 חזסזז ססססז פּחוֹסכז וחסןכזסזנן | ספּס. ן ! וחג סס/ וןוסווסז סון סן סןוסךז $חזזסח ספּזסוזספּוֹס סוזן סחס ןחסוכן סוזן פּןזפּוֹן ץוזסזטפּסז סז3סנז ןסזןחסס חסוֹןטזןסס סוז־ך : ןחסרוזסנזסחסחז זסןסווןו חז פּסוֹפסזסחוזססן ןוווסח סחס פּןחסוחססחסווסס חן פּןפּסזסןחן . ץפּסןסחוזססן וו/ וסת 3 חן ססןפּסזסןחוֹ ץנסןוֹחרןסס סזס ץסוזד . סחסזכז חסוֹ5ח3ס×ס סח ןוןוסח זס 5^ : פּחסוֹפּחסקזכּס סחס סחסזכן סזטןנףז חוֹ ססןססזסןחוֹ צזסןוֹחרןסס סז3 ץסוזז : פּסוֹפּסןסחוזססן ווווסח סס5 סחס 5ןזסון×ס ןססחז סן ןססזפּז פּחוֹןוֹפּןןו חן ןפּסזסןחז . פּסוֹססזסחוזססן / ו/וסח סוזן ןטסכזס פּסטססוֹס סן וֹוזוסכן ןוןוסנאז חוֹ חסוֹןספּסןסס סוזן פּחוֹןססרח סן; פּןססץובּ( סזסחז ס/ זון! זטקוֹוזפּסא סיזזישׁזזז 6116015 זןןסאן ס08 חסוֹװן3ז 5.4 יצחסכןחזסכ( סוזן זס זסןוסחזטז )ןחסװוסןסז-ז זססח זטכזוֹרןפּסא( 1 : חסוֹןססס-ן סחס סןוֹחט פּחזזטןססזנוחסמןז זס זסכןוחטניז )ןוֹחש צזסווןןסוֹס -ס3סז-ז( סוןססא ! ןחס5 . זז/ וז : פּתסוֹפּוֹססס זסןס/ ווו זסז וזספּזסכן ןססןחסס חןסזןןז חזססַ$וססץופ3וֹסחוֹ@סזוֹסס›ז. ןוֹחטס : סן ןוֹסחזין ,9690022680 : ְ0נאז סחסוזכז ץ3כן/3חז 53689 יחסוֹןנזחזטפּחסי( זסןסןןז ץווֹסס ץ3כן/3חז 2000 : ץסס זסס חסוֹןסזסחסגּ( זסןסןןןן סןפּסןןןן . ןחסזס 0ךז ססןזסןפּחוֹ ססוז ץחסכזוחסס סרןז : ץחסקתזסס סוזן ﬠנן ססססז פּחזסזנזסזס סחס פּסססח זסןסװו ןחסזזטי( סספּזסוזספּוֹס צןןסוֹןוֹחוֹ סס/ ון זסןסןוןוסןפּס/ וןו זס ןסו 3 85 ןחסוס ןחסחזןססזן ןחסטןזזס סחס פּזסחזטכז סנאן : ץפּסזסחוזססן ססןססןטס / פּחזזסח ספּזסוֹזססוֹס חס ססוֹפּ . ןןוס6 חזסזז ססססז פּחוֹסכן חזסןכזסזק |3פּס. ז ץחגּ ןחסזכו ןחסחזן3סזן ןחסטןזזס זס חסוֹןס| ז3ן5חוֹ סוזן סן סטס ן^ו0ח זס 38 סנו5$וֹ ןספּסן סכן סזטסןוןו ץחסכיוחזסס סוזד : ןחסחזספּסחסחז זסןסװו חוֹ פּסוֹפּסןסחוזססן ! וןוסח סחס פּןחסחזססחס/ וסס חן סןפּסזסןחן ס פּחוֹ/ ווֹסססז וזוֹ ססןססזסןחז סנן סזטסן^ו ץסוזז . ס/ווֹןססזזס סחס ןחסוֹסדןזס ןפּסי( פּוֹ ןסוזן ץפּסוסחוזססן 3 חוֹ ססןססזסןחוֹ . חסוֹפּסטספּוֹס סן חססס סזס ץסוזז . ןחסרחספּסחסחז זסוֹחספּ סוזן וזןוֹןוןו פּפּטססוֹס סן זספּסססזס וסחזזסז . פּחסוכן ח0וֹ$חסס×ס סח ץןןחסזזטי( יפּחסוֹפּחסשוס סחס פּחסזכן סזטןט= ז חסוֹןסססוסס סוזן פּחוֹןססוח חוֹ ססןפּסזסןחן : פּסזניסזסוזוזססן ןוןוסח סס5 סחס $ןזסכן×ס ןססחז סן ןססזפּן פּחוֹןוֹפּוֹו חוֹ ןפּסזסןחז 25 . ןחסוחסססחסרח זסוֹחספּ סוזן וחסזז וסץסזכזסס פּסססח ןססזפּנ סן ןוֹפּוֹן . זסןוס/ וןוסוּיז . ןססז5ן וחסזז 5ןזסס×ס זסןסןוןו סח3

×