Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הסדרה להקמת מתקני חלוץ באנרגיה מתחדשת

902 views

Published on

הסדרה להקמת מתקני חלוץ באנרגיה מתחדשת

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הסדרה להקמת מתקני חלוץ באנרגיה מתחדשת

 1. 1. ‫באנרגיה‬ ‫חלוץ‬ ‫מתקני‬ ‫להקמת‬ ‫הסדרה‬ ‫מתחדשת‬ 4‫באוגוסט‬2013
 2. 2. ‫רקע‬–‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫החלטת‬‫הממשלה‬3484‫מיום‬17.7.2011‫הנחתה‬,‫בין‬‫היתר‬, ‫את‬‫רשות‬‫החשמל‬‫להסדיר‬‫מכסה‬‫של‬50‫מגה‬-‫וואט‬‫למתקנים‬ ‫לייצור‬‫חשמל‬‫אשר‬‫הינם‬‫בגדר‬‫מתקני‬‫חלוץ‬‫של‬‫טכנולוגיות‬ ‫חדשניות‬-‫כאשר‬‫על‬‫פי‬‫ההחלטה‬‫טכנולוגיות‬‫יסווגו‬‫כעונות‬‫על‬ ‫הגדרה‬‫זו‬‫על‬‫ידי‬‫המדען‬‫הראשי‬‫במשרד‬‫האנרגיה‬‫והמים‬,‫תוך‬ ‫מתן‬‫עדיפות‬‫לטכנולוגיות‬‫ישראליות‬ ‫על‬‫פי‬‫החלטת‬‫הממשלה‬,‫הרשות‬‫תקבע‬‫תעריפים‬‫ואמות‬‫מידה‬ ‫לצורך‬‫שילובם‬‫של‬‫מתקני‬‫החלוץ‬‫בהתאם‬‫לתעריפים‬‫ואמות‬ ‫המידה‬‫שקובעת‬‫הרשות‬‫לייצור‬‫חשמל‬‫באמצעות‬‫אנרגיות‬ ‫מתחדשות‬‫בטכנולוגיות‬‫דומות‬‫מבוססות‬
 3. 3. ‫ההסדר‬ ‫מהות‬ ‫מהות‬‫ההסדר‬:‫לאפשר‬‫חיבור‬‫לרשת‬‫של‬‫מתקני‬‫חלוץ‬ ‫לייצור‬‫חשמל‬‫בטכנולוגיות‬‫חדשניות‬,‫להן‬‫פוטנציאל‬ ‫עתידי‬‫לקידום‬‫משק‬‫האנרגיה‬‫בישראל‬–‫ובכך‬‫לסייע‬ ‫להם‬‫בשלב‬"‫הוכחת‬‫היכולת‬"‫המסחרית‬: ‫פישוט‬‫תהליך‬‫הרישוי‬‫והחיבור‬‫לרשת‬ ‫מתן‬‫תעריף‬‫לחשמל‬‫המיוצר‬‫לתקופה‬‫של‬20‫שנים‬ ‫דגש‬‫על‬‫טכנולוגיות‬‫ישראליות‬,"‫כחול‬-‫לבן‬" ‫שיתוף‬‫המדען‬‫הראשי‬‫ומנהל‬‫החשמל‬‫במשרד‬ ‫האנרגיה‬‫והמים‬
 4. 4. ‫בהסדרה‬ ‫המתקנים‬ ‫סיווג‬ ‫המכסה‬‫של‬50‫מגו‬"‫ט‬‫תחלוק‬‫לפי‬‫השימושים‬ ‫הבאים‬: 30‫מגו‬"‫ט‬–‫מתקנים‬‫עצמאיים‬‫קטנים‬‫ובינוניים‬, ‫מעל‬50‫קו‬"‫ט‬‫ומתחת‬‫ל‬-10‫מגו‬"‫ט‬ 10‫מגו‬"‫ט‬–‫עבור‬‫שדות‬‫ניסוי‬ 10‫מגו‬"‫ט‬–‫מתקנים‬‫קטנים‬‫לצריכה‬‫עצמית‬‫לא‬ ‫נדרש‬‫רישיון‬,‫אישורים‬‫מול‬‫חח‬"‫י‬.
 5. 5. ‫נוהל‬/‫רישיון‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫מתקנים‬‫לצריכה‬‫עצמית‬(X<50 KW) ‫מתקן‬‫לצריכה‬‫עצמית‬‫יוכל‬‫להתחבר‬‫לרשת‬‫בהתאם‬‫להסדרים‬ ‫התעריפיים‬‫הרלוונטיים‬‫לעניין‬‫צריכה‬‫עצמית‬+‫אישור‬‫המדע‬"‫ר‬ ‫במשרד‬‫האנרגיה‬‫והמים‬‫כי‬‫מדובר‬‫במתקן‬‫חלוץ‬ ‫מתקנים‬‫עצמאיים‬‫בינוניים‬(10 MW>X>50 KW) ‫קבלת‬‫רישיון‬‫ייצור‬‫בהתאם‬‫לאמות‬‫המידה‬‫הרלוונטיות‬‫לגודל‬ ‫המתקן‬+‫אישור‬‫המדע‬"‫ר‬‫במשרד‬‫האנרגיה‬‫והמים‬‫כי‬‫מדובר‬ ‫במתקן‬‫חלוץ‬ ‫תוקף‬‫הרישיון‬‫יהיה‬‫לתקופה‬‫של‬20‫שנים‬ ‫המתקן‬‫יהיה‬‫פטור‬:‫מהוכחה‬‫הון‬‫עצמי‬,‫מהוכחת‬ ‫הטכנולוגיה‬‫וניסיון‬‫נדרש‬‫בתחום‬,‫מהוכחת‬‫החיבור‬ ‫שנה‬‫אחורה‬.
 6. 6. ‫רישיון‬ ‫קבלת‬ ‫תהליך‬–‫ניסוי‬ ‫שדה‬(‫המשך‬) ‫מפעיל‬‫שדה‬‫הניסוי‬‫יפנה‬‫לרשות‬‫לבקשה‬‫של‬‫רישיון‬‫מותנה‬ ‫המאפשר‬‫לשלב‬‫מתקני‬‫חלוץ‬‫בשטח‬‫של‬‫שדה‬‫ניסוי‬. ‫כתנאי‬‫לקבלת‬‫רישיון‬‫מותנה‬‫על‬‫המבקש‬‫להציג‬‫הסכמי‬ ‫התקשרות‬‫עם‬‫יזמי‬‫מתקנים‬‫בהיקף‬‫מצטבר‬‫של‬0.5MW‫או‬ ‫הסכמי‬‫התקשרות‬‫עם‬5‫מתקנים‬‫לפחות‬. ‫אישורו‬‫של‬‫המדע‬"‫ר‬‫במשרד‬‫האנרגיה‬‫והמים‬‫עבור‬‫כל‬‫מתקן‬‫כי‬ ‫מתקן‬‫עונה‬‫על‬‫ההגדרה‬‫של‬‫מתקן‬‫חלוץ‬‫בתחום‬‫יצור‬‫חשמל‬ ‫מאנרגיה‬‫מתחדשת‬. ‫לאחר‬‫הקמת‬‫המתקן‬‫אחד‬‫לפחות‬‫רשאי‬‫מפעיל‬‫שדה‬‫ניסוי‬ ‫לפנות‬‫לרשות‬‫בבקשה‬‫לרישיון‬‫קבוע‬. ‫מתקן‬‫הפועל‬‫בשדה‬‫ניסוי‬‫יהיה‬‫פטור‬‫מרישיון‬‫ייצור‬‫פרטני‬ ‫שינוי‬‫של‬‫הרכב‬‫המתקנים‬‫והספקם‬‫מותנה‬‫באישור‬ ‫אגף‬‫הרישוי‬‫ברשות‬‫החשמל‬.
 7. 7. ‫למתקנים‬ ‫תעריפים‬ ‫טכנולוגיה‬‫מס‬' ‫החלטה‬ ‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ‫ההחלטה‬ ‫מועד‬‫תעריפים‬ ‫לוח‬‫התעריף‬ ‫גובה‬ (‫אוג‬'‫לקוט‬"‫ש‬) ‫רוח‬ ‫טורבינות‬ ‫קטנות‬ 12757.9.096.7-6124 ‫ביו‬‫במתקני‬ ‫גז‬ ‫עיכול‬‫אנארובי‬ 234425.7.116.7-864.85 ‫וי‬ ‫פי‬–‫בינוני‬ ‫מתקן‬33964.3.136.7-753.99* *‫המותנה‬ ‫תעריף‬ ‫אישור‬ ‫במועד‬ ‫ייקבע‬ ‫המובטח‬ ‫הסופי‬ ‫התעריף‬,‫בנפרד‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬ ‫לכל‬ ‫שיינתן‬ ‫הפיננסית‬ ‫לסגירה‬ ‫בסמוך‬,‫זו‬ ‫בהחלטה‬ ‫הקבועה‬ ‫ההצמדה‬ ‫לנוסחת‬ ‫ההתאם‬.
 8. 8. ‫למתקנים‬ ‫תעריפים‬(‫המשך‬) ‫טכנולוגיה‬‫מס‬' ‫החלטה‬ ‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ‫ההחלטה‬ ‫מועד‬‫לוח‬ ‫תעריפים‬ ‫התעריף‬ ‫גובה‬ (‫אוג‬'‫לקוט‬"‫ש‬) ‫וי‬ ‫פי‬–‫צריכה‬ ‫עצמית‬ 938925.12.126.7-5 ‫ביתיות‬ ‫מערכות‬ 70 ‫מסחריות‬ ‫מערכות‬ 45 ‫נטו‬ ‫מונה‬1038925.12.12‫הקיזוז‬ ‫מנגנון‬ ‫אחר‬21368.2.04 ‫יצור‬ ‫רכיב‬* + ‫להפחתת‬ ‫פרמיה‬ ‫מזהמים‬ 6.3.1-111.1-2 *‫רשות‬‫מס‬ ‫בהחלטה‬'9‫מישיבה‬410‫מיום‬22.7.13‫המשוקללת‬ ‫היצור‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫פרסמה‬
 9. 9. ‫וביצועים‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ ‫אבן‬‫בוחן‬‫לפעילות‬‫המתקן‬:"‫תבחן‬‫פעילות‬‫המתקן‬ ‫ותפוקתו‬‫בהתאם‬‫ליעדים‬‫שהגדיר‬‫היזם‬‫מול‬‫המדען‬ ‫הראשי‬‫בעת‬‫מתן‬‫האישור‬‫להגדרת‬‫המתקן‬‫כמתקן‬ ‫חלוץ‬.‫במידת‬‫הצורך‬‫יוארך‬‫הרישיון‬‫על‬‫ידי‬‫הרשות‬ ‫בכפוף‬‫להתייעצות‬‫עם‬‫המדען‬‫הראשי‬"
 10. 10. ‫סיכום‬ ‫מטרת‬‫ההסדר‬‫המוצע‬–‫לאפשר‬‫חיבור‬‫לרשת‬‫של‬ ‫מתקני‬‫חלוץ‬‫לייצור‬‫חשמל‬‫בטכנולוגיות‬‫חדשניות‬ ‫המתקנים‬‫יסווגו‬‫לשלוש‬‫קטגוריות‬:‫מתקנים‬‫לצריכה‬ ‫עצמית‬,‫מתקנים‬‫עצמאיים‬,‫ומתקנים‬‫במסגרת‬‫שדות‬ ‫ניסוי‬ ‫תיקבע‬‫אבן‬‫בוחן‬‫לביצועי‬‫המתקן‬‫בהתאם‬‫ליעדים‬ ‫שהגדיר‬‫היזם‬‫מול‬‫המדען‬‫הראשי‬‫בעת‬‫מתן‬‫האישור‬ ‫להגדרת‬‫המתקן‬‫כמתקן‬‫חלוץ‬.
 11. 11. ‫על‬ ‫תודה‬ ‫ההקשבה‬

×