Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫חלבה‬ ‫אביבה‬‫גלובלית‬ ‫שיווקית‬ ‫תקשורת‬ ,‫אביבה‬‫ציבור‬ ‫ויחסי‬ ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬‫ומתי‬ ‫איך‬ ,‫למה‬‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫זה‬ ‫מ...
‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬•‫בינלאומית‬ ‫מקצועית‬ ‫בעיתונות‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬•‫עיתונות‬ ‫לקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫בין‬ ‫מה‬•‫המדיה‬ ‫מול...
•‫קשרי‬ ‫של‬ ‫והכוח‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫להבין‬‫ציבור‬ ‫ויחסי‬ ‫עיתונות‬•‫הפוטנציאל‬ ‫למימוש‬ ‫הדרכים‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬‫בהם‬ ‫שטמון...
‫ציבור‬ ‫יחסי‬? ‫פרסום‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ...‫מה‬ –‫פייסבוק‬,‫בלוגוספירה‬ ,‫טוויטר‬ ,‫יוטיוב‬,‫ויקיפדיה‬,DIGG– ‫אינסטגרם‬ ,‫פלי...
‫יחסי‬‫ציבור‬‫כנסים‬‫ואירועים‬‫פרסום‬‫שיווק‬‫ישיר‬WEB‫רשתות‬‫חברתיות‬‫מיתוג‬‫תוכן‬‫שיווקי‬‫קידום‬‫מכירות‬‫ערוצי‬‫שיווק‬‫ומ...
“If I was down to one dollarI would have spend it onPublic Relations”Bill Gates
‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ / ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫היעד‬ ‫קהלי‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫וניהולה‬ ‫תקשורת‬ ‫ביצירת‬ ‫האמנות‬ –,‫ממשל‬ ‫גורמ...
‫הינם‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫פעילות‬‫מכוונת‬,‫שמבצע‬‫מסוים‬ ‫גוף‬‫מול‬‫מוגדר‬ ‫ציבור‬‫ליצירת‬ ,‫חיובי‬ ‫יחס‬,‫כלפיו‬‫המדיה‬ ‫באמצ...
‫מסרים‬ ‫להעברת‬ ‫עוצמה‬ ‫רב‬ ‫כלי‬ - ‫המדיה‬•‫המדיה‬ ‫באמצעות‬‫את‬ ‫לעצמו‬ ‫הציבור‬ ‫מגדיר‬‫הנושאים‬‫תחושותיו‬ ‫ואת‬ ‫עלי...
‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫באמצעות‬ ‫תדמיתי‬ ‫קידום‬‫המדיה‬:‫לצורך‬•‫מדיה‬ – (‫וכדו‬ ‫מתחרים‬ ,‫לקוחות‬ ‫)מול‬ ‫שיווקי‬ ‫קידום‬‫מקצוע...
‫המדיה‬ ‫מול‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫המסרים‬ ‫סוג‬‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬! ‫אופייה‬ ‫לבין‬ ‫החברה‬ ‫דימוי‬•‫הרחב‬ ‫העס...
‫עיתונות‬ ‫–קשרי‬ ‫פרסום‬ - ‫במדיה‬ ‫חשיפה‬‫שביניהם‬ ‫ומה‬‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ ‫באמצעות‬•‫גבוהה‬ ‫אמינות‬ ‫מבטיח‬•‫ונייטרלי‬ ‫...
‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ – ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬‫שלנו‬ ‫העסקי‬ "‫יום‬ ‫"יום‬ ‫מה‬ ‫חלק‬•‫ומושכל‬ ‫נבון‬ ‫שימוש‬‫ואת‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫לק...
‫מתוכננת‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫פעילות‬:‫מראש‬ ‫ומגדירה‬•‫להגיע‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫למי‬ – ‫יעד‬ ‫קהלי‬•‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫התדמית‬...
‫צריך‬ ‫לעיתון‬ "‫"להיכנס‬ ‫מנת‬ ‫על‬:‫החברה/הנושא‬ ‫"למכור"את‬:‫ההבנה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫תתקיים‬ ‫מכירה‬•(‫)עיתונאי‬ ‫לקו...
:‫בחומר‬ ‫מעוניין‬ ‫העיתונאי‬•‫ואמין‬ ‫חדש‬•‫העורך‬ ‫לדרישות‬ ‫שיתאים‬•‫עצמו‬ ‫שלו‬ / ‫העיתון‬ ‫של‬ "‫היום‬ ‫ל"סדר‬ ‫רלוונ...
!‫לחרב-פיפיות‬ ‫להפוך‬ ‫עלולים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬! ‫אותה‬ ‫לגנוז‬ ‫קשה‬ ,‫שוחררה‬ ‫שהידיעה‬ ‫מרגע‬‫לשקול‬ ‫חשוב‬ ‫לכן‬•‫ומשמע...
‫החברה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהלי‬ – ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫לקוחות‬‫החברה‬‫ובעתיד‬ ‫בהווה‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬‫אקדמיה‬ ‫אנשי‬‫מקצועיים‬ ‫וארגו...
‫למעשה‬ ‫מהלכה‬•‫החברה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫שווקי‬ ‫הגדרת‬:.‫ורטיקאליים‬ ‫ושווקים‬ ‫משניים‬ ,‫מרכזיים‬ ‫שווקים‬•‫אסטרטגית‬ ‫בניית...
‫נכונה‬ ‫תשתיתית‬ ‫עבודה‬•‫מכירות‬ ,‫אירועים‬ :‫בחברה‬ ‫המתרחשים‬ ‫בתהליכים‬ ‫בקיאות‬‫משברים‬ ,‫מוצר‬ ‫פיתוח‬ ,‫חדשות‬ ‫לט...
‫ואישיים‬ ‫ממוקדים‬ ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬‫יד‬ ‫רוחצת‬ ‫יד‬•‫הרלבנטיים‬ ‫העיתונאים‬ ‫עם‬ ‫אישיים‬ ‫קשרים‬ ‫של‬ ‫ומיסוד‬ ‫בנייה‬•...
‫חדשה‬ ‫מדיה‬
‫חדשה‬ ‫שפה‬SEO‫ת‬‫יו‬‫ת‬‫ר‬‫ב‬‫ח‬ ‫ת‬‫תו‬‫ש‬‫ר‬PPC Web 2.0‫ה‬‫ר‬‫י‬‫פ‬‫ס‬‫ו‬‫ג‬‫ו‬‫ל‬‫ב‬SEMSMO‫אחוזי‬‫המרה‬‫ה‬‫ת‬‫מ‬ ‫י‬‫...
‫חברתית‬ ‫ממדיה‬ ‫אכפת‬ ‫לנו‬ ‫שיהיה‬ ‫למה‬•YouTube– ‫מהווה‬14%‫האינטרטנט‬ ‫תעבורת‬ ‫מכל‬•YouTube‫וויקיפדיה‬‫בעולם‬ ‫המובי...
‫תוציאו‬ ‫ישן‬ ‫מפני‬ ‫חדש‬ ????•‫מאמרים‬ ,‫חדשותיות‬ ‫ידיעות‬ – ‫ומקוונים‬ ‫מודפסים‬ – ‫מקצועיים‬ ‫מגזינים‬•‫בחו"ל‬ ‫בביק...
‫תוציאו‬ ‫ישן‬ ‫מפני‬ ‫חדש‬ ????‫נגמר‬ ,‫התקציב‬ ‫נגמר‬ – ‫אז‬ ‫אבל‬! ‫הקשר‬ ‫הסתיים‬ ,‫הזמן‬
•‫הצדדים‬ ‫לשני‬ ‫ערך‬ ‫מספקת‬•‫שלו‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ישיר‬ ‫שיח‬ ‫דו‬•‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫שיתוף‬
‫אישית‬ ‫בין‬ ‫לתקשורת‬ - ‫המותג‬ ‫מחיזוק‬ ‫מעבר‬‫מסורתי‬ ‫שיווק‬ Social Media‫המסרים‬ ‫חידוד‬‫המותג‬ ‫של‬ ‫השיווקים‬‫והפצ...
‫חברה‬ ‫לכל‬ ‫מתאים‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ?
? ‫לנו‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬‫האגדה‬.‫כסף‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ :! ‫נכון‬ ‫לא‬:‫מסורתית‬ ‫מדיה‬‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫משרד‬ ,‫...
‫הודעה‬ ‫כותבים‬ ‫איך‬ ‫אז‬‫לעיתונות‬‫בה‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫ומה‬
,‫תל-אביב‬28‫מאי‬2013‫מכריזה‬ ‫בתחומה‬ ‫המובילה‬ ,‫אבג‬ ‫חברת‬ ,‫עכשיו‬ ‫עד‬ ‫פותח‬ ‫לא‬ ,‫כמותו‬ ‫שאין‬ ‫חדשני‬ ‫טכנולוגי...
‫להדגשה‬ ‫נקודות‬ ‫עם‬ ‫החדשות‬-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לא‬500‫מילים‬‫ראשית‬ ‫כותרת‬(‫צורך‬ ‫יש‬ ‫)אם‬ ‫משנה‬ ‫כותרת‬‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫...
‫הקישקוש‬ ‫מילות‬.‫והמוכרות‬ ‫הידועות‬‫עד‬ ,‫בהן‬ ‫מלהשתמש‬ ‫המנעו‬.‫שאפשר‬ ‫כמה‬‫לאף‬ ‫כלום‬ ‫עושה‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫זה‬.‫אחד‬...
‫שלנו‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫משרד‬•‫הבינלאומית‬ ‫המקצועית‬ ‫המדיה‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫המשרד‬ ‫מיומנות‬ ‫מידת‬ ‫מה‬•‫לקוחות‬ ‫)סוגי‬...
‫וממוקדת‬ ‫נכונה‬ ‫חשיפה‬– ‫בתערוכה‬‫המסרים‬ ‫להעברת‬ ‫הדרך‬‫קשרי‬‫עיתונות‬‫בתערוכות‬
‫הכל‬ ‫לפני‬‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫כי‬ ‫וודאו‬‫שלכם‬‫נכון‬
‫המדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫אחידים‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬‫לרשותנו‬ ‫העומדים‬•‫עיתונות‬ ‫וקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬•‫אישיים‬ ‫מכירות‬ ‫מפגשי‬ ‫...
‫במהלך‬ ‫שוטפת‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫פעילות‬ ‫מתבצעת‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬! ‫בתערוכה‬ ‫ממוקדת‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫אין‬ - ‫השנה‬-...
‫עיתונות‬ ‫קשרי‬•‫מהנהלת‬ ‫לתערוכה‬ ‫המגיעים‬ ‫העיתונאים‬ ‫רשימת‬ ‫קבלת‬‫התערוכה‬•‫רלבנטית‬ ‫עיתונות‬ ‫ואיתור‬ ‫זיהוי‬•‫לע...
‫עיתונות‬ ‫וקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫פעילות‬ ‫לבצע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרים‬ ‫התערוכות‬ ‫מארגני‬‫גבוהות‬ ‫עלויות‬ ‫ללא‬ ,‫באמצעותם‬ ‫צי...
/ ‫המוצרים‬ ‫בין‬ ‫שונות‬ ‫תחרותיות‬ ‫מבצעות‬ ‫רבות‬ ‫תערוכות‬‫פתרון‬ ‫או‬ ‫טכנולוגיה‬ ,‫חדשנות‬ ‫המציגים‬ ‫בתערוכה‬ ‫החבר...
‫להפצה‬ ‫לעיתונות‬ ‫הודעה‬ ‫לכתיבת‬ ‫טיפים‬online‫כתבו‬1-2‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬‫שלנו‬ ‫הבשורה/החדשה‬ ‫מה‬ – ‫מעניינת‬ ‫כותרת...
- ‫והעיקר‬! ‫אותו‬ ‫ספרו‬ ‫סיפור‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬
‫ובהצלחה‬ ‫תודה‬www.a-gmc.com.‫ובהצלחה‬ ,‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

יחסי ציבור וקשרי עיתונות מול עיתונות מקצועית בינלאומית

963 views

Published on

יחסי ציבור וקשרי עיתונות מול עיתונות מקצועית בינלאומית

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

יחסי ציבור וקשרי עיתונות מול עיתונות מקצועית בינלאומית

 1. 1. ‫חלבה‬ ‫אביבה‬‫גלובלית‬ ‫שיווקית‬ ‫תקשורת‬ ,‫אביבה‬‫ציבור‬ ‫ויחסי‬ ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬‫ומתי‬ ‫איך‬ ,‫למה‬‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫זה‬ ‫מה‬ - ‫חשוב‬ ‫והכי‬?
 2. 2. ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬•‫בינלאומית‬ ‫מקצועית‬ ‫בעיתונות‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬•‫עיתונות‬ ‫לקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫בין‬ ‫מה‬•‫המדיה‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫באמצעות‬ ‫וחשיפה‬ ‫קידום‬•‫ומה‬ ‫איך‬ – ‫היח"צ‬ ‫פעילות‬ ‫לכל‬ ‫שנתית‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬•? ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ - ‫בלוגרים‬ ,‫יוטיוב‬ ,‫לינקדאין‬ ,‫טוויטר‬ ,‫פייסבוק‬ – ‫חברתית‬ ‫מדיה‬•:‫בינלאומית‬ ‫תערוכה‬ ‫סביב‬ ‫חשיפה‬ ‫פעילות‬ ‫ביצוע‬‫עיתונות‬ ‫קשרי‬‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬‫חברתית‬ ‫מדיה‬‫בלוגים‬
 3. 3. •‫קשרי‬ ‫של‬ ‫והכוח‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫להבין‬‫ציבור‬ ‫ויחסי‬ ‫עיתונות‬•‫הפוטנציאל‬ ‫למימוש‬ ‫הדרכים‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬‫בהם‬ ‫שטמון‬:‫המטרה‬
 4. 4. ‫ציבור‬ ‫יחסי‬? ‫פרסום‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ...‫מה‬ –‫פייסבוק‬,‫בלוגוספירה‬ ,‫טוויטר‬ ,‫יוטיוב‬,‫ויקיפדיה‬,DIGG– ‫אינסטגרם‬ ,‫פליקר‬ ,?‫האמנם‬ ....‫עושים‬ ‫שכולם‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ !‫חייבים‬‫עיתונות‬ ‫קשרי‬? ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫מה‬ –
 5. 5. ‫יחסי‬‫ציבור‬‫כנסים‬‫ואירועים‬‫פרסום‬‫שיווק‬‫ישיר‬WEB‫רשתות‬‫חברתיות‬‫מיתוג‬‫תוכן‬‫שיווקי‬‫קידום‬‫מכירות‬‫ערוצי‬‫שיווק‬‫ומכירה‬‫שירות‬‫לקוחות‬? ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫אז‬
 6. 6. “If I was down to one dollarI would have spend it onPublic Relations”Bill Gates
 7. 7. ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ / ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫היעד‬ ‫קהלי‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫וניהולה‬ ‫תקשורת‬ ‫ביצירת‬ ‫האמנות‬ –,‫ממשל‬ ‫גורמי‬ ,‫לקוחות‬ ,‫עובדים‬ :‫לדוגמא‬ ,‫כלשהם‬ ‫קשרים‬ ‫מנהל‬ ‫ארגון‬ ‫איתם‬,‫ספקים‬ ,‫הרחב‬ ‫הקהל‬ ,‫שונות‬ ‫קהיליות‬ ,‫מניות‬ ‫מחזיקי‬ ,‫משקיעים‬ ,‫תעשיה‬‫ועוד‬ ‫ועוד‬ (‫וכללית‬ ‫)מקצועית‬ ‫והעיתונות‬ ‫מפיצים‬…‫עיתונות‬ ‫קשרי‬‫–האינטראקציה‬‫כתבים‬ ,‫עורכים‬ ,‫עיתונאים‬ ‫עם‬ ‫והתקשורת‬,‫)רדיו‬ ‫האלקטרונית‬ ,‫הכתובה‬ ‫בעיתונות‬-‫ו‬ ,(‫טלביזיה‬ON LINE‫על‬ ‫בלוגרים‬ :‫כלומר‬‫מסרי‬ ‫את‬ ‫מולם‬ ‫ולדברר‬ ‫לתקשר‬ ‫מנת‬‫סיפורים‬ ,‫חדשות‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫החברה‬.‫אותם‬ ‫לעניין‬ ‫שעשוי‬ ‫ומידע‬
 8. 8. ‫הינם‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫פעילות‬‫מכוונת‬,‫שמבצע‬‫מסוים‬ ‫גוף‬‫מול‬‫מוגדר‬ ‫ציבור‬‫ליצירת‬ ,‫חיובי‬ ‫יחס‬,‫כלפיו‬‫המדיה‬ ‫באמצעות‬
 9. 9. ‫מסרים‬ ‫להעברת‬ ‫עוצמה‬ ‫רב‬ ‫כלי‬ - ‫המדיה‬•‫המדיה‬ ‫באמצעות‬‫את‬ ‫לעצמו‬ ‫הציבור‬ ‫מגדיר‬‫הנושאים‬‫תחושותיו‬ ‫ואת‬ ‫עליהם‬ ‫דעתו‬ ‫את‬ ,.‫אליהם‬ ‫בקשר‬•‫היעילות‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ - ‫המדיה‬‫להעלאת‬.‫הציבורי‬ "‫היום‬ ‫"סדר‬ ‫על‬ ‫נושא‬•‫אחת‬ - ‫המדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫מסר‬ ‫העברת‬‫לגיבוש‬ ‫ביותר‬ ‫והיעילות‬ ‫האפקטיביות‬ ‫הדרכים‬‫קהל‬ ‫דעת‬."‫דלתות‬ ‫ו"לפתיחת‬
 10. 10. ‫מול‬ ‫פעילות‬ ‫באמצעות‬ ‫תדמיתי‬ ‫קידום‬‫המדיה‬:‫לצורך‬•‫מדיה‬ – (‫וכדו‬ ‫מתחרים‬ ,‫לקוחות‬ ‫)מול‬ ‫שיווקי‬ ‫קידום‬‫מקצועית‬•‫כללית‬ ‫מדיה‬ – (‫בנקים‬ ,‫ספקים‬ ‫)מול‬ ‫עסקי‬ ‫קידום‬•‫מקצועית‬ ‫מדיה‬ ‫בעקר‬ – ‫קיימים‬ ‫קשרים‬ ‫הידוק‬•‫ושוק‬ ‫אנליסטים‬ ,‫ופרטיים‬ ‫מוסדיים‬ ‫משקיעים‬ ‫מול‬ ‫פעילות‬‫פיננסית‬ ‫מדיה‬ – ‫ההון‬•‫מדיה‬ – ‫חדשים‬ ‫אנשים‬ ‫וגיוס‬ ‫החברה‬ ‫אנשי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬‫כללית‬
 11. 11. ‫המדיה‬ ‫מול‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫המסרים‬ ‫סוג‬‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬! ‫אופייה‬ ‫לבין‬ ‫החברה‬ ‫דימוי‬•‫הרחב‬ ‫העסקי‬ ‫לתחום‬ ‫בהתייחס‬ ,‫עסקית‬ ‫מובילות‬‫החברה‬ ‫פועלת‬ ‫בו‬•‫מקצועית‬ ‫מובילות‬•‫טכנולוגית‬ ‫מובילות‬•‫ואמינות‬ ‫חוזקה‬
 12. 12. ‫עיתונות‬ ‫–קשרי‬ ‫פרסום‬ - ‫במדיה‬ ‫חשיפה‬‫שביניהם‬ ‫ומה‬‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ ‫באמצעות‬•‫גבוהה‬ ‫אמינות‬ ‫מבטיח‬•‫ונייטרלי‬ ‫כאיכותי‬ ‫נתפס‬•‫חזקה‬ ‫השפעה‬ ‫בעלת‬ ‫חשיפה‬•"‫ל"ייצר‬ ‫ביכולת‬ ‫נמדדת‬ ‫היצירתיות‬‫החברה‬ ‫על‬ ‫חדשות‬•‫יכתבו‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫רק‬ – ‫קצרים‬ ‫מדף‬ ‫חיי‬‫שלכם‬ ‫עלהמוצר/האירוע/הטכנולוגיה‬•) ‫זול‬Cost effective‫החברה‬ ‫תפקיד‬ – (‫בצורה‬ ‫בעיתונות‬ ‫תחשף‬ ‫כי‬ ‫לדאוג‬‫בחינם‬ ‫כמעט‬ ‫ביותר‬ ‫הנכונה‬•‫שנכתב‬ ‫ומה‬ ‫המסר‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫אין‬.‫עלינו‬‫פרסום‬ ‫באמצעות‬•‫וחשיפה‬ ‫נוכחות‬ ‫מבטיח‬•‫ושליטה‬ ‫מסרים‬ ‫בהעברת‬ ‫דיוק‬ ‫מבטיח‬‫בקריאטיב‬ ‫מוחלטת‬•‫משהו‬ ‫לו‬ ‫למכור‬ ‫שרוצים‬ ‫מבין‬ "‫ה"ציבור‬•(‫קבועה‬ ‫)חזרה‬ ‫ארוכים‬ ‫מדף‬ ‫חיי‬•‫עבור‬ ‫משלמת‬ ‫)החברה‬ ‫כסף‬ ‫עולה‬(‫הקמפיין‬•‫פרסומי‬ ‫קמפיין‬ ‫ביצירת‬ ‫יצירתיות‬
 13. 13. ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ – ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬‫שלנו‬ ‫העסקי‬ "‫יום‬ ‫"יום‬ ‫מה‬ ‫חלק‬•‫ומושכל‬ ‫נבון‬ ‫שימוש‬‫ואת‬ ‫החברה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫יכול‬ ‫התקשורת‬ ‫באמצעי‬‫הרמות‬ ‫בכל‬ ‫ענייניה‬•‫הם‬ ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬‫לחשיפה‬ ‫הכרחי‬ ‫כלי‬‫תקשורתית‬‫ובונה‬ ‫חיובית‬•‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫להפוך‬ ‫צריכה‬ ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬‫הפעילות‬ ‫ממכלול‬‫והעסקית‬ ‫השיווקית‬‫חברה‬ ‫של‬•:‫ל‬ ‫ולהתאים‬ ‫על‬ ‫להישען‬ ‫היח"צ‬ ‫פעילות‬ ‫על‬–‫מדיניות‬‫ומטרותיה‬ ‫החברה‬–‫התרחיש‬‫סביבתה‬ ‫ושל‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫והשיווקי‬ ‫העסקי‬–‫ומסריה‬ ‫החברה‬ ‫תדמית‬
 14. 14. ‫מתוכננת‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫פעילות‬:‫מראש‬ ‫ומגדירה‬•‫להגיע‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫למי‬ – ‫יעד‬ ‫קהלי‬•‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫התדמית‬ ‫מה‬ – ‫וקונספט‬ ‫מיצוב‬(‫להיתפס‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫)איך‬ ‫ליצור‬•‫אומרים‬ ‫אנחנו‬ ‫וכמה‬ ‫מה‬ – ‫ותכנים‬ ‫מסרים‬•‫והיכן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫אומרים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬ – ‫וכלים‬ ‫אמצעים‬
 15. 15. ‫צריך‬ ‫לעיתון‬ "‫"להיכנס‬ ‫מנת‬ ‫על‬:‫החברה/הנושא‬ ‫"למכור"את‬:‫ההבנה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫תתקיים‬ ‫מכירה‬•(‫)עיתונאי‬ ‫לקונה‬ ‫נחוץ‬ ‫מה‬•‫שרוצה‬ ‫חושב‬ ‫או‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬•?‫זה‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫איך‬•(‫קוראיו‬ ‫)וחיי‬ "‫חייו‬ ‫את‬ ‫"ישפר‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬
 16. 16. :‫בחומר‬ ‫מעוניין‬ ‫העיתונאי‬•‫ואמין‬ ‫חדש‬•‫העורך‬ ‫לדרישות‬ ‫שיתאים‬•‫עצמו‬ ‫שלו‬ / ‫העיתון‬ ‫של‬ "‫היום‬ ‫ל"סדר‬ ‫רלוונטי‬•‫בלעדיות/חשיפה/ראשוניות‬•(‫העיתון‬ ‫הגדרת‬ ‫)עפ"י‬ ‫הקורא‬ ‫את‬ ‫שיעניין‬•‫ואמצעי‬ ‫הקשר‬ ,‫אורך‬ ,‫)סגנון‬ ‫איתו‬ ‫לעבוד‬ ‫אישית‬ ‫לו‬ ‫שנוח‬ ‫פורמאט‬(‫העברה‬‫את‬ ‫משפרת‬ ‫ולצרכיו‬ ‫העיתונאי‬ ‫לדרישות‬ ‫התאמה‬‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫החשיפה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫החומר‬ ‫סיכויי‬‫מחפשים‬
 17. 17. !‫לחרב-פיפיות‬ ‫להפוך‬ ‫עלולים‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬! ‫אותה‬ ‫לגנוז‬ ‫קשה‬ ,‫שוחררה‬ ‫שהידיעה‬ ‫מרגע‬‫לשקול‬ ‫חשוב‬ ‫לכן‬•‫ומשמעויות‬ ‫הקשרים‬•‫מתחרים‬•"‫בארון‬ ‫"שלדים‬•‫את‬‫הצורך‬‫בחשיפה‬ ‫המתמיד‬•‫להן‬ ‫ותשובות‬ ‫אפשריות‬ ‫שאלות‬
 18. 18. ‫החברה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהלי‬ – ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫לקוחות‬‫החברה‬‫ובעתיד‬ ‫בהווה‬ ‫החברה‬ ‫עובדי‬‫אקדמיה‬ ‫אנשי‬‫מקצועיים‬ ‫וארגונים‬ ‫מוסדות‬‫מקצועיים‬ ‫אנליסטים‬‫פיננסיים‬ ‫אנליסטים‬‫המדיה‬ ‫אנשי‬‫וספקים‬ ‫יועצים‬‫מתחרים‬‫ממשלתיים‬ ‫מוסדות‬
 19. 19. ‫למעשה‬ ‫מהלכה‬•‫החברה‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫שווקי‬ ‫הגדרת‬:.‫ורטיקאליים‬ ‫ושווקים‬ ‫משניים‬ ,‫מרכזיים‬ ‫שווקים‬•‫אסטרטגית‬ ‫בניית‬PR‫לחברה‬•) ‫המדיה‬ ‫אופי‬ ,‫תפוצה‬ ,‫סגמנטים‬ ‫כולל‬ – ‫מדיה‬ ‫וניתוח‬ ‫איתור‬)BPA•‫תחום‬ ‫באיזה‬ ‫מטפל‬ ‫עיתונאי‬ ‫איזה‬ ‫וברור‬ ‫ראשוני‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬•‫שנתית‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫תוכנית‬ ‫הכנת‬‫לחברה‬•,‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ :‫למדיה‬ ‫רלבנטיים‬ ‫חומרים‬ ‫של‬ ‫והפצה‬ ‫הכנה‬,‫הצלחה‬ ‫סיפורי‬ ,‫מקצועיים‬ ‫מאמרים‬WHITE PAPERS
 20. 20. ‫נכונה‬ ‫תשתיתית‬ ‫עבודה‬•‫מכירות‬ ,‫אירועים‬ :‫בחברה‬ ‫המתרחשים‬ ‫בתהליכים‬ ‫בקיאות‬‫משברים‬ ,‫מוצר‬ ‫פיתוח‬ ,‫חדשות‬ ‫לטריטוריות‬ ‫חדירה‬ ,‫והזמנות‬•‫עם‬ ‫קבוע‬ ‫)קשר‬ ‫לתקשר‬ ‫נרצה‬ ‫אותם‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫מעמיק‬ ‫לימוד‬(‫השיווק‬ ‫אנשי‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫הפיתוח‬ ‫אנשי‬•‫סיפור‬ ‫בכל‬ ‫ומעניינת‬ ‫חדשה‬ ‫זווית‬ ‫יצירת‬•‫אשר‬ ‫גלובליים‬ ‫אירועים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫תביא‬ ‫אשר‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬‫מעניין‬ "‫"סיפור‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אותנו‬ ‫לשמש‬ ‫יכולים‬•‫לכתיבת‬ ‫אותו‬ ‫ישמש‬ ‫אשר‬ ,‫לקופירייטר‬ ‫מדויק‬ ‫בריף‬ ‫כתיבת‬‫מאמר‬ ,‫טכנולוגי‬ ‫מאמר‬ ,‫לעיתונות‬ ‫)הודעה‬ ‫להחדרה‬ ‫החומרים‬(‫שיווקי‬
 21. 21. ‫ואישיים‬ ‫ממוקדים‬ ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬‫יד‬ ‫רוחצת‬ ‫יד‬•‫הרלבנטיים‬ ‫העיתונאים‬ ‫עם‬ ‫אישיים‬ ‫קשרים‬ ‫של‬ ‫ומיסוד‬ ‫בנייה‬•‫ועיתונאים‬ ‫עורכים‬ ‫עם‬ ‫וכנסים‬ ‫בתערוכות‬ ‫מפגשים‬ ‫ייזום‬•‫העיתונאי‬ - ‫הלקוח‬ – ‫החברה‬ – "‫עגול‬ ‫"שולחן‬ ‫מפגשי‬ ‫ייזום‬
 22. 22. ‫חדשה‬ ‫מדיה‬
 23. 23. ‫חדשה‬ ‫שפה‬SEO‫ת‬‫יו‬‫ת‬‫ר‬‫ב‬‫ח‬ ‫ת‬‫תו‬‫ש‬‫ר‬PPC Web 2.0‫ה‬‫ר‬‫י‬‫פ‬‫ס‬‫ו‬‫ג‬‫ו‬‫ל‬‫ב‬SEMSMO‫אחוזי‬‫המרה‬‫ה‬‫ת‬‫מ‬ ‫י‬‫ג‬‫ת‬‫ש‬‫ו‬‫פ‬‫י‬‫ח‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫מ‬‫י‬‫פ‬‫ד‬‫ה‬‫ת‬‫י‬‫ח‬‫נ‬QR CODEQR
 24. 24. ‫חברתית‬ ‫ממדיה‬ ‫אכפת‬ ‫לנו‬ ‫שיהיה‬ ‫למה‬•YouTube– ‫מהווה‬14%‫האינטרטנט‬ ‫תעבורת‬ ‫מכל‬•YouTube‫וויקיפדיה‬‫בעולם‬ ‫המובילים‬ ‫המותגים‬ ‫עשרת‬ ‫ברשימת‬ ‫נמצאים‬ –•‫מתוך‬ ‫חמישה‬10‫חברתית‬ ‫מדיה‬ ‫אתרי‬ ‫הם‬ ‫בעולם‬ ‫המובילים‬ ‫האתרים‬•‫מעל‬120‫מליון‬‫בלוגים‬‫בעולם‬ ‫קיימים‬•-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לאויר‬ ‫עולים‬ ‫יום‬ ‫בכל‬130,000‫בלוגים‬•1.5‫מליון‬‫פוסטים‬) ‫ביום‬ ‫נכתבים‬17(‫בשניה‬-‫ה‬ ‫היתה‬ ‫היא‬ – ‫מדינה‬ ‫היתה‬ ‫פייסבוק‬ ‫אם‬ :‫קטן‬ ‫אחד‬ ‫נתון‬ ‫ועוד‬8‫בגודלה‬.‫בעולם‬:‫מקורות‬ALEXA, Brand channel, Technorati
 25. 25. ‫תוציאו‬ ‫ישן‬ ‫מפני‬ ‫חדש‬ ????•‫מאמרים‬ ,‫חדשותיות‬ ‫ידיעות‬ – ‫ומקוונים‬ ‫מודפסים‬ – ‫מקצועיים‬ ‫מגזינים‬•‫בחו"ל‬ ‫בביקורים‬ ,‫כנסים‬ ,‫בתערוכות‬ – ‫עיתונאים‬ ‫עם‬ ‫יזומים‬ ‫מפגשים‬•,‫באנרים‬ ,‫)מודעות‬ ‫באתרים‬ ,‫במגזינים‬ – ‫פרסום‬PPC(...‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ,‫המסורתית‬ ‫המדיה‬‫באמצעות‬ ‫עוברים‬ ‫ללקוח‬ ‫המסרים‬ –‫המפרסם‬ ,‫העיתונאי‬ ,‫העיתון‬ – ‫נוסף‬ ‫גורם‬‫הרצוי‬ ‫האפקט‬ ‫והשגת‬ ‫קמפיין‬ ‫יצירת‬ ‫לצורך‬
 26. 26. ‫תוציאו‬ ‫ישן‬ ‫מפני‬ ‫חדש‬ ????‫נגמר‬ ,‫התקציב‬ ‫נגמר‬ – ‫אז‬ ‫אבל‬! ‫הקשר‬ ‫הסתיים‬ ,‫הזמן‬
 27. 27. •‫הצדדים‬ ‫לשני‬ ‫ערך‬ ‫מספקת‬•‫שלו‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ישיר‬ ‫שיח‬ ‫דו‬•‫שלנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫שיתוף‬
 28. 28. ‫אישית‬ ‫בין‬ ‫לתקשורת‬ - ‫המותג‬ ‫מחיזוק‬ ‫מעבר‬‫מסורתי‬ ‫שיווק‬ Social Media‫המסרים‬ ‫חידוד‬‫המותג‬ ‫של‬ ‫השיווקים‬‫והפצתם‬‫נוטל‬ ‫אני‬ ‫בו‬ ‫שיח‬ ‫רב‬‫פעיל‬ ‫חלק‬‫מהות‬‫את‬ ‫מזינה‬ ‫המדיה‬‫צדדי‬ ‫חד‬ – ‫הפרט‬‫שיח‬ ‫רב‬ ‫המסרים‬ ‫העברת‬Mass Media ‫אינטראקטיבית‬ ‫מדיה‬‫השוק‬ ‫האינדבידואל‬ ‫במרכז‬ ‫מי‬
 29. 29. ‫חברה‬ ‫לכל‬ ‫מתאים‬ ‫זה‬ ‫האם‬ ‫אבל‬ ?
 30. 30. ? ‫לנו‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬‫האגדה‬.‫כסף‬ ‫עולה‬ ‫לא‬ ‫חברתית‬ ‫מדיה‬ :! ‫נכון‬ ‫לא‬:‫מסורתית‬ ‫מדיה‬‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫משרד‬ ,‫צלם‬ ,‫באנרים‬ ,‫מדיה‬ ‫רכישת‬ ,‫גרפיקאי‬ ,‫קופירייטר‬:‫חדשה‬ ‫מדיה‬! ‫זמן‬ ,‫קופירייטר‬ ,‫ועדכון‬ ‫לניהול‬ ‫ומשאבים‬ ‫זמן‬‫שיח‬ ‫דו‬ ‫לניהול‬‫עם‬ ‫השיח‬ ‫לניהול‬ ‫מתקדמות‬ ‫אפליקציות‬ ‫בניית‬ ,‫שוטף‬‫הטכנולוגיים‬ ‫החידושים‬ ‫בכל‬ ‫הדופק‬ ‫על‬ ‫אצבע‬ ,‫הגולשים‬‫נדרש‬ ,‫בתחום‬‫מסורתית‬ ‫מדיה‬ ‫עם‬ ‫גיבוי‬(...‫השאר‬ ‫וכל‬ ‫צלם‬ ,‫)מעצב‬
 31. 31. ‫הודעה‬ ‫כותבים‬ ‫איך‬ ‫אז‬‫לעיתונות‬‫בה‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫ומה‬
 32. 32. ,‫תל-אביב‬28‫מאי‬2013‫מכריזה‬ ‫בתחומה‬ ‫המובילה‬ ,‫אבג‬ ‫חברת‬ ,‫עכשיו‬ ‫עד‬ ‫פותח‬ ‫לא‬ ,‫כמותו‬ ‫שאין‬ ‫חדשני‬ ‫טכנולוגי‬ ‫מוצר‬ ‫על‬ ‫היום‬.‫יפותח‬ ‫ולא‬‫הוא‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ,‫החדש‬ ‫במוצר‬ ‫גאים‬ ‫"אנו‬ :‫החברה‬ ‫מנכ"ל‬"...‫בעולם‬ ‫מסוגו‬ ‫אחד‬ ,‫מסוגיו‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫הדור‬...‫וכותבים‬ ‫וכותבים‬ ‫וכותבים‬ ...‫אמר‬ ‫וההוא‬ ,‫אמר‬ ‫זה‬ ‫וגם‬‫ראשית‬ ‫כותרת‬(‫צורך‬ ‫יש‬ ‫)אם‬ ‫משנה‬ ‫כותרת‬‫לוגו‬‫מיידית‬ ‫להפצה‬Boilerplate statement‫אתר‬ ,‫טלפון‬ ,‫מייל‬ ,‫שם‬ :‫הקשר‬ ‫פרטי‬‫תמונה‬ ‫מצרפים‬‫מ‬‫ס‬‫ו‬‫ר‬‫ת‬‫י‬‫ת‬
 33. 33. ‫להדגשה‬ ‫נקודות‬ ‫עם‬ ‫החדשות‬-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לא‬500‫מילים‬‫ראשית‬ ‫כותרת‬(‫צורך‬ ‫יש‬ ‫)אם‬ ‫משנה‬ ‫כותרת‬‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫משרד‬ ,‫דובר‬ ,‫החברה‬ :‫קשר‬ ‫פרטי‬ + ‫לוגו‬‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ,‫אימייל‬ ,‫טלפון‬‫מוצר/אדם‬ ‫תמונת‬‫רלבנטית‬ ‫גרפיקה‬‫וידאו‬ ‫סרטון‬ ‫לינק‬‫למוצר/לנושא‬‫ג‬ ‫צד‬ ,‫הלקוח‬ ,‫החברה‬ ‫מובילי‬ ‫של‬ ‫ציטוטים‬Boilerplate statement‫מ‬‫ד‬‫י‬‫ה‬‫ח‬‫ד‬‫ש‬‫שתפו‬
 34. 34. ‫הקישקוש‬ ‫מילות‬.‫והמוכרות‬ ‫הידועות‬‫עד‬ ,‫בהן‬ ‫מלהשתמש‬ ‫המנעו‬.‫שאפשר‬ ‫כמה‬‫לאף‬ ‫כלום‬ ‫עושה‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫זה‬.‫אחד‬‫על‬ ‫שחוזרות‬ ‫למילים‬ ‫לב‬ ‫שימו‬- ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫)מתוך‬ ‫עצמן‬750.(‫שנסקרו‬ ‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ ‫אלף‬
 35. 35. ‫שלנו‬ ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫משרד‬•‫הבינלאומית‬ ‫המקצועית‬ ‫המדיה‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫המשרד‬ ‫מיומנות‬ ‫מידת‬ ‫מה‬•‫לקוחות‬ ‫)סוגי‬ ‫מגוונת‬ ‫עיתונות‬ ‫מול‬ ‫עובד‬ ‫או‬ ‫מסוים‬ ‫בתחום‬ ‫מתמחה‬ ‫האם‬(‫שונים‬•‫ורעיונאות‬ ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬•‫ועקיפים‬ ‫ישירים‬ – ‫הציבור‬ ‫יחסי‬ ‫אמצעי‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫בעבודה‬ ‫וניסיון‬ ‫הכרות‬•‫מדיה‬ ,‫מסורתית‬ ‫מדיה‬ :‫לרשותנו‬ ‫העומדים‬ ‫באמצעים‬ ‫שליטה‬‫שביניהם‬ ‫השילוב‬ ,‫אינטרנטית‬•‫ידיעות‬ ‫של‬ ‫והחדרה‬ ‫הפצה‬ ,‫דו"חות‬ :‫מתקדמות‬ ‫בשיטות‬ ‫עבודה‬•‫יעד‬ ‫קהלי‬ ,‫חדשים‬ ‫שווקים‬ ‫)מול‬ ‫הפעילות‬ ‫להרחבת‬ ‫ויכולת‬ ‫גמישות‬(‫נוספים‬
 36. 36. ‫וממוקדת‬ ‫נכונה‬ ‫חשיפה‬– ‫בתערוכה‬‫המסרים‬ ‫להעברת‬ ‫הדרך‬‫קשרי‬‫עיתונות‬‫בתערוכות‬
 37. 37. ‫הכל‬ ‫לפני‬‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫כי‬ ‫וודאו‬‫שלכם‬‫נכון‬
 38. 38. ‫המדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫אחידים‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬‫לרשותנו‬ ‫העומדים‬•‫עיתונות‬ ‫וקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬•‫אישיים‬ ‫מכירות‬ ‫מפגשי‬ ‫קביעת‬ - ‫ישיר‬ ‫שיווק‬•‫לתערוכה‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫הכנת‬•"‫השיווקי‬ ‫הכלים‬ ‫"ארגז‬•‫פרסום‬
 39. 39. ‫במהלך‬ ‫שוטפת‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬ ‫פעילות‬ ‫מתבצעת‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬! ‫בתערוכה‬ ‫ממוקדת‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫אין‬ - ‫השנה‬-‫כ‬ ‫בפעילות‬ ‫להתחיל‬ ‫מומלץ‬3‫התערוכה‬ ‫לפני‬ ‫חודשים‬-‫כ‬ ‫של‬ ‫הכנה‬1-3‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬‫חברות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫ניתן‬ – ‫בעלויות‬ ‫לחסוך‬ ‫בכדי‬‫תחום‬ ‫מאותו‬ ‫נוספות‬
 40. 40. ‫עיתונות‬ ‫קשרי‬•‫מהנהלת‬ ‫לתערוכה‬ ‫המגיעים‬ ‫העיתונאים‬ ‫רשימת‬ ‫קבלת‬‫התערוכה‬•‫רלבנטית‬ ‫עיתונות‬ ‫ואיתור‬ ‫זיהוי‬•‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ ‫הפצת‬•‫מודפסים‬ ‫)עותקים‬ ‫לתערוכה‬ ‫היציאה‬ ‫לפני‬ ‫עיתונות‬ ‫תיקי‬ ‫הכנת‬-‫ו‬CD,‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬ :‫והעדכניים‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫החומרים‬ ‫של‬,‫ברושור‬ ,‫מצגת‬ ,‫סרט‬White Papers, Case studies(‫ועוד‬•‫התערוכה‬ ‫לפני‬ ‫העיתונות‬ ‫לתאי‬ ‫עיתונות‬ ‫תיקי‬ ‫הכנסת‬‫ובמהלכה‬•‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬12-10‫מגזינים‬•‫בחברה‬ ‫מובילים‬ ‫עם‬ ‫אישיים‬ ‫ראיונות‬
 41. 41. ‫עיתונות‬ ‫וקשרי‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫פעילות‬ ‫לבצע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרים‬ ‫התערוכות‬ ‫מארגני‬‫גבוהות‬ ‫עלויות‬ ‫ללא‬ ,‫באמצעותם‬ ‫ציבור‬ ‫יחסי‬‫אפקטיביות‬ ‫ובתוצאות‬.‫עם‬ ‫או‬ ‫עמם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫חשוב‬‫עיתונות‬ ‫קשרי‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ ‫הגוף‬‫את‬ ‫היטב‬ ‫לקרוא‬ ,‫התערוכה‬ ‫מטעם‬‫למנף‬ ‫כיצד‬ ‫ולדעת‬ ‫התערוכה‬ ‫מדריך‬‫החברה‬ ‫של‬ ‫המסרים‬ ‫את‬.‫באמצעותם‬
 42. 42. / ‫המוצרים‬ ‫בין‬ ‫שונות‬ ‫תחרותיות‬ ‫מבצעות‬ ‫רבות‬ ‫תערוכות‬‫פתרון‬ ‫או‬ ‫טכנולוגיה‬ ,‫חדשנות‬ ‫המציגים‬ ‫בתערוכה‬ ‫החברות‬.‫חדש‬‫בכל‬ ‫נרחבת‬ ‫חשיפה‬ ‫מקבלים‬ ‫הזוכים‬ ‫החברות/המוצרים‬‫המדיה‬ ‫אמצעי‬‫את‬ ‫ולהגיש‬ ‫מראש‬ ‫רב‬ ‫זמן‬ ‫לבדוק‬ ‫חשוב‬‫ולחשוף‬ ‫לקדם‬ ‫מצוינת‬ ‫הזדמנות‬ ‫זוהי‬ ,‫המוצר/החברה‬.‫עליה‬ ‫תוותרו‬ ‫אל‬ - ‫ומוצריה‬ ‫החברה‬ ‫את‬‫וקידום‬ ‫לחשיפה‬ ‫-הזדמנות‬ ‫ופרסים‬ ‫תחרויות‬‫ופרסים‬ ‫תחרויות‬
 43. 43. ‫להפצה‬ ‫לעיתונות‬ ‫הודעה‬ ‫לכתיבת‬ ‫טיפים‬online‫כתבו‬1-2‫לעיתונות‬ ‫הודעות‬‫שלנו‬ ‫הבשורה/החדשה‬ ‫מה‬ – ‫מעניינת‬ ‫כותרת‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫חשוב‬‫בכותרת‬ ‫להופיע‬ ‫חייב‬ ‫לא‬ ‫החברה‬ ‫שם‬‫ביותר‬ ‫החשובה‬ ‫היא‬ ‫הראשונה‬ ‫הפיסקה‬‫נוספות‬ ‫לשפות‬ ‫ראשונה‬ ‫ופיסקה‬ ‫הכותרת‬ ‫את‬ ‫לתרגם‬ ‫רצוי‬‫מפתח‬ ‫מילות‬‫בחרו‬5‫מפתח‬ ‫מילות‬‫ההודעה‬ ‫בכותרת‬ ‫יופיעו‬ ‫מונח‬ / ‫אחת‬ ‫מפתח‬ ‫מילת‬ ‫שלפחות‬ ‫רצוי‬‫מנימום‬ ‫להופיע‬ ‫צריכה‬ ‫מפתח‬ ‫מילת‬ ‫כל‬2-3‫פעמים‬‫וסרטונים‬ ‫תמונות‬ ,‫לינקים‬(‫הלינק‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫תחזרו‬ ‫)אל‬ ‫רלבנטיים‬ ‫לינקים‬ ‫להכניס‬ ‫דאגו‬-‫ב‬ ‫ההודעה‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫תכנות‬ ‫)נדרש‬ ‫אותו‬ ‫הכניסו‬ – ‫סירטון‬ ‫לכם‬ ‫יש‬HTML,(‫שווה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬
 44. 44. - ‫והעיקר‬! ‫אותו‬ ‫ספרו‬ ‫סיפור‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬
 45. 45. ‫ובהצלחה‬ ‫תודה‬www.a-gmc.com.‫ובהצלחה‬ ,‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬

×