Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

505 views

Published on

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 1. 1. ‫אשראי‬ ‫והון‬‫מדיניות‬ ‫ידע‬‫ואסדרה‬ ‫וניהול‬ ‫כשלי‬ ‫שוק‬
 2. 2. www.sba.tamat.gov.il
 3. 3. ‫יצואן קטן: היקף יצוא עד 7 מיליון ש"ח‬ ‫קהל יעד‬ ‫יצואן בינוני: היקף יצוא 7-001 מיליון ש"ח‬‫השתתפות בהוצאות שיווק כולל: פרסום, כנסים ותערוכות,‬ ‫מטרות הקרן‬ ‫רישום פטנטים, תקנים, ועוד‬ ‫עד %05 מהוצאות השיווק ועד 2 מיליון ש"ח‬ ‫גובה השתתפות‬ ‫יצואן קטן: אין‬ ‫תמלוגים‬ ‫יצואן בינוני: %3 מהגידול ביצוא‬‫שנה אחת עם אופציה לעוד שנה ובכפוף לעמידה בתנאים‬ ‫משך השתתפות‬ ‫בקרן‬
 4. 4. ‫עידוד ייצוא בקרב עסקים קטנים והשתתפות בהוצאות השיווק‬‫והפרסום, תוך ניצול יתרון הגודל של מאגדים בתחומים משיקים‬ ‫יצואנים עם מחזור עסקים של עד 001 מיליון ש"ח‬ ‫קהל היעד‬ ‫01-5 עסקים‬ ‫גודל מאגד‬‫השתתפות בהוצאות שיווק משותפות למאגד כולל: פרסום, כנסים‬ ‫מטרות הקרן‬ ‫ותערוכות, רישום פטנטים, תקנים, ועוד‬ ‫עד %05 ועד 2 מיליון ₪ לחברה‬ ‫גובה השתתפות‬ ‫3 שנים עם תנאי מעבר משנה לשנה‬ ‫משך השתתפות‬ ‫בקרן‬‫החזר תמלוגים של %3 מהגידול בייצוא ועד לתקרת גובה המענק‬ ‫תמלוגים‬ ‫כיום פועלים 52 מאגדים עם מעל-002 חברות בתקציב של כ-04 מיליון ש"ח‬
 5. 5. ‫עיצוב תעשייתי‬‫פרס עתיר לקידום עיצוב תעשייתי – לעידוד המצוינות בקרב מעצבים‬ ‫‪‬‬ ‫תעשייתיים ולקידום השימוש בעיצוב תעשייתי‬‫תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב – תוכנית חדשה לעידוד השימוש‬ ‫‪‬‬ ‫בעיצוב תעשייתי בתעשייה. הקרן תעניק עד 002 אלף ₪ או %06‬ ‫מסך ההוצאות עבור שימוש בעיצוב תעשייתי‬
 6. 6. ‫תעשייה מסורתית ומסורתית מעורבת המעוניינת להתקשר עם‬ ‫קהל היעד‬ ‫מעצב תעשייתי לצורך פיתוח מוצרים ו/או אריזות‬ ‫עד 001 עובדים‬ ‫גודל העסק‬‫מטרות התוכנית השתתפות בהוצאות מוכרות ועד שלב האב טיפוס לפיתוח מוצרים‬ ‫חדשים : עלות מעצב ובלבד שראינו עובד קבוע בחברה, פיתוח‬ ‫הנדסי, בנית מודל וכו‬ ‫כיום פועלים 52 מאגדים עם מעל-002 חברות בתקציב של כ-04 מיליון ש"ח‬ ‫גובה השתתפות %06 מההוצאות שהוכרו בפועל ועד 002 אלף ₪‬ ‫21 חודשים‬ ‫משך השתתפות‬ ‫בקרן‬ ‫אין‬ ‫תמלוגים‬
 7. 7. ‫קרן לעסקים קטנים ובינוניים‬ ‫בערבות מדינה‬‫הקלה על חסמי אשראי בקרב עסקים קטנים ובינוניים ועידוד הבנקים להעמיד‬ ‫הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים‬ ‫קרן אחת לעסקים קטנים ולעסקים בינוניים‬ ‫‪‬‬ ‫52.4 מיליארד ש"ח (גידול של %04)‬ ‫היקף אשראי‬ ‫001 מלש"ח תקציב, 004 מלש"ח ערבות‬ ‫השתתפות המדינה‬ ‫%07 ערבות מדינה לעסקים קיימים‬ ‫תנאי הלוואה‬ ‫%58 ערבות מדינה לעסקים חדשים‬‫הבנקים המשתתפים: הפועלים, מזרחי-טפחות, מרכנתיל-דיסקונט ואוצר החייל‬ ‫‪‬‬
 8. 8. ‫תהליך הבקשה‬ ‫פנייה של העסק לגוף המתאם, בהגשה עצמית או באמצעות יועץ עסקי.‬ ‫‪‬‬ ‫יצירת קשר עם העסק על ידי הגוף המתאם- קליטת מסמכים וקביעת‬ ‫‪‬‬ ‫פגישה.‬ ‫קיום פגישה עם העסק, ניתוח ראשוני של הבקשה וסקירת הפעילות.‬ ‫‪‬‬‫בחינת חוות הדעת על ידי רפרנט בכיר, בדרגת מנהל מחלקה, והשלמתה.‬ ‫‪‬‬ ‫במידה וההמלצה חיובית- העברתה עם כל המסמכים הנלווים לבנק,‬ ‫‪‬‬ ‫במידה וההמלצה שלילית- קיימת אפשרות לעסק להגיש בקשה לוועדת‬ ‫הערר.‬
 9. 9. ‫בחינת הבקשה על ידי כלכלן – שלב ראשוני:‬ ‫‪‬‬ ‫קיום פגישה עם בעלי העסק ומנהליו במקום העסק.‬ ‫◦‬ ‫ניתוח הבקשה וכתיבת חוות דעת כלכלית.‬ ‫◦‬ ‫שיקולים עיקריים בבחינת הבקשה:‬ ‫‪‬‬ ‫וותק העסק, ניסיון הבעלים בתחום ובניהול עסק.‬ ‫◦‬ ‫התרשמות מהפגישה בעסק ופוטנציאל הפעילות.‬ ‫◦‬ ‫ניתוח הפעילות מול הספקים, הלקוחות וניתוח הסביבה העסקית.‬ ‫◦‬‫ניתוח פיננסי- דוחות כספיים והתחייבויות, כולל הון עצמי ותמיכת בעלים, התחזית‬ ‫◦‬ ‫הפיננסית והיתכנותה.‬ ‫בדיקת מידע עסקי.‬ ‫◦‬ ‫ניתוח צרכי האשראי.‬ ‫◦‬
 10. 10. ‫השלמת חוות הדעת הכלכלית והעברתה לבחינה נוספת ע"י רפרנט בכיר‬ ‫‪‬‬ ‫בחברה.‬ ‫קביעת עמדת הגוף המתאם לגבי הבקשה.‬ ‫‪‬‬ ‫במקרה של חוו"ד שלילית יכול הפונה להגיש ערער לוועדה מעל הגוף‬ ‫‪‬‬ ‫המתאם.‬
 11. 11. ‫ההחלטה‬ ‫הבנק מקבל את ההמלצה מהגוף המתאם.‬ ‫‪‬‬‫ביצוע ניתוח פנימי, כולל הוספת מידע בנקאי ועסקי, על ידי הבנק.‬ ‫‪‬‬ ‫גיבוש ההחלטה על ידי הבנק.‬ ‫‪‬‬ ‫דיון בוועדת האשראי.‬ ‫‪‬‬ ‫במידה וההחלטה חיובית- ההלוואה מועברת לביצוע.‬ ‫◦‬ ‫במידה וההחלטה שלילית- נשלח מכתב הודעה לעסק.‬ ‫◦‬
 12. 12. ‫תחרות בין הבנקים‬ ‫‪‬‬‫לאחר קבלת אישור הגוף המתאם, רשאי העסק לבחור מאיזה בנק הוא מעוניין לקבל את‬ ‫◦‬ ‫ההלוואה‬‫לאחר קבלת אישור מוועדת אשראי רשאי העסק לבקש וועדת אשראי נוספת בבנק אחר.‬ ‫◦‬
 13. 13. ‫מטרה‬ ‫‪‬‬ ‫לסייע לעסק הקטן והבינוני בהתרחבות מבוקרת ובשיפור ביצועיו ורמת רווחיותו‬ ‫‪o‬‬‫באמצעות סיוע במימון שירותי ייעוץ, הכוללים ייעוץ עסקי, הקניית כלים ניהוליים וליווי‬ ‫ביישומם.‬ ‫קהל יעד - ​כלל העסקים הקטנים והבינוניים‬ ‫‪o‬‬ ‫תנאי זכאות ו/או דרישות סף‬ ‫‪‬‬ ‫‪​ o‬עיקר עסקי העסק, השליטה והניהול עליו מופעלים בישראל.‬‫במידה ומגישת הבקשה הינה עמותה - העמותה צירפה לבקשתה אישור ניהול תקין.‬ ‫‪o‬‬ ‫מפעילי התוכנית‬ ‫‪‬‬ ‫עסקים מ -5 עובדים (כולל) ועד 001 התוכנית מבוצעת באמצעות חברת טקטרנדס.‬ ‫‪o‬‬ ‫לבעלי עסקים עד 4 עובדים (כולל) נא לפנות למוקד השטח הקרוב למקום‬ ‫‪o‬‬ ‫עסקיך/מגוריך.‬
 14. 14. ‫מפעילי השירות‬ ‫‪‬‬ ‫◦ יבצע אבחון לעסק באמצעות מאבחן המועסק על ידי המפעיל/גוף השטח,‬ ‫ובהתאם לממצאי האבחון (איתור ומיפוי הצרכים של העסק, קביעת תוכנית‬ ‫הייעוץ הכולל מספר שעות הייעוץ, תחומי הייעוץ והגדרת יעדים לטווח ארוך)‬ ‫תיקבע חבילת הייעוץ הרלוונטית לבעל העסק. לצורך הפעלת התכנית, הוקם‬‫מאגר יועצים, המונה מספר רב של יועצים מנוסים בתחומי התמחות המפורטים.‬
 15. 15. ‫תחומי סיוע‬ ‫עיצוב תעשייתי.‬ ‫◦‬ ‫​הקמת עסק.‬ ‫◦‬ ‫​ייעוץ וליווי לייצוא.‬ ‫◦‬ ‫ניהול כללי.ייעוץ וליווי פיננסי וניהולי.‬ ‫◦‬ ‫ייעוץ וליווי בשיווק ובמכירות.‬ ‫◦‬ ‫ייעוץ בתחום הגנת מט"ח.‬ ‫◦‬ ‫ייעוץ וליווי ארגוני.‬ ‫◦‬‫ייעוץ טכנולוגי לבחרה והטמעה של‬ ‫◦‬ ‫מערכות המחשוב.‬ ‫ייעוץ וליווי תפעולי ולוגיסטי.‬ ‫◦‬ ‫ייעוץ בתחומי איכות הסביבה.‬ ‫◦‬ ‫ייעוץ וליווי לרצפת הייצור (ניהול‬ ‫◦‬ ‫איכותי).‬ ‫ייעוץ בתחומי תקינה.‬ ‫◦‬ ‫ייעוץ להפעלת תהליכי חדשנות‬ ‫◦‬ ‫ויצירתיות.‬ ‫יובהר, כי במסגרת תכנית זו לא יינתנו שירותים של הכנת תכניות עסקיות, לרבות‬‫תוכניות עסקיות המיועדות להשגת מימון או הכנת תכניות לבדיקת כדאיות השקעה.‬
 16. 16. ‫תוכנית ייעוץ בתחומים מקצועיים בודדים - על פי תוצאות האיבחון יקבל העסק‬ ‫‪‬‬ ‫חבילת שעות:‬ ‫‪ o‬ייעוץ רגיל "קטן" 03 שעות‬ ‫‪ o‬ייעוץ רגיל "בינוני" 05 שעות‬ ‫‪ o‬ייעוץ רגיל "גדול" 08 שעות‬ ‫תוכנית ייעוץ אסטרטגית - במספר תחומים מקצועיים, במקביל או אחד אחרי‬ ‫‪‬‬ ‫השני, אשר נדרשת לעסקים לפי המלצת המאבחן ואישור מנהל הפרויקט.‬ ‫‪ o‬ייעוץ אסטרטגי "רגיל" 051‬ ‫‪ o‬ייעוץ אסטרטגי "מורחב" 003‬ ‫עלויות‬ ‫‪‬‬‫‪ o‬במסגרת התכנית ועד 001 שעות ייעוץ ישתתף העסק בעלות בסך 08 ש"ח לשעת‬ ‫יעוץ, לא כולל מע"מ.‬ ‫‪ o‬בגין כל שעת ייעוץ מעבר ל - 001 שעות הייעוץ הראשונות ישתתף העסק בעלות‬ ‫בסך 021 ₪ לשעת ייעוץ, לא כולל מע"מ.‬
 17. 17. ‫יצירת קשר :‬ ‫‪ ‬לבעלי עסקים מ-5 עובדים (כולל) ועד 001 עובדים:‬ ‫חברת טקטרנדס טל: 0555512-270‬ ‫◦‬ ‫משרד צפון:‬ ‫◦‬ ‫‪Ginette@techtrends.co.il‬בניין תבור 1,אתגר 1, טירת הכרמל‬ ‫◦‬ ‫משרד מרכז:‬ ‫◦‬ ‫‪einat@techtrends.co.il‬בית לומיר, משכית 22, א"ת הרצליה‬ ‫◦‬ ‫משרד ירושלים:‬ ‫◦‬ ‫‪maayan@techtrends.co.il‬רח האומן 9, ירושלים‬ ‫◦‬ ‫משרד דרום:‬ ‫◦‬ ‫‪Anat@techtrends.co.il‬בית שקמה, רח שזר 13, באר שבע‬ ‫◦‬ ‫לבעלי עסקים עד 4 עובדים (כולל):‬ ‫‪‬‬‫◦ בעלי עסקים זעירים יכולים לקבל שירותים דומים באמצעות מוקדי השטח.‬

×