Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תוכנית היעוץ של משרד התמ"ת

1,079 views

Published on

תוכנית היעוץ של משרד התמ"ת

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תוכנית היעוץ של משרד התמ"ת

 1. 1. ‫תוכנית הפרויקט‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ‬ 0722155550 1PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ‫רקע‬ ‫מדינת ישראל באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שמה לה‬ ‫למטרה לעודד ולסייע לעסקים זאת באמצעות נגישות לייעוץ עסקי‬ ‫ומקצועי בתחומים שונים בעלות מסובסדת.‬ ‫תוכנית היעוץ לעסקים קטנים ובינוניים מופעלת עי מנהל פרויקט‬ ‫שמסתייע במאבחנים הממוקמים בארבעה משרדים אזוריים במטרה‬ ‫לייצר נגישות לעסקים ויזמים/בעלי עסקים מאזורים שונים בארץ.‬ ‫תוכנית הייעוץ מבוצעת עי יועצים מומחים שהם קבלני משנה של‬ ‫המפעיל‬ ‫2‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 3. 3. ‫אוכלוסיית יעד‬ ‫אוכלוסיית היעד של תכניות הייעוץ תהיה עבור עסקים‬ ‫המעסיקים 001-5 עובדים בתחומי:‬ ‫§ מלאכה ותעשיה‬ ‫§ ענפי המסחר והשירותים‬ ‫§ תיירות‬ ‫§ חקלאות‬ ‫§ מלכ"רים המייצרים ערך מוסף‬ ‫3‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 4. 4. ‫מפעיל‬ ‫עסק‬ ‫מאבחן‬ ‫יועץ‬ 4 0722155550 ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 5. 5. ‫התוכנית לעסקים קטנים ובינוניים‬ ‫התוכנית כוללת:‬ ‫§ אבחון צרכי העסק‬ ‫§ הגדרת תחום ותוכנית עבודה המתאימה לעסק‬ ‫§ הפניית יועצים מתאימים לעסק‬ ‫§ מתן ייעוץ עי יועצים נבחרים‬ ‫§ ליווי ומעקב אחר פעולות היעוץ‬ ‫התוכנית אינה כוללת:‬ ‫• הכנת תוכנית עסקית המיועדת להשיג מימון מקרנות ציבוריות ו/או‬ ‫גיוס משקיעים‬ ‫• הכנת תוכנית לבדיקת כדאיות השקעה‬ ‫5‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 6. 6. ‫תחומי היעוץ‬ ‫מטרת השירותים לסייע ליזמים להקים עסקים חדשים, לקדם קיימים‬ ‫ולתת הכוונה בתחומים הבאים:‬ ‫עיצוב תעשייתי‬ ‫•‬ ‫הקמת עסק‬ ‫•‬ ‫ייעוץ וליווי ליצוא‬ ‫•‬ ‫ניהול כללי‬ ‫•‬ ‫ייעוץ בתחום הגנת המטח‬ ‫•‬ ‫יעוץ וליווי פיננסי וניהולי‬ ‫•‬ ‫יעוץ להכנת ‪ RFP‬וליווי בבחירה‬ ‫•‬ ‫יעוץ וליווי בשיווק ומכירות‬ ‫•‬ ‫והטמעת מערכות מחשוב‬ ‫יעוץ וליווי ארגוני‬ ‫•‬ ‫ייעוץ בתחומי איכות הסביבה‬ ‫•‬ ‫יעוץ וליווי תפעולי ולוגיסטי‬ ‫•‬ ‫יעוץ בתחומי תקינה‬ ‫•‬ ‫ייעוץ להפעלת תהליכי חדשנות‬ ‫•‬ ‫ויצירתיות‬ ‫6‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 7. 7. ‫מבנה ארגוני לתוכנית‬ 7 0722155550 ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 8. 8. ‫ישויות הפרויקט ותפקידם‬ ‫הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה,‬ ‫הסוכנות‬ ‫הוקמה על בסיס החלטת ממשלה משנת 7002, במסגרת פעילות המשרד‬ ‫לעידוד ולקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל.‬ ‫חברת טקרטנדס יעוץ וניהול בעמ נבחרה על ידי הסוכנות בהליך מכרזי‬ ‫מפעיל‬ ‫לצורך ביצוע התכנית .‬ ‫מנהל הפרויקט • יוני פסטרנק מייצג את מפעיל התוכנית ומקיים את הקשר מול הסוכנות.‬ ‫• אחראי על פעילות המאבחנים‬ ‫• אחראי על מאגר היועצים‬ ‫• אחראי על תשלומים ליועצים‬ ‫8‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 9. 9. ‫ישויות הפרויקט ותפקידם‬ ‫המפעיל הקים 4 משרדים אזוריים : צפון – טירת הכרמל, מרכז– הרצליה,‬ ‫משרד אזורי‬ ‫מזרח - ירושלים והסביבה , דרום – באר שבע, במטרה לייצר נגישות לעסקים‬ ‫ויזמים/בעלי עסקים מאזורים שונים בארץ.‬ ‫המשרד האזורי ייתן שירות כולל לעסקים בתחומי התוכנית ובתחום פעילותו.‬ ‫• מאתר עסקים בעלי צרכים רלוונטיים לתכנית‬ ‫מאבחן‬ ‫• מאבחן את צרכי העסק ומתאים את תוכנית הייעוץ‬ ‫• אחראי על התאמת היועץ לתוכנית ולעסק ויצירת הקשר בין היועץ לעסק‬ ‫• אחראי על חתימת החוזה בין העסק למפעיל‬ ‫• אחראי על ליווי הליך הייעוץ ואיכותו‬ ‫• אחראי על אישור דרישות התשלום של היועץ‬ ‫• מדווח למנהל הפרויקט‬ ‫9‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 10. 10. ‫ישויות הפרויקט ותפקידם‬ ‫מאגר היועצים • מאגר כלל ארצי, המשמש כמענה לצרכי העסקים שישתתפו בתוכנית‬ ‫• הצטרפות למאגר מותנית בעמידה בקריטריונים, בתחומי היעוץ ובראיון‬ ‫אישי עם מאבחן ובאישור מנהל הפרויקט‬ ‫• רישום למאגר היועצים יהיה באמצעות טפסים המופיעים באתר התמ"ת.‬ ‫למפעיל ולמאבחנים יש נגישות מלאה למאגר היועצים‬ ‫•‬ ‫• מי שנרשם למאגר היועצים, העביר את כל הטפסים, עמד בקריטריונים,‬ ‫יועץ‬ ‫עבר ראיון עם המאבחן, אושר ע"י מנהל הפרויקט וחתם על הסכם עם‬ ‫המפעיל‬ ‫• קבלת הפניות לעסקים מהמאבחן, הצגת מועמדותן בפני העסקים, ביצוע‬ ‫אבחון מעמיק והכנת תכנית עבודה ליישום המלצותיו באבחון‬ ‫• אחראי על ביצוע ליווי יישום תכנית העבודה‬ ‫01‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 11. 11. ‫ישויות הפרויקט ותפקידם‬ ‫• עוסק מורשה, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף התשלו 6791‬ ‫עסק‬ ‫• מלכר המקיים פעילות עסקית ומעסיק עובדים המוגדרים כאוכלוסייה‬ ‫מיוחדת‬ ‫• יזם שהחל פעילות לקראת פתיחת עסק ואינו עוסק מורשה אך המטי‬ ‫המליץ על השתתפותו בתוכנית‬ ‫עסקים המעסיקים עובד אחד עד 4 עובדים כולל – יטופלו במסגרת המטי.‬ ‫עסק זעיר‬ ‫עסקים המעסיקים 5 עובדים ועד 001 עובדים כולל‬ ‫עסק קטן‬ ‫ובינוני‬ ‫11‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 12. 12. ‫משרדי המפעיל‬ ‫להפעלת התוכנית הקימה טקטרנדס 4 משרדים אזוריים בארץ‬ ‫מיקום המשרד‬ ‫אזור‬ ‫טירת הכרמל‬ ‫צפון‬ ‫הרצליה‬ ‫מרכז‬ ‫ירושלים‬ ‫ירושלים והסביבה‬ ‫באר שבע‬ ‫דרום‬ ‫21‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 13. 13. ‫תנאי סף להצטרפות עסק לתוכנית )עסק זכאי(‬ ‫§ עסק רשום )חברה בע"מ, עוסק מורשה, או עמותה רשומה או חברה לתועלת‬ ‫הציבור(‬ ‫§ עיקר עסקי העסק, השליטה והניהול עליו מופעלים בישראל‬ ‫§ הצגת טופס 201 לחודש הפעילות האחרון ובו רשומים מספר העובדים, )עוסק‬ ‫מורשה ללא עובדים יציג אישור רו"ח(‬ ‫§ העסק מעסיק 001-5 עובדים‬ ‫§ זכאות לקבלת סיוע במסגרת התכנית )מספר שעות זמינות(‬ ‫§ העסק אינו נמצא בהליכים להכרזת חדלות פרעון ו/או לא הוכרז כפושט רגל‬ ‫לעמותות בלבד - העמותה צירפה לבקשתה אישור ניהול תקין‬ ‫§‬ ‫§ עסק קבל אישור תמת לזכאות )חובות כספיים ועובדים זרים(‬ ‫31‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 14. 14. ‫היקף סיוע לעסקים‬ ‫מספר שנים‬ ‫היקף סיוע כולל מספר‬ ‫גודל עסק‬ ‫שעות‬ ‫במהלך 4 שנים‬ ‫עד 002 שעות יעוץ‬ ‫עד 02 עובדים‬ ‫במהלך 4 שנים‬ ‫עד 003 שעות יעוץ‬ ‫12 עד 05 עובדים‬ ‫במהלך 4 שנים‬ ‫עד 004 שעות‬ ‫15 עד 001 עובדים‬ ‫עסק המעוניין בסיוע בתחום עיצוב תעשייתי, או הפעלת תהליכי חדשנות‬ ‫ויצירתיות יהיה זכאי לתוספת של ל 051 שעות יעוץ במהלך 4 שנים מעבר לאמור לעיל‬ ‫41‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 15. 15. ‫תוכניות היעוץ‬ ‫תוכנית יעוץ רגילה‬ ‫תוכנית בתחום מקצועי אחד בהיקף שעות שנקבע בהתאם לגודל‬ ‫התוכנית )יעוץ קטן/בינוני/גדול( – לפי קביעת המאבחן.‬ ‫חבילת ייעוץ אסטרטגי‬ ‫• לעסק הזקוק ליעוץ ליותר מתחום אחד, יעשה שילוב של מספר‬ ‫התחומים היעודיים . את היעוצים השונים יהיה ניתן לעשות במקביל‬ ‫או אחד אחרי השני כפי שיקבע עי המאבחן.‬ ‫• שעות היועץ יחולקו בהתאם לצרכים בין התחומים השונים.‬ ‫• במסגרת חבילות הייעוץ האסטרטגי, יכלל גם יעוץ ל "מרכזי ערים",‬ ‫בהתאם לנהלים.‬ ‫51‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 16. 16. ‫סוגי חבילות ייעוץ לעסק‬ ‫שעות ייעוץ קצובות לעסק‬ ‫סוג חבילת הייעוץ‬ ‫להתמחות בחבילת ייעוץ‬ ‫03‬ ‫יעוץ רגיל קטן‬ ‫05‬ ‫יעוץ רגיל בינוני‬ ‫08‬ ‫יעוץ רגיל גדול‬ ‫051‬ ‫חבילת יעוץ אסטרטגי גדול‬ ‫003‬ ‫חבילת יעוץ אסטרטגי מורחב‬ ‫61‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 17. 17. ‫השתתפות העסק בעלות היעוץ‬ ‫במסגרת התכנית ישתתף העסק בעלות שעת היעוץ :‬ ‫עד 001 שעות ייעוץ – 06 שח לשעה‬ ‫•‬ ‫מעבר ל 001 שעות יעוץ הראשונות – 001 שח לשעה‬ ‫•‬ ‫בתחומי העיצוב, חדשנות והגנת הסביבה יהיה התעריף 06‬ ‫•‬ ‫ש"ח לכל שעה‬ ‫העלויות אינן כוללות מעמ‬ ‫•‬ ‫71‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 18. 18. ‫שלבי טיפול בעסק‬ ‫טיפול בפניה להצטרפות‬ ‫קבלת פניה מעסק להצטרפות לפרויקט‬ ‫בדיקה ראשונית של עמידה בקריטריונים ומשלוח טפסי הרשמה ובקשה‬ ‫לביצוע אבחון ראשון‬ ‫הקלדת הנתונים במערכת התמת )סטאטוס טיוטא(‬ ‫קבלת המסמכים החתומים מהעסק, והכנסתם למערכת‬ ‫בדיקת זכאות‬ ‫אישור התמת לזכאות )חובות כספיים ועובדים זרים(‬ ‫81‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 19. 19. ‫שלבי טיפול בעסק‬ ‫אבחון ראשון‬ ‫תאום ביקור לבצוע אבחון ראשון בעסק‬ ‫פגישת אבחון ראשון‬ ‫הביקור יכלול :‬ ‫•הצגת תוכנית הייעוץ, מטרות התוכנית והסיוע שניתן ושלבי הטיפול‬ ‫•ביצוע האבחון, הקלדה למערכת והכנת תכנית עבודה ראשונית‬ ‫•קבלת דמי "השתתפות בעלות האבחון בגובה 611 שח‬ ‫•מתן המלצה על הייעוץ המקצועי והיקפו )הקצאת שעות לאבחון וליעוץ(‬ ‫91‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 20. 20. ‫שלבי טיפול בעסק‬ ‫המשך טיפול לאחר אבחון ראשון‬ ‫המאבחן יאתר מתוך מאגר היועצים לפחות שני יועצים מתאימים‬ ‫ויעביר אליהם טופס הפניה לראיון‬ ‫הקריטריונים לשיקול בחירת היועצים יהיו:‬ ‫• התמחות בתחום הרלוונטי‬ ‫• הפניה בסבב מחזורי ככל הניתן בין יועצים מאותו תחום התמחות‬ ‫• מרחק בין משרדי היועץ לעסק‬ ‫• כמות העסקים שהיועץ מייעץ במקביל במסגרת התוכנית‬ ‫• סהכ השעות שהיועץ נצל במסגרת התוכנית‬ ‫02‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 21. 21. ‫שלבי טיפול בעסק‬ ‫הפניית היועץ ל אבחון מעמיק‬ ‫היועצים יקיימו פגישה עם העסק‬ ‫היועצים ידווחו על תוצאות הפגישה למאבחן‬ ‫העסק יעביר למשרד המאבחן טופס בחירת יועץ חתום על ידו‬ ‫המאבחן יעביר ליועץ הנבחר טופס הזמנת עבודה לביצוע אבחון מעמיק‬ ‫המאבחן יתדרך את היועץ לצורך ביצוע אבחון מעמיק‬ ‫היועץ יבצע אבחון מעמיק ויעבירו לאישור המאבחן והעסק‬ ‫12‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 22. 22. ‫שלבי טיפול בעסק‬ ‫פגישת אבחון‬ ‫תיאום פגישת אבחון בהשתתפות מאבחן, יועץ ועסק‬ ‫פגישת אבחון‬ ‫במהלך פגישת האבחון‬ ‫•יאומתו נתונים ויתקבלו נתונים נוספים מהעסק על האבחון המעמיק שבוצע‬ ‫•הוצאת דוח אבחון עי המאבחן‬ ‫•תתוכנן המשך העבודה בפרויקט‬ ‫•תתוכנן מכסת השעות להמשך העבודה‬ ‫מאבחן יעביר ליועץ אישור המשך עבודה‬ ‫יועץ יעביר לאישור המאבחן דרישת תשלום ראשונה‬ ‫22‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 23. 23. ‫שלבי טיפול בעסק‬ ‫מעקב פרויקט‬ ‫במהלך הייעוץ יתבצעו פגישות מעקב עם המאבחן בעסק לפי הפרוט להלן:‬ ‫• ביעוץ רגיל קטן –פגישה מסכמת בתום מימוש התוכנית‬ ‫• יעוץ רגיל, בינוני וגדול – ביקור לאחר מחצית הזמן המוקצב ליעוץ‬ ‫• יעוץ אסטרטגי – ביקורים בעסק בכל שלב משלבי התוכנית להערכת‬ ‫התקדמות היעוץ בכל תחום בנפרד‬ ‫במהלך הייעוץ המאבחן יבצע ביקורת על תהליך הייעוץ לרבות עמידה ביעדים,‬ ‫עמידה בזמנים, עמידה במסגרת השעות ואבני הדרך שהושלמו.‬ ‫דוחות שהיועץ יגיש יסרקו ויוזנו למערכת.‬ ‫במהלך היעוץ היועץ יגיש למאבחן לאישור דרישות תשלום כל 05 שעות עבודה‬ ‫או בסיום המנה שאושרה לו, שייעשו עפ נהלי דרישת התשלום .‬ ‫32‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 24. 24. ‫שלבי טיפול בעסק‬ ‫סיכום‬ ‫בסיום שעות היעוץ יכין היועץ דוח סיכום שיועבר לעסק ולמאבחן‬ ‫תתואם פגישת סיכום בה ישתתפו המאבחן , יועץ והעסק‬ ‫פגישת סיכום‬ ‫במהלך פגישת הסיכום:‬ ‫• יאומתו נתונים ויתקבלו נתונים נוספים מהעסק על דוח הסיכום והעבודה‬ ‫שבוצעה‬ ‫• מאבחן יכין דוח סיכום ליעוץ שבוצע כולל תוצאות התהליך ומידת ההצלחה‬ ‫• מאבחן יכין משוב מפורט על היעוץ שבוצע‬ ‫• ימסר טופס משוב לעסק לבחינת שביעות רצון מתוצאות היעוץ, מהמאבחן,‬ ‫היועץ ועבודת היעוץ‬ ‫• המאבחן ינחה את היועץ להחזיר לעסק את כל החומרים הנוגעים לו‬ ‫היועץ יגיש דרישת תשלום אחרונה למאבחן‬ ‫42‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 25. 25. ‫בחירת יועץ מתוך המאגר ע"י המאבחן‬ ‫הקריטריונים לשיקול המאבחן בחירת היועצים:‬ ‫התמחות בתחום הרלוונטי‬ ‫•‬ ‫הפניה בסבב מחזורי ככל הניתן יועצים מאותו תחום התמחות‬ ‫•‬ ‫מרחק בין משרד היועץ לעסק‬ ‫•‬ ‫כמות העסקים שהיועץ נותן שירותי יעוץ במקביל באותה עת במסגרת התוכנית‬ ‫•‬ ‫סהכ השעות שהיועץ ניצל במסגרת התוכנית וסך השעות הלא מנוצלות העומדות לרשותו‬ ‫•‬ ‫במקרה והמדובר בחברה המעסיקה יותר מיועץ אחד במסגרת תכניות הייעוץ של הסוכנות,‬ ‫•‬ ‫יבוצע החישוב לכל יועץ בנפרד ובלבד שלא יועסקו יותר משני יועצים מטעם אותה חברה‬ ‫במקביל‬ ‫בכל מיקרה, לא יעלה מספר השעות המוקצות ליועץ על 002,1 אלא באישור הנהלת הסוכנות‬ ‫•‬ ‫לעסקים קטנים ובינוניים‬ ‫52‬ ‫טקטרנדס יעוץ וניהול בעמ 0555512270‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬

×