Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
:‫חוק מכר טובין בין-לאומי‬                        ‫דגשים וחשיבות‬                 ...
‫רקע‬           ‫אמנת האו"ם בדבר מכר טובין בין-לאומי משנת 0891 )אמנת וינה(‬                ‫נוצר...
‫על האמנה חתמו נכון להיום 87 מדינות, ביניהן מדינת‬           ‫ישראל. ביום 9991.01.52 עבר בכנסת חוק המכר )מכר‬  ...
‫נושאים המוסדרים בחוק‬                                  ‫1. היקף התחולה‬        ...
‫נושאים שאינם מוסדרים בחוק‬                          ‫תוקף ההסכם או סעיפיו‬    ‫1.‬      ...
‫מהן האפשרויות במקרה של אי הסדרה?‬                                 ‫•ניתן להסדיר בהסכם‬  ...
‫היקף תחולת החוק‬                                    ‫•הרחבת התחולה‬         ...
‫הרחבת התחולה- סעיף 3 לחוק‬           ‫•אמנת וינה חלה על מדינות שהן צד לאמנה או‬           ‫שכללי המשפ...
‫משמעות מבחינה מהותית:‬           ‫•יישום גישה עקיבה לגבי עסקאות בינלאומיות‬              ‫ומניעת ה...
‫אי תחולה מרצון – סעיף 6 לחוק‬           ‫הצדדים רשאים להתנות על תחולת אמנת וינה,‬           ‫לגרוע ממ...
‫מכירות עליהן החוק אינו חל‬                               ‫•מכירה פומבית‬         ...
‫מכירות עליהן החוק אינו חל - המשך‬           ‫•מכירה שהמזמין מספק חלק מהותי מהחומרים‬              ...
‫לכן חשוב:‬                                ‫•לנסח הסכם מקיף בכל הסוגיות‬          ...
‫אי התאמה של הטובין‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
‫אי התאמה בטובין – חובת המוכר‬           ‫•על המוכר למסור הטובין בכמות, באיכות ובתיאור‬             ...
‫אי התאמה בטובין – חובת הקונה‬           ‫•על הקונה לבדוק הטובין בתוך תקופה קצרה, ככל שהדבר מעשי‬        ...
‫דוגמאות מהפסיקה‬                      ‫•פס"ד "פמזה" – בית המשפט העליון – העובדות:‬         ...
‫קביעת בית המשפט בפס"ד "פמזה"‬           ‫•כיון שהאריחים נבדקו ע"י מכון התקנים מיד עם הגעתם‬          ...
‫פס"ד "פמזה" – סוף דבר:‬           ‫בית המשפט פסק כי חלה הוראת סעיף 93 לחוק‬           ‫ומנדלסון אינה ...
‫דוגמא נוספת:‬             ‫•פס"ד "פלובטיקח" – בית המשפט השלום בעפולה:‬           ‫תביעה כספית לתשל...
‫פס"ד "פלובטיקח" – קביעת בית המשפט:‬           ‫•הקונים עמדו בחובתם להודיע למוכרת על הפגם‬           ‫...
‫אספקת הטובין‬           ‫•פס"ד לליה מדיקל" – בית משפט השלום בפ"ת מיום‬                     ...
‫פס"ד "לליה מדיקל" – השאלה שבמחלוקת:‬           ‫האם מערכת המים לא סופקה, כטענת התובעת, ולכן יש‬        ...
‫פס"ד "לליה מדיקל" – המשך:‬           ‫•על פי ההסכם - היה על התובעת-הרוכשת להוביל‬           ‫המערכת מ...
‫פס"ד "לליה מדיקל" – סוף דבר:‬           ‫על הנתבעת להשיב כספי התמורה לתובעת כיון‬               ...
‫זכויות צד ג‬           ‫•על המוכר למסור הטובין כשהם נקיים מכל זכות או‬                     ...
‫פס"ד ‪ - EXIMIN‬המשך‬           ‫המשיבה ייצרה את כל כמות המגפיים לפי ההזמנה,‬            ‫שלחה את הס...
‫סעיף 24 לחוק מכר טובין בין-לאומי‬           ‫)א( על המוכר למסור טובין כשהם נקיים מכל‬           ‫זכות...
‫הסייגים לכלל:‬                ‫)ב( חיוב המוכר לא יחול באחת מאלה:‬           ‫)1( בעת כריתת החוזה...
‫הכרעת בית המשפט בפס"ד ‪EXIMIN‬‬           ‫•דעת הרוב קבעה כי לכאורה קיים סייג לאחריות המוכר‬          ...
‫לסיכום:‬                   ‫1. יש לבדוק הסחורה מיד עם קבלתה;‬                     ...
‫הדין החל – מה כדאי?‬                               ‫•הדין המקומי‬             ...
‫פתרון סכסוכים‬                                   ‫•בית משפט:‬            ‫-...
‫פתרון סכסוכים - המשך‬                               ‫•בוררות מוסדרת:‬           ...
‫טיפים מעשיים לעניין בוררות:‬           ‫•פניה לבוררות בסכסוך נמוך אם הצד השני מתגורר במדינה‬          ...
‫תודה רבה על ההקשבה!‬           ‫כל המידע המוצג להלן הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת ...
:‫פרטי יצירת קשר‬                        ‫עו"ד גליה נתן-אפשטיין‬                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

חוק מכר טובין בין-לאומי: דגשים וחשיבות

1,444 views

Published on

חוק מכר טובין בין-לאומי: דגשים וחשיבות

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

חוק מכר טובין בין-לאומי: דגשים וחשיבות

 1. 1. :‫חוק מכר טובין בין-לאומי‬ ‫דגשים וחשיבות‬ ‫עו"ד גליה נתן-אפשטיין‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 2. 2. ‫רקע‬ ‫אמנת האו"ם בדבר מכר טובין בין-לאומי משנת 0891 )אמנת וינה(‬ ‫נוצרה במטרה ליצור חוק מכר בינלאומי אחיד המטפל ב:‬ ‫§ שלבי יצירת ההסכם‬ ‫§ זכויות וחובות הצדדים‬ ‫§ תרופות הצדדים‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 3. 3. ‫על האמנה חתמו נכון להיום 87 מדינות, ביניהן מדינת‬ ‫ישראל. ביום 9991.01.52 עבר בכנסת חוק המכר )מכר‬ ‫טובין בין-לאומי(, התש"ס-9991 אשר קלט את אמנת‬ ‫וינה לדין הישראלי.‬ ‫•החוק נכנס לתוקף ביום 0002.20.50 ביחס לחוזים אשר‬ ‫נחתמו לאחר כניסתו לתוקף וביטל חוקים קודמים אשר‬ ‫היו מבוססים על אמנת האג משנת 4691.‬ ‫•מדינת ישראל אישררה הצטרפותה לאמנת וינה, ולכן‬ ‫אמנת וינה תקפה ביחס לישראל החל מיום 3002.20.10‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 4. 4. ‫נושאים המוסדרים בחוק‬ ‫1. היקף התחולה‬ ‫2. דרך כריתת החוזה‬ ‫3. מכירת הטובין:‬ ‫-חיובי המוכר ]מסירת טובין ומסמכים; התאמת הטובין, תרופות[‬ ‫-חיובי הקונה ]תשלום, נטילה, תרופות, העברת סיכון[‬ ‫-חיובים משותפים‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 5. 5. ‫נושאים שאינם מוסדרים בחוק‬ ‫תוקף ההסכם או סעיפיו‬ ‫1.‬ ‫ההשפעה העשויה להיות להסכם על זכות הקנין בטובין‬ ‫2.‬ ‫שנמכרו‬ ‫קיזוז‬ ‫3.‬ ‫ריבית פיגורים‬ ‫4.‬ ‫אפשרות הסבת תקבולים‬ ‫5.‬ ‫פיצויים עונשיים‬ ‫6.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 6. 6. ‫מהן האפשרויות במקרה של אי הסדרה?‬ ‫•ניתן להסדיר בהסכם‬ ‫•יחולו דינים אחרים‬ ‫•כללים ספציפיים: ‪INCOTERMS‬‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 7. 7. ‫היקף תחולת החוק‬ ‫•הרחבת התחולה‬ ‫•אי תחולה מרצון‬ ‫•מכירות עליהן החוק אינו חל‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 8. 8. ‫הרחבת התחולה- סעיף 3 לחוק‬ ‫•אמנת וינה חלה על מדינות שהן צד לאמנה או‬ ‫שכללי המשפט הבינלאומי הפרטי מפנים לחוקי‬ ‫המדינה שהיא צד לאמנה.‬ ‫•בישראל: הוראות האמנה חלות גם על חוזה‬ ‫שצד לו מי שמקום עסקו במדינה שאינה צד‬ ‫לאמנה, ובלבד שלגביו יש לבית המשפט בישראל‬ ‫סמכות שיפוט.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 9. 9. ‫משמעות מבחינה מהותית:‬ ‫•יישום גישה עקיבה לגבי עסקאות בינלאומיות‬ ‫ומניעת החלת דין שונה על עסקאות דומות.‬ ‫•אמנת וינה מסדירה מכלול שאלות משפטיות‬ ‫הרלוונטיות לסחר בינלאומי על בסיס הניסיון‬ ‫המצטבר והמקובל ברחבי העולם.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 10. 10. ‫אי תחולה מרצון – סעיף 6 לחוק‬ ‫הצדדים רשאים להתנות על תחולת אמנת וינה,‬ ‫לגרוע ממנה או לשנות התוצאה של כל אחת‬ ‫מהוראותיה.‬ ‫הצדדים יכולים להוציא מתחולת הדין על ההסכם‬ ‫את חוק מכר טובין בין-לאומי, אולם צריכים‬ ‫לעשות זאת במפורש.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 11. 11. ‫מכירות עליהן החוק אינו חל‬ ‫•מכירה פומבית‬ ‫•מכירה בהוצאה לפועל או בסמכות חוקית‬ ‫•מכירת סטוק, מניות, ניירות-ערך, מסמכים‬ ‫סחירים או כסף‬ ‫•ספינות, כלי שיט, רחפות או כלי טיס‬ ‫•חשמל‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 12. 12. ‫מכירות עליהן החוק אינו חל - המשך‬ ‫•מכירה שהמזמין מספק חלק מהותי מהחומרים‬ ‫הדרושים לייצור או להפקה‬ ‫•מוות או נזקי גוף שנגרמו על-ידי הטובין לאדם‬ ‫כלשהו‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 13. 13. ‫לכן חשוב:‬ ‫•לנסח הסכם מקיף בכל הסוגיות‬ ‫•להתייעץ עם עו"ד המכיר את הדין החל על‬ ‫ההסכם‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 14. 14. ‫אי התאמה של הטובין‬PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
 15. 15. ‫אי התאמה בטובין – חובת המוכר‬ ‫•על המוכר למסור הטובין בכמות, באיכות ובתיאור‬ ‫הנדרשים בהסכם:‬ ‫•מתאימים למטרות השימוש באופן רגיל‬ ‫•מתאימים למטרה מיוחדת‬ ‫•אותן תכונות שהוצגו בדוגמא או כדגם‬ ‫•ארוזים באופן השומר ומגן עליהם‬ ‫•המוכר אחראי לכל חוסר התאמה הקיים במועד שבו‬ ‫מועבר הסיכון לידי הקונה, גם אם התגלה לאחר מועד‬ ‫זה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 16. 16. ‫אי התאמה בטובין – חובת הקונה‬ ‫•על הקונה לבדוק הטובין בתוך תקופה קצרה, ככל שהדבר מעשי‬ ‫לפי הנסיבות:‬ ‫•אם יש גם הובלה – לאחר ההובלה‬ ‫•ניתוב מחדש / שיגור מחדש – עד ההגעה ליעד החדש‬ ‫•הקונה מאבד זכותו להסתמך על חוסר ההתאמה של הטובין אם‬ ‫לא נתן למוכר הודעה מפורטת בתוך זמן סביר מהגילוי‬ ‫•בכל מקרה מאבד הקונה זכותו להסתמך על חוסר ההתאמה‬ ‫בתוך שנתיים מהמועד שבו נמסרו הטובין בפועל לקונה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 17. 17. ‫דוגמאות מהפסיקה‬ ‫•פס"ד "פמזה" – בית המשפט העליון – העובדות:‬ ‫פמזה, חברה ספרדית, יצרה ומכרה אריחי קרמיקה שיובאו לישראל ע"י חברת מנדלסון‬ ‫בשנת 8991. היבואן, מנדלסון, מכר האריחים לחברה קבלנית בשם איזנברג, אשר בנתה‬ ‫בניין מגורים והשתמשה באריחי פמזה בריצוף.‬ ‫עם הגעת האריחים לארץ בוצעה בהם בדיקה של מכון התקנים, אשר מצאה אותם‬ ‫תקינים.‬ ‫ואולם, לאחר אכלוס הבנין התגלה פגם באריחים שלא אותר בבדיקת מכון התקנים.‬ ‫הקבלן נאלץ להחליף האריחים ותבע את היבואן-מנדלסון, בין היתר, להשיב לו את מחיר‬ ‫האריחים ועלות החלפתם.‬ ‫היבואן-מנדלסון שלח הודעת צד ג לפמזה בשנת 1002.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 18. 18. ‫קביעת בית המשפט בפס"ד "פמזה"‬ ‫•כיון שהאריחים נבדקו ע"י מכון התקנים מיד עם הגעתם‬ ‫לישראל ונמצאו תקינים – עמדה מנדלסון ]היבואן[ בחובת‬ ‫בדיקת הטובין על פי הדין.‬ ‫•ואולם, מנדלסון לא עמדה בדרישת ההודעה על אי‬ ‫ההתאמה, כיון שאף שנודע לה על הפגמים בשנת 8991,‬ ‫היא לא נתנה לפמזה ]היצרן[ הודעה על כך מיד לאחר‬ ‫הגילוי, ובכל מקרה לא נתנה הודעה תוך שנתיים‬ ‫מהתאריך שבו נמסרו לה הטובין ]אלא רק בשנת 1002[.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 19. 19. ‫פס"ד "פמזה" – סוף דבר:‬ ‫בית המשפט פסק כי חלה הוראת סעיף 93 לחוק‬ ‫ומנדלסון אינה יכולה לתבוע בגין אי התאמה עקב‬ ‫התיישנות.‬ ‫לכן חשוב לבדוק הסחורה מיד עם הגעתה‬ ‫ולהודיע על כל אי התאמה לאלתר ובצורה מפורטת.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 20. 20. ‫דוגמא נוספת:‬ ‫•פס"ד "פלובטיקח" – בית המשפט השלום בעפולה:‬ ‫תביעה כספית לתשלום עבור סחורה שסופקה על ידי‬ ‫התובעת-המוכרת, חברה איטלקית העוסקת בייצור‬ ‫ואספקת חומרי איטום, בשנים 9991-8991, ותביעה‬ ‫שכנגד לפיצוי הרוכשים כתוצאה מאספקת סחורה פגומה.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 21. 21. ‫פס"ד "פלובטיקח" – קביעת בית המשפט:‬ ‫•הקונים עמדו בחובתם להודיע למוכרת על הפגם‬ ‫ביריעות האיטום, אולם לא נתנו למוכרת פרטים נוספים‬ ‫באשר לאי ההתאמה הנטענת.‬ ‫•המוכרת מצידה לא עמדה על זכותה לקבל התשלום בגין‬ ‫הסחורה עד לשנת 4002‬ ‫•כיון ששני הצדדים ישבו בחיבוק ידיים שנים רבות ולא‬ ‫פעלו להקטנת הנזק שנגרם להם, קבעה השופטת כי‬ ‫דין התביעות להידחות מחמת חוסר תום-לב השוללת‬ ‫זכויות הצדדים ע"פ חוק המכר הבינלאומי.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 22. 22. ‫אספקת הטובין‬ ‫•פס"ד לליה מדיקל" – בית משפט השלום בפ"ת מיום‬ ‫2102.40.81 – העובדות:‬ ‫התובעת, לליה מדיקל הינה חברת קפריסאית, אשר רכשה‬ ‫מחברת מי-טק-הנתבעת ]חברה ישראלית[, מערכת לטיפול במים‬ ‫למרפאת דיאליזה באוקראינה.‬ ‫התובעת התחייבה לשלם 003,26$, בפועל שילמה 145,85$‬ ‫אולם המערכת נותרה במפעל הנתבעת ולא הגיעה לידי התובעת.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 23. 23. ‫פס"ד "לליה מדיקל" – השאלה שבמחלוקת:‬ ‫האם מערכת המים לא סופקה, כטענת התובעת, ולכן יש‬ ‫להשיב לה הסכום ששילמה בגין המערכת; או שמא‬ ‫המערכת ננטשה ונזנחה בחצרי הנתבעת, כטענתה, ואף‬ ‫על פי שהודיעה על כך לתובעת – זו לא הגיעה לאסוף‬ ‫אותה?‬ ‫על מי מוטלת האחריות לאי הגעת המערכת לידי‬ ‫התובעת?‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 24. 24. ‫פס"ד "לליה מדיקל" – המשך:‬ ‫•על פי ההסכם - היה על התובעת-הרוכשת להוביל‬ ‫המערכת מחצר מפעלה של המוכרת-הנתבעת עד למקום‬ ‫ההתקנה באוקראינה.‬ ‫•על פי החוק - חובתו של המוכר להעמיד הממכר לרשות‬ ‫הקונה וחובתו של הקונה לקבלו.‬ ‫•בפס"ד נקבע, כי המוכרת-הנתבעת לא הוכיחה העמדת‬ ‫מערכת המים לרשות התובעת, לא שלחה מכתב או‬ ‫הודעה המזמינה את התובעת לקבל המערכת במשך‬ ‫כשנתיים וחצי.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 25. 25. ‫פס"ד "לליה מדיקל" – סוף דבר:‬ ‫על הנתבעת להשיב כספי התמורה לתובעת כיון‬ ‫שבפועל לא היתה מסירה של המערכת.‬ ‫נקבע כך, בין היתר, כיון שבמשך שנתיים וחצי הנתבעת‬ ‫לא יצרה קשר עם התובעת ולא מסרה לה הודעת ביטול‬ ‫עקב אי הספקת מערכת המים, כל הקשר הנטען היה‬ ‫בעל פה ובשיחות טלפון.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 26. 26. ‫זכויות צד ג‬ ‫•על המוכר למסור הטובין כשהם נקיים מכל זכות או‬ ‫תביעה של צד שלישי.‬ ‫•ע"א 09/2193 ‪ Eximin‬נ טקסטיל והנעלה:‬ ‫עובדות המקרה‬ ‫המערערת, חברה בלגית, קנתה מהמשיבה, חברה‬ ‫ישראלית, מגפי גינס עבור לקוח של המערערת היושב‬ ‫בארה"ב.‬ ‫המערערת שלחה 6 דגמים ללקוח שלה והוא בחר דגם‬ ‫אחד תוך הכנסת שני שינויים.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 27. 27. ‫פס"ד ‪ - EXIMIN‬המשך‬ ‫המשיבה ייצרה את כל כמות המגפיים לפי ההזמנה,‬ ‫שלחה את הסחורה לארה"ב, וקיבלה את מלוא המחיר.‬ ‫כשהגיעה הסחורה לארה"ב התברר כי יש בדגם משום‬ ‫הפרת סימן מסחרי רשום בארה"ב, ולכן עוכב המשלוח‬ ‫במכס.‬ ‫המערערת תבעה השבת מחיר הסחורה בטענה של‬ ‫כשלון העיסקה באשמת היצרן.‬ ‫השאלה: מי נושא באחריות להתעלמות מהפרת סימן‬ ‫המסחר הרשום בארה"ב?‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 28. 28. ‫סעיף 24 לחוק מכר טובין בין-לאומי‬ ‫)א( על המוכר למסור טובין כשהם נקיים מכל‬ ‫זכות או תביעה של צד שלישי המבוססת על קנין‬ ‫תעשייתי או על קנין רוחני אחר, שבעת כריתת‬ ‫החוזה המוכר ידע עליהן או שלא יכול היה שלא‬ ‫להיות מודע להן, ובלבד שהזכות או התביעה‬ ‫מבוססת על קנין תעשייתי או על קנין רוחני אחר -‬ ‫...לפי חוקי מדינת הקונה‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 29. 29. ‫הסייגים לכלל:‬ ‫)ב( חיוב המוכר לא יחול באחת מאלה:‬ ‫)1( בעת כריתת החוזה, הקונה ידע על הזכות או‬ ‫על התביעה, או שלא יכול היה שלא להיות‬ ‫מודע להן;‬ ‫)2( הזכות או התביעה נובעות מכך, שהמוכר‬ ‫מילא דרישות של תרשימים טכניים,‬ ‫מדגמים, נוסחאות או מפרטים אחרים‬ ‫שסופקו על ידי הקונה.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 30. 30. ‫הכרעת בית המשפט בפס"ד ‪EXIMIN‬‬ ‫•דעת הרוב קבעה כי לכאורה קיים סייג לאחריות המוכר‬ ‫שכן הקונה ידע על הבעייתיות בסחורה, אולם לא היתה‬ ‫מוכנה לקבוע כי כל האחריות תוטל על הקונה, וקבע‬ ‫שמכיוון שהצדדים לא שיתפו פעולה ביניהם, שניהם פעלו‬ ‫בחוסר תום לב ולכן יישאו בנזק בחלקים שווים.‬ ‫•דעת המיעוט קבעה כי המערערת ידעה את חוקי ארץ‬ ‫היעד וחששה כי מדובר בסימן מסחרי רשום ולכן היא זו‬ ‫שנטלה על עצמה הסיכון הכרוך בכך.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 31. 31. ‫לסיכום:‬ ‫1. יש לבדוק הסחורה מיד עם קבלתה;‬ ‫2. במקרה של אי התאמה –‬ ‫• לדווח בתוך זמן סביר;‬ ‫• ליתן הודעה מפורטת על אי ההתאמה;‬ ‫• לציין מה מבוקש: תיקון, טובין חליפיים, הארכת‬ ‫מועד לביצוע וכיו"ב;‬ ‫3. כדאי שכל ההתקשרות בין הצדדים תהיה בכתב;‬ ‫4. המוכר אחראי במקרה של הפרת קניין רוחני למעט‬ ‫במקרים החריגים.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 32. 32. ‫הדין החל – מה כדאי?‬ ‫•הדין המקומי‬ ‫•דין "מיטיב"‬ ‫•דין "הצד החזק"‬ ‫•דין נטרלי – החוק האנגלי או החוק השוויצרי‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 33. 33. ‫פתרון סכסוכים‬ ‫•בית משפט:‬ ‫-מוסדר, עיכובים, בלתי צפוי, שקיפות, גורם זר, אכיפה?‬ ‫-מתי עדיף?‬ ‫1. כאשר הדין המקומי עדיף‬ ‫2. אפשרויות אכיפה פשוטות‬ ‫3. ידע מסוים או מומחיות‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 34. 34. ‫פתרון סכסוכים - המשך‬ ‫•בוררות מוסדרת:‬ ‫-מהירה יותר מן ההליכים בבתי המשפט;‬ ‫-סודיות ההליכים;‬ ‫-ידע ומומחיות בנושאי מסחר בינלאומיים;‬ ‫-הכרה בפסקי בוררות זרים באמצעות אמנת ניו יורק.‬ ‫עם זאת יש להיזהר מעלויות הבוררות בסכסוכים‬ ‫בסכומים שאינם גבוהים ובקשיי אכיפה במדינות שאינן‬ ‫צד לאמנת ניו יורק.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 35. 35. ‫טיפים מעשיים לעניין בוררות:‬ ‫•פניה לבוררות בסכסוך נמוך אם הצד השני מתגורר במדינה‬ ‫רחוקה;‬ ‫•בוררות מוסדרת – סעיף מוצע;‬ ‫•ניסוח סעיף הבוררות בצורה בהירה ומפורטת;‬ ‫•העדפת בורר יחיד כאשר היקף ההסכם אינו גבוה וכאשר הנושא‬ ‫אינו מורכב.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 36. 36. ‫תודה רבה על ההקשבה!‬ ‫כל המידע המוצג להלן הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברת אינה‬ ‫נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים‬ ‫האמורים.‬‫‪PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com‬‬
 37. 37. :‫פרטי יצירת קשר‬ ‫עו"ד גליה נתן-אפשטיין‬ 6 ‫ויסוצקי‬ ‫תל-אביב‬ 03-6042323 :‫טלפון‬ 03-6044222 :‫פקס‬ galyah@natan-law.com :‫דוא"ל‬ www.natan-law.comPDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

×