Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת שאולי כצנלסון במפגש מתקדמים ליצוא 25.12.2014 PDF

603 views

Published on

מצגת שאולי כצנלסון במפגש מתקדמים ליצוא 25.12.2014 PDF

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת שאולי כצנלסון במפגש מתקדמים ליצוא 25.12.2014 PDF

 1. 1. ‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬ ‫לעולם‬ ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ 25‫בדצמבר‬2014 ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬,‫סמנכ‬"‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫ל‬ ‫מקצועיים‬ ‫ושירותים‬ ‫כלכלה‬ ‫חטיבת‬ ‫ומנהל‬
 2. 2. ‫היצוא‬ ‫וקידום‬ ‫עידוד‬ ‫הישראלי‬,‫סיוע‬ ‫באמצעות‬ ‫הישראליות‬ ‫לחברות‬ ‫הבין‬ ‫בשווקים‬ ‫בהשתלבותן‬- ‫לאומיים‬ ‫לשירותכם‬ ‫הישראלי‬ ‫הייצוא‬ ‫מכון‬ ‫העל‬ ‫מטרת‬
 3. 3. ‫מלכ‬"‫ר‬,‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫הפועל‬-50‫שנה‬,‫בשנת‬ ‫הוקם‬1958 ‫משמש‬‫ביצועית‬ ‫כזרוע‬‫היצוא‬ ‫לתעשיות‬ ‫בסיוע‬ ‫לממשלה‬ ‫משותף‬ ‫גוף‬‫העסקי‬ ‫ולמגזר‬ ‫הממשלתי‬ ‫למגזר‬ ‫נעזר‬ ‫המכון‬‫ציבוריות‬ ‫בהנהלות‬‫סקטוריאליות‬,‫המורכבות‬ ‫יצואניות‬ ‫חברות‬ ‫מנציגי‬ ‫אנחנו‬ ‫מי‬?
 4. 4. ‫לאומיים‬ ‫ביתנים‬ ‫בתערוכות‬ ‫בין‬-‫לאומיות‬ ‫ביתנים‬ ‫תערוכות‬ ‫במגוון‬ ‫לאומיים‬ ‫בין‬-‫לאומיות‬
 5. 5. ‫משלחות‬ ‫משלחות‬ ‫והבאת‬ ‫ארגון‬ ‫ונכנסות‬ ‫יוצאות‬
 6. 6. ‫עסקיים‬ ‫ביקורים‬ ‫לארץ‬ ‫וקניינים‬ ‫מפיצים‬ ‫הבאת‬
 7. 7. ‫בין‬ ‫אירועים‬ ‫ייזום‬- ‫בארץ‬ ‫לאומיים‬ MEDinISRAEL ‫למכשור‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הכנס‬ ‫רפואי‬ ‫ומחשוב‬ ‫כנס‬HLS ‫הבינלאומי‬ ‫הכנס‬‫לבטחון‬ ‫המולדת‬
 8. 8. ‫בין‬ ‫וסחר‬ ‫יצוא‬ ‫ללימודי‬ ‫המרכז‬-‫לאומי‬ ‫בין‬ ‫ושיווק‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫בתחומי‬ ‫והעשרה‬ ‫הכשרה‬-‫לאומי‬,‫עשיר‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫קורסים‬ ‫של‬,‫תחומים‬ ‫במבחר‬ ‫מקצועיים‬ ‫עיון‬ ‫וימי‬ ‫הדרכות‬
 9. 9. ‫מקצועיים‬ ‫שרותים‬ ‫ממוקדים‬ ‫מידע‬ ‫שירותי‬,‫בתחומי‬ ‫ומומחים‬ ‫יעוץ‬ ‫מערך‬ ‫והפעלת‬ ‫מקצועי‬ ‫ליווי‬ ‫הבין‬ ‫הסחר‬-‫לאומי‬
 10. 10. ‫טכנולוגיים‬ ‫ענפים‬‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫סקטוריאלית‬ ‫חלוקה‬ ‫ומשקאות‬ ‫מזון‬ ‫לבית‬ ‫מוצרים‬ ‫ולמשפחה‬ ‫קוסמטיקה‬ ‫וטואלטיקה‬ ‫אריזה‬ ‫ופלסטיקה‬ ‫תכשיטים‬ ‫ואופנה‬ ‫ביטחוניות‬ ‫תעשיות‬ ‫החיים‬ ‫ומדעי‬ ‫החיים‬ ‫מדעי‬ HLS+ ‫וחלל‬ ‫תעופה‬ ‫רכב‬ ‫תעשיות‬ ‫משנה‬ ‫וקבלנות‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫פרויקטים‬ ‫מים‬ ‫קלינטק‬ ‫חקלאות‬ ‫אגרוטכנולוגיה‬ ‫הייטק‬ ‫תקשורת‬ ‫קולנוע‬,‫טלוויזיה‬ ‫ומוסיקה‬ ‫מדיה‬ ‫ניו‬ ‫תוכנה‬ ‫מידע‬ ‫וטכנולוגיות‬
 11. 11. ‫מקצועיים‬ ‫ושירותים‬ ‫כלכלה‬ ‫חטיבת‬ ‫עבורך‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬... ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬ ‫סמנכ‬"‫החטיבה‬ ‫ומנהל‬ ‫ל‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫כהן‬ ‫אפרת‬ ‫כלכלית‬ ‫יחידה‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬ ‫ייעוץ‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬
 12. 12. ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫לתחומי‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬ ‫שוק‬ ‫ודוחות‬ ‫מחקרי‬–‫התחרותית‬ ‫הסביבה‬ ‫לבחינת‬. ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫לפי‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬. ‫העסקי‬ ‫הסיכון‬ ‫לבחינת‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫פיננסיים‬ ‫דוחות‬. ‫בחו‬ ‫מפיצים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫אתור‬"‫ל‬-5‫שונים‬ ‫מסלולים‬. ‫מומחים‬ ‫אנליסטים‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬. ‫בינלאומיים‬ ‫מכרזים‬. ‫הלקוח‬ ‫לצרכי‬ ‫מותאמות‬ ‫מידע‬ ‫עבודות‬ ‫בצוע‬.
 13. 13. ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫לתחומי‬ ‫מידע‬ ‫שרותי‬ EUROMONITOR–‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫תחומי‬ ‫מרבית‬ ‫על‬ ‫שוק‬ ‫מחקרי‬-‫מדינות‬ ‫לפי‬. KOMPASS–‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫מאגר‬:‫מפיצים‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬,‫קניינים‬,‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... DOSIER–‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫חברות‬ ‫מאגר‬:‫מפיצים‬,‫יצרנים‬,‫רשתות‬,‫קניינים‬,‫ארגונים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... RETAIL DIRECTORY–‫אנגליה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫באירופה‬ ‫שיווק‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬. ‫בארה‬ ‫יבואנים‬ ‫מאגר‬"‫ב‬–‫מטען‬ ‫שטרי‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬. JBT–‫של‬ ‫מאגר‬30,000‫בארה‬ ‫התכשיטים‬ ‫בתחום‬ ‫חברות‬"‫ב‬–‫מפיצים‬,‫רשתות‬,‫יצרנים‬,‫ועוד‬ ‫סוכנים‬... CHAIN STORE TOOLS–‫בארה‬ ‫תכשיטים‬ ‫וחנויות‬ ‫רשתות‬ ‫מאגר‬"‫ב‬. MANA-‫מאגר‬SALE REP’‫בארה‬"‫ב‬. CHINA PRO TOOLS–‫הסיני‬ ‫המכס‬ ‫של‬ ‫יבוא‬ ‫רשימוני‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫בסין‬ ‫יבואנים‬ ‫מאגר‬. BMI–‫כ‬ ‫של‬ ‫מאגר‬-20,000‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫באפריקה‬ ‫חברות‬.
 14. 14. ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫מיוחדות‬ ‫הטבות‬ ‫שוק‬ ‫סקרי‬ ‫על‬ ‫מופחתות‬ ‫מידע‬ ‫עלויות‬/‫מידע‬ ‫מאגרי‬/ ‫יבואנים‬ ‫מפיצים‬ ‫רשימות‬. ‫יעד‬ ‫מדינות‬ ‫מסלול‬:‫הודו‬,‫סין‬,‫אפריקה‬. ‫חדשים‬ ‫למצטרפים‬ ‫מיוחדות‬ ‫הטבות‬.
 15. 15. ‫סחר‬ ‫זירות‬ ‫זירות‬B2B. ‫זירות‬B2C. ‫אלקטרוני‬ ‫לסחר‬ ‫בכניסה‬ ‫ייעוץ‬. ‫אבנר‬‫פורטנוי‬‫המידע‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬5142874-03portnoy@export.gov.il
 16. 16. ‫כלכליים‬ ‫ונתונים‬ ‫סקירות‬
 17. 17. ‫מדינות‬ ‫על‬ ‫כלכלי‬ ‫מידע‬ Country Snap Shot ‫ישראל‬ ‫על‬ ‫כלכלית‬ ‫סקירה‬ ISRAEL ECONOMY ‫ומענקים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חיפוש‬ ‫מנוע‬: ‫וקרנות‬ ‫מדינה‬ ‫קרנות‬‫פינלנטרופיות‬. ‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫אפרת‬5142820-03efrat@export.gov.il
 18. 18. ‫הבינלאומי‬ ‫והסחר‬ ‫השיווק‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ •‫בינלאומי‬ ‫שיווק‬.•‫עסקי‬ ‫פיתוח‬.•‫סחר‬ ‫הסכמי‬. •‫לוגיסטיקה‬.•‫ייצוא‬.•‫חוזים‬. •‫מכס‬.•‫מסמכים‬.•‫רוחני‬ ‫קניין‬. •‫מכס‬ ‫שעורי‬.•‫מפיצים‬ ‫עם‬ ‫הסכמים‬•‫ועוד‬... ‫מכון‬ ‫לחברי‬: ‫עד‬ ‫הייעוץ‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫חלקי‬ ‫החזר‬1,000₪+‫מע‬"‫מ‬.
 19. 19. ‫ורגולציה‬ ‫תקינה‬ ‫מוצר‬ ‫ממוקד‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬. ‫צורך‬ ‫לפי‬ ‫במפעל‬ ‫ביקור‬. ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬.
 20. 20. ‫קבוצתיים‬ ‫ייעוץ‬ ‫מפגשי‬ ‫דוגמאות‬: ‫המוצר‬ ‫חבות‬ ‫ביטוח‬ ‫רוחני‬ ‫קניין‬ ‫ליצוא‬ ‫מוצר‬ ‫תמחור‬ ‫סודיות‬ ‫הסכמי‬ ‫המזון‬ ‫בענף‬ ‫ורגולציה‬ ‫סימון‬
 21. 21. ‫חונך‬(Mentor)‫ליצוא‬ ‫בלבד‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫בעל‬ ‫חונך‬ ‫ליווי‬‫נסיון‬‫יצוא‬ ‫מוטות‬ ‫בחברות‬ ‫עשיר‬ ‫ניהולי‬. ‫מנכ‬ ‫העצמת‬"‫ל‬/‫סמנכ‬"‫בינ‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬"‫הפעילות‬ ‫בהרחבת‬ ‫ל‬ ‫הבינ‬ ‫בשווקים‬"‫ל‬. ‫בהתנדבות‬ ‫נעשית‬ ‫החניכה‬.
 22. 22. •‫קלדרון‬ ‫מיכל‬-‫מנכ‬"‫לית‬,‫קלדרון‬MD‫זכוכית‬ ‫עיצוב‬ ‫אמנות‬ ‫בע‬"‫מ‬-"‫לחברות‬ ‫המאפשר‬ ‫חכם‬ ‫רעיון‬ ‫הינו‬ ‫החונך‬ ‫רעיון‬ ‫ש‬ ‫באדם‬ ‫להיעזר‬ ‫ביצוא‬ ‫מועט‬ ‫ניסיון‬ ‫חסרות‬"‫היה‬ ‫כבר‬ ‫שם‬"..." •‫ישעיהו‬‫רדלר‬-‫מנכ‬"‫ל‬‫רדלר‬‫מחשבים‬-"‫בינינו‬ ‫הקשר‬ ‫מוצלח‬ ‫מאוד‬ ‫היה‬ ‫להמן‬ ‫ליוסי‬.‫נסיונו‬‫והתחושה‬ ‫הקודם‬ (‫שלנו‬),‫ידו‬ ‫על‬ ‫טופלה‬ ‫כבר‬ ‫בדיונים‬ ‫שהעלנו‬ ‫בעיה‬ ‫שכל‬ ‫בעבר‬,‫פתרון‬ ‫לבעיות‬ ‫למצוא‬ ‫ואפשרה‬ ‫מפתיעה‬ ‫הייתה‬ ‫אופטימלי‬"....
 23. 23. •‫לוי‬ ‫ארז‬-‫מנכ‬"‫ל‬,‫תעשיות‬ ‫אורים‬ ‫נועם‬(1993) ‫בע‬"‫מ‬–"‫החונך‬ ‫של‬ ‫תמיכתו‬ ‫בעזרת‬,‫ושימוש‬ ‫עידודו‬ ‫גידול‬ ‫שעיקרה‬ ‫תכנית‬ ‫להגיש‬ ‫העזנו‬ ‫העשיר‬ ‫בניסיוני‬ ‫מעל‬ ‫של‬1‫מיליון‬$‫כל‬ ‫בתקופה‬ ‫גם‬-‫קשה‬ ‫כך‬, ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫מבוצעת‬ ‫והתכנית‬. ‫לגדול‬ ‫נצליח‬‫בכ‬-1.2‫מיליון‬$‫לשנת‬ ‫ביצוא‬2013"...
 24. 24. ‫בינ‬ ‫שיווק‬ ‫מנהל‬"‫ל‬/‫יצוא‬ ‫מנהל‬ ‫בלבד‬ ‫מכון‬ ‫לחברי‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫יצוא‬ ‫ובניהול‬ ‫עסקי‬ ‫בפיתוח‬ ‫סיוע‬: -‫שנה‬ ‫למשך‬ ‫חלקי‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬. -‫והיצואן‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫במימון‬. -‫והלוגיסטיים‬ ‫השיווקיים‬ ‫בהיבטים‬ ‫טיפול‬. -‫בינלאומית‬ ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬.
 25. 25. ‫תכנית‬"‫חכם‬ ‫כסף‬" ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫תכנית‬/‫היקף‬ ‫להגדלת‬ ‫חוץ‬ ‫סחר‬ ‫מנהל‬ ‫חו‬ ‫בשווקי‬ ‫המכירות‬"‫ל‬. ‫שיווק‬ ‫תכנית‬ ‫בהכנת‬ ‫סיוע‬ ‫היצואנים‬ ‫לרשות‬ ‫מעמיד‬ ‫המכון‬ ‫התכנית‬ ‫בעלות‬ ‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫השתתפות‬ ‫תוך‬ ‫מקצועית‬. ‫בועז‬‫מילשטיין‬‫ולוגיסטיקה‬ ‫תובלה‬ ‫ייעוץ‬ ‫שרותי‬ ‫יחידת‬ ‫מנהל‬5142806-03experts@export.gov.il
 26. 26. ‫לעולם‬ ‫שער‬ ‫לך‬ ‫פותחים‬ ‫ליצוא‬ ‫מתקדמים‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬ ‫מרכז‬ ‫ביצוא‬ ‫ראשונים‬ ‫צעדים‬ ‫סדרת‬. ‫תכנית‬"‫תבל‬"‫הערבי‬ ‫למגזר‬. ‫החרדי‬ ‫למגזר‬ ‫ייצוא‬ ‫קידום‬ ‫תכנית‬. "‫ומייצאים‬ ‫מעצבים‬." ‫קטנים‬ ‫ליצואנים‬ ‫סיוע‬ ‫מרכז‬ ‫מנהל‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬5142824-03leib@export.gov.il
 27. 27. ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫היצואן‬ ‫לאישור‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬. "‫דלתות‬ ‫פתיחת‬"‫הפוטנציאלי‬ ‫השותף‬ ‫אישור‬ ‫וקבלת‬ ‫בחו‬"‫ל‬. ‫קביעת‬3‫היעד‬ ‫במדינת‬ ‫לפחות‬ ‫פגישות‬.
 28. 28. ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬ ‫חברות‬ ‫בליווי‬ ‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫חדירה‬ ‫בינלאומי‬ ‫היצואן‬ ‫הכרת‬. ‫בסיסית‬ ‫שוק‬ ‫סקירת‬. ‫לשוק‬ ‫החדירה‬ ‫ערוצי‬ ‫הגדרת‬. ‫ע‬ ‫ומתומחרים‬ ‫מוגדרים‬ ‫שלבים‬"‫היצוא‬ ‫מכון‬ ‫י‬,‫כחלק‬ ‫הבינלאומי‬ ‫העסקי‬ ‫הפיתוח‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫כולל‬ ‫מהסכם‬. ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫יחידה‬ ‫מנהלת‬ ‫קול‬ ‫רנה‬5142933-03reneek@export.gov.i
 29. 29. ‫במכון‬ ‫להתראות‬... ‫כצנלסון‬ ‫שאולי‬ ‫סמנכ‬"‫החטיבה‬ ‫ומנהל‬ ‫ל‬ ‫קול‬ ‫רנה‬ ‫עסקיים‬ ‫שותפים‬ ‫איתור‬ ‫פורטנוי‬ ‫אבנר‬ ‫עסקי‬ ‫ומודיעין‬ ‫מידע‬ ‫כהן‬ ‫אפרת‬ ‫כלכלית‬ ‫יחידה‬ ‫מילשטיין‬ ‫בועז‬ ‫ייעוץ‬ ‫לייב‬ ‫מנחם‬ ‫קטנים‬ ‫יצואנים‬

×