Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O. Cufi "Studim mbi përdorimin e teknologjisë në realitetin arsimor shqiptar"

10,129 views

Published on

Punim i realizuar nga O. Cufi

Published in: Education, Business
 • Login to see the comments

O. Cufi "Studim mbi përdorimin e teknologjisë në realitetin arsimor shqiptar"

 1. 2. Duke marrë parasysh rëndësinë që po mërr TIK ne ditët e sotme në mësimdhënien e disiplinave të ndryshme, morëm iniciativën që të organizonim një sondazh mes mësuesve dhe nxënësve të cilët përballen çdo ditë me procesin arsimor në realitetin shqiptar për vetë mënyrën se si ato do ta konceptonin përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie.
 2. 4. Nga ky studim dolëm në përfundimin se edhe pse duhet një punë mjaft e madhe në aspektin e pregatitjes së bazës materiale nga ana e institucioneve përgjegjëse, por nga ana tjetër nevojitet edhe një pregatitje më e mirë e mesuesve të vjetër në përdorimin e teknologjisë. Frika e të resë bën që në shume raste, eksperiencat e reja te shihen si të dyshimta nga ana e mësueve të vjetër të cilët tashmë nga vetë formimi i tyre me anën e një ideologjie dhe metodologjie pune te vjetër, por që ka qënë mjaft frytdhënëse, janë mjaft skeptikë përsa i përket futjes së teknologjisë në mësimdhënie.
 3. 6. Por ajo që duhet theksuar është gjithashtu fakti se duhen kualifikuar edhe trajnues të cilët duhet të merren me aftësimin teknologjik të stafit pedagogjik, gjë e cila do të mundësonte një përdorim sa më efikas të këtyre risive teknologjike në mësimdhënie.
 4. 10. Ndaj mësimdhënësve 1. Çfarë sinjifikon për ju përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie? 2. Mendoni ju se realiteti shqiptar është i gatshëm për futjen e një teknologjie të tillë në mësimdhënie??
 5. 11. 3. Mendoni ju se stafi pedagogjik është i aftë për monitorimin dhe përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie?? 4. Sa e përdorni ju teknologjinë në mësimdhënien tuaj??
 6. 12. 5. Cilat do ishin keshillat e juaja persa i perket rregullimit të sistemit arsimor për ta drejtuar atë drejt një mësimdhënie me qendër nxënësin dhe në të cilën përdorimi i teknologjisë të zinte një rol mjaft domethënës.
 7. 13. 6. A ju jep teknologjia lirshmërinë në administrimin e klasës? 7. Mendoni ju se teknologjia po zevëndëson mesuesin në rolin e mësimdhënësit?
 8. 14. 1. Për mua përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie, sinjifikon, të pasurit e një vegle muzikore në varësi të muzikës së të cilës mund ta kënaqësh apo ta mërzisës h “publikun”që të ndjek 2. Sinjifikon një mburojë të fortë pas të cilës mund të fshihet paaftësia e ndonjë mësuesi në menazhimin kuptimplotë të klasës.
 9. 15. 1. Përsa i përket realitetit shqiptar mendoj se ai ende nuk e ka arritur atë stad që të përdorë një teknologji të tillë, them nuk e ka arritur në fushën ekonomike, por ama mbi të gjitha në atë social-kulturore. Ka ende sot përsona që e shohin kompjuterin me të njëjtin dyshim siç u pa ardhja e biçikletës së parë në Shkodër.
 10. 16. 2. Po përderisa jemi një shoqëri në modernizim e sipër, dhe përkundrazi zhvillimi teknologjik tek ne ka pësuar një bum të madh investimesh, shtetëroro-private, të ofruarit e një mjedisi më të përshtatshëm për edukumin dhe formimin e një brezi të ti është mjaft frytdhënës në aftësimin e tyre teknologjiko-akademik.
 11. 17. 1. Në aspektin e aftësimit teknologjik të stafit akademik mund të kemi rezerva thjesht për brezin pak të vjetër të profesorave, të cilët nuk kanë patur shancin për arysye objektive dhe subjektive që të jenë pjesë e bumit teknologjik. Por ama duhet theksuar se ky brez pedagogjik ka patur dhe ka aftësinë e përdorimit të fjalës si një mjet i rëndësishëm “teknologjik” në përçimin e mesazhit pedagogjik.
 12. 18. 2. Po përderisa jetojmë në një shoqëri të teknologjizuar dhe duke marrë parasysh që teknologjia tashmë është pjesë e jetës sonë të përditshme dhe për më shumë duke vlerësuar aftësitë individuale-pedagogjike dhe shoqërore të stafit pedagogjik, mendoj se tashmë jemi në kohën e duhur për futjen e një teknologjie në ndihmë të proçesit pedagogjik.
 13. 19. 1. Teknologjinë në mësimdhënie e përdor shpesh, për arësyen e vetme se ajo tashmë është e vetmja urë lidhëse dhe që bën të të shkrihen në një përson të vetëm, mësuesi dhe nxënësi, për shkak të aftësimit të lartë teknologjik që ka brezi i ri dhe për shkak që ajo mund të shihet si mënyra e vetme ku nxënësi, mbi të cilin tashmë është e përqëndruar vëmendja në mësimdhënie, ndihet në një mjedis “familjar”.
 14. 20. 2. Nuk e përdor shpesh për dy arsye krejtësisht të kundërta. Së pari pasi ajo nuk me lejon transmetimin siç duhet të mesazhit tek nxënësit e mi, pasi tashmë me përdorimin e saj, nuk është më mësues lider, por ama ai zevëndësohet nga një paisje “pa mish e pa shpirt”. Së dyti për realitetin në të cilin unë jam mësim, teknologjia është një tubu në aspektin kulturor, pasi në atë financiar tashmë nuk mund të themi se përbën një problem mjaft të madh.
 15. 21. 1. Do përqëndrohesa në dhënien e këtyre këshillave: Së pari, të kemi më shumë tekste të cilët të jenë të shoqëruara me materiale audio-vizuale. Së dyti, të investohet në programimin dhe në drejtimin teknologjik drejt nevojave dhe përvojave personale dhe kulturore të shoqërisë shqiptare.
 16. 22. 2. Së pari do thoja se është e nevojshme një ndryshim legjistlativ përsa i përket rolit që duhet të zërë teknologjia në mësimdhënie, për të vetmen arësye se përdorimi i saj po kthehet në “Kalin e Trojës” mes brezave të ndryshëm të stafit pedagogjik. Së dyti them se duhet bërë më shumë në ndërgjegjësimin teknologjik përsa i përket rëndësisë që ai ka për jetën dhe për të ardhmen e brezave të ri në një shoqëri të industrializuar.
 17. 23. 1. Po duke qënë se ajo është një urë lidhëse mes meje dhe nxënësve ajo më jep mundësinë e administrimit dhe të përçimit të mesazhit reciprokisht mes meje dhe nxënësve.
 18. 24. 2. Duke marrë parasysh formimin social kulturor të shoqërisë shqiptare dhe bumin teknologji që ka përfshirë atë, nganjëherë përdorimi i teknologjisë shpie në ilaritet të klasës, për të vetmen arsye se nuk është ende e sigurtë aftësimi teknologjik i të gjithë stafit pedagogjik.
 19. 25. 1. Jo në vërtetë teknologjia nuk duhet që të shihet si zëvendësuese e mësuesit, përkundrazi, ajo duhet të konsiderohet si një një mjet i rëndësishëm në dorën e mësusit, mjet i cili formon urën mes tij dhe nxënësit .
 20. 26. 2. Do i frikësohesha pak këtij fakti, nga realiteti i teksteve të mësimdhënies në shqipëri, pjesa më e madhe e të cilëve janë thjesht përkthime apo materiale të huazuara nga interneti dhe kjo gje shpie në një humbje paksa të rolit novativ të mësuesit në mësimdhënie.
 21. 27. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Ndaj Nxënësve </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>1. Sa e përshtatshme është për ju një orë në të cilën përdoret teknologjia? </li></ul><ul><li>2. Sa shpesh përdoret teknologjia në mësimdhënien e cila zhvillohet në mjediset e juaja shkollore? </li></ul>
 22. 28. 3. E përdorni ju teknologjinë në aftësimin tuaj në lëndë të ndryshme? 4. Në rastin e përdorimit të teknologjisë, ju e keni mundësinë e aktivizimit? 5. Cilat janë aktivitetet teknologjike që ju tërheqin në rastet kur në mësimdhënie përdoret teknologjia?
 23. 29. 1. Teknologjia është mjaft e përshtatshme në kuptueshmërinë e mesazhit arsimoro-edukativ nga ana ime pasi është një urë lidhëse mes bashkëpunimit mësues nxënës. 2.Teknologjia më ndihmon për vetë faktin se falë saj kalojmë nga një të mësuar teorik, në një të mësuar praktik dhe më të qartë për ne.
 24. 30. 1. Në të vërtetë nuk është se teknologjia përdoret mjaft shpesh në seancat mësimore në shkollën tim, por ama kemi një rritje të rasteve kur kërkohet shfrytezimi i teknologjisë jashtë ambienteve shkollore për pregatitjen e materialeve në funksion të procesit edukativ.
 25. 31. 2. Në lëndë ta caktuara kemi një përdorim të kënaqshëm, por ama kemi ende mësues fanatikë të cilët e shohin teknologjinë si “kanceri” që po shkatërron mësimdhënien shqiptare dhe që i largon nxënësit nga të reflektuarit për shkak se ajo ofron zgjidhje të gatshme pothuajse për çdo problem.
 26. 32. 1. Duke marrë parasysh komoditetin që ajo te ofron, e përdor shpesh në konsultimin e shumë arritjeve të mia në lëndë të ndryshme për arësyen e vetme për të mos qëndruar më “peng” i materialeve mësimore të ofruara në shkollë.
 27. 33. 2.Në të vërtetë kjo varet nga lëndët e ndryshme dhe nga “qëndrimi” i mësimdhënësit ndaj teknologjisë, por në të vërtetë preferoj përdorimin e saj pasi ajo më ofron më shumë siguri në atë se çfarë unë dua të arrij.
 28. 34. 1. Në të vërtetë përdorimi i teknologjisë është ura lidhëse mes mësimnxënësit dhe mësimdhënësit dhe kjo mundëson pra një bashkëbisedim dhe bashkërendim reciprok të aftësive teknologjiko-pedagogjiko-kulturore .
 29. 35. 2. Nuk është gjithmonë e garantuar aktivizimi në orët e përdorimit të teknologjisë, për vetë faktin se jo të gjithë kanë një “bagazh njohurish” të mjaftueshme përsa i përket teknologjisë, dhe për më shumë mënyra e të nxënit ndryshon mjaft nga nxënësi në nxënës gjë e cila nuk lejon një transmetim të barabartë të informacionit.
 30. 36. 1 . Më shumë ndihem i tërhequr nga ushtrimet interaktive të cilat më japin mundësinë e vetëvlerësimit mbi kapacitetet e mia.
 31. 37. 2. në orët e gjuhëve të huaja është mjaft e përshtatshme për mua që të dëgjoj një regjistrim ku teksti lexohet nga një përson i cili e ka gjuhë amtare. Kkjo për vetë faktin për të qënë sa më i pregatitur për shoqërinë e industrializuar dhe të hapur në të cilën po jetojmë.
 32. 38. Gjate pyetjeve te ndryshme qe ju bene me ane te pyetesoreve te ndryshem, te gjithe bashkoheshin ne ide te njejta persa i perket teknologjive të cilat janë mjaft te nevojshme dhe që dërgojnë në një mësimdhënie më të mirë dhe që nuk ka më si qendër mësuesin, por ama mësuesi tashmë është thjesht një koordinues i nderveprimit Mesues teknologji nxënës
 33. 39. Kompjuteri Shihet si një nga teknologjitë më të nevojshme në fushën e mësimdhënies, deri para pak kohësh ai konsiderohej si një risi, tashmë ai është i domosdoshëm për shkak të orientimeve teknologjike që kanë përfshirë mësimdhënien
 34. 40. USB Eshtë njëra nga teknologjitë më të përparuara përsa i përket ruajtjes dhe transmetimit të informacioneve të ndryshme, ato ekzistojnë në madhësi të ndryshme dhe janë pjesë e pandashme tashmë e realitetit arsimor
 35. 41. CD/DVD Janë mënyrat e vjetra të transmetimit dhe të ruajtjes së materialeve. Por që janë mjaft frytdhënëse në rastet e prezantimeve të ndryshme
 36. 42. Aparatet fotografike dixhitale shumëfunksionale Këto paisje kanë mjaft rëndësi në fushën e mësimdhënies së gjuhëve të huaja, pasi me anën e tyre realizohet regjistrimi dhe prezantimi i aftesive te çdonjërit nga nxënësit përsa përket aftësimit gjuhësor
 37. 43. Interneti Eshtë teknologjia e cila ka revolucionalizuar mësimdhënien në çdo skaj të botës. Me anën e tij, tashmë mesuesi nuk është e vetmja pikë e referimit, por është koodinatori I hyrjeve të reja ne kulturën arsimore të nxënësit
 38. 44. Tabela Interaktive Eshtë një teknologji mjaft e përparuar e cila ende nuk është futur në masë në sistemin arsimor shqiptar, por ama për shkak të thjeshtësive, risive dhe avantazheve që ajo paraqet, është mjaft e dëshiruar në dobi të punës së tij (saj) nga cdo mësimdhënës(e)
 39. 45. Për të ilustruar atë çfarë thamë më lart po prezantojmë një filmim i cili na paraqet ne avantazhet e përdorimit të tabelës interaktive
 40. 46. Video Projektori Eshtë një teknologji e cila gjendet mjaft ne sistemin arsimor shqiptar. Me anën e tij realizohet prezantimi i punimeve të ndryshme në fushën didaktike dhe shkencore. Në të vërtetë ai është paraardhës i tabelës interaktive, por ama për vetë kushtet e sistemit tonë arsimor ai ngelet si teknologjia më e përparuar e cila përdoret në mësimdhënie
 41. 47. Nga vëzhgimi i bërë dalim në konkluzionin që megjithëse investimet dhe dëshira e mirë në futjen e teknologjisë në ndihmë të aktiviteteve pedagogjike, ende ekzistojnë probleme të tilla shoqërore, kulturore të cilat e zbehin nganjëherë rëndësinë e kësaj “arme” të fortë në duar e nxënësve.
 42. 48. Por ajo çfarë vlen për tu përmendur është komoditeti në të cilën ndihen shumica e të intervistuarve në aspektin e përdorimit të teknologjisë. Në të vërtetë po propogandohet shumë teknologjia në mësimdhënie, por ama ka ca raste, siç e përmendëm edhe më lart, që teknologjia mund të shihet si një mjet i cili e dëmton procesin mësimor.
 43. 49. Ka mësimdhënës të cilët të nisur nga dëshira përsonale për të sjellë risi në mësimdhënien në vendin tonë, i kushtojnë një rëndësi më të madhe se duhet teknologjisë, duke shpënë vërtet në atë që ne quajmë “zevëndësim të mësimdhënësit” nga teknologjia, pra me këto veprime ato vënë në dyshim stasin dhe rolin e mësuesit në arsimimin e brezave të ri.
 44. 50. Por am a vërtet që edhe programet ekonomiko-orientuese të ndërmarra në favor të informatizimit të sistemit arsimor kanë dhënë mundësinë që tani mësimdhënia të jëtë më atraktive dhe tashmë të këmi një bashkëpunim paralel mes mësimdhënësit dhe mësimnxënësit duke ju shmangur asaj metodës së vjetër të bashkëpunimit të tërthortë, ku mësuesi ishte i vetmi mjet informacioni dhe shpeshherë kthehej në rolin e një cicëroni që transmetonte thjesht materialin pedagogjik pa i dhënë hapësirë përdorimit të prakticitetit në mësimdhënie .

×