< <Ùæù]<Ø’ËÖ]  @ @Þëþa@lbjÛawww.alimamalallama.com
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa            www.alimamalallama.com
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]  @ @Þëþa@lbjÛa݁a†Ûa@Ý @Č Ûflë@Lx‰b¨a@éj‘@áçc@…ŠÛ@ôìnÏ@QPP     á         ¯ @ @ò Ⱥ@ï ÜÇ@‰ìn׆Û...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                 Copyright               All rights reserved     ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]  @ @Þëþa@lbjÛawww.alimamalallama.com
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa            www.alimamalallama.com
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]            @ @Þëþa@lbjÛa       ï    ï        ,        ¯          ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                                  :    ,¯            ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]  @ @Þëþa@lbjÛa     @ @@Þëþa@lbjÛa@ @ñ†îÔÈÛaë@âý⁄a@åÇ@òßbÇ@ÝöbŽß@     www.alimamalallama.com
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa            www.alimamalallama.com
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]  @ @Þëþa@lbjÛa      @ @@Þëþa@Ý–ÐÛa@ @pbèj’Ûa@…‰ë@âý⁄a@òÈîj @åÇ@ôëbnÏ      www.alimamalallama.com
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa            www.alimamalallama.com
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]         @ @Þëþa@lbjÛa                                       ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa      ¯                   ¯      ,                  ,¯ ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]        @ @Þëþa@lbjÛa             ,ï                          ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                              @ @R@                  ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]          @ @Þëþa@lbjÛa                                    $YΨƒÏ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                                    tÏϑÎ=ó¡•Β ΛäΨä. βÎ) #θè=©.u...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]     @ @Þëþa@lbjÛa                            @ @ S             ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛaöΝä3Ï9%y`‘ ÏiΒ 7‰tnr& !$/r& ϑptèΧ tβ%x. $¨Β     Íh       t              ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]            @ @Þëþa@lbjÛa                    ¯ ¯                ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                    ¯            ¯                  ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]          @ @Þëþa@lbjÛaM≈tƒUψ šÏ9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 çµ÷ΖÏiΒ $Yè‹ÏΗsd ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                               @ @T@            @ @_a‡b½ë@...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]     @ @Þëþa@lbjÛa         ;                ,−            −     ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                            @ @U@                    ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]         @ @Þëþa@lbjÛa       ï          ï ¯                     ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                        @ @ V         @åÇ@sí†y@CbäÛa@lìîÇ@åÇ@éjîÇ@é...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]            @ @Þëþa@lbjÛa    :    ï    ¯                  :      ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                        *              ¯            ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]    @ @Þëþa@lbjÛa                            @ @W@              ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                             @ @X@                   ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]        @ @Þëþa@lbjÛa,     ¯ ï       ¯             îÎ7•Β Aρ߉tã öΝä3s9 …çµΡÎ)...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                             @ @Y@          @ñcŠ½a@áÜÃ@âý⁄a@æ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]        @ @Þëþa@lbjÛa   ¯ ¯         ¯          ¯          ,        ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa     ¯        ¯ ï              ¯      ,(    4 s#øtÏΥ ÍκÉJ≈s%߉|¹ u™...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]    @ @Þëþa@lbjÛa       4 Ï]è=›W9$# ’Îû â™!%Ÿ2uŽà° ôΜßγsù 7Ï9≡sŒ ÏΒ uŽsYò2r& (#þθçΡ%Ÿ2 βÎ*sù 4 â¨ß...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa         (¯                 )               ¯        ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]            @ @Þëþa@lbjÛa¯          (      ,    ,      ,      )   ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                                  ï      ¯        ¯   ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]      @ @Þëþa@lbjÛa       ¯  ¯                 ,       ¯,       ¯  ...
æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa                             @ @QP@                   ...
< <Ùæù]<Ø’ËÖ]         @ @Þëþa@lbjÛa                           ,            ...
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
البيان لما يشغل الأذهان ج1  علي جمعة
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

البيان لما يشغل الأذهان ج1 علي جمعة

1,024 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

البيان لما يشغل الأذهان ج1 علي جمعة

 1. 1. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛawww.alimamalallama.com
 2. 2. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa www.alimamalallama.com
 3. 3. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa݁a†Ûa@Ý @Č Ûflë@Lx‰b¨a@éj‘@áçc@…ŠÛ@ôìnÏ@QPP á ¯ @ @ò Ⱥ@ï ÜÇ@‰ìn׆Ûa@‡bnþa@òÜîšÏ í膒¹]<…^è‚Ö]< ËÚ www.alimamalallama.com
 4. 4. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa Copyright All rights reserved @ @¿@lbnØÛa@aˆç@åß@µëþa@òÈj Ûa@p‰†• @ @@ çQTRV@æbšß‰ @ @âRPPU@Š iìn×c < <†’Ú<I<ì†â^ÏÖ] < <àè‚e^Â<I<á^¬…< éŽÖ]<Å…^<QL Tel: (00202) 7958215-7946109 Fax: (00202) 5082233 Email: elmokatam@hotmail.com < <NLLQKMTLQO Å]‚èý]<ÜÎ… I.S.B.N 977-5732-64-6 www.alimamalallama.com
 5. 5. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛawww.alimamalallama.com
 6. 6. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa www.alimamalallama.com
 7. 7. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa ï ï , ¯ ,¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯, , ¯ ¯ , ¯ ,, , ¯, ¯ , ¯ , , ïï , ¯ ï ,¯ ï , ¯ ï ,ï ¯ , ¯ ,¯ ï ;ï ¯ ï , ¯ ¯ , , ,,¯ ï ¯ ¯ ¯ ,¯ ¯ ,¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ , ï , ï , ,¯ ¯ , ï ¯ ¯ , ï ,ï ,ï ¯ : ,ï ¯ ¯ ,ï ¯ : www.alimamalallama.com
 8. 8. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa : ,¯ : ¯ @ @Nñ†îÔÈÛaë@âý⁄a@åÇ@òßbÇ@ÝöbŽß@ZÞëþa@lbjÛa ¯¯ : : @ @Nïßý⁄a@éÔÐÛa@ù…bjßë@ @ äÛbi@ÕÜÈnm@ÝöbŽß@¿@ZïãbrÛa@lbjÛa ¯ : ¯ ï : @ @Npa…bjÈÛbi@ÕÜÈnm@ÝöbŽß@ZsÛbrÛa@lbjÛa ¯ : : : : ¯ : @ @NòîÏì–Ûaë@Òì–nÛbi@ÕÜÈnm@ÝöbŽß@ZÉiaŠÛa@lbjÛa @ @Npa…bÈÛbi@ÕÜÈnm@ÝöbŽß@Zßb¨a@lbjÛa ï @ @ò Ⱥ@ï Ü Ç@O…Nc@ @ < <í膒Û{Ö]<…^{{è‚Ö]< ËÚ< <ÝNLLQ<†eçjÒ_<K{âMPNR<á^–Ú…<Vì†â^ÏÖ]< < www.alimamalallama.com
 9. 9. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa @ @@Þëþa@lbjÛa@ @ñ†îÔÈÛaë@âý⁄a@åÇ@òßbÇ@ÝöbŽß@ www.alimamalallama.com
 10. 10. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa www.alimamalallama.com
 11. 11. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa @ @@Þëþa@Ý–ÐÛa@ @pbèj’Ûa@…‰ë@âý⁄a@òÈîj @åÇ@ôëbnÏ www.alimamalallama.com
 12. 12. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa www.alimamalallama.com
 13. 13. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa Q @ a@ püb‰@ ´i@ âý⁄a@ òÛb‰@ òãbØß@ ïç@ bß@ @a‡b½ë@Læb¹⁄aë@âý⁄a@æb׉c@ïç@bßë@LòÔibŽÛa @ @_áüa@aˆèi@âý ⁄a@ïàŽ  @ @@laì¦a ï ï , ¯ ¯ , ï , ¯ , ï ¯y7≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ :ï šÏϑn=≈yèù=Ïj9 ZπtΗôqy‘ žωÎ) š≈oΨù=y™ö‘r& $tΒuρ : , ( )$y㕃r≈tƒ ≅è% : šχθßϑn=ôètƒ Ÿω Ĩ$¨Ζ9$# uŽsYò2r& £Å3≈s9uρ #ƒÉ‹tΡuρ #ZŽÏ±o0 ¨$¨Ψ=Ïj9 Zπ©ù!$Ÿ2 žωÎ) Ä ( ) ï ¯ $èŠÏΗsd öΝà6ö‹s9Î) «!$# ãΑθß™u‘ ’ÎoΤÎ) ÚZ$¨Ζ9$# ( ) ( ) ¯ , ï ¯ :ôÏΒ ÈÏd‰9$# ’Îû ö/ä3ø‹n=tæ Ÿ≅yè_ $tΒuρ y : , ¯ ï uŽô£ãèø9$# ãΝà6Î/ ߉ƒÌãƒ Ÿωuρ tó¡ãŠø9$# ãΝà6Î/ ª!$# ߉ƒÌãƒ :ï 8ltym ( ) ( ), , , , :¯ ¯ ¯,ï , :¯ ,¯ : , : , : , ¯ :ï , :ï ï ¯ : , : ,¯ www.alimamalallama.com
 14. 14. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa ¯ ¯ , ,¯ ,ï ,ï ¯ ¯ ¯ ¯ ï ¯ : ¯ ï¯ ¯ ¯ ï ¯ ¯ : ï ï ï ï , ï :: ï ¯ ¯ , , ,, : ï ï ï : ¯: ¯ : ,¯ ,ï ,ï ,ï: ¯ ï ¯ ¯ : : :: ¯ ¯ :: ï :¯ ¯ : ¯ : ¯ ¯ ( ) ï ( ) ; ï ,…çµyγ≈s9Î) x‹sƒªB$# ÇtΒ |M÷ƒu™u‘r& : , ï :ï ï ¯ ï¯ , :ï , :ï ï ¯ www.alimamalallama.com
 15. 15. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa ,ï ,( ¸ξ‹Å2uρ ϵø‹n=tã ãβθä3s? |MΡrsùr& çµ1uθyδ ) ( ) ï : ¯ ,¯, , $YΨƒÏŠ Ν≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹=æ MôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r& Πöθu‹ø9$# z nt à : ( )Αθß™§9$# tβθä3u‹Ï9 #x‹≈yδ ’Îûuρ ã≅ö6s% ÏΒ tÏϑÎ=¡ßϑø9$# ãΝä39£ϑy™ uθèδ 4 zΟŠÏδ≡tö/Î) öΝä3‹Î/r& s©#ÏiΒã ó :ï ,( Ĩ$¨Ζ9$# ’n?tã u™!#y‰pκà− (#θçΡθä3s?uρ ö/ä3ø‹n=tæ #´‰‹Îγx© ) , ¯ , ,tΑ$s% 4 y7ø‹s9Î) !$tΡô‰èδ $ΡÎ) :ï , ¯ ™ó©x« ¨≅ä. ôMyèÅ™uρ ©ÉLyϑômu‘uρ ( â™!$©r& ôtΒ ϵÎ/ Ü=ŠÏ¹& þ’Î1#x‹ã & x é t ( )$ΡÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$# š∅ÏΒuρ : , ϵÎ/ (#ρãÅe2èŒ $£ϑÏiΒ $yàym (#θÝ¡oΨsù Οßγs)≈sWŠÏΒ $tΡõ‹yzr& #“t≈|ÁtΡ ó ( ) , ¯ , ï ¯ ¯ , ¯ , ï ï : , ¯ :ï ï ¯ , :ï ï ¯ : , : , : , ¯ : , www.alimamalallama.com
 16. 16. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa @ @R@ @ @ @éãì×ë@ Læbí…þa@ b@âý⁄a@æì ×@´i@Éà¦a@åع@Ñî× _õbîjãþa@Éîº@åí… @ @@laì¦a , ï ï , ï : , ¯ ¯ , ¯žωÎ) @Αθß™§‘ ÏΒ šÎ=ö6s% ÏΒ $uΖù=y™ö‘r& !$tΒuρ : ¯ ¯ ï Èβρ߉ç7ôã$$sù O$tΡ& HωÎ) tµ≈s9Î) Iω …çµΡr& ϵø‹s9) û©ÇrθçΡ r Î ( ) öΝçλm; šÎit7ãŠÏ9 ϵÏΒöθs% Èβ$|¡Î=Î/ ωÎ) @Αθß™§‘ ÏΒ $uΖù=y™ö‘r& $tΒuρ ž :ï ( )!$# (#ρ߉ç7ôã$# Èβr&© : , ¯ ï ï ÿ…çνçŽöxî >µ≈s9Î) ôÏiΒ /ä3s9 $tΒ ( ) ¯ , ¯ ÞΟ≈n=ó™M}$# !$# y‰ΨÏã Ïe$!$# ¨βÎ) « š ï ( )öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 àMù=yϑø.r& Πöθu‹ø9$# : ,( çµ÷ΨÏΒ Ÿ≅t6ø)ムn=sù $YΨƒÏŠ ÄΝ≈n=ó™M}$# uŽöxî Æ tGö;tƒ tΒuρ : ) : , : , ¯ : , : ï , ¯ ¯ : , ¯ : , ¯ www.alimamalallama.com
 17. 17. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa $YΨƒÏŠ zΝ≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=tæ àMôϑoÿøCr&uρ ( ) , ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ;ï , ¯ ¯¯ ¯ ; ¯, ï ¯ ï , ï ¯ ; ,ï , ¯ ï ,µÎ/ $uΖøŠ¢¹uρ $tΒuρ y7ø‹s9Î) !$uΖøŠym÷ρr& ü“Ï%©!$#uρ %[nθçΡ ϵÎ/ 4©œ»uρ $tΒ ÈÏe$!$# zÏiΒ Νä3s9 tíuŽŸ°ÿ Ï :ª!$# 4 ϵøŠs9Î) öΝèδθããô‰s? $tΒ tÏ.Ύô³ßϑø9$# ’n?tã uŽã9x. 4 ϵŠÏù (#θè%§x tGs? Ÿωuρ tÏe$!$# (#θãΚŠÏ%r& ÷βr& ( #©|¤ŠÏãuρ 4©y›θãΒuρ tΛÏδ≡t/Î) ö Ü=‹Ï⊥ムtΒ Ïµø‹s9Î) ü“ωöκu‰uρ â™!$t±o„ tΒ Ïµø‹s9Î) û©É<tFøgs† ( )( $u‹Ρ‘‰9$# ’Îû çµ≈uΖø‹x sÜô¹$# ωs)s9uρ 4 …çµ|¡ø tΡ tµÏ y™ tΒ žωÎ) zΟ↵Ïδ≡tö/Î) Ï©#ÏiΒ tã Ü=xîötƒ tΒuρ : ÷!$pκ5 4©œ»uρuρ * tÏϑn=≈yèø9$# Éb>tÏ9 àMôϑn=ó™r& tΑ$s% ( öΝÎ=™r& ÿ…絚/u‘ …ã&s! tΑ$s% øŒÎ) * tÅsÎ=≈¢Á9$# zÏϑs9 ÍοtÅzFψ$# ’Îû …çµΡÎ)uρ Í ó tβθßϑÎ=ó¡•Β ΟçFΡr&uρ žωÎ) £è?θßϑs? Ÿξsù tÏe$!$# ãΝä3s9 4’s∀sÜô¹$# ©!$# βÎ) ¢©Í_t6≈tƒ Ü>θà)÷ètƒuρ ϵ‹Ï⊥t/ ÞΟ↵Ïδ≡tö/Î) ¨ ( )ÇΠöθs)≈tƒ 4©y›θãΒ tΑ$s%uρ : tÏΗÍ>ó¡ϑø9$# š∅ÏΒ tβθä.r& ÷βr& ßNöÏΒé&uρ ß :ï ( ) : , : , : : ,¯ : , www.alimamalallama.com
 18. 18. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa tÏϑÎ=ó¡•Β ΛäΨä. βÎ) #θè=©.uθs? ϵø‹n=yèsù «!$$Î/ ΛäΨtΒ#u™ ÷ΛäΨä. βÎ) (þ ( )àMôϑn=ó™r&uρ ©Å¤ø tΡ àMôϑn=sß ’ÎoΤÎ) Å_Uu‘ ôMs9$s% : ï, , , , ¯ ï tÏϑn=≈yèø9$# Éb>u‘ ¬! ≈yϑøŠn=ß™ yìΒ z t ( ) † , , : , : , www.alimamalallama.com
 19. 19. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa @ @ S @ @ @ðdjÏ@ Léi@ Šèjãa@ éãc@ ïßý⁄a@ åí†Ûa@ ¿@ ݁…@ å¾@ bäÈ _‰bèjãüa@ÙÛ‡@lbjc@bßë@_ÞìÔÈÛa@âý⁄a@Šèi@õï‘ @ @@laì¦a ¯ ï ï¯ , ¯ ¯ ï ¯ ¯ : ¯ , ¯, , , , ¯ ( ) ï ,¯ ï , ¯ ¯ ¯ , ¯ ; ¯ ï ¯ ï ¯ ? : ï ¯ , ï ï ï ,: , ,ï ¯ ï ?¯t,Í#ÅÒßϑø9$# x‹‚−GãΒ àMΖä. $tΒuρ öΝÍκŦà Ρr& t,ù=yz Ÿωρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# t,ù=yz öΝåκ–E‰uηô©r& !$¨Β j Ï u, , ï ,( #Y‰àÒtã ) z≈|¡ΣM}$# šY=y{ * tβ#u™öà)ø9$# zΝ=tæ * ß≈oΗ÷q§9$# n ( )ï ,ï : , :ï ï ¯ : ,¯ − : , ¯ www.alimamalallama.com
 20. 20. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛaöΝä3Ï9%y`‘ ÏiΒ 7‰tnr& !$/r& ϑptèΧ tβ%x. $¨Β Íh t : ¯ ï ; ï ,¯¯ ¯¯ ï ; ï ,( z↵ÍŠÎ;¨Ψ9$# Οs?$yzuρ «!$# tΑθß™§‘ Å3≈s9uρ h z ) ,( tβθÝàÏ ≈pt: …çµs9 $ΡÎ)uρ t.Ïe%!$# $uΖø9¨“tΡ ßøtwΥ $ΡÎ) m ø :ï ,ï ï ) ,( Âχρ߉ç7ôã$$sù öΝà6š/u‘ O$tΡr&uρ Zοy‰Ïm≡uρ Zπ¨Β& öΝä3çFΒé& ÿÍνÉ‹≈yδ ¨βÎ) é ¨ : )öΝä3yδθã_ãρ (#θ—9uθsù óΟçFΖä. $tΒ ß]øŠymuρ 4 ÏΘ#tsø9$# ωÉfó¡yϑø9$# tôÜx© y7yγô_uρ ÉeΑuθsù y : ,ãΝä39£ϑy™ uθèδ 4 zΟŠÏδ≡tö/Î) öΝä3‹Î/r& s©#ÏiΒ :ï , ¯ ,( …çνtôÜx© ) Ĩ$¨Ζ9$# ’n?tã u™!#y‰pκà− (#θçΡθä3s?uρ ö/ä3ø‹n=tæ #´‰‹Îγx© ãΑθß™§9$# tβθä3u‹Ï9 #x‹≈yδ ’Îûuρ ã≅ö6% ÏΒ tÏϑÎ=¡ßϑø9# s ó $ ( ), ï , ï , ¯: ,¯ ¯ ,¯ ¯¯ ï ,( ) %[`$yγ÷ΨÏΒuρ Zπtã÷ŽÅ° Νä3ΖÏΒ $oΨù=yèy_ö 9e≅ä3Ï9 ÞΟ≈n=ó™M}$# «!$# y‰ΨÏã šÏe$!$# ¨βÎ) : , ( )àMù=yϑø.& Πöθu‹ø9$# r : ,( çµ÷ΨÏΒ Ÿ≅t6ø)ムn=sù $YΨƒÏŠ ÄΝ≈n=ó™M}$# uŽöxî Æ tGö;tƒ tΒuρ : ) $YΨƒÏŠ Ν≈n=ó™M}$# ãΝä3s9 àMŠÅÊu‘uρ ©ÉLyϑ÷èÏΡ öΝä3ø‹n=æ àMôϑoÿøCr&uρ öΝä3oΨƒÏŠ öΝä3s9 z t ( )? : −¯ ¯ −¯ ¯ : , : ,¯ : , : ,¯ : , : , : , ¯ : , ¯ : , www.alimamalallama.com
 21. 21. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa ¯ ¯ , : ; ¯‰ƒÍ‘é& !$tΒuρ 5−ø—Íh‘ ÏiΒ Νåκ÷]ÏΒ ß‰ƒÍ‘é& !$tΒ * Èβρ߉ç7÷èu‹Ï9 žωÎ) }§ΡM}$#uρ £Ågø:$# àMø)n=yz $tΒuρß : , : ßÏGyϑø9$# Íο§θà)ø9$# ρèŒ ä−#¨—§9$# uθèδ ©!$# ¨βÎ) * ÈβθßϑèôÜムβr& Ï ( )óΟ.tyϑ÷ètGó™$#uρ ÇÚö‘F{$# zÏiΒ Νä.rt±Ρr& uθèδ ä : tωšø ãΒ ÇÚö‘F{$# †Îû #öθsW÷ès? Ÿωuρ ( :ï , ¯ ,( $pκŽÏù ( ) )ô‰s% * $yγ1uθø)s?uρ $yδu‘θègé $yγyϑoλù;rsù * $yγ1§θy™ $tΒuρ <§ø tΡuρ : , : $yγ9¢™yŠ tΒ z>%s{ ô‰s%uρ * $yγ8©.y— tΒ yxn=ùr& ø ( )ö≅yϑ÷ètƒ yϑsù : − − ¯ …çνttƒ #vx© 六sŒ tΑ$s)÷WÏΒ ö≅yϑ÷ètƒ tΒuρ *…çνttƒ #ø‹yz >六sŒ tΑ$s)÷WÏΒ ; ( ) ï , ¯ ¯ , ï ¯ ï¯ , ¯ , ¯ ¯ ï ;ï ï ; ¯ ¯ , ¯ ,¯¯ , , , ¯ ¯¯ ¯,ï ¯ ¯¯ , ï ¯ ¯ , ¯ ï − : , : , : , − : , – : , www.alimamalallama.com
 22. 22. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa ¯ ¯ ,ï ï ï ¯ ¯ ,( ) $pκÍ5 çνθããŠ$$sù 4©o_ó¡çtø:$# â™!$oÿôœF{$# ¬!uρ ÷ : , , ¯ ï ï: ,¯ , , : , , ¯ ¯ ï¯ , ¯ ,¯ : , ,žωr& #’n?tã BΘöθs% ãβ$t↔oΨ© öΝà6¨ΖtΒ̍ôftƒ Ÿωuρ x : ,¯ ï ,¯ :ï ,( 3“uθø)−G=Ï9 Ü>tø%r& uθδ (#θä9ωôã$# 4 (#θä9‰÷è? è Ï s )‰ΨÏã ôΒ #Y‰¡ym #‘$¤ ä. öΝä3ÏΖ≈yϑƒÎ) ω÷èt/ .ÏiΒ Νä3tΡρ–Šãtƒ öθs9 É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δ& ï∅ÏiΒ ×ŽÏVŸ2 ¨ŠuρÏ Ïi | r≅à2 ’n?tã ©!$# ¨β) 3 ÿÍν͐ö∆rÎ/ ª!$# u’ÎAùtƒ 4©®Lm (#θßsx ô¹$#uρ (#θà ôã$$sù ( ‘,ysø9$# ãΝßγs9 t¨t6s? $tΒ ‰÷èt/ .ÏiΒ ΟÎγÅ¡à Ρr&Èe 4 Î y Ϩβ) 3 «!$# y‰ΨÏã çνρ߉grB 9Žöyz ôÏiΒ /ä3Å¡à ΡL{ (#θãΒ‰s)è? $tΒuρ 4 nο4θŸ2¨“9$# (#θè?#u™uρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ * ֍ƒÏ‰s% &™ó©x« Î Å Ïd ŽÅÁt/ šχθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ©!$# × ( )û©Í_/ $oΨøΒ§x. ô‰s)s9uρ t : , ¯ ï ,¯ ¯ WξŠÅÒø s? $oΨø)n=yz ô£ϑÏiΒ 9ŽÏVŸ2 4’n?tã óΟßγ≈uΖù=žÒsùuρ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# š∅ÏiΒ Νßγ≈oΨø%y—u‘uρ ̍óst7ø9$#uρ ÎhŽy99$# ’Îû öΝßγ≈oΨù=Ηquρ tΠyŠ#u™ ø ux ( )$oΨôÊttã $ΡÎ) : , ï ; ¯…çµΡÎ) ( ß≈|¡ΡM}$# $yγn=uΗxquρ $pκ÷]ÏΒ zø)x ©r&ρ $pκs]ù=Ïϑøts† βr& ÷t/rsù ÉΑ$t6f9$#uρ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ’n?tã sπtΡ$tΒF{$# ô u š É ø Zωθßγ_ $YΒθè=sß tβ%x. y ( ) , , ¯ : , ¯ : , , : ,¯ : , : , www.alimamalallama.com
 23. 23. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛaM≈tƒUψ šÏ9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 çµ÷ΖÏiΒ $Yè‹ÏΗsd ÇÚö‘F{$# ’Îû $tΒρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû $¨Β /ä3s9 t¤‚y™uρ; u : šχρ㍩3x tGtƒ 5Θöθs)Ïj9 ( ) , ¯’Îû çµ≈oΨø9t“Ρr& !$ΡÎ) :ï ,( Í‘ô‰s)ø9$# Ïs#ø‹s9 ’Îû çµ≈oΨø9t“Ρr& !$ΡÎ) : , )%Z.‘$t7ãΒ sπ©3t6Î/ “Ï%©#s9 Ĩ$¨Ψ=Ï9 yìÅÊρ ;MøŠ/ tΑ¨ρr& ¨βÎ) u ã t : , ,( >πx.t≈t6•Β s#ø‹s9 7 ) ¯ : ¯ ,( tÏϑn=≈yèù=Ïj9 “Y‰èδρ u ) ï ï ¯ ¯ , ¯ ¯ ,( tβρ㍣γsÜßϑø9$# žωÎ) ÿ…絏¡yϑtƒ žω :¯ ,( ï ) ) : ,( $VÒ÷èt/ Νä3ÅÒ÷èt/ Ï™!%æ߉x. öΝà6o؏t/ ÉΑθß™§9$# u™!$tãߊ (#θè=yèøgrB žω t ÷ : , )̍ôγyfx. ÉΑöθs)ø9$$/ …çµs9 (#ρãyγøgrB Ÿωuρ Äc©É<¨Ψ9$# ÏNöθ¹ s−öθsù öΝä3s?≡uθô¹r& (#θãèsùös? Ÿω (#θãΖtΒ#u™ tÏ%©!$# $pκš‰r≈tƒ Î | þ tβρâßêô±s? Ÿω óΟçFΡr&uρ öΝä3=≈yϑôãr& xÝt7øtrB βr& CÙ÷èt7Ï9 öΝà6ÅÒ÷èt/ è ( ) , ¯ ¯ ï , ¯ ,ï ï , ¯ , ï ; : , : , : , : , ¯ :ï ï : , : , : , ¯ www.alimamalallama.com
 24. 24. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa @ @T@ @ @_a‡b½ë@_ bÈÛa@…bŽÏ@éîÜÇ@km í@´à܎½a@…bŽÏ@Ýç @ @@laì¦a , ,, ¯ ¯ , ¯ ¯ ¯ , , ï ¯ ¯$VÜy™uρ Zπ¨Βé& öΝä3≈oΨù=yèy_ y7Ï9≡x‹x.uρ : , ,uŽöyz ΝçGΖä. :ï #Y‰‹Îγx© öΝä3ø‹n=tæ ãΑθß™§9$# tβθä3tƒuρ Ĩ$¨Ψ9$# ’n?tã u™!#‰pκà− (#θçΡθà6tGÏj9 y ( ) «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè?uρ ̍x6Ζßϑø9$# Çtã šχöθyγ÷Ψs?uρ Å∃ρã÷èyϑø9$Î/ tβρâ∆ùs? Ĩ$¨Ψ=Ï9 ôMy_̍÷zé& >π¨Βé& $ ß ( )¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ ï ¯ ,¯ ¯ ¯ ¯ , , : ¯ ï ¯ ¯ ¯ :ï ï ? ( ) ,¯ , , ï ¯ ¯¯ ¯ ¯ , ¯ , : ,¯ : , ¯ : www.alimamalallama.com
 25. 25. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa ; ,− − ¯ , , ¯–ΛÉãΒ ª!$#uρ öΝγÏδ≡uθøùrÎ/ «!$# u‘θçΡ (#θä↔Ï ôÜã‹Ï9 tβρ߉ƒÌãƒ Î : , , ¯ , tβρãÏ ≈s3ø9$# oν̍Ÿ2 öθs9uρ ÍνÍ‘θçΡ ( ) : ,¯ www.alimamalallama.com
 26. 26. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa @ @U@ @ @ @ @_âý⁄a@¿@Öýþa@òãbØß@bß @ @@laì¦a¯ : ¯ , : ¯ ¯ ( ) ¯ ، ¯ ¯ : ¯ ¯¯ ¯ : ï ,( ) ? ¯ ( ) ¯ ¯ ,¯ ,, , ¯ ¯ , ¯ ï , , ¯ ¯ ¯ , , , , , , , , ¯ , ï, ¯ : , : ï ¯, ¯ ¯ ¯ , : : ¯ ,:ï , :ï , : ï ¯ : ¯ ¯ www.alimamalallama.com
 27. 27. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa ï ï ¯ ¯ :¯ , : ¯ ( ) ¯ ¯ ,, , , :¯ ¯, , , ¯ ,ï ¯ , ¯ , , ,¯ , ¯¯ ¯ ¯ ,¯ : ¯ ¯ ,ï ¯ * ¯, , ¯ ¯ ¯ ¯ ,ï ¯ ¯ , ¯ , ¯ ¯¯ , ,: , : , : ï ¯ : ï ¯ , : , www.alimamalallama.com
 28. 28. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa @ @ V @åÇ@sí†y@CbäÛa@lìîÇ@åÇ@éjîÇ@éÜÌ‘@å½@óiì D@ZÞìÓ@Ýç @éîc@´Ç@¿@ñaˆÔÛa@á׆yc@Š–jíD@ZÞìÓ@ Ýçë@ _ äÛa @ @_bšíc@ðìjã@sí†y@CéäîÇ@¿@ʈ¦a@óŽäíë @ @_òîÇbànuüa@bàèm†öbÏ@bàÏ@ äÛa@åÇ@bnjq@bãb×@ægë @ @ @ @@laì¦a ¯ ï ï : ¯ : ¯ ¯ , :: ¯ ¯ , : , : ¯ ¯ : ¯ ï : ,¯ ,¯ , ¯ , , ¯ ï ¯ ï ï , ,¯ ¯ : ï ¯ ¯ ¯ ï ï¯ ¯ ¯ : ï : ¯ ¯ ï ï :ï : ¯ ï ¯ : ¯¯ ¯ www.alimamalallama.com
 29. 29. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa : ï ¯ : ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ : ; ¯ , ¯¯ ,ï ,ï ,ï , ï , ¯ , ï ¯ ï ï : ¯: ¯ ¯ , :ï, : ¯ ¯ ,¯ , :¯ ¯ , : ¯¯ ¯ ¯ ¯ :¯ : ï ¯ ï ¯ ,¯ ,¯ ï ¯ ¯ , ¯ ï ï , , ¯ ¯ï ? ï ; ¯¯ ? ¯ ¯ ï ¯ ,ï ,ï ¯ ,ï:¯ ï ¯ , ¯ www.alimamalallama.com
 30. 30. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa * ¯ ï ¯ * ¯ ¯ * ï ï ¯ ï ¯ * * ï , ¯¯ ¯ ¯ ¯ ï ¯ , ï ¯ , , , www.alimamalallama.com
 31. 31. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa @ @W@ @ @ @ @_ Èm@a‡bßë@Lðìjã@sí†y@Cåí†Ûa@åčß@…bfl䞍⁄aD@òÛìÔß@Ýç ğ fl Ž @ @@laì¦a,¯ ¯ , ¯ ¯, : , ¯ : , ¯ ;ï ¯ : ¯ ¯ ,, ¯ ; , , ¯ ¯ , , , , ¯ ¯ ¯ ,, ¯ ï ï , ï , ¯ ; ï ¯ ,ï ¯ ¯ ¯ ¯ ï ¯ ï ¯ , : ¯ , www.alimamalallama.com
 32. 32. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa @ @X@ @ @_@åí†Ûa@åß@CÝÈÐm@üD@ÉÓìß@bß @ @@laì¦a ,¯ ,¯ ï ¯ , , ï ¯ , : ï ¯οf¤±9$# Íν‹≈yδ $t/t)? Ÿωuρ $yϑçFø⁄Ï© ß]ø‹ym ôÏΒ Ÿξ3sù π¨Ψyfø9$# 7ã_÷ρy—uρ MΡr& ô3ó™$# ãΠyŠ$t↔≈tƒuρnty É ø s ä s y | ätΑ$s%ρ $yϑγ?≡u™öθy™ ÏΒ $yϑåκ÷]tã y“Í‘…ãρ $tΒ $yϑçλm; y“‰ö7ãŠÏ9 ß≈sÜ‹¤±9$# $yϑçλm; }¨uθó™uθsù * tÏΗÍ>≈©à9$# zÏΒ $tΡθä3tFsù u Î Ï Ï ø’ÎΤ) !$yϑγϑ™$s%ρ * Ï$Î#≈sƒø:$# zÏΒ $tΡθä3s? ÷ρ& È÷s3=Β $tΡθä3s? βr& HωÎ) Íοtyf¤±9$# ÍνÉ‹≈yδ ôtã $yϑä3š/u‘ $yϑä38uηtΡ $tΒ oÎ ß y y u t r nt$s)Ï Ûuρ $yϑκE≡u™öθy™ $yϑçλm; ôNy‰t/ nοtyf¤±9$# $s%#sŒ $£ϑn=sù 4 9‘ρáäóÎ/ $yϑßγ9©9y‰ù * šÏ⇔ÅÁ≈¨Ψ9$# zÏϑs9 $yϑä3s9 s åè sβ) !$yϑ3©9 ≅è%&uρ Íοf¤±9$# $yϑä3ù=Ï? tã $yϑä3κ÷Ξ& óΟ9r& !$yϑåκ›5u‘ $yϑßγ1yŠ$tΡuρ ( Ïπ¨Ψpgø:$# É−u‘uρ ÏΒ $yϑÍκöŽn=tã Èβ$x ÅÁƒs†¨ Î ä r ty p r s ø Î7•Β Aρ߉tã $yϑä3s9 z≈sÜø‹¤±9$# × ( ), ¯ ï ¯ ; ¯ ;ï , ¯ ¯ ï ¯ ,ï ¯ ; ¯#θãèÎ6®Ks? Ÿωuρ $Y7Íh‹sÛ Wξ≈n=ym ÇÚö‘F{$# ’Îû $£ϑÏΒ (#θè=ä. â¨$¨Ζ9$# $y㕃r≈tƒ( : − : , ¯ www.alimamalallama.com
 33. 33. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa, ¯ ï ¯ îÎ7•Β Aρ߉tã öΝä3s9 …çµΡÎ) 4 Ç≈sÜø‹¤±9$# ÏN≡uθäÜäz ( ), ï , ï ï , ¯ ï , ï ¯ : ¯ ï ¯ , ¯¯ ,ï , ( ) : ,¯ :ï , :ï , : ï ¯ www.alimamalallama.com
 34. 34. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa @ @Y@ @ñcŠ½a@áÜÃ@âý⁄a@æc@áflÇfl‹@åß@òèj‘@óÜÇ@á܎½a@…Ší@Ñî× @ @_sí‰aì½a@òîšÓ@¿ @ @@laì¦a ; ¯ : , ¯ , ¯ ¯ ¯ï ¯ , ¯ ¯ :ï ï , ï , ω‹Î7yèù=Ïj9 5Ο≈=sàÎ/ }§øŠs9 ©!$# ¨βr&uρ Wξ‹ÏFsù tβθßϑn=ôàムŸωuρ #Y‰tnr& y7•/‘ ÞΟÎ=ôàtƒ ωuρ u Ÿ( ) ( ) ( ) #ZŽÉ)tΡ tβθßϑn=ôàムŸωuρ ( ;六sŒ tΑ$s)÷WÏΒ ΝÎ=ôàtƒ Ÿω ©!$# ¨βÎ) ã ΟßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ª!$# šχ%Ÿ2 $tΒuρ ó( ) ( ) ( ) öΝßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ª!$# tβ%Ÿ2 $yϑù s ( ),¯ ï ¯ ¯ : ¯ ; ¯ Zt‰ì½aë@t‰aìÛa@´i@òiaŠÔÛa@òu‰…@ZÞëþa , ¯ ¯ , ¯ : ,¯ : , : , : , : , : , : , www.alimamalallama.com
 35. 35. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ (¯ ) ¯ ( ¯ ) ¯ Zt‰aìÛa@Ýî¦a@ÉÓìß@ZïãbrÛa , , ¯− ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ −ï ¯ ¯ ¯ − −ï ¯ ¯ ¯ @ @ZïÛb½a@õkÈÛa@ZsÛbrÛa ï , ¯ ¯ ¯ , , ¯ ) ¯ ¯ ¯ − , −( ¯ ¯ ¯ ; , , , , −ï ¯ − ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ , , −¯ ¯ ¯ , ¯ −¯ −¯ − ; ï , ¯ , ,¯ : ¯ ¯ ,,¯ ,ï ï ï ï ¯ − www.alimamalallama.com
 36. 36. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa ¯ ¯ ï ¯ ,( 4 s#øtÏΥ ÍκÉJ≈s%߉|¹ u™!$|¡ÏiΨ9$# (#θè?#u™uρ £ : )¯ ï ; ¯ ¯ , ï ¯ ¯, ï ¯ ¯ ¯ − ;ï , ï ï ¯ , ¯ , ï ¯ ¯ ¯ ¯ − ,ï ¯ ï ,ï ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯, ¯ , ¯ ¯ ¯ ; ¯ ¯ ¯ ¯ , , ,ï ï ï ï ¯ ¯ ¯¯ ï , ; ¯ ¯ ¯ ; , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ;7‰Ïn≡uρ Èe≅ä3Î=sù ×M÷zé& ÷ρr& îˆr& ÿ…ã&s!uρ ×οr&tøΒ$# Íρr& »s#≈n=Ÿ2 ß^u‘θム×≅ã_u‘ šχ%x. βÎ)uρ : , : , www.alimamalallama.com
 37. 37. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa 4 Ï]è=›W9$# ’Îû â™!%Ÿ2uŽà° ôΜßγsù 7Ï9≡sŒ ÏΒ uŽsYò2r& (#þθçΡ%Ÿ2 βÎ*sù 4 â¨ß‰¡9$# $yϑßγ÷ΨÏiΒ y ( ), ¯ ; ¯ , ¯ ï ¯ ï ¯ ¯ : ¯ ; ¯ ¯ ¯ ¯ : ¯ ¯ ¯ : ¯ ¯ ¯ ¯ : ¯ ¯ ¯ ¯ : : @ @ZÝuŠÛa@Ñ–ã@ñcŠ½a@tŠm@ Ûa@püb§a@Züëc ¯ , ¯ − − ¯ − ¯ − @ @ZÝuŠÛa@Ýrß@ñcŠ½a@tŠm@ Ûa@püb§a@Zbîãbq − ¯ − − : , www.alimamalallama.com
 38. 38. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa (¯ ) ¯ ¯ − − , ¯ − , ¯ ¯ ¯ − ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ ¯ , ï¯ ¯ ¯ ,¯ ¯ ; ¯ − ¯¯ ¯ ,¯ ¯ ¯ ¯ , , , ¯ ¯¯ , ¯ − ¯ , ¯ , ,¯ ; ï , ¯ ¯ − ¯ ,,¯ ¯ ) , ¯ ( , ,¯ , ¯ ¯ ¯ − ( ,¯ , ) ,( , , ) ¯ , @ @ZÝuŠÛa@åß@Šr×c@ñcŠ½a@tŠm@püby@ZbrÛbq ï − ï − ¯ − www.alimamalallama.com
 39. 39. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa¯ ( , , , ) , ¯ ¯ − ¯¯ , ¯ ¯ ¯¯ , ¯ ; ¯ ¯ ¯( , , ) , ¯ ¯ − ¯¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ; ¯¯ − , ¯ ¯ ,( , , , )¯ ¯ ¯ ¯ −¯ ¯¯ , ¯ ¯ ( ) ¯ ¯ ¯ï ; ¯ ,( , , )¯ ¯ ¯ ¯ − ¯ ¯¯ , ¯¯ ¯ , ¯ ¯ ï ; ¯ ¯ ¯ ¯ ï ¯ ¯ ( , , , ) ¯ − , ¯ , − ¯ − ¯ , ¯ ¯ , ¯, ¯ ,( , , ) ¯ ¯¯ − ¯ , , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , , ¯ , ¯ −, ¯ , ,¯ ( , , )¯ ¯ ¯ ¯ www.alimamalallama.com
 40. 40. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa ï ¯ ¯ ¯ ( , , , ) ¯ ¯¯ −¯ ¯ ; ¯ , ¯ ï ¯ , ¯, ¯ ,( ¯ , , , , ) ¯ − ï ¯ , ¯ ¯ ¯ , ¯ ( , , ) ¯ −, , ) ¯ï ¯ , ¯ ¯, ¯ , ¯ , ¯ ( , ¯ ¯ @ @ZÞbuŠÛa@åß@bç Äã@tŠí@üë@ñcŠ½a@tŠm@püby@ZbÈia‰ ¯ ¯ ¯ ,( ¯ , , , , )¯ ¯ ¯ ¯ −¯ ¯ ¯ , ¯ ,,¯ ¯ ï ;¯ ï ¯ ï¯ ¯ , ¯ ,¯ , ¯ , ¯ , ¯ ,( , , ) ¯ ¯¯ − , , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ ; ¯ ¯ , ¯ ¯ : − ï ( )¯ : , ¯ www.alimamalallama.com
 41. 41. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa ¯ ¯ , ¯, ¯ ¯ ,¯ ¯ ¯ , ï, ¯ ( , ) ¯ − ï ;ï , ¯ ¯, ( , ) ¯ − ï ; ¯ ¯¯ ¯ ,ï ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯,( ) ¯ ¯ ¯ ¯ ,ï ¯ ¯ ¯ www.alimamalallama.com
 42. 42. æbç‡þa@ÝÌ’í@b½@æbîjÛa @ @QP@ @ @ @Ñî×ë@_âý⁄a@¿@pbuëŒÛa@…†Èm@òÔîÔy@bß@ @ @_Êì™ì½a@aˆç@Þìy@‰brm@ Ûa@éj’Ûa@óÜÇ@…Šã @ @@laì¦a ¯ ¯ ï , ¯ , ( ) : ¯ ï , ï ¯ , ¯ ¯ ; ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ,ï : ,ï ¯ ¯ ¯( yì≈t/â‘uρ y]≈n=èOρ 4©o_÷WΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# zÏiΒ Νä3s9 z>$sÛ $tΒ (#θßsÅ3Ρ$$ù 4‘uΚ≈tGu‹ø9$# ’Îû #θäÜÅ¡ø)è? žωr& ÷Λäø Åz ÷βÎ)uρ u t s ( öΝä3ãΨ≈yϑ÷ƒr& ôMs3n=tΒ $tΒ ÷ρr& ¸οy‰Ïn≡uθsù (#θä9ω÷ès? žωr& óΟçFø Åz ÷βÎ*sù ( )¯ , ¯; ,ï ¯ ¯ ¯Νä3s9 >$sÛ $tΒ (#θßsÅ3Ρ$$sù z : ï ; ¯÷Λäø Åz ÷βÎ)uρ , ì≈t/â‘uρ y]≈n=Ouρ 4©_÷WtΒ ™!$|¡ÏiΨ9$# zÏiΒ y è o Ï , :ï ï , , : : , www.alimamalallama.com
 43. 43. < <Ùæù]<Ø’ËÖ] @ @Þëþa@lbjÛa , 4‘Κ≈tGu‹ø9$# ’Îû (#θäÜÅ¡ø)è? žωr& u ¸οy‰Ïn≡uθsù (#θä9ω÷ès? žωr& óΟçFø Åz ÷βÎ*sù : ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ , ¯ , ¯ , ¯ , ¯¯ , ¯ , , ¯− − ï , , ¯ ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯¯ , , ¯ ¯ , , ( ) ¯ , , ¯ ( ) , ¯ ¯ šχθßϑn=÷ès? ÷ΛäΖä. βÎ) ( ÇøΒF{$$Î/ ‘,mr& È÷s)ƒÌx ø9$# ‘“rsù y ¯ ( ) ¯ , ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ , ¯ , ¯ , ¯ ï ¯ ,ï ï ¯ ¯ ¯ , ¯ : ¯ , ¯ : , www.alimamalallama.com

×