Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bağlantıları Kurabilen Kazanır

137 views

Published on

Novida Kurucu ve CEO'su Işık D. Aydın tarafından verilen seminerde, Yenileşimin (İnovasyon) derinine inilmekte, bağlantıları kurmanın önemine vurgu yapılmakta

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bağlantıları Kurabilen Kazanır

 1. 1. BAĞLANTILARI KURABİLEN KAZANIR IŞIK D. AYDIN
 2. 2. Müşterilerin Gereksinimleri ve Taleplerinde Değişim Mevcut Bilgi ve Teknik Bilgi Küreselleşme/ Uluslararası Rekabet Teknik Gelişmeler ve Yeni Fırsatlar İNOVASYONUN İTİCİ GÜÇLERİ
 3. 3. İNOVASYON PROJELERİNİN İTİCİ GÜÇLERİ
 4. 4. İNOVASYON-OLASI (HEDEF) SAHALAR Ürün Portföyü ve Buluşlar Kişiselleştirme Büyüme Rekabet 1 2 3 Kamu Refahı ve Çevreyi Koruma Kâr Maksimizasyonu $ İş Güvenliği Görüntü Oluşturma
 5. 5. YENİLİK EVİ
 6. 6. İNOVASYON – BİLGİ TOPLAMA Bilgi Toplama İkincil Araştırma (masa araştırması) Birincil Araştırma (alan araştırması) Piyasa Analizi (tek seferlik anket) Piyasayı İzleme (sürekli araştırma) Gözlem Anket Deney Uygulama: • Satış • Fuarlar • Müşteri etkileşimleri • Saha analizi ve gözlem • Grup tartışmaları Metotlar: • Yazılı anket/form • Mülâkat Test/Ampirik Çalışmalar Hipotezleri Sentezleme Gelecekteki Gelişmeler ve Yeni Fırsatlar: • Araştırma eğilimi Pazar Potansiyelini Keşfetme: • Keşif eğilimi
 7. 7. LİNEER İNOVASYON Araştırma ve Geliştirme Üretim Pazarlama Pazarlama Araştırma ve Geliştirme Üretim Teknoloji İtimi (Push) Pazar Çekimi (Pull) Kullanıcı Kullanıcı
 8. 8. ETKİLEŞİMLİ İNOVASYON Fikir à Ar-Geà Üretimà Pazarlamaà Ticarî Ürün Toplumda en yakın zamanda oluşan bilimsel ve teknolojik gelişmeler Toplum ve pazar gereksinimleri Teknoloji İtimi (Push) Pazar Çekimi (Pull)
 9. 9. ENDÜSTRİ İNOVASYON ANALİZLERİ Kapsam Analizde hangi endüstri ya da kategorileri ele alacaksınız? Müşterilerinize yeni biçimlerde ürün ya da hizmet sunanları mercek altına alın. Anlam İnovasyonu nasıl tanımladığınız, neyi aradığınızı ve bulacağınızı da belirleyecektir. Kaynaklar Çeşitli kaynakları araştırın. Dergiler, gazeteler, akademik yayınlar, araştırmalar, analist raporları, sosyal medya, web… Kör noktaları atlamayın (örn. yayınlanmamış tezler) Sonuçlar Elinizde biriken büyük bilgiyi çeşitli biçimlerde ifade edebilirsiniz: görselleştirme, topoğrafik haritalar, sıcaklık haritaları… Amaç, inovasyon yatırımlarının nerede kümelendiğini, dolayısı ile ‘es geçilen’ sahaları bulabilmek. Ana Etmenler Özelde Müşterilerinizi ve genelde toplumu etkileyen değişimi nelerin tetiklediğine dair ana etmenler Teknolojik, sosyal, demografik, vb. ana etmenleri görmeniz önemli. Gelecek Endüstrinizdeki potansiyel eğilimleri görebilmek için, analizinizin en yakın zaman dilimine odaklanın. Hangi sahalarda odaklanma var? Hangi sahalar ‘es’ geçilmiş?’ ü ü ü ü ü ü
 10. 10. İNOVASYONDA YAŞANAN KAYMALAR Doğru Kaymayı Seçebilmek Platformda Kayma İş Modelinde Kayma Müşteri Deneyiminde Kayma
 11. 11. YENİLİK KÜBÜ Pazar Pazara gidiş yenilik derecesi Teknoloji Teknoloji gelişiminin yenilik derecesi (üretim teknolojisi ve süreçleri ) Ürün Ürün geliştirme yenilik derecesi Stratejik Ürün Planlama ve Yenilik Derecesi
 12. 12. YENİLİK DERECELERİ § Radikal Yenilik (Tamamen yeni çözümler ya da ürünler) § Geliştirici yenilik (Ürün, çözüm ya da süreci iyileştirme) § Rutin Yenilik (Mevcut özelliklere ek özellikler getirilmesi veya optimizasyonu)
 13. 13. YENİLİK DERECELERİ Tamamlanma zamanı (aşama süresi) BilgiElverişliliği 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 61 2 3 4 5 61 Rutin Yenilik 1 2 3 4 5 6 Geliştirici Yenilik 1 2 3 4 5 6 Radikal Yenilik Yenilik Dereceleri ve Geçerlilik Süresi ve Çabası
 14. 14. S-DÖNGÜSÜ A1 TeknolojininPerformansDüzeyi L1 L0 L2 L3 x I II Potansiyel A2 Doğrusal Olmayan, Süreksiz Teknolojik Sıçramalar Gelecek için Dönüşüm Zaman
 15. 15. İNOVASYON VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME AŞAMALARI Değişken İnovasyon Aşaması Değişken Baskın Tasarım için Mücadele Metalaşma İnovasyon Ürün değişiklikleri, radikal yenilikler Büyük süreç değişiklikleri, mimarî yenilikler Artımlı yenilikler, kalite iyileştirmeleri Ürün Birçok farklı tasarımlar, özelleştirme Seri üretim nedeniyle daha az farklılaşma Ürün tasarımlarında ağır standardizasyon Rakipler Birçok küçük firma; doğrudan rekabet yok Birçok, fakat baskın bir tasarım ortaya çıkmasıyla azalan Birkaç, klasik oligopol Organizasyon Girişimci, organik yapı İş grupları ile daha resmî bir yapı Geleneksel hiyerarşik organizasyon Tehditler Eski teknoloji, yeni girişler Taklitçiler ve başarılı ürün devrimcileri Yıkıcı yenilikler getiren yeni teknolojiler ve firmalar Süreç Esnek ve verimsiz Daha sert, değişiklikler büyük adımlarla oluşur Verimli, yoğun sermaye ve sert
 16. 16. İNOVASYON YÖNETİMİ Fikrî mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere yasal çerçeve Kurumsal stratejiler Ürünler, hizmetler ve üretim teknolojisi İnsan yönetimi ve sözleşme hükümleri Endüstri, pazar segmenti ve müşteri yapısı Kalite yönetimi ve diğer bütünleşmiş yönetim yöntemleri Bilimsel kuruluşlar ile iş birliği (üniversiteler, araştırma enstitüleri) Araştırma ve geliştirme Değer zincirindeki diğer firmalar ile iş birliği Kurumsal kültür, motivasyon ve ekip çalışması
 17. 17. İş Biriminin benimsememesi Teknik olarak mümkün görülmemesi Getirisinin kısıtlı bulunması Düşük öncelik atfedilmesi Beklenen çıktıları ortaya koyamaması Üst Yönetimin desteğini alamaması İş Birimleriyle çelişki oluşturması İNOVASYON PROJELERİ NEDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ
 18. 18. İNOVASYON YÖNETİMİ-KRİTİK HUSUSLAR Şirketin yenilikçi kabiliyetini güvence altına alın. Sürekli değişim gereksinimlerini (teknik, ekonomik ve sosyal olarak) karşılayın. Etkili biçimde tasarlayacak, değiştirecek ya da bir gelişme fırsatı olarak kullanacak şekilde organize olun. Ürünleri, süreçleri, şirket organizasyon yapılarını ve diğer boyutları etkili biçimde değiştirin. Yeni ve cazip pazarlar, yeni müşteri grupları ve ürünler için yeni uygulama alanları bulun. Başarılı ürün yeniliklerini tanıtarak, şirketin pazarda uzun vadeli başarısını (sürdürülebilirliğini) güvence altına alın. Net Bir Benzersiz Satış Önermesine (USP) sahip olun. Müşterilere gerçekten gerekli olan çözümler sunun. İşletmeniz için güçlü rekabet avantajları elde edin.
 19. 19. Yetersiz pazar analizi1 Beklentiler ile uyuşmayan ürünler2 Yetersiz pazarlama çabası3 Tüm diğer nedenler4 Bütçeden daha yüksek maliyetler5 Rekabet gücü6 Ürünün pazara sürülmesi için kötü zamanlama7 Geliştirme ve üretimde teknik problemler8 YENİLİK PROJELERİNİN BAŞARISIZLIK NEDENİ
 20. 20. İNOVASYON YÖNETİMİ (4 BOYUT) Her bir yenilik adımının zamansal sırası Yenilik Projesine dâhil olan alanlar ve insanlar Planlama, kontrol ve yönetim tekniklerinin uygulanması Şirketin diğer bölümleriyle etkileşim ve iletişim
 21. 21. İNOVASYON YÖNETİMİNİN 5 BOYUTU İnovasyon Yaratıcı & Yenilikçi Düşünce İnovasyon Kültürü Disiplinli İnovasyon İcraati Deneyim- Odaklı İnovasyon İnovasyon Sistem i
 22. 22. İNOVASYON YÖNETİMİNDE ÖNEMLİ ROLLER Sponsor • Kuruluş içinde bir güç tabanına erişim sağlar. • Üst düzeyde bir kişidir. • Proje ekibini, gereksiz örgütsel kısıtlamalara karşı tamponlar. • Projeye meşruiyet kazandırır ve örgütsel güveni sağlar. Proje Lideri • Ekibe liderlik ve motivasyon sağlar. • Projeyi planlar ve organize eder. • İdarî şartların karşılanmasını sağlar. • Ekip üyeleri arasında gerekli koordinasyonu gerçekleştirir. • Projenin ileriye dönük gidişatını etkili bir şekilde ön görür. • Örgütsel ihtiyaçlarla proje hedeflerini dengeler. Ürün Şampiyonu • Yeni fikirleri, kuruluşta başkalarına satar. • Kaynakları temin eder. • Davayı hırslı biçimde savunur. • Risk alır. Gözlemci • Kuruluş dışında meydana gelen ilintili gelişmelerden dergi, konferans, iş arkadaşları ve diğer şirketler aracılığıyla haberdar olur. • Başkalarına bilgi geçer. • Organizasyonda başkaları için bir bilgi kaynağı olarak hizmet verir. Teknik/Ticarî Araştırmacı • Genellikle ilişki ağı üzerinden, organizasyon dışındaki bilginin çoğunu önemli ölçüde kavrar. • Bunlar, pazar ve teknik bilgileri içerebilir. Teknik Yenilikçi • Bir ya da iki alanda uzmandır. • Yeni fikirler üretir. • Yeni ve farklı yolları görür. • Ayrıca 'deli bilim adamı' olarak anılacaktır.
 23. 23. İNOVASYON YÖNETİMİNİN ROLÜ 01 Pazar Tarama Gelecekteki müşteri isteklerinin ve yenilik eğilimlerinin belirlenmesi 05 Süreçler İnovasyon yönetimi ve denetimi süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanması 06 Kurumsal Yapı Kurumsal inovasyon yapısının oturtulması 07 Ekip Çalışanların aktif katılımı için motive edilmesi ve yaratıcı ekiplerin bir araya getirilmesi 08 Değişim Yönetimi Çelişkilerin ve dirençlerin belirlenmesi ve çözümü 02 Yön Belirleme İnovasyon hedefleri ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması 03 Karar Verme Uygulanacak yeniliklere karar verilmesi 04 Ürün/ Hizmet Geliştirme Doğru çözümlerin pazarlanabilir ürünler ve hizmetler şeklinde geliştirilmesi
 24. 24. Yenilikçi Şirket Bilimsel Sistem Devlet ve Kamu Kurumları Pazarın Gücü Bilgi Transfer Sistemi Müşteriler, Tedarikçiler ve İş Ortakları ile İş Birliği İNOVASYON YÖNETİMİ – İŞ BİRLİKLERİ VE KÖKENİ
 25. 25. İNOVASYON YÖNETİMİ – İŞ BİRLİKLERİ ÇEŞİTLERİ
 26. 26. İNOVASYON DENETİMİ ZamanKontrolü OlayKontrolü Maliyetkontrolü KaliteKontrolü PerformansKontrolü Stratejik Denetim Operasyon Yönetimi Gelişim Projesi Denetimi Gelişim Alanı Denetimi Hedefler TicarîsektörPlanlamaAşaması
 27. 27. TİCARİLEŞTİRMENİN ÖNÜNDEKİ ZORLUKLAR Beşerî ve finansal kaynakların uyumlu kılınması Şirket-içi örgütsel politikaların aşılması Resmî süreçlerin varlığı Liderler arasında uyumun yakalanması Nihaî kararı verme cesareti Kuruluş-içi kaynaklara erişim (örn. BT, kanal) Diğer Belirli bir zorluk söz konusu değil (n=2240)
 28. 28. İNOVASYONU KOLAYLAŞTIRAN UNSURLAR 1 Büyüme Yönelimi Kısa vadeli kâr odağından ziyade, uzun vadeli büyüme yönelimi 2 Örgütsel Kalıtım ve Deneyim Yeniliğin değerinin yaygın biçimde anlaşılması 3 Temkinli Davranma ve Dış Bağlantılar Organizasyonun yeteneklerinin, fırsat ve tehditlerinin farkında olunması 4 Teknoloji ve Ar-Ge Yoğunluğu Teknolojinin uzun vadeli gelişimine istekli olunması 5 Riskleri Kabul Etme Dengeli portföye riskli fırsatları da dâhil etme konusunda istekli olunması 6 Çapraz İş Birliği ve Koordinasyon Bireyler arasında karşılıklı saygı ve birlikte çalışma ortamı 7 Hızlı Algılama Teknolojik gelişmelere karşı etkili avantaj sağlama konusunda farkındalık 8 Yaratıcılık için Alan Yaratıcılık için alan sağlama ve inovasyon ikilemini yönetme becerisi 9 İnovasyona Yönelik Stratejiler Stratejik planlama, teknoloji ve pazar seçimi 10 Farklı Becerilerin Koordinasyonu Pazarlanabilir bir ürün, uzmanlık bilgisinin geniş yelpazede bir araya getirilmesi
 29. 29. İNOVASYON DİFÜZYONU – 5 UNSUR Bireylerin yeni bir fikir, ürün veya uygulamayı benimsemeyi düşündüklerindeki karar verme süreci02 Yeniliğin, benimsenmesini etkileyebilecek özellikleri01 Yeniliğin kabul edilmesini olası hale getiren bireylerin özellikleri03 Benimsenme sürecinde kullanılan iletişim kanalları 05 Yeniliğin benimsenmesinin bireyler ve toplum açısından sonuçları04
 30. 30. İNOVASYON DİFÜZYONU – JET MOTORUNUN HİKÂYESİ 1916-İngiltere Warwickshire Royal Leamington Spa Kasabasına tek kişilik uçağın motor arızası nedeniyle zorunlu inişi 9 yaşındaki Frank Whittle kazaya tanık olur ve 5 yıl boyunca mekanik, uçuş, astronomi, mühendislik ve türbinler üzerine çalışır. Frank Whittle, 1922’de Kraliyet Hava Kuvvertleri’ne başvurur. Birçok engeli aşarak, 1.5 yıl sonra kabul görür. Tam Hava Kuvvetlerinden ayrılmak üzere iken, Model Uçak Cemiyeti’ndeki çalışmaları, Birlik Komutanının dikkatini çeker. 1930- Whittle ve Johnson Patent başvurusunda bulunur ve ticarî haklarını alır. Mezuniyet Tezi, Abdy Gerrard Üyeleri Havacılık Anma Ödülü kazandırır. 1935-Finansörlerle birlikte 4 ortak Kasım’da Power Jets Ltd. Şirketini kurar. 1935-Rolf Dudley Williams, birlikte Jet Motoru üretmek üzere Finans kuruluşlarından kaynak bulmayı teklif eder. 1937-İlk Prototipi Whittle hazırlayıp çalıştırır. 1935-19411929-19301927-19291916-1926 1927 -Uçak Tasarımında Gelecekteki Gelişmeler tezinde piston ve pervane motorları yerine türbinli motorları önerir. 1929’da İngiltere’nin güney batısındaki Merkezi Uçuş Okulu’na eğitmen atanır. Türbin ya da turbo-jet tasarım ve tekliflerini Uçuş Subayı Pat Johnson’a gönderir. Tasarım ve tekliflerini A.A. Griffith adında deneyimli mühendise iletir. Griffith fikri imkânsız bulur. Patent iptal olur. 2.000 Strelin fon bulur, 18 ay boyunca 18.000 sterlin daha kaynak sözü alır. 1939-Alman Mühendis Hans Von Ohain kendi prototipini üretir. 1940-Havacılık Bakanlığı ilk test motoru siparişini verir. Rover 2 yıl ayda 3.000 jet motoru üretim hattı için sözleşme imzalar. 15 Mayıs 1941-Jet Motoruyla ilk test uçuşu BAŞARILI olur.Londra’daki Alman Ticaret Komisyonu patentin kopyasını edinir ve Alman Havacılık Bakanlığı’ndan ve uçak motoru üreticilerinden detaylı inceleme ister.
 31. 31. İNOVASYON DİFÜZYONU – KLİMANIN HİKÂYESİ Birçok tarihçi, ateşin bulunuşuna dair ilk kanıtların 1 milyon yıl öncesine dayandığını tahmin ediyor. Diğerleri pişmiş yiyeceğe dair bulguları 1.9 milyon yıl öncesine dayandırıyor. 1914-19501901-19071758-19002 milyon yıldır… 1758-Benjamin Franklin ve Cambridge Üniversitesi’nden Prof. John Hadley, nesneleri suyu donduracak derecede serinleten alkol buharı ve diğer uçucu suvular üzerine deneyler yaptılar. 19. yüzyıla kadar bir binanın iç ısısını tamamen kontrol altına alma fikri gülünç bulunuyordu. 1901-Cornell Üniversitesi elektrik mühendisliği öğrencisi Willis Carrier, elektrikli fanlar işinde uzmanlaşmış New York’taki Buffalo Demir Şirketi’nde işe başladı. 1950’lerde savaş sonrası ekonomik büyüme dönemi ile klimalar peynir ekmek gibi satılmaya başlandı. Romalılar, zemin altından ısıtma tekniğini kullandılar. 2.000 yıl önce su kemerleriyle taşınan soğuk suyu yaşadıkları binaların çevresinden dolaştırarak odalarını soğutmayı denediler. İnsanlık, Çinlilerin icat ettiği pervane ile 1.700 yıldır serinliyor. 1902-İlk Projesi Sackett & Wilhelms matbaasının nem yüzünden sayfaya yapışmayan renkli mürekkep sorununu çözmekti. 1907-Sonraları Sabit Düşük Çiğ Sıcaklığı Yasası olarak adlandırılan buluşu gerçekleştirmişti. 1914-Patent başvurusu onaylandı. 1914-6 genç mühendisle birlikte New York’ta Carrier Mühendislik’i kurdu. 1925-Geniş halk kitlelerinin ısı kontrollü iç ortamlarla tanışması Carrier mühendislerinin Broadway’deki Rivoli Sineması için tasarlanan klima sistemi ile oldu. 1929-Borsa Krizi ile başlayan Büyük Buhran şirketin ilerleyişini sekteye uğrattı.
 32. 32. ROGERS’IN YENİLİK BENİMSENME EĞRİSİ
 33. 33. Yenilikçiler Değişikliği çeken cesur insanlar. Yenilikçiler çok önemli bir iletişim mekanizmasıdır.01 02 Erken Benimseyiciler (Öncüler) Yeni fikirleri dikkatli bir şekilde deneyen saygın insanlar, fikir önderleri. 03 Erken Çoğunluk (Sorgulayıcılar) Dikkatli fakat ortalama insanlardan daha hızlı değişimi kabul eden düşünceli insanlar. Geciken Çoğunluk (Kuşkucular) Yeni fikirleri ve ürünleri, sadece çoğunluk kullandığı zaman kullanan şüpheci insanlar.04 05 Geri Kalanlar Geleneksel insanlar, ‘eski yöntemlerden’ ayrılmamayı sevenler, yeni fikirler hakkında eleştirel olanlar ve yeni bir fikri sadece genel veya geleneksel haline gelmişse kabul ederler. ROGERS’IN YENİLİK BENİMSENME EĞRİSİ-KATEGORİLER
 34. 34. BAĞLANTILARI KURABİLEN KAZANIR! Teknolojik Yaşayabilirlik Başarılı Pazarlanabilir Ürün Ticarî Yaşayabilirlik İşletme (Başarı Faktörleri) • Örgütsel Kalıtım (DNA) • Deneyim • Ar-Ge Takımı • İnovasyona dair Stratejiler • Organizasyonel Yapı • Ar-Ge Yoğunluğu Proje (Başarı Faktörleri) • Tamamlayıcılık • Yönetim Tarzı • Üst Yönetimin Desteği Ürün (Başarı Faktörleri) • Göreceli Fiyat • Göreceli Kalite • Benzersizlik • Teknolojik Gelişmişlik Pazar (Başarı Faktörleri) • Hedef Pazarın Konsantrasyonu • Pazara-Giriş Zamanlaması • Rekabetçi Baskı • Pazarlama ve Tanıtım
 35. 35. PLATFORM OLARAK ARABA AraçGeliştirme veYönetimi Seyahat Yönetim i Bilgi-Eğlence ve İletişim KişiselleştirilmişHizmetler Mobilite Hizmetleri … Uzaktan Bakım Talebe Göre Performans ArtırmaAraç Kişiselleştirme Seyahat Planlama ve Rezervasyon Park Hizmetleri Kullandığın-Kadar Öde İletişim Hizmetleri Arabadan Alışveriş Dinleme ve İzleme Hizmetleri Haberler Park Yeri Bulucu Concierge Hizmetleri Acil Servisler Sağlık Kontrolleri Filo Yönetimi Araba Paylaşımı
 36. 36. İNOVASYON BAŞARI ÖLÇÜM KRİTERLERİ İnovasyon ürünlerinden elde edilen ciro Hunide bekleyen projeler İnovasyon sürecine (stage-gate) dair ölçümler Kâr-zarar etkisi, diğer finansal etki Üretilen fikir sayısı Patent başvurusu ya da alınan patentler Dâhili geri dönüş, vb. Kazanılan-Değer Analizi (EVA), vb. Basın referansı ya da basında adı geçme
 37. 37. SATIŞLARIN BÜYÜMESİ: EN ÖNEMLİ BAŞARI ÖLÇÜMÜ Satışların Büyümesi Müşteri Memnu- niyeti Hunideki Yeni Fikir Sayısı Pazar Payı Hunideki Ürün Sayısı İnovasyon Portfö- yünün Net Değeri Pazara Giriş Süresi (TTM) PwC Innovation Benchmark 2017 SATIŞLARIN BÜYÜMESİ: EN ÖNEMLİ BAŞARI ÖLÇÜMÜ Satışların Büyümesi Müşteri Memnu- niyeti Hunideki Yeni Fikir Sayısı Pazar Payı Hunideki Ürün Sayısı İnovasyon Portfö- yünün Net Değeri Pazara Giriş Süresi (TTM) PwC Innovation Benchmark 2017
 38. 38. ORGANİK VE MEKANİK ORGANİZASYONLAR Organik 1- İletişim Kanalları Organizasyon sırasında bilgi akışına açık olma 2- Çalışma Tarzları Özgürce değişikliğe izin verme 3- Karar için Otorite Bireyin uzmanlığından güç alma 4- Özgür Uyum Organizasyonun değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlaması 5- Başlarken Halletmeye Önem Rahat prosedürlerle ilerleme 6- Serbest Gayrı-Resmî Kontrol İş birliğinin standardına önem verme 7- Esnek İşbaşı Davranışı Gereksinimlerin ve bireysel kişiliğin şekillenmesine izin verme 8- Karar Verme Katılım ve grup fikir birliğinin sıkça kullanılması Mekanik 1- İletişim Kanalları Son derece yapılandırılmış, kısıtlı bilgi akışı 2- Çalışma Tarzları Resmî ve kısıtlı olma 3- Karar için Otorite Resmî yönetim konumundan güç alma 4- İsteksiz Uyum Denenmiş ve gerçek yönetim ilkelerine ısrarla sımsıkı tutunma 5- Resmen Belirlenmiş Prosedürlere Önem Denenmiş ve gerçek yönetim ilkelerine güvenme 6- Sıkı Kontrol Karmaşık kontrol sistemleri aracılığıyla kontrol 7-Kısıtlı İşbaşı Davranışı İş tanımlarına uymayı gerekli görme 8-Karar Verme Karar alırken astların minimum katılımını sağlama ve danışma
 39. 39. BAĞLANTILARI KURABİLEN KAZANIR!
 40. 40. HAYALDEN DİJİTALE DÖNÜŞÜM www.novida.com.tr DREAM2DIGITAL TRANSFORMATION www.novidaglobal.com

×