Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2
// NÄKEMYS
40 K2 SUNNUNTAINA 17. SYYSKUUTA 2017
!
NÄIN LÄHETÄT
TEKSTIT
JA KUVAT
YLÄKERTA-
ARTIKKELIT
Kaleva, Yläkerta
PL...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Seniorit ovat jo netissä, taloyhtiöt vasta matkalla

433 views

Published on

Isännöintiliiton johtajan Marjut Joensuun kirjoitus käsittelee taloyhtiöiden hidasta matkaa digiaikaan. Isännöinnin mukaan hidas kehitys johtuu siitä, että hallituksiin on valikoitunut niitä iäkkäitä ihmisiä, joilla ei ole älypuhelinta, tietokonetta tai edes sähköpostia. Muutos on kuitenkin tulossa ja Suomen 1,5 miljoonaa eläkeläistä ovat siirtyneet vauhdilla digiaikaan. Julkaistu Kalevassa 17.9.2017.

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

Seniorit ovat jo netissä, taloyhtiöt vasta matkalla

  1. 1. 2 // NÄKEMYS 40 K2 SUNNUNTAINA 17. SYYSKUUTA 2017 ! NÄIN LÄHETÄT TEKSTIT JA KUVAT YLÄKERTA- ARTIKKELIT Kaleva, Yläkerta PL 170, 90401 Oulu tai artikkelit@kaleva.fi Puhelin 044-7995 834 Tekstinpituuson 4 700 merkkiä otsikoineen, välilyön- teineen ja kirjoittajaesittelyi- neen. Tekstin voit lähettää joko sähköpostina tai liitetie- dostona. MIELIPIDE- KIRJOITUKSET Kaleva, Lukijalta, PL 170, 90401 Oulu tai mielipide@kaleva.fi Puhelin 044-7995 755 Tekstin pituus enintään 3 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjeissä on oltava kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero. Kaleva hyväksyy nimimerkit vain poikkeustapauksissa. Toimituksella on oikeus tarvit- taessa käsitellä kirjoituksia. Mielipiteitä julkaistaan myös verkossa kaleva.fi/mielipiteet Kaleva.fi:ssä voidaan julkaista myös tekstejä, joita ei julkaista Kalevassa. Lähetäkuvatjateksti- viestitnumeroon13222. KUVAT Kännykällä: Kirjoita teksti- kenttään LUKIJAKUVA, KU- VAAJAN NIMI, TILANNETEKSTI ja lähetä kuva numeroon 13222. Viestin hinta normaalin MMS- viestin hinta. Toimii Elisan, Soneran, Saunalahden, TeleFin- landin ja DNA:n liittymillä. Tietokoneelta: Lähetä kuva –lomake löytyy osoitteesta www.kaleva.fi/lukijakuva Lähetä vain itse ottamiasi kuvia. Muistathan, että ku- vassa olevilta tunnistettavilta henkilöiltä on pyydettävä lupa julkaisemiseen. TEKSTIVIESTI Viestin pitää alkaa kirjaimilla MP, sen jälkeen lyödään yksi tyhjä merkki. Teksti ja nimimerkki on erotet- tava pisteellä. MALLI: MP Minusta verotus on liian kovaa. Matti Meikäläinen. Merkkejä saa olla enintään 200. Toimii Elisan, Soneran, Saunalahden, TeleFinlandin ja DNA:n liittymillä. Viestin hinta on 0,70 euroa. Toimitus valitsee julkaistavat viestit. !13222Lähetämeillekuvia,teksti­- viestejäjauutisvinkkejä. S uomen 1,5 miljoonaa elä- keläistä ovat siirtyneet vauhdilla digiaikaan. Ti- lastokeskuksen mukaan internetiä käyttää 65–74 -vuotiaista 74 prosenttia ja yli 75-vuotiaista 31 prosenttia. Ikä ei siis estä oppimasta uutta. Mummi harjoittelee käyttämään Fa- cebookia, koska siellä voi seurata lastenlapsia. Laskujen maksaminen ja lääkäriajan varaaminen verkossa hoituu jo rutiinilla. Kasvavalle joukolle eläkeläisiä sähköinen asiointi on tuttua hei- dän aikaisemmasta työelämästä. He ovat tottuneet siihen, että tietoa on aina saatavilla ja palvelut kulkevat mukana kännykässä. Lähes kaikilla elämänalueilla säh- köinen asiointi jo sujuu, mutta ei ta- loyhtiössä. Lentokoneeseen voit va- lita ja maksaa paikan kotisohvalta, mutta pyykkivuoron varaaminen ei onnistu. Hidas kehitys johtuu isännöitsi- jöiden mukaan siitä, että taloyhtiöi- den hallituksiin on valikoitunut nii- tä iäkkäitä ihmisiä, joilla ei ole äly- puhelinta, tietokonetta tai edes säh- köpostia. He eivät ole nähneet tar- vetta hankkia kotitaloon sähköisiä palveluita. Muutoksen tuulet puhaltavat nyt reippaasti. Valtaosa isännöintiyri- tyksistä haluaa tuoda asiakkaat di- giaikaan. Muutto- tai remontti-ilmoituksen tekeminen tai isännöitsijäntodistuk- sen tilaaminen onnistuu jo useim- miten verkossa, kertoo Isännöinti- liiton digiselvitys. Isännöintiyrityksistä 28 prosent- tia tarjoaa sellaista palvelua, että asukas voi varata saunavuoron ver- kossa. Taloyhtiön digipolulla ensimmäi- nen kuntoon laitettava asia ovat ta- loyhtiösivut. Ne ovat tietovarasto, jonka kautta tieto ja palvelut ovat jatkuvasti asukkaiden ja osakkaiden käytettävissä. Joka neljäs isännöin- tiyritys tuottaa asiakkailleen verk- kosivuja ja moni rakentaa sivuja parhaillaan. Sähköisen tiedotuskanavan etuna on nopeus. Parhaimmillaan asukas voi tilata verkkopalvelusta itselleen huomautukset, jolloin sähköpostiin tai tekstarina kilahtaa viesti, kun si- vuille päivitetään uutta tietoa. Taloyhtiön sähköinen palvelu on järkevä toteuttaa siten, että se on kytketty isännöinnin tietojärjestel- mään. Muuten tietojen päivittämi- nen vaatii manuaalista työtä, jolloin palvelu hidastuu ja kallistuu. Suuret peruskorjaukset patistavat taloyhtiöitä siirtymään sähköiseen tiedonkulkuun. Esimerkiksi putki- remontin valmistelun ja suunnit- telun aikana viestintä ja keskuste- lu osakkaiden kanssa käy vilkkaana ja vaatii isännöinniltä paljon aikaa. Sen sijaan, että isännöitsijä vas- taa osakkaiden kysymyksiin yksitel- len ja viiveellä, tietoa ja aineistoa voisi jakaa 24/7 taloyhtiön verkko- palvelussa. Iäkkään asukkaan arkea helpottaa, jos hän voi korjaushankkeen aika- na antaa taloyhtiön verkkopalvelun tunnukset kauempana asuvalle lap- selleen. Näin tämä pysyy helposti ajan tasalla taloyhtiön tapahtumis- ta ja voi auttaa ajoissa. Taloyhtiö on luontainen yhteisö, mutta yhä harvempi tuntee naapu- riaan ja yksinäisyys vaivaa etenkin ikäihmisiä. Sähköisten kanavien ja esimerkiksi asukkaiden keskustelu- ryhmän avulla olisi matalampi kyn- nys tutustua naapureihin. Jos taloyhtiössä käytetään Face- bookia tai muita sosiaalisen median kanavia, hallituksen ja isännöinnin tulee muistuttaa käyttäjiä kanavi- en roolista. Ne ovat epämuodollisia keskusteluryhmiä, joissa ei tehdä päätöksiä eikä jaeta virallista tietoa. Taloyhtiön virallista tiedonkul- kua varten tarvitaan isännöinnin tuottama verkkopalvelu. Se, että taloyhtiösivut on otettu käyttöön, ei yksinään riitä. Käyttäjät eivät löydä taloyhtiösi- vuille itsestään, ja asukkaita ja osak- kaita on opastettava asioimaan ver- kossa. Heitä pitää muistuttaa, muis- tuttaa ja muistuttaa. Sähköinen tiedonkulku tuo muu- toksia toimintatapoihin, ja niihin tottuminen ottaa aikansa. Hallituk- sen ja isännöinnin pitää tiedottaa asukkaille ja osakkaille sinnikkääs- ti. Opastustakin voi järjestää tarvit- taessa. Kaikenikäiset ihmiset siirtyvät käyttämään sähköisiä palveluja, kun niiden käyttäminen on houkut- televaa, eli helppoa ja hyödyllistä. Hyvä tapa aloittaa on tehdä sähköi- nen kysely asukkaille ja osakkaille, ja esitellä sen tulokset yhtiökokouk- sessa. Näin saadaan myös kaikkien ajatukset ja ideat esiin. Kyselyyn vastaaminen voi tapah- tua taloyhtiösivuilla ja myös raportit voi jakaa siellä. Näin lisätään avoi- muutta ja luottamusta taloyhtiön asukkaiden, hallituksen ja isännöin- nin kesken. On korkea aika sähköistää taloyh- tiöiden tiedotus ja asiointi. Putkiremontti on hyvä tilaisuus opettaa asukkaat käyttämään talo- yhtiösivuja, mutta niitä täytyy yllä- pitää ja päivittää myös putkiremon- tin jälkeen. Asukas käyttää taatusti taloyhtiön sähköisiä palveluita, jos löytää siel- tä vastauksia asumisen arjen kysy- myksiin.6 Marjut Joensuu on johtaja Isännöintiliitossa. YLÄKERTA MARJUTJOENSUU marjut.joensuu@isan- nointiliitto.fi Senioritovatjonetissä, taloyhtiötvastamatkalla ”Sähköistenkanavien jaesimerkiksiasuk- kaidenkeskusteluryh- mänavullaolisimata- lampikynnystutustua naapureihin.” Lukijan kuva Syysmaisema. J.WNSTRM

×