Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Sistema Educatiu Català

 1. Sistema Educatiu Català 2023 - 2024
 2. Títol de graduat en ESO: GESO - 4 cursos (dels 12 als 16 anys) - Prova de graduat. Requisits - Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural de la prova. També s'hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l'any natural de la prova si es troben en alguna d'aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti): - tenir un contracte laboral que els impedeixi d'assistir al centre educatiu en règim ordinari, - trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball o - ser esportista d'alt rendiment. - Haver finalitzat l'ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos). - Haver finalitzat l'ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.
 3. SENSE ESO: PFI I IFE IFE Ensenyaments professionals que s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, amb l'objectiu d'oferir atenció educativa, a l'etapa postobligatòria, segons les necessitats individuals i les capacitats i habilitats pròpies. (3.360 hores - 4 cursos) PFI Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s'adscriuen a diferents famílies professionals. (1.000 hores - 1 curs) CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PROFESSIONAL QUE DÓNA ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ!
 4. SENSE ESO: PFI
 5. Cicles Formatius de formació professional de Grau bàsic - Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l'any natural en el qual s'accedeix al cicle formatiu. - Haver cursat tercer curs d'educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s'hi pot accedir després de haver cursat el segon curs. - Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l'equip docent d'educació secundària obligatòria en aquest sentit. TÍTOL DE TÈCNIC BÀSIC. DÓNA ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ o BATXILLERAT.
 6. Cicles Formatius de formació professional de Grau bàsic
 7. CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ Ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. (2000 hores- 2 cursos.). PER ACCEDIR: - tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, - tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, - haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), - haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), - tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, - haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI), - haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat, EL TÍTOL DE TÈCNIC/A PROPORCIONA L’ACCÉS A UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR O AL BATXILLERAT
 8. CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
 9. PROVES D’ACCÉS A CICLES PER MAJORS DE 16 DATES ● Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023 ● Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h) ● Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 31 de març de 2023 ● Presentació de la documentació al centre: de l'11 al 24 d'abril de 2023 (en horari d'atenció al públic) ● Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d'abril de 2023 REQUISITS Per inscriure's a la prova cal tenir 17 anys o més (o complir-los l'any 2023).
 10. BATXILLERAT Prepara els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral. MODALITATS 1. ARTS a. Arts plàstiques, imatge i disseny b. Música i arts escèniques 2. CIÈNCIES I TECNOLOGIA 3. HUMANITATS I SOCIAL 4. GENERAL FORMES DE CURSAR-LO 1. A DISTÀNCIA (IOC) 2. NOCTURN 3. BATXIBAC 4. BATXILLERAT INTERNACIONAL 5. DOBLE TITULACIÓ a. Batxillerat d’arts + CFGM d’arts plàstiques i disseny b. Batxillerat + ensenyaments esportius
 11. BATXILLERAT AL VALLDEMOSSA L’institut Valldemossa ofereix les modalitats de: 1. Humanitats i Ciències Socials 2. Ciències i tecnologia 3. Amb activitats d’hoteleria
 12. M a t è r i e s Matèries 1r curs 2n curs Llengua catalana i lit 2 h. 2 h. Llengua castellana i lit 2 h. 2 h. Llengua estrangera 3 h. 3 h. Filosofia/Història filosofia 2 h. 3 h. Educació física 2 h. Història - 3 h. Tutoria 1 h. 1 h. Treball de Recerca Matèria comuna d’opció 3 h. 4 h. Matèria de modalitat 3 h. 4 h. Matèria de modalitat 3 h. 4 h. Optativa 1 3 h. Optativa 2 3 h. Optativa 3 3 h. Modalitat o específica 4 o 2+2 h. TOTAL 30 h 30 h. C o m u n e s
 13. 1r Batxillerat -Valldemossa- Humanitats i Ciències Socials Obligatòria d’opció Modalitat Modalitat Optativa 1 Matemàtiques CCSS I Història M. C. Economia Funcionament Empresa I Llatí I Grec I Lit. Universal Psicologia Optativa 2 Optativa 3 Ciutadania FOL Món clàssic Francès Reptes científics
 14. 1r Batxillerat -Valldemossa- Ciències i Tecnologia Obligatòria d’opció Modalitat Modalitat Optativa 1 Matemàtiques I Biologia I Química I Física. I Tec. Industr. I Dibuix Tèc. I Geologia i CCAA I Optativa 2 Optativa 3 Programació i robòtica FOL Biomedicina Francès Reptes científics
 15. 2n Batxillerat -Valldemossa- • Humanitats i Ciències Socials • Ciències i Tecnologia • Ciències i tecnologia Comuna d’opció Modalitat Modalitat Específica MatemCS II E Empresa II Geografia Història Art Llatí II Grec II Lit.Catalana Lit. Castellana Comuna d’opció Modalitat Modalitat Específica Matem II Física II Dibuix Tèc. II Tec. Ind. II C Terra MA II Biologia II Química II Electrotècnia
 16. Aspectes a tenir en compte a l’hora de triar optatives a Batxillerat - La nota de tall per accedir a la universitat es calcula sobre 14 punts. - La mitjana de qualificacions del Batxillerat és un màxim de 6 punts. (0,6 * Nota Mitjana de Batxillerat) - La mitjana de qualificacions de les matèries comunes de les PAU és un màxim de 4 punts. (0,4 * Qualificacions de la fase general) - Les 2 millors notes d’optatives a les PAU, un cop ponderades, és un màxim de 4 punts. (0,1 o 0,2 * Millor qualificació de matèria específica + 0,1 o 0,2 * segona millor qualificació de matèria específica) - Les optatives ponderen 0 - 0,1 - 0,2 depenent de la carrera triada, les ponderacions pel 2023 es poden consultar aquí. També es poden consultar les ponderacions pel 2024, tot i que encara no són definitives.
 17. Títol de batxiller - Dóna accés a fer les PAU. - Dóna accés a Cicle Formatiu de Grau Superior Amb el títol de batxiller es pot accedir: ● a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés) ● a un cicle formatiu de grau superior de formació professional o a un cicle formatiu de grau superior d'arts plàstiques i disseny ● a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés ● als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés)
 18. Preinscripció i matrícula - 3 moments (preinscripció, reclamacions, matrícula) - Dates Preinscripció - PFI: del 2 al 12 de maig, en paper i presencial. - CFGM: del 12 al 18 d’abril, telemàticament. - Batx: del 19 al 25 d’abril, continuïtat. - Reclamació - PFI: del 26 de maig al 2 de juny (8 de juny llista definitiva) - CFGM: del 28 d’abril al 3 de maig (8 de maig llista definitiva) - Batx: del 22 al 29 de maig (2 de juny llista definitiva) - Matricula - PFI: del 3 al 14 de juliol - CFGM: del 3 al 7 de juliol - Batx: del 22 de juny al 3 de juliol
 19. Documentació necessària PFI ● Si és major d'edat: ○ DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea. ● Si és menor d'edat: ○ Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l'alumne o alumna estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. ○ DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora o guardador o guardadora de fet de l'alumne o alumna. Si la persona sol·licitant és estrangera, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport; i si és estrangera d'un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen. ● De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada. Per acreditar la condició de discapacitat s'ha de presentar la targeta acreditativa de la discapacitat vigent.
 20. Documentació necessària CFGM Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder- los adjuntar. Els documents necessaris per acreditar la identitat de l'alumne en la sol·licitud de preinscripció són: 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic cal indicar el número identificador del RALC, el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest codi es pot consultar en aquest web, a l'apartat Consulta de l'identificador de l'alumne. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades. (continua)
 21. (ve de la pàgina anterior) 2. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal adjuntar els següents documents identificatius: ● Si és menor d'edat ○ Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. ○ DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne. Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen. De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada. ● Si és major d'edat ○ DNI, el NIE, el passaport o el document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna. (continua) Documentació necessària CFGM
 22. Documentació necessària CFGM (ve de la pàgina anterior) Documentació acreditativa d’admissió en el procés per a alumnat de continuïtat d’escolarització ● Alumnat que està cursant 4t d'ESO. Es consulta en les bases de dades del Departament. ● Per qui accedeix amb el CAM o ha superat la prova d'accés, no cal presentar documentació, ja que es comprova que l'alumne/a té, com a màxim, 18 anys en el moment de presentar la sol·licitud. Documentació acreditativa de la qualificació mitjana d’estudis ● Els alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant 4t d'ESO actualment a Catalunya: ○ En general, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient. Aquesta s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. ● Alumnes que han realitzat proves d'accés: ○ Els alumnes que han superat la prova d'accés en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar-ne el certificat. El Departament obté la qualificació de l'aplicació de gestió de proves i es mostrarà en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 23. Documentació necessària Batxillerat Com que els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder- los adjuntar. 1. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari electrònic: ● Eina d'identificació digital: La persona que faci el tràmit en format electrònic cal que tingui una eina d'identificació digital com el DNI electrònic, la T-CAT, el sistema Cl@ve o l'idCAT Mòbil. Si no es té aquesta eina es pot presentar la sol·licitud en suport informàtic. ● Codi identificador de l'alumne o l'alumna, el RALC. Per fer la consulta i obtenir el número d'identificador, la persona que faci el tràmit s'ha d'autenticar electrònicament. El portal sol·licita la data de naixement de l'alumne i, un cop validada, mostra la informació en pantalla. És important verificar també que tota la informació que hi apareix és correcta. En cas contrari, cal sol·licitar una rectificació de les dades. (continua)
 24. Documentació necessària Batxillerat (ve de la pàgina anterior) 2. Si la sol·licitud es presenta mitjançant el formulari en suport informàtic cal adjuntar els següents documents identificatius: ■ Si és menor d'edat ○ Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials. ○ DNI o NIE del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne o el passaport, i si és estranger d'un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d'identitat del país d'origen. ■ Si és major d'edat: ○ DNI, NIE, passaport o document d'identitat d'un país membre de l'alumne o l'alumna. Busqueu la informació relativa als criteris complementaris (família nombrosa o monoparental, part múltiple, situació d’acolliment, discapacitat, ser víctima de violència de gènere o terrorisme) per si cal tenir altra documentació preparada. La informació es troba en el mateix enllaç
 25. On trobar la informació ● Servei d’Orientació Pla Jove ○ Espai Jove Les Basses ○ C. Teide 20, 3a planta ○ 08031 Barcelona ○ 677 090 819 / 93 256 35 90 ● Tria educativa ● unportal: - Alumnat: ○ E-mail: ivalla@unportal.cat ○ Contrasenya: ivalla17 - Famílies: ○ E-mail: ivallf@unportal.cat ○ Contrasenya: ivallf17 ● Be_Pro (pels ensenyaments de Formació Professional: IFE, PFI i cicles formatius de Grau Mitjà i Superior)
 26. Beques ● Es pot demanar beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional per estudis postobligatoris. ● Podeu trobar tota la informació al següent enllaç https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al- ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html#dg1 ● La beca la sol·licita l’alumne/a: necessita fer-se un certificat de signatura digital (només cal DNI, TAS i un mòbil) ● Termini de sol·licitud: del 27 de març al 17 de maig
 27. Beques ● Es pot demanar ajuda (contactant amb antelació) a les companyes del Punt InfoJOVE de Nou Barris, a l'Espai Jove Les Basses: ○ Dimarts, dijous i divendres de 10 a 14 h i de dilluns a dijous de 16 a 20 h ■ - Adreça: C. Teide, 20, planta baixa ■ - Telèfon: 93 256 36 02 ■ - Mail: pijnoubarris@bcn.cat ■ - WhatsApp: 690 142 170 ● O bé a l'Antena InfoJOVE Zona Nord – Casal de Barri Torre Baró: ○ Cada dijous de 16 a 20h al Casal de Barri Torre Baró ■ - Av. Escolapi Càncer, 5 ■ - Telèfon: 682 710 991
 28. Precs i Preguntes
 29. Gràcies per la vostra atenció
Advertisement