Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Version 1.5
vkSjrksa ds fy, uekt+ dk rjhdkvkSjrksa vkSj enksZa ds uekt+ ds rjhds esa cgqr gh de QdZ+ gS Ardchj ds fy, gkFkksa dks flQZ...
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Namaz hindi 1.5_read
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Namaz hindi 1.5_read

5,238 views

Published on

Namaz hindi 1.5_read

  1. 1. Version 1.5
  2. 2. vkSjrksa ds fy, uekt+ dk rjhdkvkSjrksa vkSj enksZa ds uekt+ ds rjhds esa cgqr gh de QdZ+ gS Ardchj ds fy, gkFkksa dks flQZ vius da/kksa rd mBk,a A gkFkksasdks insZ esa Nqik;s j[ksa Afd+;ke esa vius gkFkksa dks Nkrh ds Åij j[ksa A lh/ks gkFk dksmYVs gkFk ij fcuk idM+s cl j[ksa jgsa A maxfy;ksa dks u T+;knkdlsa u T+;knk <+hyk j[ksa A gkFkksa dks insZ esa Nqik;s j[ksa A#dwv+ esa vkSjr cl bruh >qds dh gkFkksa dks ?kqVuksa ij j[k ys Ackgksa dks ftLe ds d+jhc j[ksa vkSj maxfy;ksa dks u T+;knk dlsa uT+;knk <+hyk j[ksa AlTns esa vkSjr t+ehu ij gh cSB tk, vius iSjksa ij u cSBs Anksauksa iSj nk;ha rjQ ls fudysa gq, gksa A fQj fcuk mBs cl vkxsbl rjg >qd tk;s] fd isV tka?kksa ls fey tk;sa A iwjs ftLe dkslesV ysa A29 30

×