Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programma Greenport Aalsmeer A&O

613 views

Published on

Actieplan om nu en in de toekomst voldoende goed opgeleid personeel te hebben voor bedrijven in de Greenport

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programma Greenport Aalsmeer A&O

 1. 1. Naar een toekomst met goed opgeleid vakpersoneel voor de GreenportIris Goedhart |24 maart 2011| Stuurgroep Greenport Aalsmeer
 2. 2. Economie is ons uitgangspunt… Uitdagingen en kansen van ondernemers
 3. 3. Inleiding Een gezamenlijke aanpakHet is niet meer te ontkennen, voorde economische stilstand maar Alle acties zoals deze zijn verwoord in ditook tijdens, was het voelbaar dat Eind 2009 hebben een aantal verschillende werkboek sluiten aan op acties en projectende sierteeltsector behoefte heeft werkgroepen vanuit Greenport Aalsmeer, van partners in de sector. De HortiFairaan goed opgeleid vakpersoneel. Blooming Breeders, HortiFair Carrièreplaza Carrièreplaza is als uitgangspunt genomenHet gaat om veredelaars, waarvan gezamenlijk richting gegeven aan de voor zinvolle acties naar het regionale bouwstenen voor een actieplan. Dit actieplan onderwijs. HFCP is het knooppunt in deer slechts een handjevol per jaar is vertaald in het werkboek dat nu voor u ligt. kennismaking met de sierteeltsector en deafstuderen aan Wageningen Hierin zijn een aantal acties voorgesteld en keuze voor een vervolgopleiding en carrière inUniversity. Maar ook om opgenomen om met alle partijen: het ‘groen’. Programma’s van de partners vancommercieel talent, dat geen ondernemers, onderwijs én overheden te HFCP zijn als elementen opgenomenbezwaar heeft tegen het reizen borgen dat wij in de toekomst ook kunnen (inventarisatie KvK Amsterdam, Senseover de wereld en goed de talen beschikken over het personeel dat nodig is Marketing & More, juni 2010). Dit werkboek isspreekt. En om mensen die bereid voor het voortbestaan van de sierteeltsector in een levend document en zal zich ontwikkelenzijn met de ‘voeten in de klei’ te Nederland. De acties zijn vertaald naar tot een leidraad voor een aanpak.staan. Om mensen die kennis van doelgroepen: kinderen op het basisonderwijs, leerlingen van het vmbo, HAVO en VWO,zaken hebben als het gaat om Een gezamenlijke visie en aanpak is studenten aan het MBO, HBO en depersoneel of financiën. Er zijn veel Universiteiten. Alle acties gaan uit van een noodzakelijk voor het voortbestaanprofessionals nodig in de actieve en betrokken inzet van het van deze sector die zo belangrijk isGreenport, met het oog op de bedrijfsleven en het onderwijs, met een voor onze internationalevergrijzing en ontgroening, maar ondersteunende rol van de overheden. Iedere concurrentiekracht als regio, alszeker voor behoud van onze partij is gecommitteerd om (financiële) Nederland.internationale concurrentie positie. middelen en menskracht in te zetten.
 4. 4. Urgentie Een overzicht van 2010Vacatures in Aalsmeer e.o. Instromers op de arbeidsmarkt Aalsmeer e.o.Veredeling 49Onderzoek 22 MBO Plantenteelt (open/geslotenMarketing 34 & bollen, potplanten en snijbloemen) 4Verkoop 30 HAS (niet indirecte omgeving)Management 28 HBO Economische studies 600 (niet benut) Supply Chain Area Manager Noord-Amerika & Mexico WUR Plantenkunde (veredeling) 15* Manager Seed Production Pathologist Area Manager Oost-Europa Inkoper Planner Bloemzaaizaden Veredelaar tuinplanten * Waarvan 7 naar buitenland Retailspecialist bloemen en planten Veredelaar Analist Fytopathologie Laborant Microbiologie
 5. 5. Triple Helix van ondernemerschap naar kennis naar onderwijsTrends en ontwikkelingen spelen Innovatieklas en Greenport Campus • Betrokkenheid van bestuurders (inclusiefeen belangrijke rol bij Aalsmeer middelen en menskracht) enondernemen. Of het nu gaat om werkorganisaties van onderwijs (PO, VO, Binnen de projecten Innovatieklas en MBO, HBO en WO), van ondernemersnieuwe milieuwetgeving, schaarste Greenport Campus Aalsmeer worden vertegenwoordiging (FMA, Bloomingof stagnerende demand. Breeders, Kamer van KoophandelOndernemers en bedrijven zijn zogeheten Arenasessies of Tuinderscafés gehouden om heersende uitdagingen en Amsterdam, PT, Plantum, LTO). Maar ookflexibel op de wereldmarkt maar van de centrale en decentrale overheden kansen met ondernemers te bespreken, en deook naar restricties die worden rol die HBO’s (lectoraten) en WUR (EL&I, Provincies, gemeenten).opgelegd vanuit verdragen of (onderzoek) hierin kunnen vervullen.Nederlandse wet en regelgeving. Daarnaast organiseert Blooming Breeders • Denken vanuit gezamenlijke visie naarOplossingen die worden gevonden Netwerkavonden voor haar leden waar ook inzet van eigen producten en diensten ofzijn vaak procesverbeteringen, actuele thema’s worden besproken. Deze zichtbaarheid. En met nieuwe inzichtenkostenbesparende maatregelen of kansen, uitdagingen en actuele thema’s zijn de eigen producten en diensten verdernieuwe producten of rode draad door alle projecten en initiatieven ontwikkelen.product/marktcombinaties. Deze voor arbeidsmarkt en onderwijs. Opgedane kennis door onderzoek van de GreenID • Bouwen van een netwerk van regionalekennis lijkt normaal maar is niet hogescholen of Wageningen University of ondernemers en onderwijsinstellingen omvanzelfsprekend, zeker niet oplossingen die door het bedrijfsleven zelf projecten ‘dichtbij’ te houden.wanneer WUR heeft bijgedragen worden bedacht moeten worden teruggeleidaan een ontwikkeling. Deze kennis, naar het onderwijsprogramma van de Kamer van Koophandel Amsterdamdit ondernemerschap moet regionale scholen. Daarvoor zijn een aantal ontwikkelt voor Greenport Aalsmeer hetteruggeleid worden naar randvoorwaarden van groot belang. programma Arbeidsmarkt &onderwijsprogramma’s. Alleen op Onderwijs/Kennis & Innovatiedit manier sla je een brug tussenonderwijs en ondernemers.
 6. 6. PT Plantum TTI INHolland CAH/HAS/vHL Rabobank WUR FMA Schiphol H’meer Plantum Proces INHolland HortiFair veredelaars Wellant Wellant 2009-2011 WUR veredelaars Ledenvergadering Werkgroep Projectgroep BloomingBlooming Breeders Carriereplaza Breeders DEC 2009 JAN 2010 APR 2010 Regiegroep Flower Stuurgroep Greenport Mainport Greenport Aalsmeer Aalsmeer Aalsmeer DEC 2010 MRT 2010 24 MRT 2010 LTO Noord VGB FloraHolland Rabobank TLN VNO NCW West WUR
 7. 7. FinanciënProjectnaam Doelgroep Doel 2011 Ambitie 2015 Financiering (p/j)Innovatieklas AOC 80 studenten gaan Jaarlijks € 100.000 HBO/HAS 10 weken extracurriculair Afgedekt WO/WUR innovatievragen van topprogramma € 35.000 ondernemers waarvoor beantwoorden studenten worden Open €65.000 geselecteerdHarvard HBO/HAS 400 studenten Alle studenten van € 80.000Businesscase WUR/WO bedrijfseconomie School of Economics AfgedektFlowers werken aan kennen het sierteelt € 50.000 interactieve & state- cluster in Aalsmeer of-the-art e.o. Open €30.000* businesscase sierteelt *) 2012-2015 €10.000HortiFair HAVO/VWO 1500 leerlingen Ingebed programma €160.000Carriereplaza maken kennis met in VO onderwijs met Afgedekt opleidingen en duurzaam €105.000 bedrijfsleven tijdens ondernemersnetwerk HF2011 Open €55.000Greenport HBO/WO/WU 3 arenasessies om Innovatievragen €45.000Campus R innovatievragen te hebben geleidt tot(concept) inventariseren en per nieuwe producten, sessie 1 vraag aan PMC’s of nieuwe onderzoeksinstellinge markten n voor gelegd
 8. 8. Ontdekken en ervaren Greenport in primair en voortgezet onderwijs
 9. 9. Basisonderwijs (2012) Kennismaken met en ontdekken van FlowersKinderen in het basisonderwijs Het kweken van een bloem, eenzijn bezig met het ontdekken en leerproces van zaadje tot bloemontwikkelen van talent, naast taalen rekenen. Het basisonderwijs is Basisscholen krijgen een lespakket In 2011 zal vooralsnog geen nadere invullingniet ‘naar buiten’ gericht. Toch is toegestuurd om samen met de leerlingen van worden gegeven aan projecten op hethet van belang om juist op deze de groepen 7 en 8 een bloem te kweken. basisonderwijs.jonge leeftijd kinderen Tijdens het groeiproces zullen de leerlingenspelenderwijs kennis te maken toezien op de verzorging van de bloemen. • Netwerk van deelnemende Daarnaast zullen leerlingen kennismaken met basisscholenmet de wereld waarin zij het proces van zaadje tot bloem door • Netwerk van deelnemendeopgroeien. Ouders, vriendjes en excursies naar ondernemers uit de keten en ondernemersvriendinnetjes maar ook een bezoek aan de veiling. Op het moment dat • Samenstellen en verzenden van hetleerkrachten zijn bepalende de bloemen klaar zijn voor het gebruik in een lespakket inclusieffactoren in de keuze van een kind bos, kunnen de leerlingen in groepjes (online)werkmateriaalvoor een beroep dat zij leuk boeketten maken voor de verkoop. In het • Organiseren van een slotevenementvinden. De acties die genomen wedstrijdelement is het groepje met de meest (tijdens HFCP)worden richting het omzet winnaar en wordt extra in het zonnetjebasisonderwijs zullen zich dus ook gezet. Een andere variant betreft een jury van Betrokken partijen: Ondernemersnetwerk van regionale ondernemers die de bossen met Flower Mainport Aalsmeer, Bloomingmoeten richten op deze bloemen gaat beoordelen tijdens een Breeders. Regionaal basisonderwijs en‘peergroup’. slotevenement. Bijvoorbeeld FlowerTradeFair. pabo’s. Ondersteuning door (p.m)
 10. 10. Ontmoetingsplek voor Carriereplaza HortiFair talent
 11. 11. Vmbo, HAVO en VWO Ervaren van en nadenken over FlowersJongeren zijn bezig met de De toekomst van de sector door devoorbereiding op hun studiekeuze ogen van toekomstig personeelin de bovenbouw van HAVO enVWO. Op een AOC (vmbo) worden Na een bezoek aan de HortiFair en In de bijlage wordt een nadere begrotingleerlingen klaar gemaakt voor het Carriereplaza krijgen docenten en leerlingen opgenomen, hieronder zijn de te nemen actiesvakgerichte MBO, op reguliere de mogelijkheid om een profielwerkstuk te en te betrekken partijen opgesomd.vmbo’s is de overstap naar een schrijven over de sierteeltsector in Aalsmeer.groen MBO minder Dit kan een toekomstbeeld zijn aan de hand • Netwerk van deelnemende scholen van trends en ontwikkelingen en een SWOT (ingezet door KvK november 2010)vanzelfsprekend, maar ook vmbo analyse. Dit kan een plantkundig onderzoek • Netwerk van deelnemendeopleidingen van AOC’s zien zich zijn. Informatie en ondersteuning bij het ondernemersgeconfronteerd met veelvuldig schrijven van een profielwerkstuk worden door • Samenstellen en verzenden van hetoverstappen van groen onderwijs de groene Hogescholen (HAS Den Bosch, lespakket inclusiefnaar ‘grijs’ onderwijs. Om deze CAH Dronten, INHolland en Van Hall (online)werkmateriaaljongeren vanuit carrièrekansen te Larenstein) en WUR samen met ondernemers • Organiseren van een Kick Off (tijdenslaten kiezen voor een aangeboden. De presentatie kan afsluitend HFCP)vervolgopleiding moet worden met ondernemers worden georganiseerd,aangesloten op het reguliere waarbij er een ondernemers/wedstrijd element Betrokken partijen: Ondernemersnetwerk van kan worden ingebouwd. Flower Mainport Aalsmeer, Bloominglesprogramma met aandacht voorde regionale economie in lessen Breeders. Regionaal voortgezet onderwijsbiologie, natuurkunde, economie (technasium Keizer Karel College). Ondersteuning door (p.m)en management & organisatie.
 12. 12. Door kennis naar cocreatie Innovatieklas en Groene Hart Academie
 13. 13. MBO/HBO Vakkennis en ondernemerschap in FlowersStudenten in het MBO zijn voor de Innovatieklas, een aanmoediging om In de bijlage wordt een nadere begrotingsierteeltsector van belang als het door te studeren of te ondernemen opgenomen, hieronder zijn de te nemen actiesgaat om vakmanschap. Echter door en te betrekken partijen opgesomd.de terugloop van het aantal Studenten in deze fase van hunleerlingen in de opleidingen als studieloopbaan zijn zich aan het oriënteren op • Netwerk van deelnemende scholenPlantenteelt, is de uitstroom van de een stageplaats en/of een vervolgstudie. (GreenID)benodigde vakmensen in de Helaas stromen zeer weinig studenten van • Netwerk van deelnemende groene MBO opleidingen door in groene HBO ondernemers (projectgroep HFCP)toekomst niet geborgd. Ook zien opleidingen en gaan ook nogal wat • Ontwikkelen van een inhousetuinderfamilies steeds minder de vakmensen verloren in een andere sector. programma door groene hogescholenvanzelfsprekendheid van Tijdens de HFCP kunnen zij informatie opdoen (Innovatieklas)bedrijfsopvolging, waardoor bij de aanwezige hogescholen voor het • Interessante masterclasses bijbedrijfsovername of beëindiging voortzetten van hun studieloopbaan of voor ondernemersnoodzakelijk is. Er liggen kansen het kiezen van de juiste specialisatie in de • Organiseren van (stage) vraag envoor MBO studenten binnen de eerste baan. Daarnaast gaan zij op bezoek bij aanbod (tijdens HFCP 2010)sierteelt. Deze studenten zijn in hun ondernemers uit de regio om in gesprek teberoepsvormende deel van hun gaan wat zij verwachten van studenten in hun Betrokken partijen: Ondernemersnetwerk vanstudieloopbaan en kunnen tijdens eerste baan of tijdens hun stage. Flower Mainport Aalsmeer, Blooming Ondernemers kunnen tijdens de beursdagen Breeders. Regionaal (groen) MBO onderwijs.stages praktisch worden ingezet. vragen bij de studenten neerleggen die Ondersteuning door (p.m)Grootste belang voor de benadering kunnen worden uitgewerkt tot een projectvan deze doelgroep is het binnen het reguliere onderwijs (Innovatieklas).bestendigen van de instroom inarbeidsmarktrelevante opleidingen.
 14. 14. Crossover tussen sectoren Harvard Businesscase Flowers
 15. 15. HBO Professionals in opleiding in Flowers Voor de Harvard Businesscase Flowers zijn de acties geformuleerd en betrokken partijen aangewezen. •Vooroverleg met INHolland en Hogeschool van Amsterdam over benodigde middelen enOndernemers hebben niet alleen Harvard Business Case voor niet groen menskracht (mei 2010), INHolland neemt pilotbehoefte aan professionals met studenten, importeren van kennis‘groen’ verstand van de business, er •Een brochure of flyer met herkenbaaris ook dringend behoefte aan Om studenten van brede en generieke beeldmerk naar regionale ondernemers omdieptekennis van HRM vraagstukken, opleidingen zoals commerciële economie, het belang kenbaar te maken en ze tecommerciële economie en bedrijfseconomie, management, economie en mobiliseren voor deelnameaccountancy. De studenten aan recht, personeel en arbeid, kennis te laten maken met de sierteeltsector kan invulling •Netwerk vormen van betrokken ondernemershogescholen (INHolland en gegeven aan het projectonderwijs. In het om te komen tot een fictieve businesscaseHogeschool van Amsterdam) in de (bijvoorbeeld ook filmen voor opname in online projectonderwijs wordt gedurende 8 tot 12regio hebben geen kennis van de weken een fictieve case uitgewerkt, cursushandboek, deelname aan jury, bedrijfmogelijkheden die de sector biedt uiteenlopend van een exportwens tot een openstellen voor bezoek van projectgroepen)voor hun carrière. De sector interne reorganisatie of fusie. Een uitwerktekenmerkt zich veelal door het hoge case wordt gepresenteerd in een •Opstellen van HBC door lectoraat engehalte aan familiebedrijven en zijn onderzoeksrapport met aanbevelingen en docenten in samenwerking met Wageningendaardoor niet altijd even zichtbaar implementatieadvies. Een dergelijke case is UR en regionaal bedrijfsleven (voorjaar 2011)voor studenten van niet groene een prima instrument om studenten te laten kennis maken met de sector en zal worden •Ontwikkelen van een online en interactiefopleidingen die op zoek zijn naar een uitgebreid met bezoek aan ondernemers en handboek voor studenten gekoppeld aanstage, afstudeeronderzoek of bijvoorbeeld de website van Greenport presentatie van de adviezen aanstartersfunctie. Om deze partijen tot ondernemers. Op deze wijze hebben Aalsmeer (GNR8 Amsterdam, Jolijn Landheer)elkaar te brengen is een crossover ondernemers een verfrissende kijk opvan de sector met multidisciplinaire bedrijfsvraagstukken en studenten een dieptegeneriek functies noodzakelijk. kennismaking met de bedrijven in de sector.
 16. 16. Verbinden vanuit kennis Greenport Campus
 17. 17. Universiteiten Innovatie met FlowersNiet behoud van bestaande kennis Concept Greenport Campus in In het innovatieprogramma Greenportis essentieel voor de internationale Aalsmeer, een gezicht geven aan Aalsmeer zijn de acties geformuleerd enconcurrentiekracht van de samenwerking betrokken partijen aangewezen.sierteeltsector maar innovatie. Quickscan van de vraagstukken in de regio dieVoor blijvend innoverend Een online portaal blijkt uit bepalend zich lenen voor een innovaties (reedsvermogen van bedrijven is onderzoek (Kennisoverdracht naar MKB, KvK geïdentificeerd zijn grondontsmetting,intensief contact met Amsterdam 2009) niet de juiste manier om de afzetproblematieken van potplanten, telen op twee werelden voor afstand en kennisniveaukennisinstellingen van belang. afstand, tegengaan van dichterbij elkaar te brengen. Er is behoefte aanGrote ondernemers en bedrijven direct contact met kennisinstellingen om te assortimentsverschraling).weten hun weg te vinden naar ‘sparren’ over mogelijke innovaties, er isWageningen UR, maar voor kleine 4 of 5 bijeenkomsten met ondernemers en behoefte aan contact met personen die begripondernemers is de relatie met een bedrijven uit de regio met als doel elkaar te hebben voor de business. Wageningen UR inspireren en te komen totuniversiteit om enige afstand niet heeft tot beleid om geen leerstoelen of innovatievraagstukken (bijvoorbeeld doorvanzelfsprekend. Een andere onderzoeksdependances in de regio te middel van speeddates tussen ondernemersuitdaging voor kleinere bedrijven plaatsen vanuit het kostenaspect, maar heeft en medewerkers/onderzoekers van de WUR)is het komen tot een goede wel tot doel om regionaal te opereren. Zij doet dit op dit moment via Greenport Campus, waaronderzoeksvraag die kan leiden tot Opzet en beheer van een (online)backoffice onderzoeksvragen van bedrijven bij de juistedaadwerkelijke innovaties in persoon binnen de WUR geformuleerd worden voor ondernemers en WUR die duurzaamproduct of proces. Om te komen faciliteert bij innovatievraagstukken in de regio. tot onderzoeksvragen compleet mettot een beter regionaal subsidieaanvragen. Voor Aalsmeer is naar hetinnovatievermogen moeten naar Betrokken partners zijn LTO Noord, Flower model van Greenport Campus een Mainport Aalsmeer, Blooming Breeders,creatieve oplossingen worden innovatieprogramma in ontwikkeling. Syntens, Kamer van Koophandel Amsterdam,gezocht. Wageningen University.

×