Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Publ pokana aop

269 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Publ pokana aop

  1. 1. 94751345 партида 2006 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) д: АГЕНЦИЯ по ОБЩЕСТВЕНИ поръчки ' 1000 София, ул. Леге 4 А П факс: 940 7078 К“ е-таІІ: гор@аор. ь9 , е-гор@аор. ь9 интернет адрес: пкрвцшчх/ и/. аогььо ПУБЛИЧНА ПОКАНА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ деловодна информация Партида на възложителя: 2006 Поделение: Изходящ номер: РД-20-1028 от дата 11/12/2014 Коментар на възложителя: РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ І.1 Наименование, ад еси и място/ места за контакт: Възложител Основно училище "Цар Симеон І " Адрес -І ул . "Неофит Бозвели" 11933 Град Варна Място/ места за контакт ул. “Неофит Бозвели" Ш33 Лице за контакт (може и повече от едно лице) Поля Христова Е-шаї] оЦ-сзїшеопдаьч . Вс; Интернет адрес/ и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: оизїшеоп . сош Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): рсїр: // оц5їшеоп . сош/ оьз'спезїчепї-рогаспкї / оозгачка-па-2акиз 1:21./ РАЗДЕЛ ІІ Обект на поръчката ШС оителство 9004 България Телефон 0879 940799 Пощенски код : И Страна Факс 052 622250 ИДоставки ШУслуги Кратко описание Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/ или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І - ІХ! клас на ОУ „Цар Симеон І" - гр. Варна за календарната 2О15година. Общ терминологичен речник (СРУ) Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 15813000 Осн. предмет УНП. а98ї482а›74ь7-4118-8668-71104134506379 1
  2. 2. Партида 2006 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) РАЗДЕЛ ІІІ Количество или обем (Когато е приложимо) Прогнозното количество необходими закуски за ден е до 560 броя, съобразно броя на децата в ПГ И учениците от І-ІХ/ клас. Прогнозна стойност (в цифри): 43800 Валута: ВОМ Място на извършване Основно училище „Цар Симеон І” - Варна код ЪІНТЅ: В6331 Изисквания за изпълнение на поръчката Приложение 1 - Техническа спецификация и Приложение 2 ~ Проекто -договор може да" намерите на страницата на училището: пїср: // оІ.1Ѕїтеоп. сош/ орзспезсуепї-рогасысї/ оозсаука-па-2акизкї/ Критерий за възлагане И най-ниска цена Ш икономически най-изгодна оферта Показатели за оценка на офертите Срок за получаване на офертите Дата: 19/12/2014 дд/ мм/ гггг Час: 16:00 Ев опейско инанси ане Да 1:1 Не И Допълнителна информация Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Офертата и цялата документация, включена в нея да бъдат изготвени на хартиен носител, на български език, а документите на чужд език да се придружават от превод на български. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, независимо от това дали участва самостоятелно или като участник в обединение. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от изрично упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба със съответно известие за доставяне. Върху плика се изписва следния текст: ОФЕРТА за участие в обществена поръчка с предмет: “ Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/ или плодове на децата от подготвителните групи И учениците от І - ІЧ клас на ОУ „Цар Симеон І” - гр. Варна за календарната 2015година”. В горния ляв ъгъл се изписва И адреса на Възложителя: Основно училище „Цар Симеон І” - Варна, район „Одесос”, ул. „Неофит Бозвели” Ш 33. В долният десен ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника и по 7, възможност телефон, факс и/ или е-шаїї. 1 Към Офертата да бъдат приложени И следните документи: - Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; р - Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП; Всички документи се представят в копия, заверени от представляващия участника или изрично нотариално упълномощено от него лице. ВСИЧКИ документи на ЧУЖД ЕЗИК да бъдат представени В превод на й 4 УНІІ: 698548211-7457-4158-8668-71706134506379 2
  3. 3. партида: 2006 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) български език . В случай, че офертата е изпратена по пощата с обратна разписка или с куриерска служба, то изпращането й трябва да бъде така организирано, че да гарантира получаването й от възложителя до изтичане на крайния срок за получаване на оферти. 0 Офертата за участие в процедурата за доставка да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение, поставено в непрозрачен и надписан плик с надпис „Предлагана цена“. 4. Срок на валидност на предложението 90 календарни дни. 0 офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от О9.ООч. до 12.00 ч. и от 12.3Оч. до 16.00 ч. в стая 201 в сградата на ОУ „Цар Симеон І” - Варна. 0 Не се допуска до участие в процедурата на участници с оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. І Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: 0 представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 0 представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 0 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок; Източник на финансиране: ПМС Ш308/2010 При сключване на договор, определеният изпълнител да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. Приложение 1 - Техническа спецификация и Приложение 2 - Проекто -договор може да намерите на страницата на училището: пїср: //оизїшеоп. сош/ оьзСпезїуепї-рогаспкї/ бо$їауКа-па-2аКиЅКї/ . ДАТА , ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 22.12.2014. от 11.00 часа в ОУ „Цар Симеон І” РАЗДЕЛ ІУ Срок на валидност на публичната покана (включително) Варна Дата: 19/12/2014 Дд/ мм/ гггг УНП ц198$482а-74І›7~4І18-86б8-7ь041ь450ь379 3

×