Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

приложение 1 техническа специф я

207 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

приложение 1 техническа специф я

  1. 1. Приложение 1 Техническа спецификация: Доставяните продукти да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като отговарят на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; Да се приготвят в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове. Участникът трябва да разполага с минимум един обект, регистриран като обект за производство и/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 за здравословното хранене на учениците, издадена от Министъра на здравеопазването; Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качес твото на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министъра на земеделието и храните; Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от Министъра на здравеопазването; Да отговарят на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006, издадена от Министъра на земеделието и храните. Доставяните закуски да бъдат приготвяни съгласно Сборник рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01- 73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. Основните компоненти на закуската да включват разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия. Закуските могат да бъдат тестени закуски с намалено влагане на мазнини и със зеленчукова и/или млечна плънка; сандвичи с млечен продукт, меса или зеленчуци. Месата и колбасите, влагани в закуските да не са тлъсти. Млечните продукти да са с намалена масленост до 2% мазнини и без добавени растителни мазнини. Същите могат да бъдат: кисело мляко, прясно мляко, айрян, млечни и млечно -кисели напитки. Закуските може да са приготвени от пълнозърнесто или ръжено брашно. Доставяните плодове да са според сезона, да са свежи и да не се повтарят в рамките на една седмица. Доставяните сокове да са натурални и 100 % плодови. За алергичните към млякото деца, за деца с непоносимост към лактозата /млечна захар/ и диабетно болни деца да не се предлагат и доставят млечни напитки, същите да бъдат заменени с чай с мед.
  2. 2. Доставки. Участникът, определен за изпълнител да извършва доставката ежедневно и в зависимост от заявените от училището брой ученици, съобразно подадена заявка от възложителя не по -късно от 14.00ч. на предходния ден. Участникът трябва да разполага с минимум едно транспортно средство (собствено, наето, лизинг), чрез което ще се извършва доставката на приготвената храна, което да е регистрирано от БАБХ като транспортно средство за превоз на хранителни продукти. Доставките да се извършват на следния адрес: гр. Варна, Основно училище „Цар Симеон I” - Варна, район „Одесос”, ул. „Неофит Бозвели” № 33 за всички учебни дни съгласно заповед на министъра на МОН. Закуските да се раздават на ученицитие от персонал на изпълнителя по график, определен от възложителя, както следва: Когато учениците са І-ва смяна, доставката да се извършва от 07.50 ч. до 10.10 ч. в училищният стол на учениците от ПГ, І-ІV клас; Когато учениците са ІІ-ра смяна, доставката да се извършва от 13.50 ч. до 16.10 ч. в училищният стол на учениците от ПГ, ІІ-ІV клас; За учениците от І-ви клас, доставка да се извършва всеки ден от 08.45 ч. до 09.10ч., независимо от смяната на останалите ученици. Ориентировъчен брой ученици от ПГ и І-ІV клас- до 560. Всяка отделна доставка да се придружава от приемо-предавателен протокол, в който да са описани броя на доставяните закуски, техния вид, състав, дата на производство и трайност. Закуските да се доставят в самостоятелна опаковка, предпазваща продукта от външно замърсяване, следва да са етикетирани и без променени органолептични характеристики. Доставяните тестени закуски да са произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да бъдат съхранявани в подходящи условия. Плодовите сокове и млечните продукти да се доставят с необходимия брой чаши за еднократна употреба.

×