Boletín Oficial del País Vasco - BOPV                             Kontaktua    Laguntza  ...
Boletín Oficial del País Vasco - BOPV - Basurtu                                - Basurto ...
Boletín Oficial del País Vasco - BOPV                                     - Hospital ...
Boletín Oficial del País Vasco - BOPV 2.- Lezako Ospitalea. 3.- Arabako Osasun Mentaleko Sarea.             ...
Boletín Oficial del País Vasco - BOPV 8.- Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea.                        ...
Boletín Oficial del País Vasco - BOPV    Lege-informazioa                            © 2009 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Boletín oficial del país vasco bopv

857 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
857
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Boletín oficial del país vasco bopv

 1. 1. Boletín Oficial del País Vasco - BOPV Kontaktua Laguntza Mapa Erabilerraztasuna Nire gestioak Lgntza Az.Aldizkaria Az.Aldizkariak Kntslta. Bilak.Erraza Bilak.Berezia Aldizkari honetan argitaratua: 2011187 Publicado en el Boletín N. 2011187 - zk.- 2011/09/30 30/09/2011 Lehenengo orria: 201104764 Página inicial de la disposición: 201104764 XEDAPEN OROKORRAK DISPOSICIONES GENERALES Osasun eta Kontsumo Saila ERABAKIA, 2011ko uztailaren 22koa, Sanidad y Consumo Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko ACUERDO de 22 de julio de 2011, del Administrazio Kontseiluarena, Consejo de Administración de Basurtuko Ospitalearen, Gurutzetako Osakidetza-Servicio vasco de salud, por Ospitalearen, Donostia Ospitalearen eta el que se modifica la denominación de Arabako Unibertsitate Ospitalearen los Hospitales Basurto, Cruces, Donostia izenak aldatzen dituena. y Hospital Universitario de Álava. Osasun-instalazioak unibertsitate-ikerketa A la vista del «Concierto entre la UPV & eta -irakaskuntzan erabiltzeko helburuarekin Osakidetza-Servicio vasco de salud para la EHUren eta Osakidetza-Euskal osasun utilización de instituciones sanitarias en la zerbitzuaren artean izenpetutako hitzarmena investigación y docencia universitaria» de (2008ko azaroaren 24koa, 2009ko 24 de noviembre de 2008 (BOPV de 09-01- urtarrilaren 9ko EHAA) eta EHUren eta 2009) y de la propuesta presentada por la Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Comisión Mixta UPV / Osakidetza-Servicio arteko Batzorde Mistoak aurkeztutako vasco de salud creada en la cláusula proposamena -hamahirugarren klausulan Decimotercera del mismo. sortutakoa- ikusita. Considerando que la cláusula Tercera del Kontuan izanda Hitzarmenaren hirugarren Concierto establece que Osakidetza-Servicio klausulak ezartzen duela Osakidetza-Euskal vasco de salud garantizará que tanto los osasun zerbitzuak bermatu egingo duela Hospitales como el resto de las hitzarmenpeko ospitaleek eta gainerako organizaciones que se conciertan cumplen erakundeek bete egiten dituztela ekainaren los requisitos establecidos en la base 3 del 28ko 1558/1936 Errege Dekretuko 4. artículo 4 del Real Decreto 1558/1936 de 28 artikuluko 3. oinarrian ezarritako baldintzak. de junio. Hitzarmenean oinarrituta, Osakidetza-Euskal En base al concierto, Osakidetza-Servicio osasun zerbitzuak honen ondoren aditzera vasco de salud ofrece a los fines docentes, ematen diren zerbitzu-erakundeak asistenciales, y de investigación propios del eskaintzen ditu irakaskuntza-, sorospen- eta concierto, tras haber comprobado que ikerketa-helburuetarako, eta «Unibertsitate reúnen los requisitos necesarios, las Ospitale» izena har dezakete. Aldez aurretik organizaciones de servicios que se indican a egiaztatu egin beharko dute bete egiten continuación, que podrán denominarse dituztela beharrezkoak diren baldintzak. Universitarios:http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201104764[05/10/2011 12:07:44]
 2. 2. Boletín Oficial del País Vasco - BOPV - Basurtu - Basurto - Gurutzeta - Cruces - Donostia - Donostia - Arabako Unibertsitate Ospitalea - Hospital Universitario de Álava Hitzarmen horretako hamalaugarren Considerando que en la cláusula klausulan, proposamena egiten duen decimocuarta del referido convenio, entre batzorde mistoari izendatutako aginpideen las atribuciones conferidas a al Comisión artean, honako hau ere jasotzen da: mixta proponente, se contempla la de «velar «hitzarmena bete eta aplikatzeaz por el cumplimiento y aplicación del arduratzea». Concierto». Testuinguru horretan, Hitzarmenaren Considerando que en este contexto, en Batzorde mistoak 2011ko otsailaren 4an sesión de 4 de febrero de 2011 de la proposamena egin zuen Basurtuko Comisión mixta del Concierto suscrito, se Ospitalearen, Gurutzetako Ospitalearen, acuerda elevar propuesta de modificación de Donostia Ospitalearen eta Arabako la denominación de los Hospitales Basurto, Unibertsitate Ospitalearen izenak aldatzeko, Cruces, Donostia y Hospital Universitario de kontuan izanda ospitale horiek - Álava, incluyendo la calificación de hitzarmenaren hirugarren klausulako 2. «Universitarios» en atención a las nuevas paragrafoan ezarritakoaren arabera- bete funciones a desarrollar por los mismos, behar dituzten eginkizun berriak. según previsión de la cláusula tercera 2 del propio Concierto. Hortaz, proposamena aztertuta eta honen aurretik adierazitakoarekin bat etorriz, Por consiguiente, examinada la propuesta, Administrazio Kontseilu honek, adierazitakoa de conformidad con la exposición que betetze aldera, Osakidetza-Euskal osasun antecede, este Consejo de Administración, zerbitzuaren Gizarte Estatutuetako 8.5 para debido cumplimiento de lo expuesto y artikuluan egotzitako eskumenen arabera en virtud de las competencias atribuidas al (azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuz onartu mismo en el artículo 8.5 de los Estatutos ziren estatutuak), erabakia hartu du. Sociales de Osakidetza-Servicio vasco de salud aprobados por Decreto 255/1997, de ERABAKIA 11 de noviembre, viene a adoptar el siguiente Lehenengoa.- EHUren eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren arteko batzorde ACUERDO mistoak Osakidetzako zuzendari nagusiaren bidez igorritako aldaketa-proposamena Primero.- Aprobar la propuesta de onartzea, non ezartzen baita honen ondoren modificación elevada por la Comisión mixta aditzera ematen diren ospitaleei Osakidetza-Servicio vasco de salud-UPV a «Unibertsitate Ospitale» izena itsatsi behar través del Director General de Osakidetza- zaiela: Servicio vasco de salud, resultando de la misma la inclusión del calificativo - Basurtuko Ospitalea «Universitario» a los Hospitales que constan a continuación: - Gurutzetako Ospitaleahttp://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201104764[05/10/2011 12:07:44]
 3. 3. Boletín Oficial del País Vasco - BOPV - Hospital Basurto - Donostia Ospitalea - Hospital de Cruces Bigarrena.- Honako erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian - Hospital Donostia argitaratzeko agintzea. Segundo.- Ordenar la publicación de este Argitaratzen den egunaren biharamunetik Acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco. aurrera izango ditu ondorioak erabaki honek. Considérese al respecto que dicho Acuerdo no producirá efectos hasta el día siguiente a Hirugarrena.- Erabakiaren eta la fecha de publicación. argitalpenaren berri ematea Ogasun Saileko Ondare Zuzendaritzari eta otsailaren 21eko Tercero.- Comunicar el Acuerdo y su 31/2006 Dekretuz araututako Eusko publicación a la Dirección de Patrimonio del Jaurlaritzako Zentro, Zerbitzu eta Dpto. de Hacienda y al Registro de Centros, Establezimendu Sanitarioen Erregistroari. Servicios y Establecimientos Sanitarios del G.V., regulado en el Decreto 31/2006 de 21 Laugarrena.- Erabaki honen eranskinean de febrero. ezarritakoarekin bat, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Erakunde Publikoaren Cuarto.- Se actualiza, con efectos desde la zerbitzu-erakundeen zerrenda eguneratu fecha del presente Acuerdo, la relación de egiten da, eta erabaki honen datatik aurrera organizaciones de servicios del Ente Público izango ditu ondorioak. Osakidetza-Servicio vasco de salud, de conformidad con lo que se determina en su ERANSKINA anexo. «OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ANEXO ZERBITZUA» Erakunde PUBLIKOKO zerbitzu- erakundeen ZERRENDA RELACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DEL ENTE PÚBLICO Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde- «OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE eremua: SALUD» 1.- Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Ámbito Territorial de la Comunidad Publikoko Zuzendaritza Nagusia. Autónoma: 2.- Emergentziak (Emergentzietako Lurralde 1.- Dirección General del Ente Público Unitateak). Osakidetza-Servicio vasco de salud. 3.- Transfusio eta Giza Ehunen Euskal 2.- Emergencias (Unidades Territoriales de Zentroa. Emergencias). 4.- Osatek SA. 3.- Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos. Arabako Osasun Barrutiko Lurralde Eremua: 4.- Osatek, S.A. 1.- Arabako Unibertsitate Ospitalea. Ámbito Territorial del Área de Salud de Álava:http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201104764[05/10/2011 12:07:44]
 4. 4. Boletín Oficial del País Vasco - BOPV 2.- Lezako Ospitalea. 3.- Arabako Osasun Mentaleko Sarea. 1.- Hospital Universitario Araba. 4.- Arabako Eskualdea. 2.- Hospital Leza. Bizkaiko Osasun Barrutiko Lurralde Eremua: 3.- Red de Salud Mental de Araba. 1.- Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea. 4.- Comarca Araba. 2.- Basurtuko Unibertsitate Ospitalea. Ámbito Territorial del Área de Salud de Bizkaia: 3.- Galdakao-Usansolo Ospitalea. 1.- Hospital Universitario Cruces. 4.- San Eloy Ospitalea. 2.- Hospital Universitario Basurto. 5.- Santa Marina Ospitalea. 3.- Hospital Galdakao-Usansolo. 6.- Gorlizko Ospitalea. 4.- Hospital San Eloy. 7.- Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea. 5.- Hospital Santa Marina. 8.- Bilbo Eskualdea. 6.- Hospital Gorliz. 9.- Barrualdeko Eskualdea. 7.- Red de Salud Mental de Bizkaia. 10.- Uribeko Eskualdea. 8.- Comarca Bilbao. 11.- Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea. 9.- Comarca Interior. Gipuzkoako Osasun Barrutiko Lurralde Eremua: 10.- Comarca Uribe. 1.- Donostia Unibertsitate Ospitalea. 11.- Comarca Ezkerraldea-Enkarterri. 2.- Zumarragako Ospitalea. Ámbito Territorial del Área de Salud de Gipuzkoa: 3.- Bidasoako Erakunde Sanitario Integratua. 1.- Hospital Universitario Donostia. 4.- Mendaroko Ospitalea. 2.- Hospital Zumarraga. 5.- Debagoieneko Ospitalea. 3.- Organización Sanitaria Integrada Bidasoa. 6.- Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea. 4.- Hospital Mendaro. 7.- Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea. 5.- Hospital Alto Deba.http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201104764[05/10/2011 12:07:44]
 5. 5. Boletín Oficial del País Vasco - BOPV 8.- Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea. 6.- Red de Salud Mental de Gipuzkoa. Vitoria-Gasteiz, 2011ko uztailaren 22a. 7.- Comarca Gipuzkoa-Este. Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluko lehendakaria, 8.- Comarca Gipuzkoa-Oeste. JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA. En Vitoria-Gasteiz, a 22 de julio de 2011. El Presidente del Consejo de Administración Deskribatzailea: de Osakidetza-Servicio vasco de salud, IZEN-ALDAKETA; OSPITALEAK JAVIER RAFAEL BENGOA RENTERÍA. Materias: CAMBIO DE DENOMINACION; HOSPITALEShttp://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201104764[05/10/2011 12:07:44]
 6. 6. Boletín Oficial del País Vasco - BOPV Lege-informazioa © 2009 Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vascohttp://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?e&201104764[05/10/2011 12:07:44]

×