Literatura 1

1,272 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,272
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
93
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Literatura 1

  1. 1. LITERATURA (tema 1) 1 1. A POESÍA DAS IRMANDADES DA FALA. CARACTERÍSTICAS, AUTORES E OBRAS REPRESENTATIVAS. 1. INTRODUCIÓN 1.1. A LÍRICA GALEGAENTRE DOUS SÉCULOS 1.2. CONTEXTO HISTÓRICO 1.2.1. CLASESSOCIAIS 1.2.2 TRANSFORMACIÓNSECONÓMICAS 1.2.3 AGRARISMO 1.2.4 EMIGRACIÓN 1.2.5 NACIONALISMOEIRMANDADESDA FALA 2. ANTÓNNORIEGA VARELA (Do ermo) 2.1 POESÍA COSTUMISTA 2.2 POESÍA LÍRICA 3. RAMÓN CABANILLAS 3.1 OBRA 3.1.1 LÍRICA a) Cívica (No Desterro) b) Intimismo (Vento mareiro, A rosa de cen follas) c) Costumismo d) Modernismo 3.1.2 NARRATIVA (Samos) 3.1.2.1 Na noite estrelecida a) Estrutura (Escalibor, O cabaleiro do S. Graal, O soño do rei Artur) b) Métrica c) Carga ideolóxicaNacionalista 3.2 INFLUENCIAS
  2. 2. LITERATURA (tema 1) 2 1. A POESÍA DAS IRMANDADES DA FALA. CARACTERÍSTICAS, AUTORES E OBRAS REPRESENTATIVAS. 1. INTRODUCIÓN 1.1. A LÍRICA GALEGAENTRE DOUS SÉCULOS: DespoisdosbrillantesanosdoRexurdimento(1863-1988) prodúcese unha decadencialiteraria,ancorándose naestéticae temáticadoséculoXIX(ruralismo,costumismo, intimismo,sentidocívico…).Mais,ótempoque se dan transformaciónspolíticas,económicase sociaisen Galizagrazas, entre outras,ás IrmandadesdaFalae á XeraciónNós,a nosaliteratura retomavigore evolucionadende unhalíricadecimonónicacaraun modernismo(apesaresde que na nosa literaturanonse chegaa dar unmovementomodernista). 1.2. CONTEXTO HISTÓRICO 1.2.1. CLASESSOCIAIS a) Fidalguíaendecadenciadende aredencióndosforos. b) Burguesía urbana vinculadaáindustria. c) Campesiñado,xurdindoopequenopropietarioagrícolagrazasá reivindicacióndaredencióndosforosa travésde sociedadese sindicatosagrarios. d) Proletariado vinculadoósectorindustrial;organizadoensindicatos. 1.2.2. TRANSFORMACIÓNSECONÓMICAS: Destacamoso aumentodaprodutividade agrariacoa mecanizacióndas terras de cultivoe a acelerada industrialización(conserveira,metalurxia,madereira…). 1.2.3. AGRARISMO: O agrarismo é un movementosocial de carácterreivindicativoque pescudaa melloradocampesiñado(coaloitaanticaciquil,contraosistemaforal,coa industrializacióndocampo…) que xorde finaisdoséculoXIXe continúanasdúas primeirasdécadasdoséculoXX. Nosanos20 existíanmáisde mil sociedadesagrarias enGaliza.O líderdeste movementofoi BasilioÁlvarez.DestacanNoriegae Cabanillas como grandesdifusoresdomovemento. 1.2.4. EMIGRACIÓN: A pesardos avances,produciuse unha desruralizaciónacompañada dunhaemigracióntransoceánica.
  3. 3. LITERATURA (tema 1) 3 1.2.5. NACIONALISMOEIRMANDADESDA FALA: O nacionalismoconsolidousegrazasás IrmandadesdaFala(1916), á XeraciónNós(1920) e o PartidoGaleguista(1931), valedordoEstatutode Autonomía aprobadoenreferendoen1936. 1.2.5.1. Fundacióndas Irmandades: O 18 de maiode 1916 reúnense naCoruñaas figurasmáis notablesdorexionalismoconvocadasporAntónVilarPonte.Dezdíasdespois fúndase aIrmandade de Santiago.Omovementoesténdese aoutrascidadese vilasa travésdunhacampaña de mitinse conferencias.Oxornal A Nosa Terra convértese noseuvoceiro. 1.2.5.2. Consolidacióndas Irmandades: Entre 1916 e 1918 cénsanse ata 28 Irmandadesen Galiza, ademaisdade Madrid,Bos Airese A Habana (XuntanzaNacionalistaGalega). 1.2.5.3. Integrantesdas Irmandades: Predominabanosintelectuaise osmembrosde profesións liberais(periodistas,médicos,avogados,notarios…),quedandoobreirose campesiñosreducidosaunhapresenzasimbólica. 2. ANTÓNNORIEGA VARELA (1869-1947):  Foi un poetaimplicadonomovementoagrarista.  Escribiuunhaúnica obraDo ermo (1904 e 1910 publicouse baixoonome de Montañesas).  Na súa poesíadistínguense dúasliñasbásicas:poesíacostumistae poesíalírica. 2.1. POESÍA COSTUMISTA: Trátase dunhapoesíacon estéticadecimonónicae temáticarealista costumista na que se exaltaGalizae o galego(costumes,festas,tradicións…). 2.2. POESÍA LÍRICA: Os motivosdestapoesíaseguenasero campo e a vidana montañae a súa linguataménsegue asera falapopular,maisagora o autor achégase ánaturezaadoptandoun ton íntimoe emotivo.Destacanosseussonetosainfluenciadomodernismocasteláne portugués,onde,copasodos anos,se incorporanformascultase se coida a musicalidade. 3. RAMÓN CABANILLAS(1876-1959):  Comprometidocoalinguae co nacionalismo,apostoupolarenovacióndasliñasliterarias con novosestilos,temas,xéneros…
  4. 4. LITERATURA (tema 1) 4  En 1910 emigroua Cubaonde coñeceua BasilioÁlvarez,quenprologouoseuprimeiro libro, No desterro (1913), onde o líderagrarista di que Cabanillasencheráo baleirodeixado por Curros.  ColaboroucoasIrmandadesdaFala.  IngresounaReal AcademiaGalegae na Españolaenrepresentacióndaculturagalega. 3.1. OBRA 3.1.1. LÍRICA: Onde expresaosseusentimentoscaracatro grandestemas: a) A cívica,concordandoco agrarismo da época(destacandoaloita anticaciquil) e ogaleguismodasIrmandades.Nestaliñadestacamosospoemas do seulibro No desterro (1913). b) O intimismo,onde afloraasúa sensibilidade amorosae o sentimentodoridodavisa.Nestaliñaherdadade Heine,Béquere Rosalía englóbanse moitospoemasdasúaobra Vento mareiro (1915) e A rosa de cen follas co predominiodapoesíaamorosa. c) O costumismo,herdadodoséculoanterior,reproducíaostiposde costumesreivindicandoasraícesda nosacultura.Cabanillasengade novidades formaisachegadasdomodernismo. Nestaliñadestacamos Da terra asoballada (1917). d) O modernismovese nalgúnspoemasencantoóestilo,nasúabusca da evasiónconambientaciónsexóticasoumedievais,nasensorialidadee musicalidade dosversos. 3.1.2. NARRATIVA: Destacamos Samos (1958), unrelatodescritivodavidade historiado mosteiro,e Na noiteestrelecida (1926). 3.1.2.1. Na noiteestrelecida: a) Estrutura:  “A espadaEscalibor”que é atopada na illa de Sálvora.  “O cabaleirodoSant Grial”;Galaaz atopa o SantoGraal no Cebreiro.  “O soñodo rei Artur”. b) Estilo e métrica: Influenciasmodernistascunhadensaadxectivación propiado mundodossentidose conpareadosde versosalexandrinos combinados conromances
  5. 5. LITERATURA (tema 1) 5 c) Carga ideolóxicaNacionalista:  Escribiuse durante oesplendordogaleguismoerudito e européizante.  É unha obra pertencente áMateriade Bretaña,tema da literaturaeuropea,achegadaaGaliza.  Nelaexáltase alíricagalega.  Pretende adignificacióndonosopasado. 3.2. INFLUENCIAS: Cabanillas,senrenunciarólegadodasfigurasdo Rexurdimento,renovaa lírica explorandonovoshorizontesconaltosgraosde calidade literaria.A súaobra conta con influenciasdo romanticismoeuropeoe do modernismoiberoamericano.

×