Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BRUSSEL De Vlaamse regering
zal ervoor zorgen dat 25-tot 55-
jarige werkzoekenden het moei-
lijker krijgen op de arbeids-
...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Взаимодействие сервисов через Advanced Message
 Queuing Protocol
Next
Upcoming SlideShare
Взаимодействие сервисов через Advanced Message
 Queuing Protocol
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

30-01-2015-Metro-Metro-NL-p2-Sleurs-wil-sleutelen-aan-wet-op-palliatieve...

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

30-01-2015-Metro-Metro-NL-p2-Sleurs-wil-sleutelen-aan-wet-op-palliatieve...

  1. 1. BRUSSEL De Vlaamse regering zal ervoor zorgen dat 25-tot 55- jarige werkzoekenden het moei- lijker krijgen op de arbeids- markt. Dat zei sp.a in een ge- dachtewisseling over het doel- groepenbeleid in de bevoegde commissie van het Vlaams par- lement. «Dertigers en veertigers zullen duurder worden dan in het verleden én duurder dan de werkzoekenden die in een doel- groep vallen», zei Yasmine Kher- bache (foto). Het parlementslid gaf het voorbeeld van een kas- sierster van 45 die ontslagen wordt bij een herstructurering. «Zij zal in haar zoektocht naar een nieuwe job niet op kunnen tegen de concurrentie van werk- lozen die in een doelgroep val- len». Groen had dan weer vooral kritiek op het feit dat er geen specifieke doelgroep gecreëerd is voor allochtonen. ■ Belga / N. Maeterlinck «Doelgroepen ontregelen arbeidsmarkt» BRUSSEL «De vraag stelt zich of de wet op de palliatieve zorg van 2002 niet aan herziening toe is. Die wet spreekt namelijk uitsluitend over levensbedrei- gende ziektes. Vraag is of - en hoe - een uitbreiding naar chro- nische, ernstige, maar niet direct levensbedreigende ziektes nodig is.» Dat heeft staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) gezegd op het con- gres ‘Hoe de palliatieve zorg ver- beteren in Vlaanderen?’. Op dat congres hadden drie Vlaamse universiteiten (VUB, KU Leuven en UGent) gepleit voor een ver- vroeging en een uitbreiding van de palliatieve zorg zoals we die nu in ons land kennen. Ook Eco- lo en Groen hadden eerder een wetsvoorstel ingediend om de huidige definitie van palliatieve zorg te verruimen. ■ Belga / A. Jocard Sleurs wil sleutelen aan wet op palliatieve zorg BRUSSEL De christelijke spoorbond ACV Transcom gaat opnieuw rond de onderhandelingstafel zitten. ACV volgt hiermee het voor- beeld van de socialistische ACOD, die dezelfde beslissing vorige week al had genomen. Het sociaal overleg bij de NMBS was sinds 28 oktober opgeblazen. «Er is ons gevraagd om de sociale dialoog te herstarten, gezien de dossiers die op ons afkomen», zegt Lux Piens van ACV Transcom. De vakbondsleider spreekt van een «ernstige context» met onder meer de besparingen en de voorbereiding van een nieuw ondernemingsplan bij de NMBS. De vakbond zal nu de NMBS informeren dat zij het overleg opnieuw wil aangaan. Moge- lijk vat dit in de loop van volgende week aan, aldus Piens. ■ Vakbonden bij het spoor hervatten sociale dialoog BRUSSEL De PS reageert ver- ontwaardigd op het voornemen van de federale regering om vice- gouverneur Matthias Dewatri- pont,vanPS-signatuur,bijdeNa- tionale Bank te vervangen door Pierre Wunsch, een directeur met een MR-stempel. Volgens De Tijd wordt zijn vervanging in PS- kringen gezien als een echte oor- logsverklaring. «Door zich om zuiver politieke redenen te stor- ten op een gematigde gezagsdra- ger,wienscompetentieunaniem wordt erkend, hebben ze alle sluizen opengezet», zegt een hooggeplaatste socialist. Ook PS- voorzitter Elio Di Rupo noemt de wissel «totaal onbegrijpelijk». Di Rupo ontwaart een «heksenjacht tegen de socialisten met misprij- zen van de erkende compenten- ties» van Dewatripont. Volgens hemgaathetomeen«triesteillu- stratie van de ingesteldheid van deregering». ■ Belga / L. Dieffembacq PS hekelt «heksenjacht tegen socialisten» Slechts in enkele geval- len kan de nationaliteit van Syriëstrijders worden afgenomen. De juridische realiteit zet de regering met de voeten op de grond. Dat bericht De Standaard. De ministerraad beslist vandaag over de inzet van Belgische soldaten en grondtroepen in Irak. Dat meldt Le Soir. Premier Charles Michel (MR) lag in de kamer onder vuur nadat hij de aanwe- zigheid van koning Filip op de rouwdienst voor de Sa- oedische koning verdedig- de. Met name vanuit de op- positie kwam er forse kri- tiek op het bezoek, wegens de mensenrechtenschen- dingen van het land en zijn rol in de financiering van het terrorisme. KORT NIEUWS Tijdens de nieuwjaarsreceptie op het paleis pleitte koning Filip (foto) voor een cultuur van respect en wederkerigheid in onze samenleving. «De daders van de recente aanslagen hebben ons uit elkaar wil- len spelen. In die val zijn we niet getrapt.» Hij waar- schuwt de overheden niet te zwichten voor simplis- tische redeneringen en clichés in het debat. Belga / N. Maeterlinck Koning waarschuwt voor clichés Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) is niet van plan om te raken aan de voorrangsregels, maar de wegbeheerders kunnen steeds afwijken door het aanbrengen van signalisatie. Dat is haar reactie op het nieuws uit Het Nieuwsblad dat ge- meenten steeds meer de voorrang van rechts-regel in vraag stellen. Foto R.V. Galant behoudt voorrangsregel 2 V r i j d a g 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 metro 2 P O L I T I C S p o l i t i c s @ m e t r o t i m e . b e BRUSSEL Het zit niet hele- maal snor tussen de huidige coalitiepartners in de Vlaamse en federale regeringen. Vol- gens een nieuw verkiezingson- derzoek van politicoloog Marc Swyngedouw zijn die stribbe- lingen impliciet te wijten aan de concurrentiestrijd om in- stabiele kiezers. WAAROVER GAAT HET? Marc Swyngedouw (KU Leuven) nam het PartiRep-verkiezings- onderzoek uit september 2014 onder de loep en publiceerde de resultaten in het politieke maandblad Sampol. «In mijn ogen was die studie zeer slecht, en was een her-analyse nodig», vertelt de politicoloog. HOE ZIT HET DAN WEL? «Tijdens de verkiezingen van tro. WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE HUIDIGE REGERING? «Bij de volgende verkiezingen in 2019 zal er zeker en vast een enorme slag zijn om die ontrou- we kiezers. Maar je merkt nu al datpartijenzichzeersterkprofi- leren, wat niet noodzakelijk in het voordeel is van de regering. Kijk maar naar CD&V die zich voordoet als het sociaal geweten van de regering. Ander voor- beeld is het voorstel van Lies- beth Homans (N-VA, foto) om een taalexamen te organiseren voor inburgeraars, of haar sug- gestie voor gescheiden circuits voor kinderen in armoede. Die tonen duidelijk aan hoe N-VA er bewust voor kiest om de Vlaams-Belang kiezers tevreden te houden.» (ldc) operatie, met als gevolg dat er op dit moment een ongelofelij- ke concurrentiestrijd speelt tus- sen die verschillende partijen», aldus Swyngedouw. «N-VA heeft zijn verkiezingswinst dus te danken aan overgelopen kiezers van Vlaams Belang en blanco kiezers», verklaart hij aan Me- 2014 was er een heel grote be- weging aan de rechterzijde van de kiezers. Bijna 500.000 kiezers zweefden tussen de partijen Open VLD, N-VA en CD&V. Op- vallend aan deze verschuivin- gen is dat geen enkele partij hierbij aan kiezers heeft gewon- nen. Dat was gewoon een nul- Belga / J. Roosens «Partijen profileren zich te veel» UITGELEGD Uitgever: n.v. Mass Transit Media Ravenstein Galerij 4 1000 Brussel E-mail: metro@metrotime.be Algemeen Directeur: Monique Raaffels mraaffels@metrotime.be Central desk: Tel. (02) 227 93 43 Fax (02) 227 93 41 Informatie advertenties: advertise@metrotime.be Metro’s Newsroom: Matthias Adriaensen, Jeroen Bernaers, Marie Bruyaux, Hans Cardyn (news director), Liesbeth De Corte, Eldrid Deleu, Camille Goret, Gaëtan Gras, Lucie Hage, Maïté Hamouchi, Mare Hotterbeekx, Pierre Jacobs, Maarten Joossens, Jelle Mampaey, Nicolas Naizy, Roals Rijcken, Jerome Rombaux (news director FR), Laura Sengler, Kevin Sneyers, Thomas Wallemacq Graphic and Lay-out Editors: Alessandra Di Palma, Gregory Klarfeld, Femke Leemans, Stijn Van Nuffelen Production: Tel. (02) 227 93 87 Advertising (pub en jobs): Tel. (02) 227 93 44 advertise@metrotime.be Marketing: Tel. (02) 227 93 79 Distribution: Tel. (02) 227 93 85 - distri@metrotime.be Metro komt onder andere tot stand met de medewerking van Belga,AP,AFP Relaxnews en IPS. De rechten van de foto’s berusten bij Concentra, Belga,AP en AFP, tenzij anders vermeld. V. U.: M. Raaffels, Ravensteingalerij 4, 1000 Brussel Oplage Metro: 230.000 ex. Neem Metro mee naar het werk of naar huis. Laat Metro niet achter op de openbare weg. www.metrotime.be kriskras.be

Views

Total views

310

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×