Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SmartEnCity: Barrio Coronación

584 views

Published on

SmartEnCity: Koronazio auzoa

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SmartEnCity: Barrio Coronación

  1. 1. VITORIA-GASTEIZ BARRIO CORONACIÓN KOROTZEAUZOA
  2. 2. ZERTAN DATZA PROIEKTUA? Tartu Sonderborg Vitoria-Gasteiz Proiektuko tokiko kideak: Visesa-Eusko Jaurlaritza, Gasteizko Udala, Tecnalia, Mondragon korporazioa, Ingurumen Gaietarako Ikastegia, Fagor Ederlan, Euskadiko etxetresna elektrikoen klusterra, ETIC Smart Cities Innovation Center, MCCTelecom, Acciona Azpiegiturak, Giroa, Cartif, Estudios Gis. Karbonoan neutroak diren (CO2 gabeko) hiri inteligenteak sortzeko europar estrategia garatzeko xedea dauka proiektuak, eta honako hirietan jorratuko da: Tartun (Estonian), Sondeborgen (Danimarkan) eta Gasteizen. (hiru hirien marrazkitxoa) ENERGIA ERAGINKORTASUNEAN MUGIKORTASUN JASANGARRIAN INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO TEKNOLOGIEN (IKT) ERABILERAN Europako "Hiri eta Komunitate Inteligenteak" programan kokatutako ekimena da SmartEnCity. Bertan, herritarrak eta erakundeak elkarlanean arituz, hiria eta pertsonen bizi-kalitatea hobeto ezagutzeko asmoa dago, hiru eremu hauetan jardunez: ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE PROYECTO? Socios locales del proyecto: Visesa-Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Tecnalia, Mondragón Corporación Cooperativa, Centro de Estudios Ambientales, Fagor Ederlan, Cluster de electrodomésticos de Euskadi, ETIC Smart Cities Innovation Center, MCCTelecom, Acciona Infraestructuras, Giroa, Cartif, Estudios Gis. Laguntzaile: A.VV. Errota Zaharra Auzo Elkartea Colabora: A.VV. Errota Zaharra Auzo Elkartea Este proyecto busca desarrollar la estrategia europea para la creación de ciudades inteligentes neutras en Carbono (libres de CO2) y va a desarrollarse en las ciudades de Tartu (Estonia), Sondeborg (Dinamarca) y en Vitoria-Gasteiz. EFICIENCIA ENERGÉTICA MOVILIDAD SOSTENIBLE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) SmartEnCity es una iniciativa enmarcada en el programa europeo de “Ciudades y Comunida- des Inteligentes” en la que trabajando conjunta- mente vecinos e instituciones se pretende mejorar la ciudad y la calidad de vida de las personas actuando en estos tres ámbitos:
  3. 3. Ondorengo xedeak bilatu nahi dira Koronazio auzoko bizilagunen parte-hartzearekin eta inplikazioarekin: • Koronazio kaleko etxebizitzetako energia eskaria murriztea, energia birgaitzeko proiektuen bidez. • Auzoko berogailu sistema sortzea energia berriztagarriekin. • Elektromugikortasuna: Hiriko mugikortasun jasangarria sustatzea ibilgailu elektrikoen eta hiriko logistikarako irtenbide kolektiboen bidez. • Energia kontsumoak monitorizatzeko eta kudeatzeko plataforma: IKTak (informazio eta komunikazio teknologiak) txertatzea ezarri beharreko sistemen kontrolerako eta segimendurako, baita horien eraginkortasuna hobetzeko ere. Noiz hasiko da? Aurreikusi denaren arabera, 2016ko otsailaren 1ean hasiko da proiektua eta bost urte eta erdi iraungo du. KORONAZIO AUZOA, ZER EGINGO DA GASTEIZEN? Con la participación e implicación de los vecinos y vecinas del Barrio de Coronación, se buscan los siguientes objetivos: • Reducir la demanda energética de las viviendas mediante proyectos de rehabilitación energética en el barrio de Coronación. • Crear un sistema de calefacción de barrio con energías renovables. • Electromovilidad: Impulsar la movilidad urbana sostenible mediante vehículos eléctricos y soluciones colectivas para la logística urbana. • Plataforma para la monitorización y gestión de consumos energéticos: Integrar las TIC (Tecnologías de la Información y la comunicación) para el control y seguimiento de los sistemas a implementar y para mejorar su eficiencia. ¿Cuándo empieza? El proyecto está previsto que comience el 1 de febrero de 2016 y tendrá duración de cinco años y medio. BARRIO DE CORONACIÓN, ¿QUÉ SE VA A HACER EN VITORIA-GASTEIZ?
  4. 4. ENERGIA BIRGAITZEA Energia birgaitzeak etxebizitzetako konfort baldintzak hobetzen ditu eta nabarmen murrizten du berogailu eskaria. Hainbat galdera sor daitezke: Nola lortzen da? Fatxadaren, estalkiaren eta leihoen isolamendua hobetuz. Proiektuak, era berean, auzoko berogailu sistema sortzea jaso du, bai biomasak (egur ezpalek) elikatutako galdara batekin, bai proiektu honen baitan energia gaietan birgaituko diren etxebizitza guztiei beroa banatzeko sarearekin. Antzeko konfort tenperatura lortze aldera, berogailu sistema berriak % 10 aurreztea bermatuko duela aurreikusi da, egungo tarifarekin alderatuz gero. Isolamendua hobetuta lortuko den energiaren eta ekonomiaren aurrezpena gaineratu behar zaio horri. Beste alde batetik, tokiko jatorria duen energia berriztagarria erabiltzeak murriztu egingo ditu erregai fosilekiko mendekotasuna eta berotegi efektuko gasen isurketa. REHABILITACIÓN ENERGÉTICA La rehabilitación energética mejora las condiciones de confort de las viviendas y reduce significativamente la demanda de calefacción. Varias son las preguntas que surgen: ¿Cómo se consigue? Mejorando el aislamiento de fachada, la cubierta y las ventanas. El proyecto también contempla la creación de un sistema de calefacción de barrio con una caldera alimentada por biomasa (astillas de leña) y una red de distribución de calor a cada una de las viviendas que se rehabiliten energéticamente en el marco de este proyecto. Está previsto que, para conseguir una temperatura de confort similar, el nuevo sistema de calefacción garantizará un ahorro mínimo del 10% con respecto a la tarifa actual. A esto habría que añadirle el ahorro energético y económico que se conseguirá mediante la mejora del aislamiento. Por otra parte, la utilización de energía renovable de origen local minimizará la dependencia de los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.
  5. 5. Zenbat balioko du? Eraikin bakoitzak behar batzuk ditu birgaitze eremuan. Hori dela eta, beharrezkoa izango da eraikin bakoitzaren proiektu zehatza egitea, egin beharreko jardunen kostua ezagutzeko. Proiektuek Europar Batasuneko, Eusko Jaurlaritzako eta Gasteizko Udaleko diru-laguntzak jasoko dituzte. Etxebizitzetako energia birgaitzeko SmartEnCity proiektu europarraren kargurako diru-laguntzak auzoko berogailu sistemara birgaitutako etxebizitzen konexioaren araberakoak izango dira. Zein etxebizitzak jaso ditzakete diru-laguntzak? Jarduteko eremua kale hauen arabera dago mugatuta, perimetralki: Koronazio kalea, Arriagako Atea kalea, Jesusen Zerbitzarien kalea, Badaia kalea eta Domingo Beltran kalea. Eremu horretan bost etxadi daude, eta 1.313 etxebizitza guztira. ¿Cuánto costará? Cada edificio tiene unas necesidades en materia de rehabilitación, de ahí que será necesario hacer un proyecto detallado de cada edificio para conocer el coste de las actuaciones a llevar a cabo. Los proyectos contarán con las subvenciones de la Unión Europea, Gobierno Vasco y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Las subvenciones con cargo al proyecto europeo SmartEnCity para la rehabilitación energética de las viviendas estarán condicionadas a la conexión de las viviendas rehabilitadas al sistema de calefacción de barrio. ¿Qué viviendas pueden acceder a las subvenciones? El ámbito de actuación es limitado perimetralmente por las calles: Coronación, Portal de Arriaga, Siervas de Jesús, Badaia y Domingo Beltrán. Esta área se compone de cinco manzanas con un total de 1.313 viviendas.
  6. 6. MUGIKORTASUN JASANGARRIA Mugikortasun jasangarrirako eta espazio publikorako planaren jarduera eremua Gasteiz hiria da eta, plan horrekin bat eginez, ibilgailu elektrikoa sustatu nahi da taxietan, merkataritza eta zerbitzuen flotan eta salgaien hiriko banaketan (azken miliako logistika). Horretarako, ibilgailu horiek eskuratzeko eta erabiltzeko laguntza ekonomikoa, teknikoa eta araudiari dagokiona ematea aurreikusi da, baita ibilgailu horiek kargatzeko hainbat gune sortzea ere. ENERGIA KONTSUMOAK MONITORIZATZEKO ETA KUDEATZEKO PLATAFORMA Energia kontsumoak monitorizatzea pentsatu da, bai etxebizitzetan eta auzoko galdaretan, bai mugikortasun irtenbideetan, informazio eta komunikazio teknologia berrietatik abiatuta garatutako plataforma baten bidez. Plataforma horren bidez, energia gaietan birgaitutako etxebizitzetako bizilagunek kontsumo datuak begiratu ahal izango dituzte, kontsumoa banakatu ahal izango dute eta bero eskariaren kopuruaren gaineko erabakiak hartu ahal izango dituzte. MOVILIDAD SOSTENIBLE De acuerdo con el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, cuyo ámbito de actuación es la ciudad de Vitoria-Gasteiz, se busca fomentar del vehículo eléctrico en los contextos de Taxi, flotas comerciales y de servicios, y distribución urbana de mercancías (logística de última milla). Para ello se prevé apoyar económica, técnica y normativamente la adquisición y utilización de estos vehículos, así como crear diferentes puntos de recarga. PLATAFORMA DE MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE CONSUMOS ELÉCTRICOS Se plantea la monitorización de los consumos energéticos tanto en las viviendas y caldera de barrio y como en las soluciones de movilidad a través de una plataforma desarrollada a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta plataforma permitirá a las vecinas y vecinos de las viviendas rehabilitadas energéticamente acceder a sus datos de consumo, individualizar el consumo y tomar decisiones respecto a la cantidad de calor demanda.
  7. 7. Proiektu honetan elkarlanean aritu dira pertsonak eta erakundeak, Gasteiz hiria eta Koronazio auzoa hobetze aldera eta, betiere, hor bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko ikuspuntutik arituta. Ez da aurretik zehaztutako proiektua, hau da, Koronazio auzoko auzokideek zehaztuko eta eraikiko dute proiektua, parte hartzeko sistemen bitartez: • Bilerak Koronazio auzoko bizilagunekin, proiektua azaltzeko • Parte hartzeko tailerrak, proiektua zehazteko • Herritarrek informaziorako sarbidea edukitzea • … Koronazio auzoa eta pertsona guztien egunerokotasuna hobetzeko aukera ezin hobea da proiektu honetan parte hartzea, erakundeen diru-laguntzei eta kideen inplikazioari esker. BERRIKUNTZA PERTSONEN ESKURA Este es un proyecto en el que personas e instituciones trabajan de la mano para mejorar la ciudad de Vitoria-Gasteiz y el barrio de Coronación, siempre desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de las personas que aquí viven. No es un proyecto marcado previamente, sino un proyecto que los vecinos y vecinas de Coronación van a definir y construir a través de los sistemas de participación: • Reuniones con los vecinos y vecinas del Barrio de Coronación para explicar el proyecto. • Talleres de participación para definir el proyecto • Acceso de la ciudadanía a la información • … La participación en este proyecto es una oportunidad única de mejorar el barrio de Coronación y el día a día de cada persona gracias a las subvenciones de las instituciones y a la implicación de los socios. INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
  8. 8. www.vitoria-gasteiz.org/coronacion www.vitoria-gasteiz.org/koroatzeauzoa www.visesa.eus

×