Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
n: 

Arabako Foru Aldundia ¡ingugnng "*"

Eusko munigklrzn
GOMERA“) Vasco Diputación Foral de Álava WIÜÜVÜÜÓÏ

 

NAZIOART...
l

ADIERAZTEN DUTE: 

I. Hemen ordezkaritza duten erakunde
guztiek nazioartekotzearen sustapenaren
arloan zenbait jarduke...
koordinatzea eta lankidetzan jardutea. 

3. Euskal enpresentzat prestakuntza—, 
informazio- eta aholkularitza-zerbitzuak
d...
- ARABAKO MERKATARITZA ETA
INDUSTRIA GANBERA OFIZIALEKO
ordezkari bat, ídazkari nagusia den aldetik, 
edo erakundeak hare...
bidalíko dio, Hitzarmen honen hasieran
ageri den helbidera, deialdíaren berri
emateko. 

— Kudeaketa Batzordearen bilkur...
Q j/ l/

 

adituen kontratazioa. 
- Nazioarteko finantzaketa. Aldeaniztunak. 
- Jarduera-sektore berrien nazioartekotzea...
Q

lll/ 

A

dakarkie inolako betebeharrik aldeei, alderdi
ekonomíkoari dagokionez. 

Hortaz, alde bakoitzak bere aurrek...
13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999
Lege Organikoko (aurrerantzean, DPLO) 9.
artikuluan xedatutakoak; eta, bereziki...
J N IGNACIO GARCÍA DE MOTILOA
UBISjn. 

Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiraren

Garapen eta Lehiakorfasuna sai/ aren
Industria ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Convenio de colaboración para la creación del Consorcio Vasco de Internacionalización

279 views

Published on

Nazioartekotzearen Euskal Partzergoa sortzeko lankidetza-hitzaremana

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Convenio de colaboración para la creación del Consorcio Vasco de Internacionalización

 1. 1. n: Arabako Foru Aldundia ¡ingugnng "*" Eusko munigklrzn GOMERA“) Vasco Diputación Foral de Álava WIÜÜVÜÜÓÏ NAZIOARTEKOTZEAREN PARTZUERGOA LANKIDETZA-HITZARMENA EUSKAL SORTZEKO Gasteizen, 2014ko abenduaren 3an. BILDU DIRA I. Juan Ignacio Garcia de Motiloa Ubis jauna, EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILAREN izenean eta haren ordezkari, Industriako sailburuordea den aldetik. II. José Zurita Laguna jauna, ARABAKO FORU ALDUNDIAREN (aurrerantzean, AFA) izenean eta haren ordezkari, Ekonomia Sustapenaren eta Foru Administrazioaren foru-diputatua den aldetik. III. Imanol Pradales Gil jauna, BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN (aurrerantzean, BFA) izenean eta haren ordezkari, Ekonomia Sustapenaren foru- diputatua den aldetik. IV. Jon Peli Uriguen Ansola jauna, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN (aurrerantzean, GFA) izenean eta haren ordezkari, Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismoko foru-diputatua den aldetik. V. Gregorio Rojo García jauna, ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA “GANBERA OFIZIALAREN izenean eta haren ordezkari (aurrerantzean, AMG), presidentea den aldetik. T VI. Jose Angel Corres Abasolo jauna, BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIO GANBERA OFIZIALAREN (aurrerantzean, BMG) izenean eta haren ordezkari, presidentea den aldetik. VII. Pedro Esnaola Latasa jauna, GIPUZKOAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIO GANBERA «V OFIZIALAREN (aurrerantzean, GMG) izenean eta haren ordezkari, presidentea a [K530 ‘ MIXKÁÏÁIIÏIÁ Gipuzkoakn F07“ “¿Unai-Ñ r-ámuru «lo álum °°M“°° (5 GA“ un nl ¡iwl ¡un till’! /Kl)rkl)ll-¿K| I)I . DE BCLBAO urulrulux gunIx-ru CONVENIO ‘DE COLABORACIÓN PARA LA CREACION DEL CONSORCIO VASCO DE INTERNACIONALIZACION En Vitoria-Gasteiz, a 3 de diciembre de 2014. REUNIDOS I. D. Juan Ignacio Garcia de Motiloa Ubis, en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, en su condición de Viceconsejero de Industria . II. D. Jose Zurita Laguna, en nombre y representación de DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (en adelante, “DFA”); en su l condición de Diputado Foral de Promoción Económica y Administración Foral. III. D. Imanol Pradales Gil, en nombre y representación de DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (en adelante, “DFB”); en su condición de Diputado Foral de Promoción Económica. lV. D. Jon Peli Uriguen Ansola, en nombre y representación de DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (en adelante, "DFG”); en su condición de Diputado Foral de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo. V. D. Gregorio Rojo García, en nombre y representación de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA (en adelante, “CCA”); en su condición de Presidente. Vl. D. Jose Angel Corres Abasolo, en nombre y representación de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO (en adelante, “CCB”); en su condición de Presidente. VII. D. Pedro Esnaola Latasa, en nombre y representación de CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIPUZKOA (en adelante, “CCG”); en su condición de Presidente.
 2. 2. l ADIERAZTEN DUTE: I. Hemen ordezkaritza duten erakunde guztiek nazioartekotzearen sustapenaren arloan zenbait jarduketa kudeatzen dituztela, modu autonomoan, Euskal Autonomía Erkidegoaren barneko beren jardun-eremuetan. II. Alde guztiek interesa dutela nazioartekotzearen sustapenaren arloan Euskal Autonomía Erkidegoan dauden gaitasunak eta bitartekoak bateratzeko eta baliatzeko, horretarako Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa sortuz, nazioartekotzearen sustapenerako politika planifikatzeko eta koordinatzeko ardura izango duen erakundea, alegia. lll. Aldeek Lankidetza Hitzarmen hau (aurrerantzean, Hitzarmena) sinatzea adostu dutela, klausula hauek zuzenduko dutena: KLAUSULAK LEHENA. XEDEA Hitzarmen honen xedea da Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoa sortzea, nazioartekotzea sustatzeko ekimenetan politika publikoa koordinatzeaz arduratuko den egitura integratu bat izateko, azken helburua izanik kanpo-merkatuekiko harremanak Euskal Autonomía Erkidegoko enpresen Iehiakortasunean duen eragin positiboa indartzea. BIGARRENA. NAZIOARTEKOTZEAREN EUSKAL PARTZUERGOAREN FUNTZIOAK Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoak ez du nortasun juridikorik, eta funtzio hauek izango ditu: C 1. Nazioartekotzearen sustapenari buruzko aholkularitza ematea azioartekotzearen arloko Euskadiko eragile publikoei. l/ V Q 2. Dagozkion eskumenen esparruan, Euskadiko beste administrazio, erakunde publiko a erakunde pribatu batzuekin y EXPONEN I. Que todas las entidades aquí representadas gestionan de forma autónoma distintas actividades relacionadas con el campo de la promoción de la internacionalización en sus distintos ámbitos de actuación dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi. II. Que es interés de todas las partes poner en común y aprovechar las capacidades y medios existentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi en el campo de la promoción de la internacionalización, mediante la creación del Consorcio Vasco de Internacionalización, organismo que se encargará de planificar la política de promoción de la internacionalización, así como de la coordinación de la misma. IlI. Que las partes han acordado la suscripción del presente Convenio de Colaboración (en adelante, el “Convenio"), que se regirá por las siguientes _ CLÁUSULAS PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto crear el Consorcio Vasco de Internacionalización con el fin de contar con una estructura integrada que se ocupe de Ia coordinación de la política pública de las diferentes iniciativas de promoción de la internacionalización, todo ello con el objetivo último de incrementar el impacto positivo que Ia interrelación con los mercados exteriores tiene sobre Ia competitividad de las empresas de Ia Comunidad Autónoma de Euskadi. SEGUNDA. FUNCIONES DEL É CONSORCIO VASCO DE INTERNACIONALIZACION El Consorcio Vasco de Internacionalización, que no tiene personalidad jurídica, tendrá las siguientes funciones: 1. Asesorar en materia de promoción de la internacionalización a los agentes públicos de la internacionalización en Euskadi. 2. Coordinar y colaborar con otras administraciones, organismos públicos y entidades privadas de Euskadi en su ámbito
 3. 3. koordinatzea eta lankidetzan jardutea. 3. Euskal enpresentzat prestakuntza—, informazio- eta aholkularitza-zerbitzuak diseinatzea, haien nazíoartekotze-mailak hobetzeko xedez. 4. Nazioartekotzea sustatzeko eta kanpoko inbertsioak erakartzeko laguntzak, díru-laguntzak eta gaínerako ekimenak lerrokatzea. 5. Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren kanpo-zerbitzuen (SPRI sarea) erabilera partekatua sustatzea, kanpo-merkatuetan elementu iraunkorra den aldetik. 6. Arlo horretako politika publikoaren eta sortutako eraginaren aldízkako ebaluazioak egitea, bai eta bítartekoena eta programena ere. HIRUGARRENA. NAZIOARTEKOTZEAREN EUSKAL PARTZUERGOAREN ANTOLAMENDUA 1. Kudeaketa Batzordea Hitzarmen honen jarraípena egiteko eta hura kontrolatzeko, honako ordezkari hauek osatutako Batzorde bat eratu da: - Eusko Jaurlarítzako Ekonomíaren Garapen eta Lehíakortasun Saileko ordezkari bat, Nazíoartekotzeko zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona. - ARABAKO FORU ALDUNDIKO ordezkari bat, nazioartekotzea sustatzeko arloaren zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona. - BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO ordezkari bat, nazioartekotzea sustatzeko arloaren zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona. - GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO ordezkari bat, nazioartekotzea sustatzeko arloaren zuzendaria den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona. de competencia. 3. Diseñar servicios de formación, información y asesoramiento a las empresas vascas para que mejoren sus niveles de internacionalización. 4. Alínear los diferentes programas de ayudas y subvenciones y demás iniciativas de promoción de la internacionalización y de atracción de inversiones exteriores. 5. Fomentar el uso compartido de los servicios exteriores del Consorcio Vasco de Internacionalización (Red SPRI) como elemento permanente en mercados exteriores. 6 Realizar evaluaciones periódicas de la política pública correspondiente y de su impacto, asi como de sus instrumentos y programas. TERCERA. ARTICULACIÓN DEL CONSORCIO vasco DE INTERNACIONALIZACION. 1. Comisión de Gestión Para el seguimiento y control de este Convenio se constituye una Comisión que estará formada por los siguientes representantes: - Una persona representante del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, en su condición de Director o Directora de Internacionalización o persona designada por la institución como suplente. - Una persona representante de la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, en su condición de Director o Directora del ámbito de promoción de la internacionalización o persona designada por la institución como suplente. - Una persona representante de la DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, en su condición de en su condición de Director o Directora del ámbito de promoción de la internacionalización o persona designada por la institución como suplente. - Una persona representante de la DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, en su condición de en su condición de Director o Directora del ámbito de promoción de la internacionalización o persona designada por la institución como suplente. _ , _._, .“, ,_, _,_, ._. ... .. A. ._«. ... .. . ... A u—_. —_. ... . _
 4. 4. - ARABAKO MERKATARITZA ETA INDUSTRIA GANBERA OFIZIALEKO ordezkari bat, ídazkari nagusia den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona. - BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIO GANBERA OFIZIALEKO ordezkari bat, ídazkari nagusia den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona. - GIPUZKOAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA NABIGAZIO GANBERA OFIZIALEKO ordezkari bat, ídazkari nagusia den aldetik, edo erakundeak haren ordezko izendatutako pertsona. Hitzarmen hau sinatu duen erakunde bakoitzeko pertsona bat baino gehiago egoteko aukera (hítzarekin baina botorik gabe) Batzordeak baloratuko du. Ekonomíaren Garapen eta Lehíakortasun Saileko ordezkaria izango da batzordeburua. Hitzarmen hau sinatu duten gaínerako erakundeetako ordezkariak izango dira ídazkari, txandaka, 6 hilabeteko alditan. Herrí Adminístrazioen Araubide Jurídikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoa betez jardungo du Kudeaketa Batzordeak. Hala, batzordeburutza duenak, organoa ordezkatzeaz, bilkuretara deitzeaz eta bilkurak zuzentzeaz, eta aztergai- zerrenda finkatzeaz gain, boto-kopuruan berdinketa dagoenean boto erabakigarria izango du, akordioak erabakitzeko. Kudeaketa Batzordeak hurrengo atalean zehaztu diren ohiko bilkurak egingo ditu, baina aukera izango da ezohiko bilkurak egiteko, batzordeburuak egokitzat joz gero, baina betiere bete beharrekoa izango da n hurrengo klausulan ezarritakoa. lll/ Ñ 2. Kudeaketa Batzordearen funtzionamendua Kudeaketa Batzordeak funtzionamendu- arau hauek beteko ditu: - Bi hilean behin bílduko da, batzordeburuak gutxienez bost (5) egun baliodun Iehenago deituta, eta Kudeaketa Batzordeko aldeen ordezkari bakoitzari jakinarazpen idatzi bat %@ - Una persona representante de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁIAVA, en su condición de Secretario o Secretaria General o persona designada por la institución como suplente. - _Una persona representante de la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO, en su condición de Secretario o Secretaria General o persona designada por la institución como suplente. - Una persona representante de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIPUZKOA, en su condición de Secretario o Secretaria General o persona designada por la institución como suplente. La Comisión valorará la presencia de más de una persona por entidad firmante, con voz, pero sin voto. La Presidencia la ostentará la persona que represente al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad La Secretaría será ostentada, de forma rotatoria, por quienes representen a las demás instituciones firmantes de este Convenio, por periodos de 6 meses. Esta Comisión de Gestión se regirá por lo dispuesto respecto a los órganos colegiados, regulado en la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. Asi, quien ostente la Presidencia, además de representar al órgano, convocar y presidir las sesiones y fijar el orden del dia, dirimirá con su voto los empates, a efectos de decidir los acuerdos. La Comisión de Gestión celebrará las reuniones ordinarias referidas en el siguiente apartado, pudiéndose convocar con carácter extraordinario cuando asi Io estime el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula siguiente. 2. Funcionamiento de la Comisión de Gestión La Comisión de Gestión se regirá por las siguientes reglas de funcionamiento: — Se reunirá cada dos meses y será convocado por el Presidente con al menos cinco (5) dias hábiles de antelación, mediante comunicación escrita individual, %
 5. 5. bidalíko dio, Hitzarmen honen hasieran ageri den helbidera, deialdíaren berri emateko. — Kudeaketa Batzordearen bilkurak Bilboko SPRlren egoítza sozialean izango dira, baldin eta deialdían ez bada adierazten bilkura beste Iekuren batean egingo dela. - Batzordea baliozkotasunez eratutzat hartuko da, deialdirik egin ez bada ere, kide guztiak bertaratu badira edo ordezkaritza badute, eta aho batez onartzen badute bilkura egitea. - Kudeaketa Batzordea baliozkotasunez eratuta egongo da, edozeín gairi buruz erabakitzeko eta adosteko, bilkuran parte hartzen duten kideak, bertaratuta edo ordezkarien bidez, gutxienez lau (4) badira, betiere haietako bat Ekonomíaren Garapen eta Lehíakortasun Sailak eskatuta izendatu den pertsona bada. - Kudeaketa Batzordeko kideek batzorde bereko beste kide bati soilik eskuordetu ahal izango diote beren ordezkaritza. - Kudeaketa Batzordeko kide bakoitzak boto bat izango du. - Kudeaketa Batzordearen erabakiak bertaratutakoen 2/3en osatuko duten gehiengo kualifikatuak hartuko ditu. - Idazkaríak bilkuraren akta jasoko du, eta berak eta batzordeburuak sínatuko dute. 3. Kudeaketa Batzordearen erabakiak Kudeaketa Batzordeak hartutako erabakiak lotesleak izango dira alde guztientzat, erabakiak hartu diren bilkuran bertaratuta edo ordezkari bidez parte hartu ez badute ere. Kudeaketa Batzordeak ondoren zerrendatu diren gaiei buruzko erabakiak hartu ahal izango ditu, besteak beste, eta haien ezaugarriak finkatuko ditu: - Nazioartekotzeari laguntzeko programak: banakakoak nahiz lankídetzakoak. - Sínatzaileek sustatutako misio komertzialak; zuzenekoak eta alderantzizkoak. - Prestakun a: bekadunen programak eta a? que será remitida al domicilio que figura al comienzo del presente Convenio a la atención de la persona representante de cada una de las partes en el Comisión de Gestión. - La Comisión de Gestión celebrará sus sesiones en la sede social de SPRI en Bilbao, salvo que en la convocatoria se indique otro lugar de celebración. - Se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la celebración de la sesión. - La Comisión de Gestión quedará válidamente constituida para deliberar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurran a la sesión, presentes o representados, al menos cuatro (4) miembros, siempre que entre ellos se encuentre la persona designada a instancia del Departamento de Desarrollo económico y Competitividad. - Los miembros de la Comisión de Gestión solo podrán delegar su representación en otro miembro de la misma Comisión. - A cada miembro de la Comisión de Gestión le corresponde un voto, - Las decisiones de la Comisión de Gestión se adoptarán por una mayoria cualificada de 2/3 de los presentes. - El Secretario levantará acta de la sesión, que será firmada por el mismo y por el Presidente. 3. Decisiones dela Comisión de Gestión Las decisiones adoptadas por la Comisión de Gestión vincularán a todas las partes, aunque no hayan estado presentes, o representadas, en la reunión en que se hayan adoptado. La Comisión de Gestión podrá adoptar acuerdos, entre otras, sobre las materias que a continuación se enumeran, fijando, además, las caracteristicas de las mismas: - Programas de apoyo a la Internacionalización: individuales y en cooperación. - Misiones comerciales; directas e inversas, auspiciadas por cualquiera de las partes sígnatarias. - Formación: programas de becarios y
 6. 6. Q j/ l/ adituen kontratazioa. - Nazioarteko finantzaketa. Aldeaniztunak. - Jarduera-sektore berrien nazioartekotzea. — Atzerríko inbertsioa. - Kanpoko bulego-sarea. Alde guztiek betebeharra hartzen dute, berariaz, Kudeaketa Batzordeari jakínarazteko gai horiekin lotutako zer jarduketa egiteko asmoa duten eta zer aurrekontu duten kasu bakoitzerako. 4. Batzorde Teknikoak Kudeaketa Batzordeak zenbait batzorde tekniko eratu ahal izango ditu, eta Partzuergoa osatzen duten erakunde guztiek ordezkari bana izango dute batzordeetan; Kudeaketa Batzordeko kide ez direnak ere izendatu ahal izango dituzte horretarako. Kudeaketa Batzordeak izendatuko ditu Batzorde Teknikoko batzordeburua eta idazkaría, eta Herrí Adminístrazioen Araubide Jurídikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean kide anitzeko organoei buruz xedatutakoa betez jardungo dute haiek ere. 5. Erabakiak betearaztea Idazkaritza Teknikoa Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S. A. (SPRI) arduratuko da, egokitzat jotako pertsonen bidez, Kudeaketa Batzordeak hartutako erabakiak betearazteaz edota haien jarraípena egiteaz, eta etengabe emango die horrí buruzko informazioa Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoko kide guztíei. Horretarako, Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietateak (SPRI) idazkaritza tekniko gisa jardungo du Hitzarmen honen betearazpenean, kudeaketarako beharrezko laguntza admínístratiboa eta teknikoa emanez. LAUGARRENA. POLITIKA Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoak ez du izango aurrekontu propio eta espezifikorik; beraz, Hitzarmen honek ez 4%? FINANTZAKETA- contratación de expertos. - Financiación internacional. Multilaterales. - Internacionalización de nuevos sectores de actividad. - Inversión extranjera. - Red de oficinas en el exterior. Las partes se obligan, expresamente, a informar a la Comisión de Gestión de todas cuantas actividades que tengan intención de realizar en relación con las anteriores materias, asi como sobre los presupuestos disponibles en cada caso. 4. Comisiones Técnicas. La Comisión de Gestión podrá constituir varias Comisiones Técnicas que estarán formadas por un miembro representante de cada una de las entidades que conforman el Consorcio, pudiéndose designar para ello a personas distintas de las que conforman la citada Comisión. La Comisión de Gestión designará, asimismo, al Presidente y al Secretario de cada Comisión Técnica, y se regirán, igualmente, por lo dispuesto respecto a‘ los órganos colegiados, regulado en la Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 5. Ejecución de las decisiones. Secretaría Técnica. SPRI, Sociedad para la Transformación Competitiva! Eralkaldeta Lehiakorrerako Sozietatea, S. A., , a través de las personas que estime oportuno, que se encargará de la ejecución y/ o el seguimiento de las decisiones adoptadas por la Comisión de Gestión, mantendrá debidamente informados de las mismas a todos los miembros del Consorcio Vasco de Internacionalización. A tal fin, SPRI, Sociedad para la Transformación Competitiva/ Eralkaldeta Lehiakorrerako Sozietatea, S. A., actuará como Secretaría Técnica en la ejecución de este Convenio, aportando el apoyo administrativo y técnico necesario para su gestión. CUARTA. POLÍTICA DE FINANCIACIÓN EI Consorcio Vasco de Internacionalización no contará con un presupuesto propio y especifico, por Io que el presente Convenio
 7. 7. Q lll/ A dakarkie inolako betebeharrik aldeei, alderdi ekonomíkoari dagokionez. Hortaz, alde bakoitzak bere aurrekontuekin finantzatu eta ordainduko ditu nazioartekotzearen arloan aurrera eramaten dituen jarduketak, eta horrez gain, esku- hartzaile bakoitzak bere gain hartuko ditu Hitzarmenean parte hartzetik eta haren bidez hartutako betebeharretatik sortutako gastuak. BOSGARRENA. INDARRALDIA Hitzarmen hau sinatzen den datan sartuko da indarrean, eta haren iraunaldia 2015eko abenduaren 31ra artekoa izango da; eta isilbidez Iuzatuko da urtez urte, baldin eta aldeetako batek ez badu berariaz adierazten uko egiten diola horrí; eta betiere, ‘ Hitzarmena sinatu duen aldeetako batek gaínerako kideei jakinarazten badíe argí eta garbi ez duela berritu nahi, kanporatu egingo da. SEIGARRENA. ALDAKETAK Hitzarmena alde guztien idatzizko adostasun bidez soilik aida daiteke. Aldeetako batek ez badu baimena ematen aldaketarako, Hítzarmenarekiko lotura hautsí ahal izango du, eta Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoan duen parte-hartzea bertan behera utzi. Aldeek Hitzarmen honetan ezarritakoa bete beharko dute, eta ez dute erabakírik proposatuko, onartuko edo hartuko, ez eta Hitzarmen honetan ezarritakoa zuzenean edo zeharka eragotzi edo oztopatu dezakeen ekintzarik edo ez-egiterík egingo ere. Ezein aldek ezín izango du Hitzarmen honetan duen parte-hartzea utzi, baldin eta aurrez ez bada berariazko akordiorik egin, gaínerako sinatzaileek idatziz adierazita. ZAZPIGARRENA. DATU- BABESA Hitzarmen honen betearazpenean, datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen araudia bete beharko dute aldeek, eta betebeharra hartzen dute araudi hauetan ezarritako segurtasun-neurriak hartzeko eta abian jartzeko: abenduaren %? no supone obligación alguna para las partes en materia económica. Por consiguiente, cada una de las partes seguirá financiando y sufragando las actividades que en materia de internacionalización lleve a cabo con sus respectivos presupuestos, soportando, cada ínterviniente, los gastos en los que incurra en relación con este Convenio y en el desarrollo de las obligaciones contraídas en el mismo. QUINTA. VIGENCIA Este Convenio entrará en vigor el día de su firma y finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 2015 y, salvo denuncia expresa por cualquiera de las partes, se prorrogará tácitamente por sucesivos periodos anuales, sin perjuicio de que cualquiera de los suscribientes notifique fehacientemente a los demás su deseo de no renovarlo, produciéndose, en tal caso, la exclusión del mismo. SEXTA. MODIFICACIONES Este Convenio solo puede ser modificado mediante acuerdo escrito de todas sus partes. En el supuesto de que cualquiera de las mismas no hubiera prestado su consentimiento a la modificación, podrá desvincularse del mismo y de su participación en el Consorcio Vasco de Internacionalización. Las partes cumplirán lo establecido en este Convenio sin proponer, aprobar o adoptar ninguna decisión, ni realizar ningún acto u omisión que pudiera directa o indirectamente impedir o dificultar lo establecido en el presente Convenio. Ninguna de las partes podrá ceder su posición en este Convenio salvo acuerdo expreso, previo, manifestado por escrito de los demás suscribientes. SEPTIMA. PROTECCIÓN DE DATOS En la ejecución del presente Convenio las partes respetarán la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y se obligan a adoptar e implementar las medidas de seguridad a que se refiere el articulo 9 de la Ley
 8. 8. 13ko Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoko (aurrerantzean, DPLO) 9. artikuluan xedatutakoak; eta, bereziki, Hitzarmenaren betearazpenetik sortutako datuen eta fítxategíen segurtasun-mailari dagozkíonak, aipatutako Lege hori garatzeko Erregelamendua onartzekoa den 1720/2007 Errege Dekretuan xedatutakoarekin bat. Aldeek konpromisoa hartzen dute Lege horretan eta datu pertsonalak babesteko gaínerako araudietan xedatutakoa betetzeko, eta, bereziki, aíntzat hartuko dituzte interesdunei informazioa emateko eta berariazko baimena eskatzeko betebeharrak, beren datuak erabiltzeko eta uzteko. ZORTZIGARRENA KONFIDENTZIALTASUNA - Hitzarmen honen betearazpena dela-eta aldeek eskuratzen duten informazio guztia konfidentziala da, eta Hitzarmenaren xedeetarako soilik erabili ahal izango da. Aldeek betebeharra hartzen dute informazio hori isilpean gordetzeko eta hirugarrenei ez transmititzeko, beste aldeak aurrez idatzizko baimena eman badu izan ezik, eta horretatik salbuetsita geratuko dira dagozkien eginkizunak egiteko informazio horren berri jakin behar duten Iangileak, eragileak, ordezkariak edota aholkulariak soilik. - Nolanahi ere, konfidentzialtasun- betebeharrak bertan behera geratuko dira kasu hauetan: edozeín errekerímendu ‘Q administratibo edo judizialen edota beste kontrako lege-aginduren baten bidez l eskatzen bada; informazio konfidentziala jende guztiak ezagutzen badu; informazioa y Hitzarmen hau sinatu aurretik ezaguna bazen; hirugarrenengandík jaso bada, eta ez badago informazioaren gaíneko konfidentzialtasun-betebeharrik; eta informazioa dagokion aldeak informazio hori transmititzeko baimena aldez aurretik eta idatziz eman badu. Klausula honetan ezarritako betebeharrak . Hitzarmena suntsitu ondoren ere indarrean egongo dira, suntsitzearen arrazoia edozeín izanik ere. “Ma? Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “LOPD”), y, en particular, las que correspondan en función de los niveles de seguridad exigibles a los datos y ficheros derivados de la ejecución del Convenio, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo dela citada Ley. Las Partes se comprometen a cumplir lo dispuesto en la citada Ley y demás normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal y, especificamente las obligaciones de información y exigencia de consentimiento expreso a los interesados para el tratamiento y cesión de sus datos. OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD - Toda la información a la que tengan acceso las Partes con ocasión de la ejecución del presente Convenio tiene carácter confidencial utilizándose únicamente para los fines del Convenio . Las Partes se obligan a guardar secreto sobre dicha información y no transmitirla a terceros, salvo con el previo consentimiento por escrito de las otras Parte, con la única excepción de los empleados, agentes, representantes o asesores que precisen conocerla para garantizar el cumplimiento de las tareas que le son propias. - No obstante, las obligaciones de confidencialidad cederán ante cualquier requerimiento administrativo o judicial u otro imperativo legal en contrario, en el caso de que la información Confidencial sea del dominio público, en el caso de que sea conocida con anterioridad al presente Contrato, en el caso de que haya sido recibida de terceros sin que recaiga sobre ella deber de confidencialidad, o en el caso de que su transmisión haya sido consentida previamente y por escrito por la Parte de la que procede la información. Las obligaciones establecidas en esta cláusula se mantendrán vigentes incluso con posterioridad a la resolución del presente Contrato, cualquiera que fuese su causa.
 9. 9. J N IGNACIO GARCÍA DE MOTILOA UBISjn. Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiraren Garapen eta Lehiakorfasuna sai/ aren Industria sailburuordea. Viceonsejero de Industria del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. IMANOL RADALES GILjn. Bizkaiko Foru Aldundíaren Ekonomia Sustapen ko diputatua. Diputado de Promoción Económica de la Diputació Foral de Bizkaia. GREGORIO ROJO GARCÍAjn. Arabako Merkataritza, eta Industria ganbera ofizíalaren presidentea. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alava. PEDRO ESNAOLA LATASA jn. Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazío ganbera ofizíalaren presidentea. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. JOSÉ ZURITAIÏA uNAiq. Arabako Foru ‘r Ekonomia sustapenaren eta Foru Administrazioaren díputatua. Diputado de Promoción Económica y Administración Foral de la Diputación Foral de Alava. JON PELI URIGUEN ANSOLAjn. Gipuzkoako Foru Aldundíaren Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismoko foru diputatua. ' Diputado Foral de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo. L: JOSÉ NGEL CORRES ABASOLO jn. Bilbaoko Merkataritza, Industria eta Nabigazío ganbera ofizíalaren presidentea. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. v "j'“‘. ‘ f: T); ¡‘““ , "'_1““"‘ ‘i. u

×