Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

51. Euskal Soziometroa - Sociómetro Vasco 51

491 views

Published on

Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak // Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

51. Euskal Soziometroa - Sociómetro Vasco 51

 1. 1. 51. EUSKAL SOZIOMETROA - Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak - SOCIÓMETRO VASCO 51- Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco - (2013ko martxoa / Marzo 2013) LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA
 2. 2. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) Aurkibidea / Índice1 - Egoeraren pertzepzioa / Percepción de la situación .....................................................11.1 - Egungo eta etorkizuneko egoera: norberarena, EAEkoa eta Espainiakoa / Situación actual y futura: personal, de la CAPV y de España...................................................................................... 11.2 - EAEko arazo nagusiak / Principales problemas de la CAPV.......................................................... 21.3 - Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales ................................................... 51.4 - Krisi ekonomikoaren eragin pertsonala / Incidencia personal de la crisis económica.................... 8 1.4.1 -Eragin-maila / Grado de incidencia....................................................................................... 8 1.4.2 -Norberaren edo familiaren enpleguan eta lan baldintzetan eragina / Incidencia en el empleo y las condiciones laborales personales o familiares ................................................ 8 1.4.3 -Eragina erosteko ahalmenean / Incidencia en el poder adquisitivo ................................... 102 - Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak / Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco .............................................................................................................122.1 - Buruzagi politikoak: ezagutza, balorazioa eta aprobazioa / Líderes políticos: conocimiento, valoración y aprobación ................................................................................................................ 122.2 - Lehendakariari buruzko iritziak / Opiniones sobre el Lehendakari ............................................... 192.3 - Konfiantza Eusko Jaurlaritza berrian / Confianza en el nuevo Gobierno Vasco .......................... 192.4 - Eusko Jaurlaritza berriaren hainbat esparruri buruzko balorazioa / Valoración del nuevo Gobierno en diversos aspectos..................................................................................................... 202.5 - Izan beharko lituzkeen helburuak / Objetivos que debería perseguir ........................................... 202.6 - Krisi ekonomikoaren kudeaketa / Gestión de la crisis económica................................................ 21 2.6.1 -Eusko Jaurlaritzaren erabakien eragina / Influencia de las decisiones del Gobierno Vasco .................................................................................................................................. 21 2.6.2 -Krisi ekonomikoaren aurkako neurriak / Medidas contra la crisis económica .................... 21 2.6.3 -Gastu publikoa mantentzeko esparruak / Áreas de mantenimiento del gasto público....... 22 2.6.4 -Gastu publikoa murrizteko esparruak / Áreas de reducción del gasto público................... 232.7 - Bakea eta bizikidetza finkatzea / Consolidación de la paz y la convivencia................................. 24 2.7.1 -Prozesuan egon beharko luketen eragileak / Agentes que deberían intervenir en el proceso ............................................................................................................................... 24 2.7.2 -Bakea eta bizikidetza erraztuko dezaketen balizko gertaerei buruzko iritzia / Opinión sobre los posibles hechos favorecedores de la paz y la convivencia ................................ 242.8 - Euskadirentzako estatus politiko berria /Nuevo estatus político para Euskadi............................. 25 2.8.1 -Autogobernu handiagoaren eragina / Influencia de un mayor autogobierno...................... 25 2.8.2 -Estatuaren antolaketa eredua / Modelo de organización del estado.................................. 26 2.8.3 -Estatutuari buruzko iritzia / Opinión sobre el Estatuto ........................................................ 27 2.8.4 -Kontsulta edo erreferendum bat egiteari buruzko iritzia / Opinión sobre la convocatoria de una consulta o referendum....................................................................... 27 2.8.5 -Euskal Herriaren independentziari buruzko iritzia / Opinión sobre la independencia del País Vasco .................................................................................................................... 28 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
 3. 3. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013)3 - Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos.........................................293.1 - Politikarekiko interesa / Interés por la política............................................................................... 293.2 - Alderdi politikoren batekiko hurbiltasuna / Proximidad a algún partido político ............................ 293.3 - Begikotasun politikoak / Simpatías políticas ................................................................................. 313.4 - Euskal herritar-espainiar ardatzean norbere burua kokatzea / Autoubicación en el eje vasco- español .......................................................................................................................................... 333.5 - Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derecha .......................................................................... 353.6 - Nazionalismo eskala / Escala nacionalismo ................................................................................. 364 - Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica ..........................................................................375 - Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak /Características de la población entrevistada ...................................................................................................................386 - Eranskina: Emaitzak kolektiboka / Anexo: Resultados por colectivos......................40 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 4. 4. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013)1 - Egoeraren pertzepzioa / Percepción de la situación1.1 - Egungo eta etorkizuneko egoera: norberarena, EAEkoa eta Espainiakoa / Situación actual y futura: personal, de la CAPV y de España ORAIN PENTSA EZAZU ZURETZAT GARRANTZITSUENAK DIREN GAUZETAN. 0-TIK 10 PUNTUTARA DOAN ESKALA ERABILIZ -0AK BIZITZA OSO GAIZKI DOAKIZULA ESAN NAHI DU, ETA 10AK OSO ONGI-, ZURE USTEZ,… EN GENERAL, Y PENSANDO EN TODAS LAS COSAS QUE SON PARA UD. MÁS IMPORTANTES Y UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 PUNTOS, EN LA QUE EL 0 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY MAL, Y EL 10 SIGNIFICA QUE LA VIDA LE VA MUY BIEN GUZTIRA / TOTAL Gaur egun / Actualmente 5,7 NOLA DOAKIZU BIZITZA…? / ¿CÓMO LE VAN A UD. LAS COSAS…? Hemendik urtebetera / 5,7 Dentro de un año Gaur egun / Actualmente 4,9 NOLA DOAZ GAUZAK EUSKADIN ZURE USTEZ…? / ¿CÓMO CREE QUE MARCHAN LAS COSAS EN EUSKADI…? Hemendik urtebetera / 5,0 Dentro de un año Gaur egun / Actualmente 2,9 ETA ESPAINIAN GAUZAK NOLA DOAZELA USTE DUZU…? / ¿Y EN ESPAÑA CÓMO CREE QUE MARCHAN LAS COSAS…? Hemendik urtebetera / 2,9 Dentro de un año Batezbestekoak (0=oso gaizki; 10=oso ongi) / Medias (0=muy mal; 10=muy bien) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 41 7,47,5 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,0 7,0 6,9 7,0 6,9 6,8 6,8 6,8 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,4 6,56,5 6,7 6,5 6,5 6,1 6,1 6,3 6,1 6,1 6,0 6,0 6,1 5,8 5,8 5,8 5,9 6,2 5,7 5,6 5,7 5,8 5,5 5,5 5,8 5,6 5,6 6,0 5,4 5,95,5 5,3 5,3 5,8 5,8 5,5 5,3 5,4 5,3 5,7 5,2 5,5 5,1 5,0 5,0 5,2 5,1 5,3 5,3 5,3 5,4 5 5,0 4,7 5,0 5,2 5,2 5,2 5,0 5,0 5,1 4,7 4,9 4,9 4,9 4,94,5 4,2 4,7 4,2 4,4 4,5 4,4 4,3 3,6 3,7 4,0 4,03,5 3,6 3,2 2,9 2,92,5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ots. / Feb. 2013 Gaur egun / Gaur egun / Gaur egun / Actualmente Actualmente Actualmente ZU / ESTATUA / EUSKADI USTED Hemendik urtebetera / Hemendik urtebetera / EL ESTADO Hemendik urtebetera / Dentro de un año Dentro de un año Dentro de un año 1 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 5. 5. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013)1.2 - EAEko arazo nagusiak / Principales problemas de la CAPV ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA? GUZTIRA / TOTAL Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 84 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 30 Politikari lotutako arazoak / Problemas ligados a la política 17 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y deshaucios 11 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 9 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza / 7 Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud Hezkuntza / Educación 6 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / 6 Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / 4 Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) Indarkeria, terrorismoa / Violencia, terrorismo 3 Murrizketak / Recortes 3 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 3 Arazo eta desberdintasun sozialak / Problemas y desigualdades sociales 3 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 3 Pentsioak / Pensiones 2 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak / 1 Problemas relacionados con la situación lingüística Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / 1 Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo Ingurumena / Medio ambiente 1 Beste arazo batzuk / Otros problemas 3 Ed-Ee / Ns-Nc 3 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 43 2 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 6. 6. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA?90 81 79 8480 Lan merkatuari lotutako arazoak / 73 Problemas ligados al mercado de trabajo 7070 Arazo ekonomikoak / 63 Problemas económicos 6060 58 Politikari lotutako arazoak / Problemas ligados a la política 53 52 5150 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / 51 50 Vivienda y deshaucios 4740 43 Ustelkeria eta iruzurra / 37 Corrupción y fraude 32 31 30 28 Osasungintza, Osakidetza,30 Gizarte Segurantza / 27 25 Sanidad, Osakidetza, Seguridad 24 29 Social, salud 23 23 22 21 Hezkuntza /20 Educación 17 21 17 21 21 16 12 11 Zerbitzu publikoen 9 funtzionamendua eta hedadura,10 8 7 9 laguntzak / 6 Funcionamiento y cobertura de los 6 4 4 5 7 4 4 5 servicios públicos, ayudas 4 5 2 4 5 2 3 3 3 6 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 10 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ots. / Feb. 2013 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas 3 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 7. 7. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) ZURE USTEZ ZEINTZUK DIRA EUSKADIKO KOMUNITATE AUTONOMOKO HIRU ARAZO NAGUSIAK? / EN SU OPINIÓN ¿CUÁLES SON LOS TRES PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA? Lan merkatuari lotutako arazoak / 84 Problemas ligados al mercado de trabajo 81 Arazo ekonomikoak / 30 Problemas económicos 45 Politikari lotutako arazoak / 17 Problemas ligados a la política 33 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / 11 Vivienda y deshaucios 6 Ustelkeria eta iruzurra / 9 Corrupción y fraude 40 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza / 7 Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social, salud 11 Hezkuntza / 6 Educación 8 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / 6 Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas 3 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / 4 Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 2 Indarkeria, terrorismoa / 3 Violencia, terrorismo 0 Murrizketak / 3 Recortes 4 EAE / CAPV Estatua / Estado * Delinkuentzia eta segurtasun falta / 3 Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 Arazo eta desberdintasun sozialak / 3 Problemas y desigualdades sociales 4 Gazteen arazoak / 3 Problemas de la juventud 2 Pentsioak / 2 Pensiones 1Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / 1 Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo 3 Ingurumena / 1 Medio ambiente 0 Beste arazo batzuk / 3 Otros problemas 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas * CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2.978 ikerketa, 2013ko otsaileko Barometroa / CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 2.978, Barómetro de febrero 2013 4 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 8. 8. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013)1.3 - Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? / Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.? GUZTIRA / TOTAL Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de trabajo 64 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 24 Osasuna, Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza / 17 Salud, Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social Familia 13 Hezkuntza / Educación 10 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / Vivienda y deshaucios 9 Pentsioak / Pensiones 6 Politikari lotutako arazoak / Problemas ligados a la política 4 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayuda 3 Delinkuentzia eta segurtasun falta / Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 Ustelkeria eta iruzurra / Corrupción y fraude 2 Murrizketak / Recortes 1 Gazteen arazoak / Problemas de la juventud 1 Arazo eta desberdintasun sozialak / 1 Problemas y desigualdades sociales Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / 1 Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) Ingurumena / Medio ambiente 1 Familia eta lana bateratzea / Conciliación de la vida familiar y laboral 1 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo 1 Juztizia / Justicia 1 Beste arazo batzuk / Otros problemas 3 Ed-Ee / Ns-Nc 9 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 45 5 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 9. 9. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? / Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.?70 6460 Lan merkatuari lotutako arazoak / Problemas ligados al mercado de 55 trabajo50 Arazo ekonomikoak / Problemas económicos 46 42 43 41 Osasuna, Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza /40 36 Salud, Sanidad, Osakidetza, 35 Seguridad Social 33 Familia 31 32 30 31 2930 28 24 24 24 Hezkuntza / 24 23 Educación 25 1920 20 17 17 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / 19 14 14 Vivienda y deshaucios 13 12 13 13 12 11 13 12 12 1010 10 10 8 Pentsioak / 7 10 8 6 8 10 7 6 9 Pensiones 9 8 5 7 5 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 4 3 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ots. 2013 / Feb. 2013 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas 6 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 10. 10. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) ZURE EGUNEROKO BIZITZAN ZENTRATUZ, ZEIN HIRU ARAZO EDO KEZKA NAGUSI DITUZU? / Y CENTRÁNDONOS EN SU VIDA DIARIA, ¿QUÉ TRES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES PRINCIPALES TIENE UD.? Lan merkatuari lotutako arazoak / 64 Problemas ligados al mercado de trabajo 55 Arazo ekonomikoak / 24 Problemas económicos 41 Osasuna, Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza / 17 Salud, Sanidad, Osakidetza, Seguridad Social 11 13 Familia 0 Hezkuntza / 10 Educación 8 Etxebizitza eta etxe-gabetzeak / 9 Vivienda y deshaucios 4 Pentsioak / 6 Pensiones 6 Politikari lotutako arazoak / 4 Problemas ligados a la política 11 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak / 3 Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayuda 0 Delinkuentzia eta segurtasun falta / 2 Delincuencia e inseguridad ciudadana 1 Ustelkeria eta iruzurra / 2 Corrupción y fraude 12 Murrizketak / 1 Recortes 7 EAE / CAPV Estatua / Estado * Gazteen arazoak / 1 Problemas de la juventud 3 Arazo eta desberdintasun sozialak / 1 Problemas y desigualdades sociales 4 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) / 1 Inmigración y problemas relacionados con ella (racismo) 1 Ingurumena / 1 Medio ambiente 0 Familia eta lana bateratzea / 1 Conciliación de la vida familiar y laboral 0Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta, kontsumismoa / 1 Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de respeto, consumismo 1 Juztizia / 1 Justicia 1 Beste arazo batzuk / 3 Otros problemas 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira / Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas Ehunekoen batura ez da 100 hiru arazo aipatu ahal zirelako / Los porcentajes no suman 100 porque se podían dar tres respuestas * CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), 2.978 ikerketa, 2013ko otsaileko Barometroa / CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), estudio nº 2.978, Barómetro de febrero 2013 7 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 11. 11. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013)1.4 - Krisi ekonomikoaren eragin pertsonala / Incidencia personal de la crisis económica1.4.1 - Eragin-maila / Grado de incidencia GUZTIRA / TOTAL ¿KRISI EKONOMIKOAK ZENBATERAINO ERAGITEN DIZU? / ¿CUÁNTO LE ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS ECONÓMICA? 5,8 Batezbestekoak (0=ez dizu batere eragiten; 10=asko eragiten dizu) / Media (0=no le afecta nada; 10=le afecta mucho) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 47 Asko eragiten dizu / 10 Le afecta mucho 9 8 0-3 19 7 5,7 6,0 5,8 6 5 4-6 38 4 3 2 7-10 43 Ez dizu batere eragiten / 1 No le afecta 0 nada 0 10 20 30 40 50 2012 ekaina / 2012 urria / 2013 otsaila / Junio 2012 Octubre 2012 Febrero 20131.4.2 - Norberaren edo familiaren enpleguan eta lan baldintzetan eragina / Incidencia en el empleo y las condiciones laborales personales o familiares ESADAZU, MESEDEZ, ZUK EDO ZURE ETXEAN BIZI DEN NORBAITEK AZKEN BI URTEOTAN ONDOKO EGOERA HAUETAKOREN BAT BIZI IZAN DUEN / DÍGAME, POR FAVOR, SI UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR HA VIVIDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS GUZTIRA / “BAI” ESAN DUTENEN % /% DE QUIENES DICEN “SÍ” TOTAL SOLDATA EDO PENTSIOA IZOZTEA (KONJELATZEA) / 42 CONGELACIÓN DE SALARIO O PENSIÓN LANPOSTUA GALTZEA / PÉRDIDA DE EMPLEO 41 SOLDATA MURRIZTEA / RECORTES EN EL SALARIO 38 LANALDIA DERRIGORREAN GUTXITZEA / 23 DISMINUCIÓN FORZOSA DE LA JORNADA DE TRABAJO Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 49 8 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 12. 12. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) ESADAZU, MESEDEZ, ZUK EDO ZURE ETXEAN BIZI DEN NORBAITEK AZKEN BI URTEOTAN ONDOKO EGOERA HAUETAKOREN BAT BIZI IZAN DUEN / DÍGAME, POR FAVOR, SI UD. O ALGÚN MIEMBRO DE SU HOGAR HA VIVIDO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS SOLDATA EDO PENTSIOA 38 2012 ekaina / IZOZTEA (KONJELATZEA) / Junio 2012 43 CONGELACIÓN DE SALARIO O PENSIÓN 42 2012 urria / Octubre 2012 37 2013 otsaila / LANPOSTUA GALTZEA / Febrero 2013 41 PÉRDIDA DE EMPLEO 41 34 SOLDATA MURRIZTEA / 40 RECORTES EN EL SALARIO 38 LANALDIA DERRIGORREAN 22 GUTXITZEA / 24 “BAI” ESAN DUTENEN % / DISMINUCIÓN FORZOSA DE % DE QUIENES DICEN “SÍ” LA JORNADA DE TRABAJO 23 0 10 20 30 40 50 60 70 BIZI IZANDAKO EGOERA KOPURUA / NÚMERO DE SITUACIONES VIVIDAS 7 4 egoera horiek / 6 Las 4 situaciones 8 2012 ekaina / Junio 2012 14 2012 urria /Egoera horietako 3 / 11 Octubre 2012 3 de ellas 13 2013 otsaila / Febrero 2013 23Egoera horietako 2 / 20 2 de ellas 20 30Egoera horietako 1 / 30 1 de ellas 32 Egoera horietako 25 bat ere ez / 31 Ninguna de las situaciones 27 0 10 20 30 40 50 9 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 13. 13. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013)1.4.3 - Eragina erosteko ahalmenean / Incidencia en el poder adquisitivo GUZTIRA / TOTAL Asko handitu da / Ha aumentado mucho 1 ZURE EROSTEKO Pixka bat handitu da / Ha aumentado un poco 3 AHALMENA DUELA URTEBETEKOAREKIN Gutxi gorabehera berdin jarraitzen du / KONPARATUTA, ESANGO 35 Sigue más o menos igual ZENUKE...? / SI COMPARA CON EL DE HACE UN AÑO Pixka bat murriztu da / Ha disminuido un poco 34 ¿DIRÍA UD. QUE SU PODER ADQUISITIVO...? Asko murriztu da / Ha disminuido mucho 27 Ed-Ee / Ns-Nc 0 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 51 8 2009 otsaila / Handitu da / Febrero 2009 4 Ha aumentado 2011 azaroa / 4 Noviembre 2011 2013 otsaila / Febrero 2013 45 Gutxi gorabehera berdin jarraitzen du / 40 Sigue más o menos igual 35 46 Murriztu da / 55 Ha disminuido 61 0 10 20 30 40 50 60 70 GUZTIRA / TOTAL Lana galtzea / 33 La pérdida del empleo Prezioen igoera / 29 ZEIN DA ZURE EROSTEKO El incremento de los precios AHALMENA MURRIZTU Soldata bere horretan mantentzea edo txikitzea / La IZANAREN ARRAZOI 21 congelación, estancamiento o disminución de su salario NAGUSIA? / ¿CUÁL ES LA PRINCIPAL RAZÓN POR LA Zergen igoera / La subida de los impuestos 12 QUE SU PODER ADQUISITIVO HA Gizarte laguntzak murriztea / DISMINUIDO? La disminución de las ayudas sociales 1 Beste batzuk / Otras 3 Ed-Ee / Ns-Nc 1 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Galdera hau soilik egin zaie bere erosteko ahalmena murriztu dela esaten dutenei (%61) / Esta pregunta sólo se ha realizado a quienes dicen que su poder adquisitivo ha disminuido (61%) Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 52 10 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 14. 14. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) 18 Lana galtzea / 28 La pérdida del empleo 33 61 Prezioen igoera / 36 El incremento de los precios 29 Soldata bere horretan 12 mantentzea edo txikitzea / 25La congelación, estancamiento o disminución de su salario 21 5 2009 otsaila / Zergen igoera / 4 Febrero 2009 La subida de los impuestos 12 2011 azaroa / Noviembre 2011 3 Beste batzuk / 6 2013 otsaila / Otras 4 Febrero 2013 0 10 20 30 40 50 60 70 GUZTIRA / TOTAL ZUK BADUZU DIRU Bai / Sí 35 ARAZORIK HILABETE BUKAERARA HELTZEKO? / ¿TIENE UD PROBLEMAS Ez / No 59 PARA LLEGAR A FIN DE MES? Ed-Ee / Ns-Nc 5 Ehuneko bertikalak / Porcentajes verticales 100 Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: 53 32 Bai / 2009 otsaila / 2013 otsaila / Sí Febrero 2009 Febrero 2013 35 67 Ez / No 59 2 Ed-Ee / Ns-Nc 5 0 10 20 30 40 50 60 70 11 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 15. 15. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013)2 - Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak / Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco2.1 - Buruzagi politikoak: ezagutza, balorazioa eta aprobazioa / Líderes políticos: conocimiento, valoración y aprobación ORAIN EUSKADIKO BURUZAGI POLITIKO BATZUEI BURUZ GALDETU NAHI NIZUKE. ESADAZU, MESEDEZ, EZAGUTZEN DITUZUN ALA EZ ETA, EZAGUTZEKOTAN, NOLA BALORATZEN DITUZUN 0TIK 10ERAKO ESKALAN, 0A BALORAZIORIK BAXUENA ETA 10A BALORAZIORIK ALTUENA DIRELA KONTUAN HARTUTA / AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE POR ALGUNOS LÍDERES POLÍTICOS VASCOS. DÍGAME, POR FAVOR, SI LOS CONOCE O NO Y, EN CASO DE CONOCERLOS, CÓMO LOS VALORA UTILIZANDO UNA ESCALA DE 0 A 10 DONDE EL 0 ES LA VALORACIÓN MÍNIMA Y EL 10 LA VALORACIÓN MÁXIMA BURUZAGI AUTONOMIKOAK / LÍDERES AUTONÓMICOS INDIZEAK / ÍNDICES EZAGUTZA / Buruzagi politiko bakoitza ezagutzen dutenen % / CONOCIMIENTO % de personas que conoce a cada líder político APROBAZIOA / Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % / APROBACIÓN % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder político BALORAZIOA / 0tik 10erako eskalan batezbesteko puntuazioa / VALORACIÓN Puntuación media en una escala de 0 a 10 GUZTIZKOAK / TOTALES BALORAZIOA EZAGUTZA / APROBAZIOA / (Batezbestekoak 0-10) * / CONOCIMIENTO APROBACIÓN VALORACIÓN (%) (%) (Medias 0-10) * IÑIGO URKULLU 90 54 5,1 LAURA MINTEGI 54 28 4,7 PATXI LÓPEZ 94 38 3,9 ANTONIO BASAGOITI 81 19 2,7 GORKA MANEIRO 36 7 2,4 * Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / * Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen Taldekako emaitzak kontsultatzeko orrialdea / Página para consultar los resultados por colectivos: Ezagutza / Conocimiento: 54 Aprobazioa / Aprobación: 55 Balorazioa / Valoración: 56 EZAGUTZA / CONOCIMIENTO P A TXI LÓP EZ 94 IÑIGO URKULLU 90 A NTONIO B A SA GOITI 81 LA URA M INTEGI 54 GORKA M A NEIRO 36 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 12 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 16. 16. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) APROBAZIOA / Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % / APROBACIÓN % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder político 60 54 50 50 50 48 46 44 43 41 40 38 Iñigo Urkullu 42 39 39 37 37 Patxi López 34 28 30 33 Antonio Basagoiti 24 22 22 22 21 21 20 19 Gorka Maneiro 20 Laura Mintegi 18 10 7 5 5 5 5 4 4 4 0 2010 maiatza 2010 urria 2010 azaroa 2011 apirila 2011 azaroa 2012 ekaina 2012 urria 2013 otsaila Mayo 2010 Octubre 2010 Noviembre 2010 Abril 2011 Noviembre 2011 Junio 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 BURUZAGI POLITIKOEN APROBAZIOA 2012KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTOAREN ARABERA / APROBACIÓN SEGÚN VOTO EN ELECCIONES AUTONÓMICAS 2012 IÑIGO URKULLU PATXI LÓPEZEAJ/PNV 84 EAJ/PNV 36EH BILDU 54 EH BILDU 19 PSE-EE 60 PSE-EE 75 PP 38 PP 36 UPD 69 UPD 47EB-Ezker EB-Ezker 40 17 Batua BatuaIU-Ezker IU-Ezker 69 56 Anitza Anitza Absten. 41 Absten. 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Norbere hautesleak / Propio electorado Emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados debe hacerse con suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivos 13 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 17. 17. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) LAURA MINTEGI ANTONIO BASAGOITI EAJ/PNV 38 EAJ/PNV 17EH BILDU 68 EH BILDU 6 PSE-EE 16 PSE-EE 26 PP 7 PP 61 UPD 36 UPD 5 EB-EzkerEB-Ezker 13 15 Batua Batua IU-Ezker 17 IU-Ezker Anitza 40 Anitza Absten. 15 Absten. 15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 GORKA MANEIRO EAJ/PNV 7 EH BILDU 4 PSE-EE 9 Norbere hautesleak / Propio electorado Emaitzen irakurketa kontu handiz egin behar da, talde PP 4 batzutan jaso dugun kopuru eskasarengatik / La interpretación de los resultados debe hacerse con UPD 38 suma precaución, debido al escaso número de efectivos en algunos de los colectivosEB-Ezker 8 Batua IU-Ezker 11 Anitza Absten. 6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 BALORAZIOA / 0tik 10erako eskalan batez besteko puntuazioa / VALORACIÓN Puntuación media en una escala de 0 a 105,5 5,1 5 4,6 4,5 4,7 4,44,5 4,3 4,3 4,2 Iñigo Urkullu 4,2 4 4,3 4,2 4,2 3,9 Laura Mintegi 3,9 4,03,5 Patxi López 3,6 3,1 2,9 2,9 Antonio Basagoiti 3 2,7 2,5 Gorka Maneiro 2,8 2,8 2,32,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2 2,01,5 2008 2009 2010 2011 2012 ekaina 2012 urria 2013 otsaila Junio 2012 Octubre 2012 Febrero 2013 Batezbestekoa (0=baloraziorik baxuena; 10=baloraziorik altuena) / Medias (0=valoración mínima; 10= valoración máxima) * Politikari bakoitza ezagutzen duten herritarrek bakarrik baloratu dute / * Cada político/a ha sido valorado/a únicamente por las y los ciudadanos que la/lo conocen 14 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
 18. 18. 51. Euskal Soziometroa: Eusko Jaurlaritza berriari buruzko espektatibak (Landa lana: 2013/01/31-02/07) Sociómetro Vasco 51: Expectativas sobre el nuevo Gobierno Vasco (Trabajo de campo: 31/01-07/02/2013) IÑIGO URKULLU LAURA MINTEGI 0-3 16 0-3 13 4-6 44 4-6 23 Batezbestekoa (0-10) / Batezbestekoa (0-10) / Media (0-10): Media (0-10): 5,1 4,7 7-10 19 7-10 11Ed-Ee + Ez du Ed-Ee + Ez du ezagutzen / ezagutzen / 10 46 Ns-Nc + Ns-Nc + No conoce No conoce 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PATXI LÓPEZ ANTONIO BASAGOITI 0-3 37 0-3 46 4-6 41 4-6 25 Batezbestekoa (0-10) / Batezbestekoa (0-10) / Media (0-10): Media (0-10): 2,7 3,9 7-10 10 7-10 4Ed-Ee + Ez du Ed-Ee + Ez du ezagutzen / ezagutzen / 6 19 Ns-Nc + Ns-Nc + No conoce No conoce 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 GORKA MANEIRO 0-3 21 4-6 10 Batezbestekoa (0-10) / Media (0-10): 2,4 7-10 1Ed-Ee + Ez du ezagutzen / 64 Ns-Nc + No conoce 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza / Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco

×