Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018ko ZIFRAK, Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzkoak. Laburpena

17 views

Published on

Emakunderen Zuzendaritza Kontseiluak EAEko Emakumeen eta Gizonen egoerari buruzko Zifrak txostena onartu du

Berria IREKIA-n
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/52579

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2018ko ZIFRAK, Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzkoak. Laburpena

 1. 1. 2018ko ZIFRAK, Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzkoak. Laburpena
 2. 2. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 2 AURKIBIDEA 1. DEMOGRAFIA-AZTERKETA......................................................................... 3 2. BALIABIDE EKONOMIKOETARAKO SARBIDEA ETA KONTROLA ................ 5 3. GIZARTE-BALIABIDEETARAKO SARBIDEA ETA KONTROLA .................... 10 4. PARTE-HARTZE SOZIOPOLITIKOA ETA ERAGINA ................................... 14 5. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA ............................................ 17 6. INDARKERIA............................................................................................ 20
 3. 3. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 3 1. DEMOGRAFIA-AZTERKETA 2017 urtean, EAEn 1.119.441 emakume bizi dira, biztanleen % 51,4; alegia, gizon gutxixeago dago, 1.056.378. Biztanleen banaketa lurralde historikoka eginez gero, aurreko urteetako datu bertsuak lortu dira; biztanleen % 52,4 Bizkaian bizi da, % 32,7 Gipuzkoan eta % 14,8 Araban. Adin-tarteen arabera, segmentu gazteenetan gizonen presentzia nabarmenxeagoa da, baina 50 urtekoen tartetik aurrerakoetan emakumeen presentzia handiagoa da, gero eta handiagoa adinean aurrera egin ahala; 85 urte edo gehiago dituzten 3tik 2 emakumeak dira. Eustaten datuen arabera, 103.541 emakume atzerritar daude EAEn erroldatuta; EAEko emakumeen % 9,2. Atzerriko emakumeen jatorriari erreparatuta, Erdialdeko Amerika, Karibea eta Hego Amerika da jatorri-eskualde nagusia. 2017an, 7.594 ezkontza erregistratu dira; horietatik 196, sexu bereko pertsonen artekoak. Horietan, hamarretik zortzi bide zibiletik egin dira. Deuseztapen-, dibortzio- eta banatze-epaiak apenas aldatu diren azken urtean (4.005); horietatik, dibortzioak dira ia guztiak (% 96,5). Emakumeak gizonak baino gazteago ezkontzen dira; alegia, 35 urte edo gutxiago dituzten pertsona ezkonduetan, gehienak emakumeak dira, aurrerako adin-tarteetan, gizonen proportzioa da handiena. 17.055 jaiotza egon dira, eta joera beherakorrak bere horretan jarraitu du; 2016an baino % 6,5 jaiotza gutxiago egon da. Halaber, 2017an ama izandako emakumeen % 70 30-39 adin-tartekoak ziren. 2017an, 10.807 emakume eta 10.822 gizon hil dira EAEn. Ia adin-tarte guztietan gertatzen da hildako gizonen kopurua emakumeena baino handiagoa izatea, eta adinean aurrera egin ahala, are alde handiagoarekin.
 4. 4. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 4 JAIOTZA-TASA, EAE, 2017 2017 Jaiotzak, guztira 17.055 (% 6,5 gutxiago, 2016. urtearen aldean) Amen % 34,7: 35-39 adin-tartekoak (jaitsiera txiki bat) Ama izateko adina, batez beste: 32,9 urte (igoera txiki bat) Amen % 43,9 ez zegoen ezkonduta (joera gorakorrak jarraitzen du) Jaiotzen % 22,3 ama atzerritarrei dagokie (joera gorakorrak jarraitzen du) HERIOTZA-TASA, EAE, 2017 2017 Heriotzak, guztira 21.629 (% 50,0 emakumeak; gehiago, 2016. urtean baino) Heriotza-tasa gordina (heriotzak, 1.000 biztanleko): 10,0 guztira eta 9,7 emakumeak (+0,4) Bizi-itxaropena EMAKUMEAK 86,3 URTE GIZONAK 80,6 URTE Emakumeak Guztizkoaren gaineko % > 70 > 80 % 59,6 % 64,8 Emaku meak % 51 Gizonak % 49 BIZTANLERIA GUZTIRA, EAE 2017: 2.175.819 DEMOGRAFIA-AZTERKETA EAE % 72,0 Beste autonomia- erkidego bat % 18,9 Estatutik kanpoBizi % 9,1 EAE-KO BIZTANLEEN JATORRIA 2017 EAE % 70,6 Beste autonomia- erkidego bat % 20,2 Estatutik kanpo % 9,2 EAE-N BIZI DIREN EMAKUMEAK 2017
 5. 5. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 5 2. BALIABIDE EKONOMIKOETARAKO SARBIDEA ETA KONTROLA Azken hamarkadetan bilakaera positiboa izan du emakumeen jarduketa-tasak, baina 2017an, tasak behera egin du zertxobait. Lan-adinean dauden emakumeen partaidetza % 51,9koa izan da; gizonena, % 61,1ekoa. Edonola ere, bi-biak iazko datuak baino okerragoak dira, bereziki gizonen datua (hurrenez hurren, –1,2 eta –0,1). Gazteena da (16-24 urte) jarduketa-tasarik baxuena, baina ez dago desoreka nabarmenik emakumeen eta gizonen artean. Adinean gora egin ahala, ordea, desoreka gero eta agerikoagoa da, eta bereiziki 45 urtetik aurrerako tarteetan; emakumeen presentzia lan-merkatuan nabarmen murrizten da (% 39,1 dira, gizonak, berriz, % 50,3). Hala emakumeetan nola gizonetan, lan-merkatuko parte-hartzea handiagoa da 2 seme-alaba edo gehiagorekin. 2 seme-alaba edo gehiago dituzten emakumeen kasuan % 78,1 da, eta % 88,4 gizonen kasuan. EAEko emakumeen enplegu-tasa % 45,7koa da, 8,9 puntu txikiagoa gizonena baino (% 54,6). Emakumeen eta gizonen arteko aldeak desberdinak dira adin- tarte bat edo bestea hartu; nolanahi ere, ez dago alde handirik adin-tarte gazteenean. Aldeak nabarmenagoak dira 25-34 adin-tartean, eta 45 urtetik aurrera. Hizpide dugun urtean, 434.571 emakume zeuden afiliatuta Gizarte Segurantzan; alegia, guztizkoaren % 46,8, eta erregistratutako gizonak baino 59.536 gutxiago. 2017an, langabezia-tasak behera egin du emakumeen artean; % 13,6tik % 12ra. Alabaina, gizonetan baino gutxiago jaitsi da (% 13,3tik % 10,8ra). 2015az geroztik (langabezia-tasa osoa % 15,4koa zen EAEn), langabezia jaitsi egin da etengabe EAEn, baina oraindik ere urrun dago orain 10 urteko minimotik (% 3,3).
 6. 6. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 6 Bestalde, lan-merkatuko segregazio horizontalean genero-alborapen nabarmenak ageri dira oraindik orain. Emakume landun gehienek (% 59,1) zerbitzu-sektorean egiten dute lan, eta sektore guztietan emakumeak langileen erdia baino gutxiago dira, eta nabarmen gutxiago, adibidez, eraikuntzan (landun guztien % 14,2 dira emakumeak). 2017an, EAEn erregistratutako kontratu gehienak aldi baterako izan ziren. Kontratu mota hori duten langileetan, emakumeak erdia pasatxo dira (% 50,1); alabaina, kontratu mugagabeetan, emakumeen proportzioa txikiagoa da (% 47,9). Aldeak hautematen dira emakumeen eta gizonen artean, halaber, lanaldi motan. Lanaldi partziala duten 4tik 3 emakumeak dira; lanaldi osoari dagokionez, ordea, % 40,9 dira emakumeak. Emakumeen eta gizonen ekintzailetza-indizean 2,1 puntuko aldea dago, eta emakumeena da bietan txikiena (4,7 emakumeak eta 6,8 gizonak). Ekintzailetzaren faseak aztertuta, emakumeen presentzia % 40,9koa da hasierakoan, eta % 45,5ekoa ekintzailetza sendotuaren fasean.
 7. 7. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 7 Langabezia-tasaren bilakaera 2017ko laburpena 0 20 40 60 80 2005 2010 2015 2017 45,0 48,3 52,2 51,9 65,3 64,0 63,4 61,1 Jarduera-tasaren bilakaera Emakumeak Gizonak 24,4 92,1 50,3 23,6 87,1 39,1 0 20 40 60 80 100 16-24 urte 25-44 urte 45 eta gehiago Jarduera-tasa, adinaren erabera, 2017 Emakumeak Gizonak 51,9 61,4 88,4 41,3 54,0 78,1 0 20 40 60 80 100 Seme-alabarik gabe Seme-alaba 1 2 seme-alaba edo gehiago Jarduera-tasa, seme-alaben arabera 2017 Emakumeak Gizonak 27,3 82,7 83,2 78,8 19,6 18,8 75,0 79,4 71,2 18,5 0 20 40 60 80 100 55 eta urte gehiago 45-54 urte 35-44 urte 25-34 urte 16-24 urte Okupazio-tasa, adinaren arabera Emakumeak Gizonak 33,0 19,9 7,0 3,6 8,6 14,9 15,1 13,6 12,017,5 9,5 4,7 3,0 9,6 14,9 15,6 13,3 10,8 0 5 10 15 20 25 30 35 1995 2000 2005 2007 2010 2014 2015 2016 2017 Emakumeak Gizonak 0 20 40 60 80 2005 2010 2015 2017 41,9 44,1 44,3 45,7 62,3 57,7 53,5 54,6 Okupazio-tasaren bilakaera Emakumeak Gizonak 51,9 45,7 12,0 61,1 54,6 10,8 0 50 100 Jarduera Lanbidea Langabezia Gizonak Emakumeak LAN PRODUKTIBOA
 8. 8. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 8 Emakumeen kontratuak, guztira: 478.409 Mugagabea % 7,0 Aldi baterakoa % 93,0 Mugagabea % 7,2 Aldi baterakoa % 92,8 Enplegu-eskatzaileak guztira eta langabezian dauden enplegu-eskatzaileak 2017 Emakume landunen bilakaera, %, sektoreka 159.886 123.215 70.807 56.740 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Emakumeak Gizonak Eskatzaileak guztira Eskatzaileak langabetuak Erregistratutako kontratuak, kontratu motaren eta lanaldi motaren arabera Gizonen kontratuak, guztira: 479.691 Emakumeak Gizonak 47,7 44,9 46,6 46,6 47,4 47,6 40,6 46,8 35 40 45 50 65 urte eta gehiago 60-64 urte 50-59 urte 40-49 urte 30-39 urte 20-29 urte 16-19 urte Guztira Gizarte Segurantzan afiliatutako emakumeak, lan-altan daudenak (%) 35,3 37,2 41,5 44,8 45,7 46,3 46,6 47,1 47,1 47,3 47,5 27,3 28,4 23,2 20,9 26,9 31,7 24,5 27,6 30 27,8 27,6 14,8 16 19,7 19,8 19,6 20,8 19 19,3 21 20,8 20,4 4,8 5,2 7,6 9,8 10,4 12 12,5 10,8 11,8 11,4 10,3 49,8 52,6 55,5 57,7 58,7 58,4 58,1 58,3 57,4 57,8 58,5 0 10 20 30 40 50 60 70 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Guztira emakumeak Lehen sektorean (%) Industrian Eraikuntzan Zerbitzuetan
 9. 9. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 9 Lanaldi mota 2017 Ekintzailetza 2017 75,0 40,9 25,0 59,1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Lanaldi partziala Lanaldi osoa Emakumeak Gizonak 40,9 50,0 45,5 59,1 50,0 54,5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Ekintzaile finkatua (>42 hilabete) Balizko ekintzailea (datozen hiru urteetan) Ekintzailea hastapeneko fasean (<42 hilabete) Emakumeak Gizonak
 10. 10. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 10 3. GIZARTE-BALIABIDEETARAKO SARBIDEA ETA KONTROLA 2016/2017 ikasturtean, oreka dago neska-mutilen artean, derrigorrezko hezkuntza; dauden alde txikiak EAEn erroldatutako neska gutxiago egoteari zor zaizkio. DBHtik aurrera, aldeak nabarmenagoak dira; oinarrizko, erdi-mailako eta goi-mailako lanbide-heziketan emakumeen presentzia txikiagoa da. Batxilergoan eta helduen hezkuntzan (HHE), emakumeen eta gizonen artean ez dago ageriko alderik, baina batxilergoan handiagoa da emakumeen presentzia. Era berean, ikasketa-maila gorenetan, unibertsitatean, kasu, emakumeen proportzioa handiagoa da. Eskola-uzte goiztiarraren tasa 5,4koa da EAEn; emakumeena txikiagoa (5,2). EB28ko batez besteko tasa (10,6) EAEkoa halako bi da; Espainiako, aldiz, EAEkoa halako hiru baino gehiago (18,3). Derrigorrezko ikasketak amaitzen dituzten emakume gehienek ikasten jarraitzen dute, izan Batxilergoa (16.070), izan unibertsitate-ikasketak (35.460). Lanbide Heziketa hautatzen dutenak nabarmen gutxiago dira (5.061 emakume erdi- mailako zikloetan eta 7.486 goi-mailakoetan). Lanbide-heziketan, emakumeen presentzia txikiagoa da (ikasle guztien % 35,1 erdi-mailako zikloetan eta % 36,6 goi-mailakoetan). Horietatik gehienak, gainera, Osasuna eta Irudi Pertsonala familia profesionaletan biltzen dira; gizonak, aldiz, industria-sektoreko familietan. Unibertsitate-ikasketen artean, emakumeen eta gizonen presentziak desberdinenak diren adarrak Osasun Zientziak (emakumeak % 75,4 dira) eta Ingeniaritza eta Arkitektura (gizonak, % 72,5). Unibertsitate-ikasketetan, halaber, irakaskuntzarekin, hizkuntzarekin, zaintzarekin, etab., lotuta dauden graduetan dira nagusi emakumeak. Gizonak, aldiz, ingeniaritzetan. Master ofizialei eta doktoregoei dagokienez, ez da alde nabarmenik hauteman emakumeen eta gizonen artean. Master ofizialetan eta doktoregoetan, emakumeen presentzia zertxobait handiagoa da, % 50,9 eta % 51,7 hurrenez hurren.
 11. 11. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 11 2016an, emakumeen batez besteko errenta pertsonala 15.578 €-koa izan zen, gizonen batez bestekoa (25.696 €) baino 10.000 € txikiagoa. Errentarik batere jasotzen ez duten emakumeen proportzioa % 15,3 da, eta gizonena, aldiz, % 10,8. 15.000 €-tik beherako errenta duten emakumeen proportzioagoa handiagoa da gizonena baino. Alabaina, zifra horretatik gora (15.000), egoera alderantzikatu egiten da; 15.000 €-tik gorako errenta duten gizonen proportzioa handiagoa da emakumeena baino tarte guztietan. Pentsioetan ere aldeak daude emakumeen eta gizonen artean; emakumeen artean, alarguntza-pentsioa da nagusi (126.556 onuradun), eta gizonetan, aldiz, erretiroa (221.720 hartzaile). Pentsio motan bezala, alde handia dago batez besteko pentsioan: emakumeek jasotako batez besteko erretiro-pentsioa 892,07 €-koa da, eta gizonena, aldiz, 1.559,16 €-koa. Pertsonen eta familien oinarrizko beharretarako laguntzen hartzaile kopuruan, DBSE jasotzen duten pertsonen % 57,3 emakumeak dira (34.303, gizonak, aldiz, 25.611 dira). Halaber, gurasobakarra izateagatik prestazio osagarriak jasotzen dituzten pertsonen artean, ia guztiak emakumeak dira (% 95,1). Azkenik, etxebizitza-prestazio osagarriaren banaketa orekatuagoa da; hartzaileen % 51,6 dira emakumeak, gizonak, aldiz, % 48,5.
 12. 12. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 12 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Helduen hezkuntza (HHE) Unibertsitate-ikasketak Goi-mailako lanbide-heziketa Erdi-mailako lanbide-heziketa Batxilergoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) Lehen Hezkuntza Haur Hezkuntza % 49,2 % 53,5 % 36,6 % 35,1 % 53,2 % 48,6 % 48,3 % 48,5 % 50,8 % 46,5 % 63,4 % 64,9 % 46,8 % 51,4 % 51,7 % 51,5 Ikasleak, 2016/2017 ikasturteaEmakumeak Gizonak % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Zientziak Osasun-zientziak Arteak eta Humanitateak Ingeniaritza eta Arkitektura Gizarte eta Lege Zientziak Guztira % 53,0 % 75,4 % 62,1 % 27,5 % 58,1 % 53,5 % 47,0 % 24,6 % 37,9 % 72,5 % 41,9 % 46,5 Unibertsitatean matrikulatutako ikasleak, jakintza-arloka, sexuaren arabera Emakumeak Gizonak 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Errenta erabilgarria Transferentziak Jardueren errenta Kapital higiezinen errenta Kapital higigarrien errenta Laneko errenta Guztira 13.315 4.328 598 459 985 9.207 15.578 21.288 7.051 1.356 388 1.508 15.394 25.696 17.149 5.637 963 425 1.236 12.182 20.443 Guztira Gizonak Emakumeak Batez besteko errenta pertsonala, errenta-motaren arabera . 2016 Emakume ak 15.578 Gizonak 25.696 Batez besteko errenta pertsonala. 2016 IKASKETAK ERRENTA
 13. 13. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 13 0 400 800 1.200 1.600 Ezgaitasuna Erretiroa Alarguntza Zurztasuna Senideen alde Guztira 1.278,74 1.559,16 609,5 450,22 664,08 1.461,64 1.029,81 892,07 781,27 449,15 663,16 835,07 1.198,61 1.314,79 770,25 449,69 663,37 1.142,60 Guztira Emakumeak Gizonak Batez besteko pentsioak, pentsio-motaren arabera, sexuka. EAE, 2017 PENTSIOAK ETA BALIABIDE SOZIO ASISTENTZIALAK Emakume ak % 69,4 Gizonak % 30,6 Egoitzak eta eguneko-zentroak, 2017 Emakum eak 57,3 Gizonak 42,7 DSBE laguntzen titularrak , 2017 Emakume ak 51,6 Gizonak 48,4 Etxebizitzarako Prestazio Osagarrien titularrak (EPO), 2017
 14. 14. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 14 4. PARTE-HARTZE SOZIOPOLITIKOA ETA ERAGINA Gaur egun, Eusko Jaurlaritzako sailburuen % 45,5 emakumeak dira, eta emakume sailburuordeen kopuruak izandako bilakaerarekin, berdintasunerako lege organikoak 2016ko hauteskundeen ondoren ezarritako gutxienekoa gainditu da (% 40); alegia, sailburuordeen % 48 dira emakumeak. Eusko Jaurlaritzari atxikitako 10 erakunde autonomoetan, goi-kargudunen % 60 emakumeak dira. Alabaina, Eusko Jaurlaritzari atxikitako enpresa eta erakunde publikoetako zuzendaritza-postuetan, gizonak dira nagusi, kargudunen % 65,5 dira eta. EAEn, CCOO eta LAB sindikatuen idazkari nagusiak emakumeak dira. Sindikatuen batzorde exekutiboetan, kideen % 42,5 emakumeak dira; zenbaki absolutuetan adierazita, 17 emakume daude batzordeotan. Enpresaburuen elkarteetan, ordea, emakumeen presentzia nabarmen eskasagoa da. EAEko lau enpresaburu-elkarteen presidenteak gizonak dira, eta zuzendaritza-kontseiluetan parte hartzen duten emakumeak gutxi dira, guztizkoaren % 22,5, hain zuzen. Era berean, EAEn egoitza duten finantza- erakundeetan, ez dago emakumerik presidente-karguetan, eta emakume gutxi dago administrazio-kontseiluetan (% 27,6).
 15. 15. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 15 Emakumeen presentzia Eusko Jaurlaritzako sailetan, sailburuetan, erakunde autonomoetan eta erakunde/enpresa publikoetan, 2018. Sindikatu nagusietako idazkaritza nagusiak eta batzorde exekutiboak, sexuaren arabera. 2018 EAEko enpresaburu-erakundeetako zuzendaritza-kontseiluak, sexuaren arabera. 2018 *Oharra: SEA-ri buruz ez dago daturik ez dutelako zehazten Zuzendaritza Batzordearen partaideak,enpresak soilik aipatzen dituzte. % 45,5 % 48,0 % 60,0 % 34,5 % 54,5 % 52,0 % 40,0 % 65,6 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Saila Sailburuordetza Erakunde Autonomiadunak Erakunde/Sozietate Publikoak Gizonak Emakumeak PARTAIDETZA / BOTEREA 17 3 7 4 3 23 2 6 8 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 Guztira UGT LAB ELA CC.OO Emakumeak Gizonak 11 5 2 18 27 26 17 70 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 ADEGI CEBEK SEA* CONFEBASK GUZTIRA Emakumeak Gizonak
 16. 16. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 16 EAEn egoitza duten finantza-erakundeetako presidenteak eta administrazio- kontseiluak, sexuaren arabera. 2018 16 3 6 3 4 43 11 7 11 11 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 GUZTIRA Kutxabank Fiare Laboral Kutxa BBVA Emakumeak Gizonak
 17. 17. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 17 5. GIZARTE-ANTOLAKUNTZA ERANTZUKIDEA Oraindik orain, emakumeek hartzen dute bere gain lan erreproduktiboa uztartzearen zama. Horren adibide, amatasun-prestazioa bere osoan baliatzea emakumeek, eta ia emakumeek bakarrik, 6. astetik aurrera haurdun egon ez den bikotekideari transferitzeko aukera dagoen arren. 2017an, guztira, 13.927 amatasun-prestazio baliatu dira, eta kasuen % 95ean emakumezkoa da eskatzailea. Senideak zaintzeko eszedentziak ere maizago baliatzen dituzte emakumeek, bereziki seme-alabak zaintzeko eszedentziak (baliatu dituztenen % 92,6 emakumeak dira). Senideak zaintzeko eszedentzietan, eskatzaile gehienak emakumezkoak dira (% 82,1), baina gizonen proportzioa zertxobait handiagoa da arlo horretan. Alde handia dago emakumeek eta gizonen lan erreproduktibora bideratzen duten denboran, batez ere seme-alaben zaintza-denboran (emakumeek 5,1 ordu egunean; gizonek 3,3 ordu egunean).
 18. 18. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 18 Emakumeek eta gizonek etxeko lanetara bideratutako orduak egunean, EAE, 2017 Emakumeak % 95,0 13.258 Gizonak % 5,0 669 Amatasun-prestazioak,sexuka. 2017. Guztira: 13.927 Emakumeak % 92,6 4.355 Gizonak % 7,4 347 Eszedentziak, seme-alabak zaintzeko. 2017 Guztira: 4.702 Emakumeak % 82,1 476 Gizonak % 17,9 104 Eszedentziak, senitartekoak zaintzeko. 2017 Guztira: 580 2,2 5,1 2 1,5 3,3 1,4 0 1 2 3 4 5 6 Etxeko lanak Seme-alabak zaintzea Mendeko pertsonak zaintzea Emakumeak Gizonak LAN ERREPRODUKTIBOA DENBORAREN ERABILERAK 11.666 14.821 16.963 14.272 13.819 13.258 375 367 767 803 726 669 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 2002 2005 2010 2015 2016 2017 Emakumeak Gizonak
 19. 19. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 19 15 urtetik beherako seme-alaben zaintza egunean, EAE, 2017 8,5 17,2 1,2 3,6 0 5 10 15 20 Seme-alaben eguneroko zaintza lanaldian zehar Seme-alaben eguneroko zaintza lanalditik kanpo Emakumeak Gizonak
 20. 20. Euskadiko emakumeen eta gizonen egoerari buruzko 2018KO ZIFRAK. Laburpena 20 6. INDARKERIA 2017an, 4.999 biktimizazio-kasu gertatu dira, eta, guztira, 4.020 biktima egon dira. Gehienetan, bikotekidea edo bikotekide ohia izan da erasotzailea (kasuen % 72,3an) 804 kasutan, senidea zen erasotzailea, eta 311 kasutan, beste esparru batzuetan jasan behar izan dute indarkeria emakumeek. 2017an bi emakume erail dituzte; 2002tik hona, EAEn, guztira, 42 emakume erail dituzte. Aurten, indarkeriaren biktima izan diren emakumeen % 70,8k erasotzailea salatu zuten. Bikotea edo bikote-ohia 2.905… Familia barnekoa 804 % 20 Sexu- askatasuna 311 % 8 Emakume biktimak, indarkeria-motaren arabera. 2017 Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak, jaioterriaren arabera. EAE, 2017 EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak, erasotzailearen adinaren arabera. EAE, 2017 2.477 3.814 4.285 5.097 4.693 4.999 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2002 2005 2010 2015 2016 2017 EAE 2.079 51,7% Beste autonomia- erkidegoa k 516 % 12,8 Estatutik kanpo 1.425 % 35,4 0 10 20 30 65 baino gehiago 51-64 41-50 31-40 21-30 18-20 18 urtetik behera 2,7 12,8 25,1 29,4 21,6 4,6 3,7 Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimizazioen bilakaera, indarkeria-motaren arabera.

×