Mordini bg

389 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
389
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mordini bg

 1. 1. Док. Марция Мордини ЕВРОПЕЙСКА СОЦИАЛНА МРЕЖА Цялостната система за опериране и с о циални услуги в Италия
 2. 2. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Конституция на Италия З. 3/2001(Конституционен закон от 18/октомври 2001) “ Промени на параграф V във втората част на Конституцията“ “ Федерализмът на Социалното министерство”- Отговорността за управлението и компетентността , упражнявани до сега единствено от държавата се поверяват на Общините и Областите. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ База за законодателство чрез взаимодействие между Държава и Област Патронаж От изключителната компетентност на отделните области, с изключение на определени нива за предоставяне на цивилни и социални услуги , гарантирани за цялата територия на Държавата
 3. 3. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Принцип на субсидиране   Социалните политики се възлагат от Местната Общност, с която гражданинът е най-лесно съизмерим. На гражданите бива призната възможността да участват като самоорганизиращи се отговорни лица в процесите на живота в Общността.   Заедно с Политическите Класи основни действащи лица стават Добровол ческите Асоциации, Социалните Кооперациите, Социалните и социално-здравните предприемачи, Фондациите, Фирмите, Патронажите, Организации по изповеданието, Синдикати и т.н.
 4. 4. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Местната Общност   Тя се занимава с ръководството при създаването на Мрежа от обществени и частни актьори, която се заключ а ва в така важния документ, а именно Цялостен Социален и Здравен Областен План, базиращ се на социалните, икономическите, епидемиологичните и морфологични характеристики на терит о рията при зачитане на критериите за безпристрастност, ефикасност и адекватност, като се имат предвид отпуснатите от Държавата средства, Обла с т ните и Местни Институции, а също така и правото на съучастие на потребителите в качеството на предлаганите услугите на базата на прилагане на Индикатор за Съответстващото Икономическо Състояние ИСИС .
 5. 5. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Интегрирана система за дейности и социални услуги Закон 328/2000- Закон Общ преглед на интегрираната система за действия и социални услуги и тяхното осъществяване. Днес този Закон след Конституционна поправка бива възприет като водеща линия, към която всяка Област може да се придържа. Даде начало на една нова “Фаза в Организирането” в Социалните услуги обърнати към човека . Установява на различни нива позицията, която Държава, Област, Провинция и Община трябва да поддържат в развитието и създаването на Социалните Услуги. Закон Област Тоскана 41/2005- Интегрирана Система за дейности и услуги за защита на правата за социално гражданство Всяка Италианска Област трябва да приеме свой Областен Закон за Социалните Услуги .
 6. 6. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ОСНОВНИ ЗАДАЧИ      -  Трябва да бъдат дефинирани от страна на Държавата Основните нива на обслужване, които Общините трябва да гарантират      -  Създават се децентрализирани Мрежи за действие на местна територия посредством Договорени Планове от Местните Институции      - Акредитира се неправителствения сектор и въобще целия Социален Част ен сектор при управл е ние на дейности , насочени към възрастните хора, малолетни със специфични нужди, хора в неизгодна позиция и т.н.   - Трябва да се предвиди непрекъснато обучение на социални работници, за което се придвиждат критерии , отговарящи на програмните линии и Национална оперативност , и се припознава ключовата роля на професията Социален Работник. Изискванията за установяването на н о вите социални професии и тяхното профилиране са определени от Държавата.
 7. 7. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ОБЩИНА Общините имат свободата да осъществят свое Местно Социално Министерство гарантирайки еднородност на Задължителните услуги на цялата съответна територия, спазвайки Универсалната концепция за социални грижи , а именно услуги предназначени за всички редовно прибиваващи граждани на територията на общината или на , така или иначе , живеещи те в нея, нуждаещи се от помощ от първа необходимост. Програмирането на операциите според принципите на координираност и интеграция, съгласуваност и взаимодействие, се осъществява с помощта на следните инструменти        -Зониране - Съгласуване на програма           - Протоколи за одобрение - Консорциуми , подпомагащи реализирането на социалните политики на прилежащата територия. Комуна Монтана е сдружение на малки общини , намиращи се в териториалните рамки , определени от нормативните документи в сила.
 8. 8. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ПРОВИНЦИИ Провинциите ползват програмирането на Интегрираната Система за действие и Социални услуги, според условията определени от Областта. Промотират и поддържат операции по предварителна подготовка и подготовка за трудово интегриране на лица със специфични нужди и категории от хора в неравностойно положение, грижат се за поддържане Регистрите на Доброволците, Социалното Коопериране, Асоциирането. ФИРМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Старите институции IPAB , трансформирани във фирми за социални услуги , днес са пълноправни участници в Системата на Социалните Услуги и представляват част от местната МРЕЖАТА за териториални услуги.
 9. 9. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ОБЛАСТ Областите, освен със Социалното Законодателство , са ангажирани да програмират и координират операциите от социален характер, да консултират Потребителските Асоциации и да проверяват тяхната състоятелност, приучавайки освен интегрирането м е жду самите действия и чрез промотиране на нуждата от съдействие между различните местни институции. Област Тоскана приема Интеграционния Социално -Здравен План и разпределя Социалния Областен Фонд, гласува Специални Иновативни проекти от областен интерес , промотирайки по цялата областна територия налагането на Правото на Социално Гражданство.
 10. 10. EUROSOCIALNETWORK TITOLO СЕМЕЙСТВАТА Областта придава значение и поддържа идеята за съществената роля на семейството при формирането и грижата на човека по време на целия му жизнен път, за промотиране на опазването на здравето и развитието на социалното сплотяване. Поддържа Кооперирането и Взаимопомощта между семействата като те биват въвлечени в сферата на организирането на услуги и действия с цел подобряване на тяхното качество и ефективност.
 11. 11. EUROSOCIALNETWORK TITOLO НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ СЕКТОР С оглед спазване Принципа на Субсидирането, Областта и Местните Институции признават Социалната важност на Дейността развивана от Третия Сектор или такава развивана от Частни лица с идеална цел и в сферата на свободните ресурси, промотират акции за тяхната поддръжка и квалифициране. Такива лица, всяко според личните си специфики, участват в създаването на проекти, реализиране и задаване на действия на Интеграционната Социално Система. Областите поддържат Добровол ческата работа и чрез съдействието на Центровете за Услуги.
 12. 12. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ТЕРИТОРИАЛНО ОРГАНИЗИРАНЕ И УПРАВЛЕНЧЕНСКИ ФУ Н КЦИИ Областта оповестява в съгласие с Местните Институции най-подходящите териториалните сфери за управление на Местната Социална Система, които могат да бъдат : -А- форми на асоцииране избрани от Общините -В- делегиране на Местното Здравно дружество от страна на заинересуваната Община по место -С- Здравни фирми с иновативно управление интегрирано между Общински услуги и услугите на Здравните фирми
 13. 13. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ Областите и Местните Институции: -повишават значимостта от развитието на обучението и поддържат професионализмът на Социалните Работници в Обществените Институци и - промотират участието на Социалните Работници в организационните процеси за постигане на нормативно поставени те цели . - поддържат непрекъснатото обучаване на Социални Работници, съобразявайки се с критериите за социо-здравна и възпитателна интеграция, подпомагайки многопрофилността между лица и институции, които си съдействат в реализирането на акции и услуги - отстояват инициативи по поддържането на квалификацията и формирането на лица от Третия Сектор
 14. 14. EUROSOCIALNETWORK TITOLO СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ Дейностите по социално-здравно интегриране са ориентирани към удовлетворяването на нуждите от здравна защита, възстановяване и поддържане на личната самостоятелност, социалната интеграция и подобряване условията на живот и чрез услуги от дългосрочен характер , Сп о ред указанията на Здравн ото законодателство социално-здравните услуги са гарантирани посредством конкурс, от интегрираното разпределение на здравните услуги за гарантиране на единно и изцяло откликване на здравните нужди, изискващи здравна намеса и действия за социална защита.
 15. 15. EUROSOCIALNETWORK TITOLO ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ - Политики по отношение на Семейството: в услуга на семейните отговорности, п о дкрепя родителството, майчинството и раждаемостта, установявайки навреме ситуациите на социална и икономическа затрудненост на семейните ядра. -Политики за Малолетните: множество от действия и услуги , целящи да гарантират на малолетните необходимата защита и лечение за тяхното добро здраве както и промотиране на цялостно и хармонично пс и хом о т о рна развитие, възпитание и ра с теж в подходяща семейна и социалн а среда. - Политики по отношение на възрастните хора: множество от действия и услуги , целящи промотирането на активното у частие в местната Общност, превенция на физически и психологически инвалидизиращи процеси , предпазване от социално маргинализиране чрез полага не грижа за самостоятелността и автономността на личността, превенция на хоспитализацията и въвеждане в необходимите структури.
 16. 16. EUROSOCIALNETWORK TITOLO - Политики по отношени е на хората със специфични нужди: сбор от действия и услуги , ориентирани към промотирането на интегрирането в семейството, в училището, на работа и в обществото, винаги гарантирайки правото на независим ж ивот - Политики по отношение на емигрантите : сбор от действия за улесняването на приема им, превенция и борба с явления като социално изключване и други от маргинализиращ характер спрямо емигрантите . - Политики по отношение на бездомните : сбор от политики и приоритети за намеса в полза на бездомните и в случаите прилагане на Областните нормативи. - Политики за справяне с насилието над жени, малолетни и в семейството: подпомагане за многостранна намеса за адекватна и подходяща помощ с цел намаляването на вредите и преодоляване на последиците причинени от нея при отделната жена или малолетен.
 17. 17. EUROSOCIALNETWORK TITOLO - Политики по отношени е на личности , рискуващи социално изключване: сбор от действия и услуги , целящи превенция и намаляване на всички форми на маргинализация , включително и в случаите на крайна бедност . - Политики за защита на Психичното Здраве: сбор от услуги обърнати към навременното установяване на психично разтройство от гледна точка на превенцията и повишаване на чувствителността към здравето и благосъстоянието на населението, промотирайки интеграцията и участието в социалния контекст. Подпомагане на самостоятелността и еманципирането също и чрез разрешаване на трудови и жилищни проблеми. - Политики за превенция и третиране на Зависимостите: Подпомагат превенцията и лечението на злоупотребяващи с опиати и психотропни вещества, промотирайки здравословен стил на живот за цялото население.
 18. 18. EUROSOCIALNETWORK TITOLO Съвет за Социално-Здравни Политики Дирекция Социални Услуги София, 10 - 12 май 2011 D.ssa Marzia Mordini email: m.mordini@comune.fi.it
 19. 19. EUROSOCIALNETWORK TITOLO СЪДЪРЖАНИЕ:
 20. 20. EUROSOCIALNETWORK TITOLO СЪДЪРЖАНИЕ:

×