‫ﻋﻘﻞ‬ ‫آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﻪ‬
‫اراﺋﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ‬:‫اﻟﻬﻲ‬ ‫ﺳﻴﻒ‬ ‫رﺿﺎ‬
‫در‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ‬ ‫دوﻣﻴﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫اوﻟﻴﻦ‬...
‫ﺳﺪه‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬
‫اﺳﺖ‬ ‫دﻧﻴﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺧﻴﺮ‬.
TOYOTA
‫اﺳﺖ‬ ‫دﻧﻴﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺧﻴﺮ‬.
‫ماه‬ ...
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 3‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
Lexus series:
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 4‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬(Toyota’s Way)‫ﺻﺪاي‬ ‫ﺣﺘﻲ‬ ،‫ﭼﻴﺰ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ‬"‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎز‬
‫در‬ ‫ﺷﺪن‬"‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫اﻧﺪازه...
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت‬‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺻﻮرت‬J.D. Power & Associates
‫ﺳﺎل‬ ‫در‬2004-2003،‫ﻟﻜﺴﻮس‬ ‫ﺗﻮﻳﻮ...
"‫را‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﻗﺼﺪ‬ ‫اﮔﺮ‬
‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻧﻤﻲ‬ ‫دارﻳﺪ‬
‫ﻛﺮد‬ ‫ﺟﺪا‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﺴ...
‫اﺳﺖ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪه‬ ‫اي‬ ‫ﻳﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ‬ ‫ﻣﻴﺰان‬ ‫و‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬
‫ﺑﺸﺮي‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫در‬ ‫واﻗ...
‫ﻛﺎﻧﻮﻳﺲ‬ ‫ﮔﺮي‬
)‫آورﻳﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎي‬ ‫در‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ‬ ‫اوﻟﻴﻦ‬2001‫ﺷﺪ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬:(
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 9‫تويوت...
Toyota’s WayToyota’s Way
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬
5‫از‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫اي‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫اﺻﻞ‬1935)‫ﺗﻮﻳﻮدا‬ ‫ﺳﺎﻛﻴﺸﻲ‬(
‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬:
‫ﭼﺎﻟﺶ‬:‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﻳﺎروﺋﻲ‬ ‫...
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫اﻳﻦ‬
‫اﺳﺖ‬
‫ﻣﺼﺮف‬ ‫از‬ ‫ﭘﻮزش‬
‫ﻧﻘﺺ‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻓﻨﻲ‬
‫ﻧﻘﺺ‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ...
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺣﻞ‬
(‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫)ﺑﻬﺒﻮد‬
‫ﺷﺮﻛﺎء‬ ‫و‬ ‫اﻓﺮاد‬
)‫آﻧﻬﺎ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ،‫اﺣﺘﺮام‬(
Problem Solving
Peo...
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬
‫ﺧﻼﻗﻴﺖ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻲ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﻳﺠﺎد‬ ‫ﺑﻴﻨﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫راﻫﺒﺮدي‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫ﻣﻴﺎن‬ ‫در‬
‫و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬...
Training Within Industry
(TWI)
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 15‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ‬
‫دوم‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎي‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫اﻳﺎﻻت‬ ‫در‬ ‫اﺑﺪاع‬)1945-1940(
‫ﺟﻨﮓ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫اﻳﺎﻻت‬ ‫در‬ ‫...
Training Within
Industry (TWI)
‫آموزش‬
‫شغل‬(JI)
‫روشھای‬
‫شغل‬
(JM)
‫روابط‬
‫شغل‬(JR)
‫توسعه‬
‫برنامه‬
(PD)
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢...
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻲ‬
‫ﺑﻴﻦ‬40‫ﺗﺎ‬60‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫وﻗﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬.
‫ا...
‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺣﻠﻘﻪ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬(QCC)
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫روﺷﻬﺎي‬ ‫دوره‬
‫ﻣﺸﺎور‬ ‫دوره‬(Advisor Course)‫و‬ ‫...
Toyota Supplier Support Center
(TSSC)
‫در‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص‬ ،‫ژاﭘﻦ‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ ...
‫ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﭼﻄﻮر‬
‫ﺗﺒﺪﻳﻞ‬‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 21‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويراي...
‫ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ‬
‫دﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎد‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ‬ ‫روش‬.
‫دﻳﭙﻠﻢ‬ ‫ﺣﺪ...
‫ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ‬)‫اداﻣﻪ‬(
‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫اي‬ ‫رﻳﺸﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎد‬ ‫ﺳﭙﺲ‬
‫دﻫﻨﺪ...
‫روش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬
‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ،‫اي‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎ‬
‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺎن‬ ‫اي‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬
‫ﺷﻮد‬.
‫ﺷﻴﻮه...
‫روش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬)‫اداﻣﻪ‬(
‫ﺷﻴﻮه‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫اﻋﻀﺎي‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ،‫ﮔﺮوﻫﻬﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻴﻤﻬﺎ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻋﻬ...
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 26‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫از‬ ‫درﺳﻬﺎﺋﻲ‬
‫اول‬ ‫درس‬:‫ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ‬ ‫ﻫﻴﭻ‬.‫و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬
‫دارﻧﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻣﺤﻞ‬ ‫در...
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫از‬ ‫درﺳﻬﺎﺋﻲ‬)‫اداﻣﻪ‬(
‫ﺳﻮم‬ ‫درس‬:‫و‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﻫﻤﻮاره‬ ‫ﺑﺎﻳﺴﺖ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫...
‫اﻳﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ‬ ‫و‬ ‫راﻫﻜﺎرﻫﺎ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻧﮕﺮش‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎزي‬ ‫ﭘﻴﺎده‬ ...
‫اﻳﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ‬ ‫و‬ ‫راﻫﻜﺎرﻫﺎ‬)‫اداﻣﻪ‬(
‫ﮔﺸﺎﻳﺎن‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫در‬ ‫ﻛﺎرﻣﻨﺪان‬ ‫ﺗﺒﺪ...
‫ﮔﻴﺮي‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 31‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 32‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
33‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ ‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
‫از‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫در‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬‫از‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫در‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬6060//44%% ‫از‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫در‬...
‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬
‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺗﻔﻜﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ،‫دارد‬‫...
‫اﻟﻬﻲ‬ ‫ﺳﻴﻒ‬ ‫رﺿﺎ‬
seifollahy@irantraining.org
‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺑﺮاي‬:
http://www.slideshare.net/IranT...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Toyota training system v02

831 views

Published on

About Toyota training. Leadership training.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
831
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Toyota training system v02

 1. 1. ‫ﻋﻘﻞ‬ ‫آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اراﺋﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ‬:‫اﻟﻬﻲ‬ ‫ﺳﻴﻒ‬ ‫رﺿﺎ‬ ‫در‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻫﻤﺎﻳﺶ‬ ‫دوﻣﻴﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎر‬ ‫اوﻟﻴﻦ‬ ‫اراﺋﻪ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﺗﻬﺮان‬21‫و‬22‫ﺧﺮدادﻣﺎه‬1387‫ﻣﻬﺮﻣﺎه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اراﺋﻪ‬1392‫در‬ ‫اراﺋﻪ‬ ‫ﺟﻬﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕﺮي‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫دوره‬.
 2. 2. ‫ﺳﺪه‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫دﻧﻴﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺧﻴﺮ‬. TOYOTA ‫اﺳﺖ‬ ‫دﻧﻴﺎ‬ ‫در‬ ‫اﺧﻴﺮ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 2‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 3. 3. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 3‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 4. 4. Lexus series: ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 4‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 5. 5. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬(Toyota’s Way)‫ﺻﺪاي‬ ‫ﺣﺘﻲ‬ ،‫ﭼﻴﺰ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ‬"‫ﺑﺴﺘﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎز‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪن‬"‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫را‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺗﺎزه‬ ‫اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻠﻬﺎي‬ ‫در‬. ‫ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻳﻜﻲ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‬ ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫اﻧﺪازه‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎري‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﻣﺮوز‬.‫اﺳﺖ‬ ‫اﻣﺮوز‬. ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬2012‫ﺳﺎل‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ‬ ‫و‬ ‫ﭘﻨﺠﺎه‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻫﻔﺘﺎد‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫ﺟﺸﻦ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫اﻳﺎﻻت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮدرو‬ ‫ﺻﺎدرات‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 5‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 6. 6. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت‬‫ﻣﺆﺳﺴﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺻﻮرت‬J.D. Power & Associates ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬2004-2003،‫ﻟﻜﺴﻮس‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫دﻧﻴﺎ‬ ‫ﺧﻮدروي‬ ‫ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ (Lexus)‫ﺑﺎ‬1.73‫ﻟﻴﻨﻜﻠﻦ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫ﺧﻮدرو‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫در‬ ‫اﻳﺮاد‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ‬ ‫ﺧﻮدروي‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬2.53‫ﻟﻜﺴﻮس‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫دو‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دارد‬ ‫ﺧﻮدرو‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺷﻜﺎل‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ‬ ‫ﺧﻮدروي‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬2.53‫ﻟﻜﺴﻮس‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫دو‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دارد‬ ‫ﺧﻮدرو‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫در‬ ‫اﺷﻜﺎل‬ ‫اﺳﺖ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 6‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 7. 7. "‫را‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫در‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﻗﺼﺪ‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﺗﻮان‬ ‫ﻧﻤﻲ‬ ‫دارﻳﺪ‬ ‫ﻛﺮد‬ ‫ﺟﺪا‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬."
 8. 8. ‫اﺳﺖ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪه‬ ‫اي‬ ‫ﻳﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﺳﻄﺢ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ‬ ‫ﻣﻴﺰان‬ ‫و‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺑﺸﺮي‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ‬ ‫در‬ ‫واﻗﻌﻲ‬ ‫ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎر‬ ‫اﻧﮕﺸﺖ‬ ‫ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي‬ ‫از‬ ‫ﻳﻜﻲ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫در‬(TPS)‫ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬ ‫ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬ ،‫ﻫﺪف‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫در‬(TPS)‫ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫از‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬ ‫ﺑﺮداري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬ ،‫ﻫﺪف‬ ‫اﮔﺮﭼﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪي‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫و‬ ‫ﺷﺄن‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫اﻣﺎ‬ ،‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻧﻤﻲ‬ ‫دار‬ ‫ﺧﺪﺷﻪ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﻪ‬. ‫در‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫اﻳﺠﺎد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫و‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎرض‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺣﻠﻘﻪ‬ ‫ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ‬ ‫ﮔﺮوﻫﻬﺎي‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫از‬ ‫ﻛﺎري‬ ‫ﻣﺤﻴﻂ‬(QC Circles)‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 8‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 9. 9. ‫ﻛﺎﻧﻮﻳﺲ‬ ‫ﮔﺮي‬ )‫آورﻳﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎي‬ ‫در‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ‬ ‫اوﻟﻴﻦ‬2001‫ﺷﺪ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬:( ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 9‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 10. 10. Toyota’s WayToyota’s Way
 11. 11. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ 5‫از‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫اي‬ ‫ﭘﺎﻳﻪ‬ ‫اﺻﻞ‬1935)‫ﺗﻮﻳﻮدا‬ ‫ﺳﺎﻛﻴﺸﻲ‬( ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬: ‫ﭼﺎﻟﺶ‬:‫ﺗﺎ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روﻳﺎروﺋﻲ‬ ‫ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻼﻗﻴﺖ‬ ‫و‬ ‫اﻧﮕﻴﺰه‬ ‫ﺑﺎ‬ ،‫ﻣﺪت‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫اﻧﺪاز‬ ‫ﭼﺸﻢ‬ ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻳﺎﺑﻨﺪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫روﻳﺎﻫﺎي‬. ‫ﻛﺎﻳﺰن‬"‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬":‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻮآوري‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫و‬ ‫ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬. ‫ﻛﺎﻳﺰن‬‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬:‫اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻮآوري‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫و‬ ‫ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬. Genchi Genbutsu"‫ﺑﺒﻴﻦ‬ ‫ﺧﻮدت‬ ‫و‬ ‫ﺑﺮو‬":‫ﮔﻴﺮي‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫واﻗﻌﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫روﻳﻢ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫ﺳﺮاغ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ‬ ‫و‬ ‫اﺟﻤﺎع‬ ‫اﻳﺠﺎد‬ ‫ﺑﺮاي‬ ،‫درﺳﺖ‬. ‫ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﺣﺘﺮام‬: ‫اﺣﺘﺮام‬:‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻗﺒﻮل‬ ،‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‬ ‫درك‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻼش‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﻲ‬ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮي‬ ‫ﺑﻪ‬ ،‫دﻳﮕﺮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﺣﺘﺮام‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻳﺠﺎد‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺳﻌﻲ‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮي‬. ‫ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ‬:‫ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي‬ ‫از‬ ‫ﻣﺸﺘﺮك‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده‬ ،‫اي‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮدي‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫ﺗﺸﻮﻳﻖ‬ ‫ﺗﻴﻤﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮدي‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد‬ ‫ﻛﺮدن‬ ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 11‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 12. 12. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﺼﺮف‬ ‫از‬ ‫ﭘﻮزش‬ ‫ﻧﻘﺺ‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﻧﻘﺺ‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻓﻨﻲ‬ ‫ﺑﺎزار‬ ‫از‬ ‫ﺧﻮدرو‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮان‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ ‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬ 12
 13. 13. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺣﻞ‬ (‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫)ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺷﺮﻛﺎء‬ ‫و‬ ‫اﻓﺮاد‬ )‫آﻧﻬﺎ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ،‫اﺣﺘﺮام‬( Problem Solving People & Partners )‫آﻧﻬﺎ‬ ‫رﺷﺪ‬ ‫و‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ،‫اﺣﺘﺮام‬( ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ‬ )‫ﺿﺎﻳﻌﺎت‬ ‫ﺣﺬف‬( ‫وﺟﻮدي‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ )‫ﻣﺪت‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ‬ ‫ﺗﻔﻜﺮ‬( Process Philosophy ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 13‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 14. 14. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺧﻼﻗﻴﺖ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻲ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ‫اﻳﺠﺎد‬ ‫ﺑﻴﻨﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫راﻫﺒﺮدي‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫ﻣﻴﺎن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﺣﺘﺮام‬ ‫و‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ارج‬ ‫را‬ ‫ﺗﻴﻤﻲ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫ﻓﺮدي‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫راﻫﺒﺮدﻫﺎي‬ ‫از‬ ،‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اﻓﺘﺨﺎر‬ ‫را‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬. ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫دوﻃﺮﻓﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪه‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬.‫ﺷﻴﻮه‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫دوﻃﺮﻓﻪ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮده‬ ‫ارﺗﺒﺎط‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪه‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬.‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت‬ ،‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﻲ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺧﻂ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﻲ‬ ‫ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎي‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫از‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات‬ ‫ﻧﻈﺎم‬ ‫و‬ ‫ارﺷﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮوﻫﻬﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 14‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 15. 15. Training Within Industry (TWI) ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 15‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 16. 16. ‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ‬ ‫دوم‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎي‬ ‫در‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫اﻳﺎﻻت‬ ‫در‬ ‫اﺑﺪاع‬)1945-1940( ‫ﺟﻨﮓ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫اﻳﺎﻻت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ‬ ‫ﻛﻨﺎر‬ ‫دﻫﻪ‬ ‫دراواﺧﺮ‬ ‫ژاﭘﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ‬1940‫آرﺗﻮر‬ ‫ﻣﻚ‬ ‫ژﻧﺮال‬ ‫ﺳﺘﺎد‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬1950‫در‬ ‫ﻛﻼﺳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫و‬1950،1951‫آن‬ ‫اداﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﺑﻪ‬1950‫در‬ ‫ﻛﻼﺳﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاري‬ ‫و‬1950،1951‫آن‬ ‫اداﻣﻪ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺎﻛﻨﻮن‬ ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 16‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 17. 17. Training Within Industry (TWI) ‫آموزش‬ ‫شغل‬(JI) ‫روشھای‬ ‫شغل‬ (JM) ‫روابط‬ ‫شغل‬(JR) ‫توسعه‬ ‫برنامه‬ (PD) ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 17‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 18. 18. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻜﺎﻓﻲ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬40‫ﺗﺎ‬60‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫وﻗﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ‬. ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي‬ ‫ﻣﺤﻮرﻳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫اﻳﺸﺎن‬ ‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي‬ ‫ﺑﻘﻴﻪ‬. ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻨﺎ‬ ‫آن‬ ‫ﻃﻲ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺪازي‬ ‫راه‬ ‫وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻴﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﺿﺮورت‬‫در‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻴﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ‬ ‫ﺿﺮورت‬ ‫ﮔﻴﺮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻗﺮار‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر‬. ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫از‬ ‫واﺳﻄﻪ‬ ‫ﺑﺪون‬ ‫و‬ ‫اول‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﻳﺎدﮔﻴﺮي‬ ‫اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ‬ ‫اﻳﻨﻜﺎر‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫آن‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 18‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 19. 19. ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺣﻠﻘﻪ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬(QCC) ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫روﺷﻬﺎي‬ ‫دوره‬ ‫ﻣﺸﺎور‬ ‫دوره‬(Advisor Course)‫و‬ ‫دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن‬ ‫دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫دﻫﻨﺪﮔﺎن‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫دوره‬.‫ﻻزﻣﻪ‬ ‫دوره‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫دﻫﻨﺪﮔﺎن‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫دوره‬.‫ﻻزﻣﻪ‬ ‫دوره‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﭘﺴﺖ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻐﻠﻲ‬ ‫ارﺗﻘﺎي‬. ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫و‬ ‫درون‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪ‬ ‫اراﺋﻪ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬. ‫و‬ ،‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻓﻮرﻣﻮﺳﺎ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﻛﻨﮓ‬ ‫ﻫﻨﮓ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺸﺘﻲ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫درﻳﺎﺋﻲ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺳﻪ‬ ‫ﻣﺪت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﺎزرﺳﻲ‬ ‫ﺗﻮر‬ ‫رود‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫اروﭘﺎ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 19‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 20. 20. Toyota Supplier Support Center (TSSC) ‫در‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص‬ ،‫ژاﭘﻦ‬ ‫ﻣﺮزﻫﺎي‬ ‫از‬ ‫ﺧﺎرج‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ‫ﻣﺸﺎوره‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺮﻛﺰي‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ،‫آﻣﺮﻳﻜﺎ‬Toyota Supplier Support Center(TSSC)‫اﺳﺖ‬ ‫ﻛﺮده‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ‬. ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺗﺮوﻳﺞ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫ﻧﻘﺸﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻳﻦ‬‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺗﺮوﻳﺞ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫ﻧﻘﺸﻲ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻛﺮده‬ ‫ﺑﺎزي‬ ‫را‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬. ‫ﻣﺪت‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﺗﺮﺑﻴﺖ‬ ‫دوره‬12‫ﻫﺎي‬ ‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻳﻜﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻓﺸﺮده‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺳﭙﺲ‬ ‫و‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬10‫ﻣﻲ‬ ‫ژاﭘﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫از‬ ‫ﻳﻜﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫روز‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 20‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 21. 21. ‫ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﭼﻄﻮر‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ‬‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 21‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 22. 22. ‫ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫دﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎد‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫اﻓﺮاد‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻨﺴﺘﻜﻪ‬ ‫روش‬. ‫دﻳﭙﻠﻢ‬ ‫ﺣﺪاﻛﺜﺮ‬ ‫و‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺑﻲ‬ ،‫اﻧﺪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﺗﺎزه‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫اﻓﺮادي‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن‬.‫ﻛﺎر‬ ‫ﭼﻄﻮر‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اول‬ ‫ﻓﺎز‬ ‫در‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن‬.‫ﻛﺎر‬ ‫ﭼﻄﻮر‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫دﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫آﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اول‬ ‫ﻓﺎز‬ ‫در‬ ‫دﻫﻨﺪ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫آن‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺷﺎن‬ ‫روزﻣﺮه‬. ‫ﻛﺎرﺷﺎن‬ ‫ﺧﻼل‬ ‫در‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫را‬ ‫اﺷﻜﺎﻻﺗﻲ‬ ‫ﭼﻄﻮر‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎد‬ ‫زود‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ‬ ‫ﻓﻮرا‬ ‫را‬ ‫دﻫﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫روي‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 22‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 23. 23. ‫ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ‬)‫اداﻣﻪ‬( ‫ﻣﻮﺟﺐ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫اي‬ ‫رﻳﺸﻪ‬ ‫دﻟﻴﻞ‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺠﺰﻳﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻳﺎد‬ ‫ﺳﭙﺲ‬ ‫دﻫﻨﺪ‬ ‫اﻧﺠﺎم‬ ‫را‬ ‫اﻧﺪ‬ ‫دﻳﺪه‬ ‫اﺷﻜﺎل‬ ‫ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻋﻮارﺿﻲ‬ ‫ﺑﺮوز‬. ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي‬ ‫ﻣﺪاوم‬ ‫ﺑﻄﻮر‬ ‫آﻧﮕﺎه‬- ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ‬ ،‫اﺑﺰار‬ ،‫ﻛﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات‬-‫رﻳﺸﻪ‬ ‫دﻻﻳﻞ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ‬ ‫و‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﻃﺮاﺣﻲ‬ ،‫اﺑﺰار‬ ،‫ﻛﺎر‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات‬-‫رﻳﺸﻪ‬ ‫دﻻﻳﻞ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺮﻃﺮف‬ ‫را‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺑﺮوز‬ ‫اي‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 23‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 24. 24. ‫روش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ،‫اي‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺎن‬ ‫اي‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺷﻮد‬. ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﺗﻴﻢ‬ ‫رﻫﺒﺮ‬ ‫ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻢ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻳﺎ‬ ‫ﺗﻴﻢ‬ ‫رﻫﺒﺮ‬ ‫ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫رﻫﺒﺮ‬. ‫رده‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ارﺷﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫از‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﮔﻴﺮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﭘﺎﺋﻴﻦ‬ ‫ﻫﺎي‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 24‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 25. 25. ‫روش‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬)‫اداﻣﻪ‬( ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫را‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫اﻋﻀﺎي‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ،‫ﮔﺮوﻫﻬﺎ‬ ‫و‬ ‫ﺗﻴﻤﻬﺎ‬ ‫رﻫﺒﺮان‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﻋﻬﺪه‬ ‫ﺑﻪ‬. ‫ﻛﺴﻲ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ،‫ﺳﻨﺘﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫دﺳﺘﻮرات‬ ‫آﻧﻬﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻪ‬ ،‫ﻛﺸﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﻛﺴﻲ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮاي‬‫دﺳﺘﻮرات‬ ‫آﻧﻬﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻪ‬ ،‫ﻛﺸﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﻛﺴﻲ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﭘﺎﺋﻴﻦ‬ ‫از‬ ‫ﮔﺰارﺷﺎت‬ ‫و‬ ‫ﭘﺎﺋﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻ‬ ‫از‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 25‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 26. 26. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 26‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 27. 27. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫از‬ ‫درﺳﻬﺎﺋﻲ‬ ‫اول‬ ‫درس‬:‫ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ‬ ‫ﻫﻴﭻ‬.‫و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫دارﻧﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻣﺤﻞ‬ ‫در‬ ‫اﺷﻜﺎﻻت‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫روﻳﺎروﺋﻲ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫از‬ ‫ﭘﻴﺶ‬ ‫و‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫آن‬ ‫ﺷﺎﻫﺪ‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺑﺮوز‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮدآوري‬ ‫را‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻧﻴﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫داده‬ ‫ﺟﺮم‬.‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮدآوري‬ ‫را‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺧﻮد‬ ‫ﻧﻴﺎز‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫داده‬ ‫ﺟﺮم‬. ‫دوم‬ ‫درس‬:‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺴﺖ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶ‬.،‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫رﻳﺸﻪ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺰارش‬ ‫را‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫از‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﺘﺎﻳﺞ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﮔﺮوه‬ ‫و‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ،‫ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ‬ ‫ﺑﻴﻨﻲ‬ ‫ﭘﻴﺶ‬ ‫در‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫از‬ ‫ﭘﺲ‬ ‫اﮔﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬ ‫درﺳﺘﻲ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ﻣﻌﻨﺎي‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﻧﺸﺪه‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 27‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 28. 28. ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫از‬ ‫درﺳﻬﺎﺋﻲ‬)‫اداﻣﻪ‬( ‫ﺳﻮم‬ ‫درس‬:‫و‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺣﺎل‬ ‫در‬ ‫ﻫﻤﻮاره‬ ‫ﺑﺎﻳﺴﺖ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫و‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬.‫ﻧﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎده‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫روي‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﭘﻴﭽﻴﺪه‬ ‫و‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻲ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ‬.‫ﺑﺮاي‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ‬ ‫ﺧﻮدروﺳﺎزان‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ‬ ‫آل‬ ‫اﻳﺪه‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎه‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫دو‬ ‫ﻫﺮﻛﺎرﮔﺮ‬‫در‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ‬ ‫آل‬ ‫اﻳﺪه‬ ‫را‬ ‫ﻣﺎه‬ ‫در‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‬ ‫دو‬ ‫ﻫﺮﻛﺎرﮔﺮ‬ ‫ﻫﺮ‬ ‫ژاﭘﻦ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎي‬22‫ﺻﻮرت‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫ﺷﺪن‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫آزﻣﻮن‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮي‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ‬ ‫ﮔﻴﺮد‬ ‫ﻣﻲ‬. ‫ﭼﻬﺎرم‬ ‫درس‬:‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮﺑﻲ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ،‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬.‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ‬ ‫ﻣﻴﺰان‬ ،‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ‬ ‫ﻣﻘﺎم‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ‬. ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮان‬ ‫ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫در‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬.‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺗﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮردﻧﻴﺎز‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 28‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 29. 29. ‫اﻳﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ‬ ‫و‬ ‫راﻫﻜﺎرﻫﺎ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻧﮕﺮش‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎزي‬ ‫ﭘﻴﺎده‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫از‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫در‬TWI‫ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﻣﻲ‬.‫ﮔﺎم‬ ‫اﻳﻦ‬ ‫در‬ ‫ﺣﻀﻮر‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫از‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ‬ ‫و‬ ‫رﻳﺰي‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮي‬ ‫وﻗﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫ﻛﺮد‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎزي‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫ﮔﺰاري‬ ‫ﻫﺪف‬ ‫و‬ ‫ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ‬ ‫در‬ ‫ﻓﻌﺎل‬. ‫اﺻﻮل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫دوم‬ ‫ﮔﺎم‬TWI‫اﺻﻮل‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان‬ ‫و‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫دوم‬ ‫ﮔﺎم‬TWI‫اﺻﻮل‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫اﺳﺖ‬ JI،JM‫و‬JR‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫در‬ ‫آﻧﺮا‬ ‫و‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻳﺎد‬ ‫را‬ ‫ﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫ﻛﺎر‬.‫ﺟﺎﺋﻲ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫راه‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ‬ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫در‬ ‫ﺑﺎﻳﺴﺖ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫و‬ ‫ﻧﺒﺮده‬TWI‫اﺳﺘﺮاﺗﮋي‬ ‫و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ‬ ، ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر‬ ،‫ﺷﻮد‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ‬ ‫در‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻫﺎي‬ TWI‫داد‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻫﺎي‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ‬ ‫را‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 29‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 30. 30. ‫اﻳﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﺎﺋﻲ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻪ‬ ‫و‬ ‫راﻫﻜﺎرﻫﺎ‬)‫اداﻣﻪ‬( ‫ﮔﺸﺎﻳﺎن‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻄﻮح‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ‬ ‫در‬ ‫ﻛﺎرﻣﻨﺪان‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫ﺳﻮم‬ ‫ﮔﺎم‬ (Problem Solvers)‫اﺳﺖ‬.‫در‬ ‫ﮔﺮوﻫﻲ‬ ‫ﻛﺎر‬ ‫و‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﻪ‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫اﺻﻮل‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﺣﻞ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي‬ ‫ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آن‬ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺧﻼﻗﻴﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﺪرﻳﺲ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬‫ﺑﻪ‬ ‫آن‬ ‫ﻛﺎرﮔﻴﺮي‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫در‬ ‫ﺧﻼﻗﻴﺖ‬ ‫و‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﺪرﻳﺲ‬ ‫ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺷﻮد‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻧﻔﻊ‬. ‫و‬ ‫ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫آﻣﺪه‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي‬ ‫ﺳﺎزي‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﭼﻬﺎرم‬ ‫ﮔﺎم‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫روﺷﻬﺎي‬ ‫ﻣﺪاوم‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬.‫ﻳﻚ‬ ‫ﻛﺮدن‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫ﺷﺮﻃﻲ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ﭘﺬﻳﺮي‬ ‫ﺗﻜﺮار‬ ،‫اﻟﮕﻮ‬ ‫ﻧﺸﻮد‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫روش‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 30‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 31. 31. ‫ﮔﻴﺮي‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 31‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 32. 32. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 32‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 33. 33. 33‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ ‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 34. 34. ‫از‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫در‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬‫از‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫در‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬6060//44%% ‫از‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫در‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬‫از‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫در‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬6060//44%% ‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬‫ﺳﺎل‬ ‫در‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬19751975‫ﺑﻪ‬‫ﺑﻪ‬ 3232%%‫ﺳﺎل‬ ‫در‬‫ﺳﺎل‬ ‫در‬20052005‫اﺳﺖ‬ ‫رﺳﻴﺪه‬‫اﺳﺖ‬ ‫رﺳﻴﺪه‬.. APO Productivity Data bookAPO Productivity Data book 20082008 pagepage 2222 ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ ‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬ 34
 35. 35. ‫وري‬ ‫ﺑﻬﺮه‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ‬ ‫در‬ ‫ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻧﻴﺮوي‬ ‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺗﻔﻜﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ،‫دارد‬‫ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ‬ ‫ﺗﻔﻜﺮ‬ ‫و‬ ‫ﺷﻴﻮه‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آﻣﻮزش‬ ‫و‬ ،‫دارد‬ ‫ﻛﺮد‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫را‬ ‫ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫اﻳﻦ‬. ‫ماه‬ ‫مھر‬٩٢ 35‫تويوتا‬ ‫آموزشی‬ ‫سيستم‬:‫اول‬ ‫ويرايش‬ ‫رھبری‬ ‫يادگيری‬
 36. 36. ‫اﻟﻬﻲ‬ ‫ﺳﻴﻒ‬ ‫رﺿﺎ‬ seifollahy@irantraining.org ‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫آﻣﻮزﺷﻲ‬ ‫اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ‬ ‫ﺑﺮاي‬: http://www.slideshare.net/IranTraining

×