‫ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺮي‬
‫0009 ‪ISO‬‬

‫ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ:‬
‫رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻬﻲ‬
‫ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي دوره‬
‫1‬
‫2‬

‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ‬

‫3‬

‫اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬

‫4‬

‫2‬

‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ‬

‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴ...
‫ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﺮان ﺳﺎل ﻫﺎي 1102 - 0102‬

‫3‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ‬

‫4‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان‬

‫5‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫6‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫7‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫8‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫9‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫01‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫11‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫21‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫31‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟‬
‫راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ زﻋﻔﺮان در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎردر ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل 5831‬
‫ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬
‫5/4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر‬
‫در اﻓ...
‫ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو‬

‫اﻳﺮان ﺧﻮدرو:‬
‫ﺳﺎﻳﭙﺎ:‬
‫ﺟﻴﭗ :‬
‫ﻫﻮﻧﺪا:‬

‫ﺧﻮدرو در روز‬
‫0022‬
‫ﺣﺪود 0071‬
‫057‬
‫078‬

‫ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ...
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻛﺸﻮر از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ‬
‫ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺪول ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮوت- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮري‬
‫ﺑﺮآورد‬...
‫ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻛﺸﻮر از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ‬
‫ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ‬

‫ﻛﺸﻮر‬

‫ﺳﺎل‬

‫ﻣﺎﻟﺰي‬

‫0002...
‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬
‫ﭼﺮا ﺑﻬﺮه وري اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﺿﺮورت ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﺿﺮورت ﺗﻐﻴﻴﺮ‬

‫اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ده ﺳﺎل آﻳﻨﺪه،‬
‫ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﻃﻮري اداره ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫ﻛﺮده اﻳﺪ...
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري‬
‫ﺷﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮات در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮوزه ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ :‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ‬
‫ﺗ...
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري‬

‫ﻧﺴﻞ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻣﻮﺗﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ‬
‫وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.‬

‫22‬

‫مبان...
‫مثل دايناسور نباشيم‬
‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺎ و ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﺖ و از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ آن‬
‫ﻛﻨﺎر آﻣﺪ:‬
‫ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ)واﻛﻨﺸﻲ(: ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ...
Change:
A bend in the Road is not the end of road ..
Unless you fail to make the turn
‫ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن، ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد‬

‫ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‬
‫در ﺗﻤﺎﻣﻲ ارﻛﺎن و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ‬

‫ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣ...
‫راه ﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ...‬
‫ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد‬
‫ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮ وري‬

‫62‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫72‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد:‬

‫ﻳﻚ اﻟﮕﻮي‬
‫از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه‬

‫82‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‬
‫‪International Organization For‬‬
‫‪Standardization‬‬

‫92‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيف...
‫‪International Organization For Standardization‬‬

‫ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ‬
‫اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ...
‫‪International Organization For Standardization‬‬

‫‪ ISO‬ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ، ﻓﺪراﺳﻴﻮﻧﻲ اﺳﺖ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪار...
‫‪International Organization For Standardization‬‬

‫اﻋﻀﺎي ‪ ISO‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را داده و در ﻳﻜﻲ از‬
‫000...
‫‪International Organization For Standardization‬‬

‫ﺣﺪود 00005 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ‪ ISO‬ﻫﻤﻜﺎري‬
‫ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و در ...
‫‪International Organization For Standardization‬‬
‫63051 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺰﻳﺖ‬
‫ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺗﺠﺎرت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺪ...
‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري‬

‫‪Accreditation Bodies‬‬

‫در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ‬
‫ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﺟﻮ...
‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري‬

‫‪Accreditation Bodies‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري در دﻧﻴﺎ:‬
‫‪ RAB‬اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‬
‫‪ JASANZ‬اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و زﻻﻧﺪ‬
‫ﻧﻮ‬
‫‪...
Certification Bodies ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪه‬

UKAS

Moody International
Certification (MIC)

BSI

DNV

NQA

TGA

VdS
Schaden...
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫83‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬
‫رﻫﺒﺮي‬
‫ﻫﺪاﻳﺖ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬
‫ﻛﻨﺘﺮل‬
‫اﻗﺪام‬

‫93‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نو...
‫(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)‬

‫(اﺟﺮا)‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ، روﻳﻜﺮد ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت‬

‫اﺟﺮا‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﺗﺪﻫﻲ‬
‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬

‫ﻣﻮﻗﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ را‬
‫...
‫وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬
‫اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف و روﺷﻬﺎي‬
‫دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ:‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ:‬

‫ﻋﻤﻠﻜﺮد:‬

‫•اﻓﺮاد‬

‫•دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ‬...
‫‪CEO‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ‬
‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم‬

‫اﺟﺮاﺋﻲ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬
‫ﻳﺎ ﮔﺮوه‬

‫ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺎري‬

‫ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﺋﻲ‬

‫ﻣ...
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬
‫06‬
‫05‬
‫04‬
‫مديران ارشد‬

‫03‬

‫مديران ميانی‬

‫02‬
‫مديران خط اول‬

‫01‬
‫0‬
...
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬
‫ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ‬

‫ﻛﻨﺘﺮل‬
‫%41‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬
‫%82‬
‫رﻫﺒﺮي‬
‫%22‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬
‫%63‬

...
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬
‫ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬
‫%81‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬
‫%33‬

‫54‬

‫ﻛﻨﺘﺮل‬
‫%31‬

‫رﻫﺒﺮي...
‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬
‫ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻂ اول‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬
‫%51‬

‫ﻛﻨﺘﺮل‬
‫%01‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬
‫%42‬
‫رﻫﺒﺮي‬
‫%15...
‫قيمت فروش‬

‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬

‫دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي:‬

‫ھزينه‬
‫سود‬

‫زﻣﺎن‬
‫دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي:‬
‫دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺪﻳﻢ:‬
‫ﺳﻮد+ﻫﺰﻳﻨﻪ = ﻗﻴﻤﺖ‬
‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﻳﺪ:‬
‫ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻗﻴﻤﺖ=ﺳﻮد‬

‫84‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫...
‫دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ:‬
‫ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬
‫وﻗﺖ اﻳﺸﺎن در ﻛﺠﺎ ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد؟‬

‫94‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت...
‫برنامه ريزی کالن - استراتژی‬

‫‪Non-Routine‬‬

‫کارھای روزمره‬

‫‪Routine‬‬

‫05‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه...
‫آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ:‬
‫ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:‬
‫زﻣﺎن ﻛﻤﻲ ﺻﺮف ﻛﺎرﻫﺎي‬
‫روزﻣﺮه و ﻋﻤﺪه زﻣﺎن ﺻﺮف‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻼن و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ...
‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫25‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
‫كيفيت‬
‫درﺟﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫اي از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ذاﺗﻲ‬

‫واژه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ،ﺧ...
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ:‬
‫ﻳﻚ اﻟﮕﻮي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺮاي‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي،‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧ...
‫‪Q‬‬

‫&‪Q‬‬

‫فعاليتھاي سازمان‬
‫انتخاب طرح اوليه‬
‫طراحي محصول‬
‫محصول‬
‫جديد‬

‫زمان‬

‫طراحي فرآيند‬

‫صداي‬

‫توليد ...
‫شكل گيري سيستم ھاي مديريت كيفيت‬
‫101‪Q‬‬

‫0575 ‪BS‬‬

‫65‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫‪International Organization for Standardization‬‬

‫‪ISO‬‬

‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ 671‬

‫ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي‬
‫0009 ‪ISO‬‬

‫671 ‪TC‬‬
...
‫ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0009 ‪ISO‬‬
‫2048 ‪ISO‬‬
‫0009 ‪ISO‬‬

‫0009 ‪ISO‬‬
‫1009 ‪ISO‬‬

‫1009 ‪ISO‬‬

‫4009 ‪ISO‬...
‫ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 0009 ‪ISO‬‬
‫0009 ‪ISO‬‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ – ﻣﺒﺎﻧﻲ و واژﮔﺎن‬

‫1009 ‪ISO‬‬
‫اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
...
‫ﻣﺸﺘﺮي‬
‫ﻣﺤﻮري‬
‫رﻫﺒﺮي‬

‫دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن اﻓﺮاد‬

‫اﺻﻮل ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬

‫روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي‬

‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬

‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬
...
‫اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
‫ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ‬

‫ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري‬
‫روﻳﻜﺮد ﺳ...
‫1- ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري‬

‫‪Customer Focus‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ‬
‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬
‫ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ...
‫2- راﻫﺒﺮي‬

‫‪Leadership‬‬

‫راﻫﺒﺮان، وﺣﺪت ﻣﻘﺼﺪ وﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ.آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ درون ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤ...
‫3- دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن اﻓﺮاد‬

‫‪Involvement of People‬‬

‫اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬
‫دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟ...
‫4- روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي‬

‫‪Process Approach‬‬

‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرآﺗﺮﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‬
‫ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آ...
‫5- روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬

‫‪System Approach to‬‬
‫‪Management‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،درك و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮا...
‫6- ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬

‫‪Continual Improvement‬‬

‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم درﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻫﺪف‬
‫ﺑﺎﺷﺪ.‬
‫داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ...
‫7- روﻳﻜﺮد واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي‬

‫‪Factual Approach to Decision Making‬‬

‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻮﺛﺮ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و اﻃﻼ...
‫8-رواﺑﻂ ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه‬

‫‪Mutually Beneficial‬‬
‫‪Supplier Relationships‬‬

‫ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ...
‫ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:‬
‫1‬

‫ﻣﺸﺘﺮي ﻛﻴﺴﺖ؟‬

‫07‬

‫2‬

‫3‬

‫ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟‬

‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺼﻮل را‬
‫ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ؟‬

‫مبانی سيست...
‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل‬

‫اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و‬
‫ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل‬

‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ...
‫دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮآﻳﻨﺪﮔﺮا‬

‫3 ‪Phase‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬

‫27‬

‫‪Process Oriented Approach‬‬

‫2 ‪Phase‬‬

‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ...
‫ﭼﺮﺧﻪ دﻣﻴﻨﮓ‬
‫‪Start‬‬

‫‪Plan‬‬
‫‪Progress‬‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬

‫اﺟﺮا ‪Do‬‬

‫37‬

‫‪Action‬‬
‫اﻗﺪام‬

‫‪Check‬‬
‫ﻛﻨﺘﺮل‬

‫م...
‫ﭼﺮﺧﻪ دﻣﻴﻨﮓ‬

‫47‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي در ﭼﺮﺧﻪ ‪PDCA‬‬

‫57‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد0002:1009 ‪ISO‬‬
‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬
‫.5 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬

‫ﻣﺸﺘﺮي‬
‫.8 اﻧﺪازه‬
‫ﮔﻴﺮي، ﺗﺠﺰﻳﻪ ...
‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪي‬

‫ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي‬
‫ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ‬

‫اﺻﻼح‬

‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬

‫رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‬

‫اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ‬
‫اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ...
‫اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺮﻳﺎن‬
‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.‬

‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺳﺎزﻣﺎ...
‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ:‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ:‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)00041 ‪(ISO‬‬...
‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ:‬
‫ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن دارﻧﺪ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳ...
‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ:‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ‬
‫ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‬
‫‪EFQM, TQM, Baldrige‬‬
‫‪Award‬...
‫ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ؟‬

‫28‬

‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬

‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
‫رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﻲ‬
seifollahy@irantraining.org
Mabani qms v6
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mabani qms v6

784 views

Published on

Quality Management Systems elementary and introductory course.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mabani qms v6

 1. 1. ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﺮي‬ ‫0009 ‪ISO‬‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ:‬ ‫رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻬﻲ‬
 2. 2. ‫ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎي دوره‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ‬ ‫3‬ ‫اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 3. 3. ‫ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﺮان ﺳﺎل ﻫﺎي 1102 - 0102‬ ‫3‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 4. 4. ‫ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ‬ ‫4‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 5. 5. ‫وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان‬ ‫5‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 6. 6. ‫6‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 7. 7. ‫7‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 8. 8. ‫8‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 9. 9. ‫9‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 10. 10. ‫01‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 11. 11. ‫11‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 12. 12. ‫21‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 13. 13. ‫31‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 14. 14. ‫آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ؟‬ ‫راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ زﻋﻔﺮان در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎردر ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﺎل 5831‬ ‫ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬ ‫5/4 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؟‬ ‫5/7 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر‬ ‫41‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 15. 15. ‫ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو‬ ‫اﻳﺮان ﺧﻮدرو:‬ ‫ﺳﺎﻳﭙﺎ:‬ ‫ﺟﻴﭗ :‬ ‫ﻫﻮﻧﺪا:‬ ‫ﺧﻮدرو در روز‬ ‫0022‬ ‫ﺣﺪود 0071‬ ‫057‬ ‫078‬ ‫ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫00071‬ ‫00581‬ ‫0045‬ ‫3242‬ ‫7/7‬ ‫8/01‬ ‫2/7‬ ‫87/2‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ : ‪www.zawya.com‬‬ ‫51‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 16. 16. ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻛﺸﻮر از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺟﺪول ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺮوت- ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮري‬ ‫ﺑﺮآورد‬ ‫ﺛﺮوت ﺳﺮاﻧﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺟﻬﺎن‬ ‫00068‬ ‫46%‬ ‫61%‬ ‫02%‬ ‫ژاﭘﻦ‬ ‫000565‬ ‫08%‬ ‫81%‬ ‫2%‬ ‫آﻟﻤﺎن‬ ‫000993‬ ‫97%‬ ‫71%‬ ‫4%‬ ‫اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‬ ‫000862‬ ‫87%‬ ‫21%‬ ‫01%‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﻪ‬ ‫00043‬ ‫27%‬ ‫51%‬ ‫31%‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫61‬ ‫ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺛﺮوت‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺛﺮوت‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫00082‬ ‫43%‬ ‫73%‬ ‫92%‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 17. 17. ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه وري ﻛﺸﻮر از ﺟﻮاﻧﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ‬ ‫ﻛﺸﻮر‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﻣﺎﻟﺰي‬ ‫0002‬ ‫5/52‬ ‫0102‬ ‫5/24‬ ‫ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر‬ ‫0002‬ ‫0/06‬ ‫اﻳﺮان‬ ‫71‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه وري‬ ‫در رﺷﺪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫4002‬ ‫6/02‬ ‫__‬ ‫9002‬ ‫__‬ ‫3/13‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺮه وري‬ ‫در رﺷﺪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 18. 18. ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﭼﺮا ﺑﻬﺮه وري اﻫﻤﻴﺖ دارد و ﺿﺮورت ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
 19. 19. ‫ﺿﺮورت ﺗﻐﻴﻴﺮ‬ ‫اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ده ﺳﺎل آﻳﻨﺪه،‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﻃﻮري اداره ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻛﺮده اﻳﺪ، ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻮﻓﻴﻖ در دﻫﻪ آﻳﻨﺪه‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻫﻢ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ .‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ‬ ‫02‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 20. 20. ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري‬ ‫ﺷﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮات در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮوزه ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ :‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫رﻣﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺣﺘﻲ‬ ‫ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .‬ ‫12‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 21. 21. ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري‬ ‫ﻧﺴﻞ داﻳﻨﺎﺳﻮرﻫﺎ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺎﻣﻮﺗﻬﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.‬ ‫22‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 22. 22. ‫مثل دايناسور نباشيم‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻣﺎ و ﻛﻨﺎر ﻣﺎﺳﺖ و از دو ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ آن‬ ‫ﻛﻨﺎر آﻣﺪ:‬ ‫ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻲ)واﻛﻨﺸﻲ(: ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮرم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل)ﭘﻮﻳﺎ(: ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺳﻌﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري‬ ‫آن، اﮔﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ‪‬ﻴﻢ.‬ ‫• اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ را ﺳﻮﻣﻲ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ...........‬ ‫32‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 23. 23. Change: A bend in the Road is not the end of road .. Unless you fail to make the turn
 24. 24. ‫ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪن، ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫در ﺗﻤﺎﻣﻲ ارﻛﺎن و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ‬ ‫ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫در ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻜﺎف‬ ‫ﻫﺪف ﮔﺬاري‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫﺎ/ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺷﻜﺎف‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻜﺎف‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫52‬ ‫ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﻃﺮﺣﺮﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬ ‫ﻋﺎرﺿﻪ ﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ارزش ﭘﺎﻳﺪار‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‬ ‫رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ‬ ‫زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ؟؟‬
 25. 25. ‫راه ﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ...‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺮ وري‬ ‫62‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 26. 26. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫72‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 27. 27. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد:‬ ‫ﻳﻚ اﻟﮕﻮي‬ ‫از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه‬ ‫82‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 28. 28. ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي‬ ‫‪International Organization For‬‬ ‫‪Standardization‬‬ ‫92‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 29. 29. ‫‪International Organization For Standardization‬‬ ‫ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺠﺎرت، دوﻟﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ؛ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ‬ ‫ﺑﺨﺸﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺼﻮرت‬ ‫روﺷﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪ دﻧﻴﺎ‬ ‫ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬ ‫03‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 30. 30. ‫‪International Organization For Standardization‬‬ ‫‪ ISO‬ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ اﺳﺖ، ﻓﺪراﺳﻴﻮﻧﻲ اﺳﺖ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻠﻲ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد از 941 ﻛﺸﻮر؛ از ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫و اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ.‬ ‫ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ‪ ISO‬ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.‬ ‫13‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 31. 31. ‫‪International Organization For Standardization‬‬ ‫اﻋﻀﺎي ‪ ISO‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را داده و در ﻳﻜﻲ از‬ ‫0003 ﻛﻤﻴﺘﻪ و ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن، اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫23‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 32. 32. ‫‪International Organization For Standardization‬‬ ‫ﺣﺪود 00005 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ‪ ISO‬ﻫﻤﻜﺎري‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎري دارﻧﺪ.‬ ‫33‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 33. 33. ‫‪International Organization For Standardization‬‬ ‫63051 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺰﻳﺖ‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺗﺠﺎرت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد را از ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬ ‫ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲ‬ ‫ﮔﻴﺮد.‬ ‫43‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 34. 34. ‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري‬ ‫‪Accreditation Bodies‬‬ ‫در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎردﻫﻲ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﻲ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺎ ‪Accreditation‬‬ ‫‪ Body‬ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻊ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم‬ ‫‪International Accreditation Forum‬‬ ‫ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﻧﺪ.‬ ‫‪www.iaf.nu‬‬ ‫53‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 35. 35. ‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري‬ ‫‪Accreditation Bodies‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري در دﻧﻴﺎ:‬ ‫‪ RAB‬اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‬ ‫‪ JASANZ‬اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و زﻻﻧﺪ‬ ‫ﻧﻮ‬ ‫‪ CNACR‬ﭼﻴﻦ‬ ‫‪ JAB‬ژاﭘﻦ‬ ‫‪ SCC‬ﻛﺎﻧﺎدا‬ ‫‪ SANAS‬آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ‬ ‫63‬ ‫ﻣﺮاﺟﻊ اﻋﺘﺒﺎري اروﭘﺎﺋﻲ:‬ ‫‪ UKAS‬اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‬ ‫‪ Cofrac‬ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬ ‫‪ RvA‬ﻫﻠﻨﺪ‬ ‫‪ Sincert‬اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‬ ‫‪ TGA‬آﻟﻤﺎن‬ ‫‪ DANAK‬داﻧﻤﺎرك‬ ‫‪ ENAC‬اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 36. 36. Certification Bodies ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪه‬ UKAS Moody International Certification (MIC) BSI DNV NQA TGA VdS Schadenverhütung GmbH ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬ DQS TUV North ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ GLC 37
 37. 37. ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫83‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 38. 38. ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫رﻫﺒﺮي‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫اﻗﺪام‬ ‫93‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 39. 39. ‫(ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ)‬ ‫(اﺟﺮا)‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ، روﻳﻜﺮد ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت‬ ‫اﺟﺮا‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﺗﺪﻫﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز‬ ‫ﻣﻮﻗﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ را‬ ‫ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار‬ ‫دﻫﻴﺪ‬ ‫)‪(ACT‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺳﺎزي‬ ‫)‪(CHECK‬‬ ‫ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار‬ ‫دﻫﻴﺪ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ‬ ‫‪ PDCA‬چرخه دمينگ‬ ‫04‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 40. 40. ‫وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف و روﺷﻬﺎي‬ ‫دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ:‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ:‬ ‫ﻋﻤﻠﻜﺮد:‬ ‫•اﻓﺮاد‬ ‫•دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ‬ ‫ﺑﻪ اﻫﺪاف‬ ‫•ﻣﺎﻟﻲ‬ ‫•ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫•ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ‬ ‫•ﻓﻦ آوري‬ ‫•اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺎر‬ ‫ﭘﺎﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و اﻧﺠﺎم‬ ‫اﺻﻼﺣﺎت‬ ‫•ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫•ﻛﺎرآﺋﻲ‬ ‫•اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ‬ ‫رﻫﺒﺮي‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي اﻧﮕﻴﺰش‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن‬ ‫14‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 41. 41. ‫‪CEO‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ‬ ‫ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم‬ ‫اﺟﺮاﺋﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﻳﺎ ﮔﺮوه‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺗﺠﺎري‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﺋﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮل دﭘﺎرﺗﻤﺎن‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻂ ﻣﻘﺪم‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ‪ ،MIS‬ﺣﺴﺎﺑﺪاري،‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ‬ ‫ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻓﺮوش، ‪R&D‬‬ ‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ‬ ‫ﺷﻐﻠﻬﺎي ﺳﺘﺎد‬ ‫24‬ ‫ﺷﻐﻠﻬﺎي ﺻﻒ‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 42. 42. ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬ ‫06‬ ‫05‬ ‫04‬ ‫مديران ارشد‬ ‫03‬ ‫مديران ميانی‬ ‫02‬ ‫مديران خط اول‬ ‫01‬ ‫0‬ ‫کنترل‬ ‫34‬ ‫رھبری و ھدايت‬ ‫سازماندھی‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫برنامه ريزی‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 43. 43. ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫%41‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬ ‫%82‬ ‫رﻫﺒﺮي‬ ‫%22‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫%63‬ ‫44‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 44. 44. ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬ ‫%81‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫%33‬ ‫54‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫%31‬ ‫رﻫﺒﺮي‬ ‫%63‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 45. 45. ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ وﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻇﻴﻔﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻂ اول‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬ ‫%51‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫%01‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬ ‫%42‬ ‫رﻫﺒﺮي‬ ‫%15‬ ‫64‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 46. 46. ‫قيمت فروش‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ‬ ‫دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي:‬ ‫ھزينه‬ ‫سود‬ ‫زﻣﺎن‬
 47. 47. ‫دﻳﺪﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎدي:‬ ‫دﻳﺪﮔﺎه ﻗﺪﻳﻢ:‬ ‫ﺳﻮد+ﻫﺰﻳﻨﻪ = ﻗﻴﻤﺖ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﻳﺪ:‬ ‫ﻫﺰﻳﻨﻪ-ﻗﻴﻤﺖ=ﺳﻮد‬ ‫84‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 48. 48. ‫دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ:‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬ ‫وﻗﺖ اﻳﺸﺎن در ﻛﺠﺎ ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد؟‬ ‫94‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 49. 49. ‫برنامه ريزی کالن - استراتژی‬ ‫‪Non-Routine‬‬ ‫کارھای روزمره‬ ‫‪Routine‬‬ ‫05‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 50. 50. ‫آﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ:‬ ‫ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ:‬ ‫زﻣﺎن ﻛﻤﻲ ﺻﺮف ﻛﺎرﻫﺎي‬ ‫روزﻣﺮه و ﻋﻤﺪه زﻣﺎن ﺻﺮف‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﻼن و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ‬ ‫ﺷﻮد.‬ ‫غير روتين‬ ‫روتين‬ ‫15‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 51. 51. ‫ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫25‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 52. 52. ‫كيفيت‬ ‫درﺟﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬ ‫اي از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ذاﺗﻲ‬ ‫واژه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ،ﺧﻮب ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫35‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 53. 53. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ:‬ ‫ﻳﻚ اﻟﮕﻮي از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺮاي‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي،‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ و‬ ‫ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻟﺰاﻣﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫45‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 54. 54. ‫‪Q‬‬ ‫&‪Q‬‬ ‫فعاليتھاي سازمان‬ ‫انتخاب طرح اوليه‬ ‫طراحي محصول‬ ‫محصول‬ ‫جديد‬ ‫زمان‬ ‫طراحي فرآيند‬ ‫صداي‬ ‫توليد و ارائه محصول‬ ‫مشتري‬ ‫سيستم مديريت كيفيت‬ ‫‪Little Q‬‬ ‫‪Big Q‬‬ ‫55‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 55. 55. ‫شكل گيري سيستم ھاي مديريت كيفيت‬ ‫101‪Q‬‬ ‫0575 ‪BS‬‬ ‫65‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 56. 56. ‫‪International Organization for Standardization‬‬ ‫‪ISO‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ 671‬ ‫ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي‬ ‫0009 ‪ISO‬‬ ‫671 ‪TC‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﺎل 7891‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﺎل 4991‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﺎل 0002‬ ‫وﻳﺮاﻳﺶ ﺳﺎل 8002‬ ‫75‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 57. 57. ‫ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 0009 ‪ISO‬‬ ‫2048 ‪ISO‬‬ ‫0009 ‪ISO‬‬ ‫0009 ‪ISO‬‬ ‫1009 ‪ISO‬‬ ‫1009 ‪ISO‬‬ ‫4009 ‪ISO‬‬ ‫2009 ‪ISO‬‬ ‫3009 ‪ISO‬‬ ‫4009 ‪ISO‬‬ ‫85‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 58. 58. ‫ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي 0009 ‪ISO‬‬ ‫0009 ‪ISO‬‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ – ﻣﺒﺎﻧﻲ و واژﮔﺎن‬ ‫1009 ‪ISO‬‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫4009 ‪ISO‬‬ ‫ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫95‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 59. 59. ‫ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫ﻣﺤﻮري‬ ‫رﻫﺒﺮي‬ ‫دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن اﻓﺮاد‬ ‫اﺻﻮل ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬ ‫روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ‬ ‫در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫06‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 60. 60. ‫اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﺒﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري‬ ‫روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫راﻫﺒﺮي‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬ ‫دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن اﻓﺮاد‬ ‫روﻳﻜﺮد واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي‬ ‫روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي‬ ‫رواﺑﻂ ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫16‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 61. 61. ‫1- ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺤﻮري‬ ‫‪Customer Focus‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﺎل و آﻳﻨﺪه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را درك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫26‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 62. 62. ‫2- راﻫﺒﺮي‬ ‫‪Leadership‬‬ ‫راﻫﺒﺮان، وﺣﺪت ﻣﻘﺼﺪ وﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ.آﻧﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ درون ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ وﺟﻮد‬ ‫آورﻧﺪ و ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دردﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ‬ ‫اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ دﺧﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫36‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 63. 63. ‫3- دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن اﻓﺮاد‬ ‫‪Involvement of People‬‬ ‫اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﻮﻫﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫دﺧﻴﻞ ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ‬ ‫در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.‬ ‫46‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 64. 64. ‫4- روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي‬ ‫‪Process Approach‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرآﺗﺮﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‬ ‫ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ.‬ ‫)‪( Product Realization Processes‬‬ ‫5‬ ‫خروجی‬ ‫مشتری نيازی دارد‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫7‬ ‫3‬ ‫ورودی‬ ‫6‬ ‫نياز مشتری برآورده‬ ‫شده است‬ ‫56‬ ‫4‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 65. 65. ‫5- روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫‪System Approach to‬‬ ‫‪Management‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ،درك و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در‬ ‫دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آن ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬ ‫66‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 66. 66. ‫6- ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬ ‫‪Continual Improvement‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم درﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻫﺪف‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫داﺋﻤﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫76‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 67. 67. ‫7- روﻳﻜﺮد واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي‬ ‫‪Factual Approach to Decision Making‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻮﺛﺮ،ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.‬ ‫86‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 68. 68. ‫8-رواﺑﻂ ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه‬ ‫‪Mutually Beneficial‬‬ ‫‪Supplier Relationships‬‬ ‫ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ وراﺑﻄﻪ‬ ‫ﺳﻮدﺑﺨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺮ دو‬ ‫در اﻳﺠﺎد ارزش ﻣﻲ ﮔﺮدد.‬ ‫96‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 69. 69. ‫ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ:‬ ‫1‬ ‫ﻣﺸﺘﺮي ﻛﻴﺴﺖ؟‬ ‫07‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺤﺼﻮل را‬ ‫ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ؟‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 70. 70. ‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و‬ ‫ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬ ‫17‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ 4‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ 3‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ 2‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ 1‬
 71. 71. ‫دﻳﺪﮔﺎه ﻓﺮآﻳﻨﺪﮔﺮا‬ ‫3 ‪Phase‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬ ‫27‬ ‫‪Process Oriented Approach‬‬ ‫2 ‪Phase‬‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫1 ‪Phase‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 72. 72. ‫ﭼﺮﺧﻪ دﻣﻴﻨﮓ‬ ‫‪Start‬‬ ‫‪Plan‬‬ ‫‪Progress‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي‬ ‫اﺟﺮا ‪Do‬‬ ‫37‬ ‫‪Action‬‬ ‫اﻗﺪام‬ ‫‪Check‬‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 73. 73. ‫ﭼﺮﺧﻪ دﻣﻴﻨﮓ‬ ‫47‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 74. 74. ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي در ﭼﺮﺧﻪ ‪PDCA‬‬ ‫57‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 75. 75. ‫اﻟﮕﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد0002:1009 ‪ISO‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫.5 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫.8 اﻧﺪازه‬ ‫ﮔﻴﺮي، ﺗﺠﺰﻳﻪ و‬ ‫ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫رضايت‬ ‫خروجی‬ ‫محصول‬ ‫.7‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ /ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮي‬ ‫.6 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ورودی‬ ‫نيازمنديھا‬
 76. 76. ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪي‬ ‫ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي‬ ‫ﻣﻤﻴﺰي داﺧﻠﻲ‬ ‫اﺻﻼح‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم‬ ‫رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‬ ‫اﻗﺪام اﺻﻼﺣﻲ‬ ‫اﻗﺪام ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ‬ ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫77‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 77. 77. ‫اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺮﻳﺎن‬ ‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ،‬ ‫ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ‬ ‫ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﻧﺪ.‬ ‫87‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 78. 78. ‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ:‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ:‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ)00041 ‪(ISO‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻐﻠﻲ )00081 ‪(OHSAS‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻳﻤﻨﻲ اﻃﻼﻋﺎت )‪(ISO 27001-ISO 17799 ISMS‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ:‬ ‫• ﺧﻮدرو 96961 ‪QS9000 & ISO/TS‬‬ ‫• ﻧﻔﺖ 10092 ‪ISO‬‬ ‫• ﻣﺨﺎﺑﺮات 0009‪TL‬‬ ‫• ﻫﻮا و ﻓﻀﺎ 0009‪AS‬‬ ‫• داروﺳﺎزي 0009‪PS‬‬ ‫• ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ‪ HACCP‬و 5002:00022 ‪ISO‬‬ ‫97‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 79. 79. ‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ:‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﭼﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن دارﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻳﺎ ‪ IMS‬ﻣﻲ‬ ‫ﮔﻮﻳﻨﺪ.‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 1009 ‪،ISO‬‬ ‫10041‪ ISO‬و 00081 ‪ OHSAS‬ﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ.‬ ‫08‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 80. 80. ‫راﻫﻲ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ اﺳﺖ:‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‬ ‫‪EFQM, TQM, Baldrige‬‬ ‫‪Award‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم ﻫﻤﻮاره ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺴﻮي‬ ‫ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.‬ ‫18‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫ويرايش ششم -مھرماه نود‬
 81. 81. ‫ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ؟‬ ‫28‬ ‫مبانی سيستمھای مديريت کيفيت‬ ‫مھرماه نود -ويرايش ششم‬
 82. 82. ‫رﺿﺎ ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻬﻲ‬ seifollahy@irantraining.org

×