Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DN/Ipsos: Svenskarnas attityder till integration och invandring 150306

701 views

Published on

16 mars. 6 av 10 svenskar tycker att integrationen fungerar dåligt i Sverige, endast 10 procent svarar att integrationen fungerar bra. Segregation, jobb och bostäder pekas ut som de största problemområdena och många intervjuade talar om att det är ett slöseri att människors kunskaper inte tas tillvara i Sverige. DN/Ipsos temaundersökning visar också att 8 av 10 svenskar känner oro för ökad främlingsfientlighet i samhället.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DN/Ipsos: Svenskarnas attityder till integration och invandring 150306

 1. 1. © 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos temaundersökning: Svenskarnas attityder till invandring och integration Stockholm, 6 mars 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com © Ipsos. All rights reserved.
 2. 2. 2 Sammanfattning Rapporten i korthet Fördjupning 1: Är invandring i huvudsak bra eller dåligt för Sverige? Fördjupning 2: Bör Sverige ta emot fler eller färre flyktingar? Fördjupning 3: Hur fungerar integrationen i Sverige? Fördjupning 4: Oro för ökat antal flyktingar och ökad främlingsfientlighet? Metodbeskrivning David Ahlin Opinionschef Ipsos david.ahlin@ipsos.com 0707-66 80 92 @davidahlin Gustav Gidenstam Projektledare gustav.gidenstam@ipsos.com 0739-50 30 13 Under senare år har invandring och integration flyttat högre upp på väljarnas agenda över viktiga samhällsfrågor. Den invandringskritiska opinionen i Sverige har mobiliserats och fått en tydligare företrädare i form av Sverige- demokraterna som är ensamt bland riksdagspartierna om att förespråka en betydligt mer restriktiv invandrings- och flyktingpolitik. I januari 2015 visade DN/Ipsos att invandring och integration rankas som den näst viktigaste samhällsfrågan efter skola och utbildning. Man får gå tillbaka till tidigt 90-tal för att återfinna immigrations- och integrationsfrågorna så högt upp på listan över de viktigaste sakfrågorna. För att öka kunskapen om svenskarnas attityder, och för att förstå resonemangen som ligger bakom siffrorna, har Dagens Nyheter och Ipsos genomfört en särskild temaundersökning om invandring, flyktingmottagande och integration. Vi har också gjort en specialanalys där vi tittat på hur attityderna skiljer sig mellan boende i kommuner med högt respektive lågt flyktingmottagande per invånare. I undersökningen ger svenska folket ett rungande underkänt till hur integrationen fungerar i Sverige. Segregation, jobb och bostäder pekas ut som stora problemområden och många intervjuade talar om att det är ett slöseri att människors kunskaper och erfarenheter inte tas tillvara. Många svenskar uttrycker en oro för ökad främlingsfientlighet och undersökningen visar att främlingsfientlighet idag oroar mer än ökat antal flyktingar. Integration och invandring kommer sannolikt fortsätta att höra till de mest diskuterade frågorna under 2015. Politiska partier och andra intressegrupper arbetar med nya förslag och vår förhoppning är att rapporten kan bidra med fakta och insikter till både debatt och politikutveckling. David Ahlin, opinionschef Ipsos 2 4 13 20 27 42 55 DN/Ipsos temaundersökning Svenskarnas attityder till invandring och integration
 3. 3. Sammanfattning Invandring är bra för Sverige men integrationen får underkänt En klar majoritet, 63 procent, tycker att invandring i huvudsak är bra för Sverige. Men en lika stor andel av befolkningen anser att integrationen i det svenska samhället fungerar dåligt. De skäl som oftast nämns till varför integrationen fungerar dåligt är segregation och problem kopplat till arbete och bostäder. När det gäller flyktingmottagandet är opinionen splittrad. 36 procent anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar än idag, 33 procent svarar varken fler eller färre än idag medan 26 procent tycker att Sverige bör ta emot fler flyktingar. En specialanalys visar att befolkningen i kommuner med högt flyktingmottagande oftare anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar än idag och mer sällan svarar att invandring är bra för Sverige. Ökad främlingsfientlighet i samhället oroar i betydligt högre utsträckning i jämförelse med ett ökat antal flyktingar. 77 procent uppger att man känner oro för ökad främlingsfientlighet medan 30 procent känner oro för ökat antal flyktingar. I södra Sverige är oron störst både för ökad främlingsfientlighet och för ökat antal flyktingar. Det finns betydande skillnader mellan olika befolkningsgrupper i attityder till invandring och flyktingmottagande. Unga, storstadsbor och högutbildade är oftare positiva till invandring och ett stort flyktingmottagande medan äldre, boende i mindre kommuner samt personer med lägre utbildning oftare är kritiska och vill se ett minskat flyktingmottagande. Mp-väljare och V-väljare skiljer ut sig som betydligt mer positiva till invandring och flyktingmottagande medan Sd- väljare är invandringskritiska. När det gäller hur integrationen i Sverige fungerar är skillnaderna mellan olika grupper mindre – de flesta svenskar är överens om att integrationen fungerar dåligt. 3
 4. 4. Rapporten i korthet: Attityder till invandring och integration
 5. 5. Klar majoritet tycker att invandring är bra för Sverige 5 En klar majoritet av svenskarna anser att invandring i huvudsak är bra för Sverige. De skäl som oftast nämns till varför invandring är bra är att det bidrar till arbetskraften och ekonomin, att mångfalden berikar Sverige, samt att det är en solidarisk plikt att hjälpa. De som anser att invandring i huvudsak är dåligt för Sverige nämner framförallt att dagens integrationspolitik inte fungerar, att det är en belastning för samhället, samt att invandrare orsakar kriminalitet och andra problem.  Kvinnor är något mer positiva till invandring jämfört med män (67 % respektive 59 %)  Yngre svenskar 18 – 29 år anser oftare att invandring är bra för Sverige (74 %) jämfört med svenskar över 60 år (55 %)  Högutbildade är oftare positiva (75 %) jämfört med personer med enbart gymnasieutbildning (59 %)  Vi ser också stora skillnader mellan olika bostadsorter; boende i storstäder och förorter är oftare positiva (70 %) jämfört med boende i mindre kommuner (54 %). Boende i Stockholms län är överlag något mer positiva.  Miljöpartiet och Vänsterpartiet har de mest invandringspositiva väljarna (87 % respektive 75 % svarar i huvudsak bra för Sverige).  Sverigedemokraternas väljare är invandringskritiska, 59 % svarar att invandring i huvudsak är dåligt för Sverige medan endast 11 % av Sd-väljarna anser att invandring i huvudsak är bra.  Övriga partiers väljare har ganska likartad inställning.  Boende i kommuner med högt flyktingmottagande svarar något mer sällan att invandring i huvudsak är bra för Sverige. Bra 63% Varken bra eller dåligt 21% Dåligt 13% Vet ej / ej svar 3% ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?”
 6. 6. Exempel på öppna svar: Varför är invandring bra för Sverige? 6 ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att invandring är bra för Sverige?” Arbetskraft och ekonomi Mångfald berikar Solidaritet och hjälp ”Behöver utbildat folk, och bra för flyktingar som inte kan bo i sina länder” ”Det bidrar till arbetskraft” ”Det blir mer kunskap och mer kultur” ”Därför att vi behöver folk som kan jobba ordentligt” ”Sverige tjänar pengar på det. Bra att hjälpa människor som flyr från andra länder och är utsatta.” ”För att jag trivs bäst i mångfald” ”Flera saker. Jag tycker det är bra att det blir blandat.” ”Det är andra kulturer och det berikar ju ett samhälle” ”Vi får idéer från andra kulturer som gör att man utvecklas som person” ”Det är för att vi får fler perspektiv på att vara människa. Vår egen kultur.” ”Det är vår plikt att ta emot flyktingar” ”Medmänsklighet” ”Många behöver hjälp som är krigsdrabbade” ”Jag tycker synd om invandrare” ”Vår skyldighet att hjälpa andra när vi har möjlighet om dom sätts på ett och samma ställe”
 7. 7. Exempel på öppna svar: Varför är invandring dåligt för Sverige? 7 ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att invandring är dåligt för Sverige?” Problem med integration arbete och bostäder Kostnad/ belastning för samhället Kriminalitet och andra svårigheter ”Det får dåligt mottagande. Vi tar in folk för att vara snälla men vi hjälper dem inte att komma in i samhället.” ”Jag tycker att det känns okontrollerbart och vi tar inte hand om segregationen på ett tillfredsställande sätt.” ”Integrationen fungerar inte” ”Samhället förändras för snabbt. Vi hinner inte med. Integrationen fungerar inte och är under all kritik” ”Det blir för många” ”Det drar ju med sig stora kostnader” ”Invandrarna tar över Sverige, dom tar över våra jobb” ”Det är en belastning för samhället. Vi klarar inte av det längre. Det finns ingen som har tid varken inom vård, skola eller omsorg. Det finns inte plats.” ”Det finns ganska mycket problem inom äldrevården som kanske skulle fokuseras på i första hand, i stället för invandringen.” ”Alla våldsdåd som förekommer i Sverige. Vi tar in alldeles för många” ”Det orsakar kriminalitet” ”De sköter sig inte när de är här. De anpassar sig inte.” ”De kommer ju hit och slåss och håller på. De är alldeles för mycket invandring.” ”Jag tycker inte att man ska blanda så många olika kulturer och människor från olika länder i ett land det fungerar inte”
 8. 8. Opinionen är splittrad om att ta emot fler eller färre flyktingar 8 Fler 26% Varken fler eller färre än idag 33% Färre 36% Vet ej / ej svar 5% ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” Opinionen är splittrad i frågan om Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar. 36 procent svarar att Sverige bör ta emot färre flyktingar, 33 % svarar varken fler eller färre än idag dvs. det är bra ungefär som det är idag, medan en mindre andel 26 % anser att Sverige bör ta emot fler flyktingar. Attityderna till flyktingmottagandet skiljer sig mellan olika befolkningsgrupper och frågan är kraftigt partiskiljande.  Bland unga anser 35 % att Sverige bör ta emot fler flyktingar än idag medan 23 % svarar färre än idag  Bland 60 år och äldre svarar 18 % fler än idag och 44 % färre än idag  Högutbildade samt boende i förorter och storstäder svarar oftare att Sverige bör ta emot fler flyktingar  Personer med lägre utbildning, boende i mindre kommuner samt boende i Småland svarar oftare att Sverige bör ta emot färre flyktingar än idag  Frågan om flyktingmottagandet är kraftigt partiskiljande; Miljöpartiets och Vänsterpartiets väljare anser oftare att Sverige bör ta emot fler flyktingar än idag (47 % respektive 54 %) medan 95 % av Sverigedemokraternas väljare anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar än idag.  Övriga partiers väljare har en relativt likartad uppfattning; omkring var femte anser att Sverige bör ta emot fler, omkring 4 av 10 tycker att det är bra som det är idag och mellan 30 – 40 % anser att Sverige bör ta emot färre flyktingar än idag.  Boende i kommuner med högt flyktingmottagande svarar oftare att Sverige bör ta emot färre flyktingar än idag
 9. 9. Fler oroade för ökad främlingsfientlighet än för ökat antal flyktingar 9 Ökad främlingsfientlighet i samhället oroar betydligt mer i jämförelse med ett ökat antal flyktingar. 77 % svarar att man är mycket orolig eller ganska orolig för ökad främlingsfientlighet och 30 % svarar att man är mycket eller ganska orolig för ökat antal flyktingar. Attitydskillnaderna i frågan mellan olika befolkningsgrupper visar samma mönster som i frågorna om invandring och flyktingmottagande.  Äldre svenskar samt personer med lägre utbildning känner oftare oro för ett ökat antal flyktingar  Boende i mindre kommuner känner oftare oro för ökat antal flyktingar medan storstadsbor något oftare uttrycker oro för ökad främlingsfientlighet  Sydsverige har högst andelar som är oroliga både för ökad främlingsfientlighet och för ökat antal flyktingar  Mp- och V-väljare är mer sällan oroliga för ökat antal flyktingar men svarar oftare att man är mycket orolig för ökad främlingsfientlighet  76 % av Sd-väljarna känner oro för ökat antal flyktingar, samtidigt svarar 73 % av Sd-väljarna att de känner oro för ökad främlingsfientlighet. 77% 30% Oro för ökad främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?”
 10. 10. Svenskar mycket kritiska till hur integrationen fungerar i Sverige 10 En klar majoritet av svenskarna (60 %) tycker att integrationen fungerar dåligt i Sverige, endast 10 % svarar att integrationen fungerar bra. En nästan lika stor andel (58 %) tycker att regeringen gör ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration. De skäl som oftast nämns till varför integrationen fungerar dåligt är segregation och att det saknas jobb och bostäder.  I jämförelse med attityderna till invandring och flyktingmottagande så finns större enighet när det gäller hur integrationen fungerar, de flesta är överens om att det fungerar dåligt.  Mest kritiska är personer i åldrarna 30 – 44 år där 69 % tycker att integrationen fungerar dåligt  Boende i Småland och Sydsverige svarar oftare att integrationen fungerar dåligt  Sd-väljare är mest kritiska till hur integrationen fungerar; 86 % tycker att det fungerar dåligt  Även Kd-väljare och M-väljare anser oftare att integrationen fungerar dåligt  Som förväntat är rödgröna väljare mer positiva medan oppositionspartiernas väljare är mer negativa när det gäller regeringens jobb för att hantera invandring och integration Bra 28% Dåligt 58% Vet ej / ej svar 13% ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” Bra 10% Varken bra eller dåligt 24%Dåligt 60% Vet ej / ej svar 5% ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?”
 11. 11. Exempel på öppna svar: Varför fungerar integrationen bra i Sverige? 11 ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att integrationen fungerar bra?” Sverige är öppet och ger möjligheter Egen erfarenhet Bättre än andra länder ”Det finns en ambition som är bra, när visionen finns och vill bereda platser i skolorna, arbetsmässigt, men räcker inte utan man skulle försöka få personerna att komma in i samhället mer, inte segregera människor” ”Vi har ett bra system som tar hand om det och vi har bra förutsättningar för att hjälpa andra” ”Vi vill ju väl. Vi stänger ju inte portarna för dem” ”Det har funkat bra för mig att integreras” ”Det är egna erfarenheter skulle jag säga” ”Därför att jag bor i ett område med mycket invandrare och arbetar med många invandrare” ”Ser bara på ens närhet. I centrala Malmö många invandrare bland oss som alla andra” ”Tycker vi har en bra mottagning jämfört med andra länder. De får lära sig svenska ganska fort.” ”Vi har ändå ett högt bistånd och det finns många instanser som hjälper dem jämfört med andra länder.” ”Sverige är ett demokratiskt land och alla som kan jobbar och det skapar ett bra samhälle”
 12. 12. Exempel på öppna svar: Varför fungerar integrationen dåligt i Sverige? 12 ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att integrationen fungerar dåligt?” Segregation och utanförskap Problem med bostäder, jobb och utbildning Rasism och främlings- fientlighet ”Att dom placerar alla invandrare på samma ställe. Tror det gör att människor får en negativ bild av dom.” ”Det bildas getton och det finns inte jobb till alla. Getton skrämmer mig.” ”De som kommer hit har svårt att komma in i samhället” ”Jag bor i Göteborg. I Göteborg finns det speciella förorter där det nästan bara bor flyktingar eller invandrare. Det kan man inte kalla bra integration.” ”Det funkar dåligt. Det finns inte bostäder och jobb att erbjuda. Det blir särbehandling och det blir att många ungdomar känner orättvisa.” ”Det går inte att ta emot så många om man inte har bostäder till dem man tar in. Det är inte rättvist mot de som redan bor i Sverige” ”Det är svårt att få dom i arbete, svenskundervisning- en kunde vara effektivare. Väntar på resultat på att få ett jobb.” ”Folks fördomar är väl ett tecken på att det inte fungerar. Om det fungerade bra så skulle det inte finnas lika mycket fördomar, även bostadspolitiken borde ta större ansvar när det gäller integrationen” ”Det är rasismen framförallt” ” Jag tycker inte att vi tar tillvara på personerna och resurserna. De slussas inte in i samhället. Främlings- fientligheten är en bidragande orsak.” ”De som kommer hit som flyktingar får vänta alldeles för länge på om de får stanna i landet eller inte och under den tiden får de inte jobba. De får alltså ingen chans att göra rätt för sig.” ”På grund av att byråkratin är omänsklig” ”För långa handläggnings- tider. Avvisar folk på konstiga grunder.” Långsam handläggning
 13. 13. Fördjupning 1: Är invandring i huvudsak bra eller dåligt för Sverige?
 14. 14. Drygt sex av tio tycker att invandring i huvudsak är bra för Sverige 14 ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?” Bra 63% Varken bra eller dåligt 21% Dåligt 13% Vet ej / ej svar 3% Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 15. 15. Unga anser oftare att invandring är bra för Sverige 15 ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?” 28% 25% 31% 38% 34% 22% 22% 35% 34% 36% 36% 32% 40% 33% 21% 21% 22% 16% 21% 24% 23% 8% 10% 5% 4% 8% 7% 10% 5% 7% 4% 4% 5% 6% 6% 3% 3% 3% 1% 1% 2% 6% Alla Män Kvinnor 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 16. 16. Högutbildade och storstadsbor oftare positiva till invandring 16 ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?” 28% 15% 25% 35% 37% 25% 21% 35% 23% 34% 40% 33% 39% 33% 21% 28% 25% 16% 17% 22% 25% 8% 16% 8% 5% 6% 6% 11% 5% 11% 6% 2% 5% 4% 8% 3% 7% 3% 2% 2% 4% 2% Alla Grundskola Gymnasium Högre utbildning Storstad/förorter Större städer Övriga kommuner Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 17. 17. Stockholmsbor är mest positiva till invandring i Sverige 17 ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?” 28% 28% 25% 33% 22% 30% 27% 35% 34% 38% 39% 31% 34% 31% 21% 27% 24% 14% 16% 25% 23% 8% 5% 7% 7% 14% 5% 11% 5% 5% 4% 6% 14% 2% 6% 3% 0% 3% 2% 4% 4% 3% Alla Norrland Mellansverige Stockholm Småland med öarna Västsverige Sydsverige Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 18. 18. V- och Mp-väljare mest positiva till invandring, Sd-väljare mest negativa 18 ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?” 28% 24% 25% 23% 37% 29% 50% 43% 0% 25% 35% 35% 41% 43% 43% 30% 37% 25% 44% 11% 41% 37% 21% 22% 21% 20% 23% 26% 18% 12% 24% 22% 22% 8% 7% 12% 8% 8% 3% 3% 1% 25% 8% 3% 5% 3% 0% 4% 2% 3% 2% 0% 34% 3% 2% 3% 3% 0% 2% 0% 2% 3% 0% 6% 2% 2% Alla M Fp C Kd S V Mp Sd Alliansen S, Mp, V Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 19. 19. Färre anger att invandring är bra i kommuner med hög andel flyktingar 19 ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?” 28% 18% 20% 33% 30% 35% 37% 42% 31% 35% 21% 25% 22% 23% 18% 8% 8% 8% 7% 8% 5% 8% 4% 4% 7% 3% 5% 4% 2% 3% Total Kommun högst andel flyktingar Kommun näst högst andel flyktingar Kommun näst lägst andel flyktingar Kommun lägst andel flyktingar Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 20. 20. Fördjupning 2: Bör Sverige ta emot fler eller färre flyktingar?
 21. 21. Splittrad opinion när det gäller Sveriges flyktingmottagande 21 ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” Fler 26% Varken fler eller färre än idag 33% Färre 36% Vet ej / ej svar 5% Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 22. 22. Äldre vill i störst utsträckning minska flyktingmottagandet 22 ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” 9% 8% 9% 12% 13% 7% 5% 17% 16% 18% 23% 20% 16% 13% 33% 32% 34% 35% 28% 36% 33% 16% 17% 16% 14% 16% 14% 19% 20% 22% 18% 9% 20% 22% 25% 5% 5% 5% 7% 3% 5% 6% Total Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år Betydligt fler än idag Något fler än idag Varken fler eller färre än idag Något färre än idag Betydligt färre än idag Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 23. 23. Lågutbildade vill ta emot färre flyktingar 23 ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” 9% 5% 7% 12% 13% 8% 5% 17% 10% 18% 19% 24% 15% 12% 33% 24% 34% 36% 32% 36% 31% 16% 15% 18% 15% 13% 17% 19% 20% 38% 20% 14% 14% 19% 27% 5% 7% 5% 5% 4% 5% 6% Total Grundskola Gymnasium Högre utbildning Storstad/förorter Större städer Övriga kommuner Betydligt fler än idag Något fler än idag Varken fler eller färre än idag Något färre än idag Betydligt färre än idag Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 24. 24. Småland är regionen där flest människor vill ta emot färre flyktingar 24 ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” 9% 7% 9% 7% 3% 11% 14% 17% 17% 16% 26% 15% 15% 10% 33% 32% 32% 35% 32% 35% 30% 16% 23% 16% 13% 12% 18% 18% 20% 17% 21% 15% 35% 17% 22% 5% 5% 7% 5% 4% 4% 6% Total Norrland Mellansverige Stockholm Småland med öarna Västsverige Sydsverige Betydligt fler än idag Något fler än idag Varken fler eller färre än idag Något färre än idag Betydligt färre än idag Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 25. 25. 95 procent av Sd-väljare vill ta emot färre flyktingar än i dag 25 ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” 9% 4% 5% 1% 16% 7% 23% 19% 0% 5% 12% 17% 14% 15% 17% 8% 18% 31% 28% 0% 14% 22% 33% 38% 48% 43% 36% 39% 16% 36% 4% 40% 35% 16% 22% 14% 22% 21% 19% 7% 5% 20% 21% 14% 20% 19% 15% 14% 12% 12% 15% 4% 75% 17% 11% 5% 4% 4% 3% 7% 5% 8% 7% 1% 4% 6% Total M Fp C Kd S V Mp Sd Alliansen S, V, Mp Betydligt fler än idag Något fler än idag Varken fler eller färre än idag Något färre än idag Betydligt färre än idag Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 26. 26. Personer i kommuner med hög andel flyktingar vill ta emot färre i framtiden 26 ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” 9% 4% 6% 11% 10% 17% 11% 12% 19% 20% 33% 32% 40% 30% 34% 16% 17% 21% 15% 15% 20% 32% 18% 20% 17% 5% 6% 4% 5% 5% Total Kommun högst andel flyktingar Kommun näst högst andel flyktingar Kommun näst lägst andel flyktingar Kommun lägst andel flyktingar Betydligt fler än idag Något fler än idag Varken fler eller färre än idag Något färre än idag Betydligt färre än idag Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 27. 27. Fördjupning 3: Hur fungerar integrationen i Sverige?
 28. 28. Majoritet tycker att integrationen fungerar dåligt i Sverige 28 ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?” Bra 10% Varken bra eller dåligt 24% Dåligt 60% Vet ej / ej svar 5% Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 29. 29. Exempel på öppna svar: Varför fungerar integrationen bra i Sverige? 29 ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att integrationen fungerar bra?” Sverige är öppet och ger möjligheter Egen erfarenhet Bättre än andra länder ”Det finns en ambition som är bra, när visionen finns och vill bereda platser i skolorna, arbetsmässigt, men räcker inte utan man skulle försöka få personerna att komma in i samhället mer, inte segregera människor” ”Vi har ett bra system som tar hand om det och vi har bra förutsättningar för att hjälpa andra” ”Vi vill ju väl. Vi stänger ju inte portarna för dem” ”Det har funkat bra för mig att integreras” ”Det är egna erfarenheter skulle jag säga” ”Därför att jag bor i ett område med mycket invandrare och arbetar med många invandrare” ”Ser bara på ens närhet. I centrala Malmö många invandrare bland oss som alla andra” ”Tycker vi har en bra mottagning jämfört med andra länder. De får lära sig svenska ganska fort.” ”Vi har ändå ett högt bistånd och det finns många instanser som hjälper dem jämfört med andra länder.” ”Sverige är ett demokratiskt land och alla som kan jobbar och det skapar ett bra samhälle”
 30. 30. Exempel på öppna svar: Varför fungerar integrationen dåligt i Sverige? 30 ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att integrationen fungerar dåligt?” Segregation och utanförskap Problem med bostäder, jobb och utbildning Rasism och främlings- fientlighet ”Att dom placerar alla invandrare på samma ställe. Tror det gör att människor får en negativ bild av dom.” ”Det bildas getton och det finns inte jobb till alla. Getton skrämmer mig.” ”De som kommer hit har svårt att komma in i samhället” ”Jag bor i Göteborg. I Göteborg finns det speciella förorter där det nästan bara bor flyktingar eller invandrare. Det kan man inte kalla bra integration.” ”Det funkar dåligt. Det finns inte bostäder och jobb att erbjuda. Det blir särbehandling och det blir att många ungdomar känner orättvisa.” ”Det går inte att ta emot så många om man inte har bostäder till dem man tar in. Det är inte rättvist mot de som redan bor i Sverige” ”Det är svårt att få dom i arbete, svenskundervisning- en kunde vara effektivare. Väntar på resultat på att få ett jobb.” ”Folks fördomar är väl ett tecken på att det inte fungerar. Om det fungerade bra så skulle det inte finnas lika mycket fördomar, även bostadspolitiken borde ta större ansvar när det gäller integrationen” ”Det är rasismen framförallt” ” Jag tycker inte att vi tar tillvara på personerna och resurserna. De slussas inte in i samhället. Främlings- fientligheten är en bidragande orsak.” ”De som kommer hit som flyktingar får vänta alldeles för länge på om de får stanna i landet eller inte och under den tiden får de inte jobba. De får alltså ingen chans att göra rätt för sig.” ”På grund av att byråkratin är omänsklig” ”För långa handläggnings- tider. Avvisar folk på konstiga grunder.” Långsam handläggning
 31. 31. 30-44-åringar mest kritiska till hur integrationen fungerar 31 ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?” 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 16% 6% 8% 12% 24% 22% 27% 28% 21% 24% 25% 41% 41% 42% 40% 46% 47% 34% 19% 22% 15% 11% 23% 18% 20% 5% 5% 6% 4% 4% 3% 9% Total Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 32. 32. Högutbildade något mer kritiska till integrationen i Sverige 32 ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?” 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 10% 15% 11% 7% 12% 9% 9% 24% 24% 26% 23% 23% 27% 23% 41% 21% 41% 48% 42% 42% 40% 19% 25% 17% 18% 19% 18% 19% 5% 14% 4% 4% 4% 4% 8% Total Grundskola Gymnasium Högre utbildning Storstad/förorter Större städer Övriga kommuner Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 33. 33. Norrlänningar minst kritiska till integrationen i Sverige 33 ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?” 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 13% 11% 9% 9% 8% 24% 32% 27% 23% 17% 24% 21% 41% 38% 37% 45% 39% 42% 46% 19% 12% 18% 17% 24% 19% 23% 5% 7% 5% 3% 12% 6% 3% Total Norrland Mellansverige Stockholm Småland med öarna Västsverige Sydsverige Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 34. 34. Sd-väljare mest kritiska till integrationen, därefter Kd- och M-väljare 34 ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?” 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 7% 8% 11% 11% 16% 12% 6% 2% 8% 13% 24% 20% 32% 29% 10% 27% 28% 29% 8% 23% 28% 41% 49% 45% 38% 49% 42% 46% 51% 27% 46% 45% 19% 22% 14% 16% 22% 10% 10% 7% 59% 20% 9% 5% 3% 0% 7% 8% 5% 4% 6% 4% 4% 5% Total M Fp C Kd S V Mp Sd Alliansen S, Mp, V Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 35. 35. Integrationskritiken jämnt fördelat över Sveriges kommuner 35 ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?” 0% 0% 0% 0% 1% 10% 11% 6% 12% 10% 24% 25% 24% 23% 25% 41% 36% 44% 42% 42% 19% 21% 20% 17% 18% 5% 6% 6% 6% 4% Total Kommun högst andel flyktingar Kommun näst högst andel flyktingar Kommun näst lägst andel flyktingar Kommun lägst andel flyktingar Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 36. 36. Underbetyg till regeringens arbete att hantera invandring och integration 36 ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” Bra 28% Dåligt 58% Vet ej / ej svar 13% Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 37. 37. 30-44-åringar mest kritiska till regeringens arbete 37 ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” 1% 2% 0% 2% 0% 1% 1% 27% 25% 30% 29% 20% 29% 30% 39% 36% 42% 43% 41% 38% 36% 19% 26% 13% 17% 23% 20% 18% 13% 12% 15% 10% 16% 12% 15% Total Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60+ år Mycket bra jobb Ganska bra jobb Ganska dåligt jobb Mycket dåligt jobb Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 38. 38. Regeringen får dåligt betyg oberoende av utbildningsgrad 38 ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 27% 29% 29% 26% 28% 27% 27% 39% 26% 39% 43% 39% 42% 36% 19% 24% 20% 17% 16% 20% 22% 13% 19% 12% 13% 16% 11% 14% Total Grundskola Gymnasium Högre utbildning Storstad/förorter Större städer Övriga kommuner Mycket bra jobb Ganska bra jobb Ganska dåligt jobb Mycket dåligt jobb Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 39. 39. Små regionala skillnader i bedömningen av regeringens arbete 39 ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” 1% 1% 2% 1% 0% 1% 2% 27% 32% 25% 29% 27% 26% 28% 39% 39% 43% 39% 34% 39% 35% 19% 17% 16% 16% 29% 19% 27% 13% 11% 15% 16% 9% 15% 9% Total Norrland Mellansverige Stockholm Småland med öarna Västsverige Sydsverige Mycket bra jobb Ganska bra jobb Ganska dåligt jobb Mycket dåligt jobb Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 40. 40. Tydlig hemmalagstendens i bedömningen av regeringens arbete 40 ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” 1% 0% 1% 2% 0% 2% 0% 2% 1% 1% 2% 27% 19% 19% 21% 28% 40% 36% 31% 5% 20% 38% 39% 46% 51% 50% 26% 37% 38% 49% 18% 45% 40% 19% 25% 14% 15% 36% 7% 9% 4% 70% 22% 7% 13% 10% 14% 13% 11% 14% 17% 14% 6% 11% 14% Total M Fp C Kd S V Mp Sd Alliansen S, V, Mp Mycket bra jobb Ganska bra jobb Ganska dåligt jobb Mycket dåligt jobb Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 41. 41. Bedömningar av regeringen ej beroende på kommuners andel flyktingar 41 ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” 1% 1% 1% 2% 1% 27% 23% 30% 28% 27% 39% 40% 41% 37% 40% 19% 21% 21% 20% 18% 13% 15% 8% 13% 15% Total Kommun högst andel flyktingar Kommun näst högst andel flyktingar Kommun näst lägst andel flyktingar Kommun lägst andel flyktingar Mycket bra jobb Ganska bra jobb Ganska dåligt jobb Mycket dåligt jobb Vet ej / ej svar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 42. 42. Fördjupning 4: Oro för ökat antal flyktingar och ökad främlingsfientlighet
 43. 43. Fler oroliga för ökad främlingsfientlighet än för ökat antal flyktingar 43 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” 77% 30% Oro för ökad främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 44. 44. Små skillnader i oro mellan män och kvinnor 44 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar Total 28% 10% 46% 19% 16% 35% 10% 35% 1% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 39% 8% 41% 22% 12% 36% 5% 31% 3% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Män Kvinnor Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106
 45. 45. Personer mellan 30 och 59 år mest oroliga för främlingsfientlighet 45 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 38% 3% 36% 13% 16% 37% 8% 45% 3% 3% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 37% 8% 44% 20% 14% 34% 5% 39% 0% 0% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 18-29 år 30-44 år 33% 13% 51% 24% 9% 38% 7% 24% 0% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 45-59 år 30% 11% 42% 24% 16% 34% 9% 29% 3% 3% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 60+ år Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 46. 46. Högutbildade känner störst oro för ökad främlingsfientlighet 46 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 30% 16% 36% 26% 16% 31% 12% 23% 6% 4% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 32% 9% 42% 23% 15% 35% 9% 33% 1% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Grundskola Gymnasium 37% 7% 47% 16% 12% 38% 4% 37% 0% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Högre utbildning Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 47. 47. Oron för ökat antal flyktingar i störst i mindre kommuner 47 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 39% 7% 41% 16% 13% 37% 7% 38% 0% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 29% 6% 48% 21% 14% 38% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Storstad/ förorter Större städer 33% 14% 42% 25% 15% 31% 7% 28% 3% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Övriga kommuner Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 48. 48. Stockholmare är minst oroliga för ökat antal flyktingar 48 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 26% 4% 46% 23% 18% 40% 8% 29% 2% 3% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 34% 10% 39% 23% 17% 32% 7% 33% 3% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Norrland Mellan- sverige 35% 8% 42% 14% 15% 41% 8% 35% 1% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Stockholm Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 49. 49. Oron för ökad främlingsfientlighet störst i Sydsverige 49 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 27% 13% 52% 22% 9% 37% 9% 28% 4% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 36% 7% 42% 21% 13% 33% 7% 36% 2% 3% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Småland med öarna Västsverige 40% 13% 47% 23% 8% 31% 5% 32% 1% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Sydsverige Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 50. 50. Små skillnader inom Alliansen, Kd-väljare minst oroliga för ökat flyktingantal 50 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 29% 8% 48% 25% 13% 38% 9% 28% 1% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 31% 7% 48% 22% 18% 39% 4% 31% 0% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar M Fp 19% 6% 53% 31% 16% 30% 9% 33% 3% 0% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar C 12% 9% 66% 12% 17% 48% 5% 31% 0% 0% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Kd Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 51. 51. Sd-väljare lika oroliga för ökat antal flyktingar som ökad främlingsfientlighet 51 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 37% 3% 42% 22% 14% 38% 6% 34% 1 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 54% 0% 28% 15% 10% 30% 9% 56% 0% 0% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar S V 39% 1% 48% 12% 11% 38% 0% 47% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mp 38% 44% 35% 32% 14% 16% 11% 7% 2% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Sd Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 52. 52. Relativt små skillnader i oro mellan Alliansen och de rödgröna 52 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 26% 8% 50% 24% 14% 38% 8% 30% 1% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 40% 2% 41% 19% 13% 37% 5% 40% 1% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Alliansen S, V, Mp Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 53. 53. Relativt små skillnader i oro mellan kommuner med olika flyktingmottagande 53 ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” Total 29% 13% 49% 24% 15% 33% 3% 28% 5% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar 33% 8% 44% 21% 14% 38% 7% 32% 2% 1% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Kommun högst andel flyktingar Kommun näst högst andel flyktingar 35% 8% 44% 21% 12% 35% 7% 34% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Kommun näst lägst andel flyktingar 35% 8% 41% 19% 15% 36% 9% 35% 1% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Kommun lägst andel flyktingar Källa: DN/Ipsos 12-23 februari 2015 Bas: samtliga n=1106 34% 9% 44% 21% 14% 35% 7% 33% 2% 2% Oro för främlingsfientlighet Oro för ökat antal flyktingar Mycket orolig Ganska orolig Inte särskilt orolig Inte alls orolig Vet ej / ej svar
 54. 54. Mobilgrafik 54
 55. 55. Bilaga: Metodbeskrivning
 56. 56. Metodbeskrivning Fältperiod: 12 – 23 februari 2015 Antal intervjuer: 1106 Ipsos har intervjuat ett representativt slumpmässigt urval svenska medborgare 18 år och äldre per telefon. Frågorna som ställts är: ”Skulle du säga att invandring i huvudsak är bra eller dåligt för Sverige?” ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att invandring är bra för Sverige?” ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att invandring är dåligt för Sverige?” ”Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?” ”Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?” ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att integrationen fungerar bra?” ”Vilka är de främsta skälen till att du tycker att integrationen fungerar dåligt?” ”Anser du att regeringen gör ett bra eller ett dåligt jobb när det gäller att hantera invandring och integration?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökat antal flyktingar?” ”I vilken utsträckning känner du oro för ökad främlingsfientlighet?” I diagrammen redovisas avrundade siffror, vilket gör att det ibland kan summera till 99 eller 101 procent. Undersökningen publiceras med förstahandsrätt för Dagens Nyheter. Frågor om undersökningen besvaras av David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com 56
 57. 57. Kommunuppdelning efter andel flyktingmottagande 57 3,72% Lessebo 3,23% Fagersta 2,97% Högsby 2,77% Sävsjö 2,77% Laxå 2,50% Ljusnarsberg 2,39% Hylte 1,96% Åmål 1,96% Oxelösund 1,87% Sorsele 1,83% Uppvidinge 1,83% Vingåker 1,82% Nybro 1,80% Töreboda 1,80% Östra Göinge 1,78% Avesta 1,72% Tibro 1,70% Norberg 1,56% Storfors 1,55% Ronneby 1,54% Härnösand 1,53% Perstorp 1,53% Gullspång 1,46% Filipstad 1,43% Hultsfred 1,42% Flen 1,41% Ockelbo 1,36% Arboga 1,30% Alvesta 1,29% Säffle 1,29% Södertälje 1,26% Nässjö 1,24% Norsjö 1,24% Sollefteå 1,23% Skara 1,23% Hällefors 1,21% Vilhelmina 1,19% Söderhamn 1,17% Tidaholm 1,15% Ovanåker 1,14% Mönsterås 1,10% Kristinehamn 1,10% Hedemora 1,10% Bollnäs 1,09% Åsele 1,08% Skinnskatteberg 1,06% Bengtsfors 1,05% Falköping 1,03% Laholm 1,03% Överkalix 1,02% Åre 1,02% Ljusdal 1,01% Olofström 1,00% Kungsör 0,98% Sandviken 0,98% Aneby 0,98% Tranås 0,97% Mellerud 0,97% Strömsund 0,96% Jokkmokk 0,96% Svenljunga 0,95% Askersund 0,95% Vetlanda 0,94% Dorotea 0,94% Lindesberg 0,94% Eskilstuna 0,91% Ludvika 0,91% Katrineholm 0,89% Arjeplog 0,89% Valdemarsvik 0,88% Degerfors 0,87% Ydre 0,87% Köping 0,86% Surahammar 0,84% Karlskoga 0,83% Färgelanda 0,83% Trollhättan 0,82% Borlänge 0,82% Hofors 0,81% Gnosjö 0,81% Kristianstad 0,81% Berg 0,80% Malå 0,80% Vänersborg 0,80% Bjuv 0,79% Nordmaling 0,79% Motala 0,78% Landskrona 0,78% Vindeln 0,78% Finspång 0,76% Hässleholm 0,76% Gävle 0,75% Tingsryd 0,75% Karlshamn 0,75% Bromölla 0,75% Sunne 0,74% Ragunda 0,73% Markaryd 0,72% Övertorneå 0,71% Grums 0,71% Torsås 0,71% Karlsborg 0,71% Ödeshög 0,70% Örkelljunga 0,69% Kramfors 0,69% Emmaboda 0,69% Älvsbyn 0,68% Norrköping 0,66% Boxholm 0,66% Härjedalen 0,65% Eksjö 0,65% Västervik 0,65% Arvidsjaur 0,65% Vimmerby 0,63% Munkedal 0,63% Bräcke 0,63% Halmstad 0,63% Hallsberg 0,63% Uddevalla 0,63% Munkfors 0,63% Tranemo 0,62% Osby 0,62% Vännäs 0,61% Bjurholm 0,61% Årjäng 0,61% Dals-Ed 0,60% Åstorp 0,58% Växjö 0,58% Falkenberg 0,58% Hagfors 0,58% Vårgårda 0,57% Sundbyberg 0,56% Helsingborg 0,56% Nordanstig 0,56% Skövde 0,56% Älvkarleby 0,55% Storuman 0,55% Hallstahammar 0,55% Ljungby 0,54% Östersund 0,54% Simrishamn 0,54% Karlskrona 0,53% Torsby 0,52% Forshaga 0,51% Essunga 0,50% Orsa 0,49% Oskarshamn 0,49% Nora 0,49% Malmö 0,48% Krokom 0,48% Borgholm 0,48% Robertsfors 0,47% Malung-Sälen 0,47% Smedjebacken 0,46% Mariestad 0,46% Göteborg 0,46% Svalöv 0,46% Götene 0,45% Älvdalen 0,45% Upplands-Bro 0,45% Leksand 0,44% Kalmar 0,44% Örnsköldsvik 0,43% Botkyrka 0,43% Skellefteå 0,42% Ulricehamn 0,42% Örebro 0,42% Vansbro 0,42% Lycksele 0,41% Jönköping 0,41% Sigtuna 0,41% Älmhult 0,41% Borås 0,40% Sala 0,40% Åtvidaberg 0,40% Tanum 0,40% Pajala 0,40% Hudiksvall 0,39% Boden 0,39% Värnamo 0,39% Gislaved 0,38% Västerås 0,38% Ånge 0,38% Tomelilla 0,37% Enköping 0,37% Hjo 0,37% Sundsvall 0,36% Järfälla 0,35% Herrljunga 0,35% Mullsjö 0,35% Kinda 0,34% Kil 0,34% Nyköping 0,34% Eda 0,34% Säter 0,33% Mjölby 0,33% Lidköping 0,33% Alingsås 0,31% Sölvesborg 0,31% Heby 0,31% Eslöv 0,30% Kumla 0,30% Timrå 0,30% Ängelholm 0,30% Tierp 0,29% Linköping 0,29% Lilla Edet 0,29% Båstad 0,28% Strömstad 0,28% Arvika 0,28% Lysekil 0,28% Haparanda 0,27% Vadstena 0,27% Vara 0,26% Uppsala 0,25% Mark 0,25% Vaggeryd 0,24% Tjörn 0,24% Trosa 0,24% Mörbylånga 0,24% Strängnäs 0,24% Burlöv 0,24% Falun 0,24% Upplands Väsby 0,23% Salem 0,23% Karlstad 0,22% Knivsta 0,22% Klippan 0,22% Huddinge 0,22% Ystad 0,21% Ale 0,21% Haninge 0,21% Sollentuna 0,21% Mölndal 0,21% Hörby 0,21% Stockholm 0,20% Piteå 0,20% Sotenäs 0,20% Sjöbo 0,19% Orust 0,18% Trelleborg 0,18% Söderköping 0,17% Habo 0,17% Stenungsund 0,16% Varberg 0,16% Norrtälje 0,16% Partille 0,15% Danderyd 0,15% Kalix 0,15% Bollebygd 0,15% Höganäs 0,15% Gagnef 0,15% Svedala 0,14% Kävlinge 0,14% Österåker 0,14% Höör 0,13% Lidingö 0,13% Kungälv 0,13% Luleå 0,12% Umeå 0,11% Lund 0,11% Solna 0,11% Kiruna 0,11% Grästorp 0,10% Härryda 0,10% Tyresö 0,10% Nykvarn 0,10% Ekerö 0,10% Nacka 0,10% Gällivare 0,10% Värmdö 0,09% Lerum 0,09% Gnesta 0,08% Täby 0,08% Östhammar 0,08% Nynäshamn 0,07% Mora 0,07% Håbo 0,07% Kungsbacka 0,07% Skurup 0,06% Lomma 0,06% Vallentuna 0,05% Öckerö 0,04% Gotland 0,04% Hammarö 0,04% Rättvik 0,03% Lekeberg 0,02% Vellinge 0,02% Staffanstorp 0,02% Vaxholm Kommungrupp 1 Högst andel flyktingar Kommungrupp 2 Näst högst andel flyktingar Kommungrupp 3 Näst lägst andel flyktingar Kommungrupp 4 Lägst andel flyktingar Sveriges 290 kommuner har kategoriserats i fyra grupper utifrån relativt flyktingmottagande (nyanlända per invånare i procent år 2014). 1 = topp 25% kommuner, relativt flyktingmottagande. 2 = 26-50% kommuner, relativt flyktingmottagande. 3 = 51-75% kommuner, relativt flyktingmottagande. 4 = 76-100% kommuner, relativt flyktingmottagande. Källa: Personer mottagna i en kommun, 2014, Migrationsverket (http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html) samt befolkningsdata per kommun från Statistiska Centralbyrån, SCB. Information: Statistiken visar nyanlända kommunmottagna som omfattas av förordningen (2010:1122). Som nyanländ kommunmottagen räknas de utländska medborgare som beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar skyddsbehövande, efter synnerligen ömmande omständigheter eller som anhöriga.
 58. 58. Om Ipsos • Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder fullservice inom research och analys genom sex globala affärsområden: Ipsos Connect (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com • Ipsos förvärvade Synovate under hösten 2011. Sedan 1 januari 2012 ingår Synovates verksamhet, inklusive opinionsundersökningarna, i Ipsos. • Vi genomför våra undersökningar i enlighet med branschens normer och standards; är medlem i SMIF och följer ICC/ESOMARs internationella regler för marknads- och samhällsundersökningar. 58
 59. 59. © 2014 Ipsos. All rights reserved ©Ipsos www.ipsos.se © Ipsos. All rights reserved.

×