Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Exercitii pentru dezv.auzului_fonematic_aurelia_nica

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Exercitiifonetice
Exercitiifonetice
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad

Exercitii pentru dezv.auzului_fonematic_aurelia_nica

 1. 1. TERAPIA TULBURTERAPIA TULBURĂRILORĂRILOR DE LIMBAJDE LIMBAJ PROF.PROF. NICA AURELIANICA AURELIA A.TERAPIE GENERALĂ I. EDUCAREA AUZULUI FONEMATIC II. DEZVOLTAREA RESPIRAŢIEI CORECTE III. DEZVOLTAREA MOBILITĂŢII APARATULUI ARTICULATOR
 2. 2. I. DEZVOLTAREA AUZULUII. DEZVOLTAREA AUZULUI FONEMATICFONEMATIC 1. DEFINITIE1. DEFINITIE Auzul fonematic este o particularitate a auzului uman prinAuzul fonematic este o particularitate a auzului uman prin care sunetele vorbirii sunt percepute ca elementecare sunetele vorbirii sunt percepute ca elemente semantice sau fonetice.semantice sau fonetice. Tulburarea auzului fonematic se refera la lipsa deTulburarea auzului fonematic se refera la lipsa de maturizare a acestei particularitati si la lipsa de exersarematurizare a acestei particularitati si la lipsa de exersare a laturii expresive a limbajului verbal.a laturii expresive a limbajului verbal.
 3. 3. 2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI2. OBIECTIVELE EDUCARII AUZULUI FONEMATICFONEMATIC  Formarea capacitatii de diferentiereFormarea capacitatii de diferentiere fonematica, prin distingerea sifonematica, prin distingerea si discriminarea sunetelor si adiscriminarea sunetelor si a cuvintelor.cuvintelor.  Formarea perceptiei fonematiceFormarea perceptiei fonematice corecte.corecte.  Analiza fonematica acustica.Analiza fonematica acustica.  Educarea pronuntiei ritmice.Educarea pronuntiei ritmice.  Educarea pronuntiei melodice.Educarea pronuntiei melodice.
 4. 4. 3.EXERCITII3.EXERCITII a.a. Imitarea sunetelor din natura siImitarea sunetelor din natura si pronuntie de onomatopee,inpronuntie de onomatopee,in soapta,tare,in ritm stacato sisoapta,tare,in ritm stacato si prelungit,dupa indicatiiprelungit,dupa indicatii Exemple:Exemple: ş – ş – ş – şş – ş – ş – ş (ritm stacatto,(ritm stacatto, prelungit, şoptit)prelungit, şoptit)
 5. 5. s – s – s – ss – s – s – s (prelungit)(prelungit) bâzzz – bâzzzbâzzz – bâzzz (“b” accentuat şi(“b” accentuat şi “z” prelungit“z” prelungit
 6. 6. chiţ – chiţ – chiţchiţ – chiţ – chiţ (executarea in ritm(executarea in ritm rapid a grupelor derapid a grupelor de cate trei silabe)cate trei silabe) cirip/cip – cirip/cipcirip/cip – cirip/cip
 7. 7. zurr – zurr - zurrzurr – zurr - zurr cucuriguuuuuuucucuriguuuuuuu
 8. 8. cot-cot-cot-codaaccot-cot-cot-codaac (pronunţie ritmată)(pronunţie ritmată) ga-ga-gaaaga-ga-gaaa (pronunţie ritmată)(pronunţie ritmată)
 9. 9. glu – glu – gluglu – glu – glu oac – oac; oac - oacoac – oac; oac - oac
 10. 10. tic-tac, tic-tactic-tac, tic-tac (alternante de tonalitati)(alternante de tonalitati) muu – muu - muuuumuu – muu - muuuu (se accentueaza pe “u”)(se accentueaza pe “u”)
 11. 11. morrr – morrr – morrmorrr – morrr – morr ( “r”( “r” prelungitprelungit)) bârrr – bârrr - bârrrbârrr – bârrr - bârrr (repetarea tonalitatii(repetarea tonalitatii lui “r”)lui “r”)
 12. 12. ham – ham – hamham – ham – ham (cu inspir si expir(cu inspir si expir puternic)puternic) i-ha, i-ha, i-hai-ha, i-ha, i-ha (sunetul “i” se pronunta(sunetul “i” se pronunta cu aspirarea fortata acu aspirarea fortata a aerului)aerului)
 13. 13. mmiauiauuuuu – miau– miauuuuu – miau– miauuuuu (( pronunţiepronunţie ritmată)ritmată) crrrrr – crrrrrrcrrrrr – crrrrrr (repetarea(repetarea tonalităţii lui “r”)tonalităţii lui “r”)
 14. 14. mac – mac – macmac – mac – mac (pronunţie(pronunţie ritmată)ritmată) beeee – beeeebeeee – beeee (prelungirea(prelungirea tonalităţii lui “e”tonalităţii lui “e” pe expirpe expir puternic)puternic)
 15. 15. piu – piu - piupiu – piu - piu (pronunţie(pronunţie ritmică)ritmică) cu – cu, cu – cucu – cu, cu – cu (cu alternarea(cu alternarea tonalităţii)tonalităţii)
 16. 16. bb)).. Pronuntarea unor serii de silabe opusePronuntarea unor serii de silabe opuse luate din cuvinte paronime.luate din cuvinte paronime. pa-pe-pi-po-pu-pă-pîpa-pe-pi-po-pu-pă-pî ba-be-bi-bo-bu-bă-bîba-be-bi-bo-bu-bă-bî ta-te-ti-to-tu-tă-tîta-te-ti-to-tu-tă-tî da-de-di-do-du-dă-dîda-de-di-do-du-dă-dî sa-se-si-so-su-să-sîsa-se-si-so-su-să-sî za-ze-zi-zo-zu-ză-zîza-ze-zi-zo-zu-ză-zî
 17. 17. şa-şe-şi-şo-şu-şă-şîşa-şe-şi-şo-şu-şă-şî ja-je-ji-jo-ju-jă-jîja-je-ji-jo-ju-jă-jî fa-fe-fi-fo-fu-fă-fîfa-fe-fi-fo-fu-fă-fî va-ve-vi-vo-vu-vă-vîva-ve-vi-vo-vu-vă-vî la-le-li-lo-lu-lă-lîla-le-li-lo-lu-lă-lî ra-re-ri-ro-ru-ră-rîra-re-ri-ro-ru-ră-rî za-ze-zi-zo-zu-ză-zîza-ze-zi-zo-zu-ză-zî ja-je-ji-jo-ju-jă-jîja-je-ji-jo-ju-jă-jî
 18. 18. c). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvintec). Diferentierea consoanelor surde de cele sonore (cuvinte paronime)paronime) CC -- GG ccooccoşioşi ggooggoşioşi ccară –ară – ggarăară ccrai -rai - ggrairai ccaz –az – ggaz lunaz lunccă - lună - lunggăă ccoală –oală – ggoală stânoală stânccă – stână – stânggăă ccât –ât – ggâtât ccreier –reier – ggreierreier
 19. 19. TT -- DD ttunăună ddunăună ttaatta –a – ddataata ttuş –uş – dduşuş ttare –are – ddare laare lattă – laă – laddăă ttura –ura – ddura poura pott – po– podd ttac –ac – ddac roaac roattă – roaă – roaddăă ttrepte –repte – ddrepte sparepte spatte – spae – spaddee ttopor –opor – ddobor clătiobor clătitte - clăe - clădditeite
 20. 20. PP -- BB pparăară bbarăară ppaie –aie – bbaieaie ppile –ile – bbileile ppaappa –a – bbaabbaa ppun –un – bbunun ppat –at – bbatat ppomomppă –ă – bbomombbăă ppoală –oală – bboalăoală pprună –rună – bbrunărună ppere –ere – bbere alere alppine - aline - albbineine ppot –ot – bbotot pprici -rici - bbricirici
 21. 21. FF -- VV ffileile vvileile ffată –ată – vvatăată ffoi –oi – vvoioi ffin –in – vvinin ffar –ar – vvarar ffiu –iu – vviuiu ffază –ază – vvazăază ffacă –acă – vvacăacă ffals -als - vvalsals
 22. 22. SS –– ZZ ssareare zzareare ssac –ac – zzacac ssar –ar – zzarar sseu –eu – zzeueu sseamă –eamă – zzeamăeamă vavasse – vae – vazze oae oasse – oae – oazzee varvarssă – vară – varzză groaă groassă - groaă - groazzăă
 23. 23. ŞŞ -- JJ şşococ jjococ şşale –ale – jjaleale şşir –ir – jjirir şşapcă –apcă – jjapcăapcă şşură –ură – jjurăură prăprăşişit – prăt – prăjjit prăit prăşşitură - prăitură - prăjjiturăitură
 24. 24. d). Diferentierea sunetelor cu punct ded). Diferentierea sunetelor cu punct de articulare apropiat:articulare apropiat: ŢŢ –– CeCe –– CiCi aaţţe – ae – acece ţţine –ine – cicinene ţţel –el – cecell înînţţeapă – îneapă – înceceapăapă plăplăţţi – plăi – plăcici ţţeapă -eapă - ceceapăapă
 25. 25. RR –– LL rracac llacac rramă –amă – llamăamă rrup –up – llupup rradă –adă – lladăadă rrob –ob – llobob rrege –ege – llegeege rroz –oz – llozoz cacarre – cae – callee rrupă –upă – llupăupă rrampă –ampă – llampă campă crremă – cemă – cllemăemă cacarr – ca– call paparr - pa- pall
 26. 26. ŞŞ –– SS muşcă muscă şoc – soc laş – las şine – sine peşte – peste şold – sold paşte – paste şură – sură pişc – pisc coş – cos naş - nas
 27. 27. JJ -- ZZ jar zar coji – cozi joi – zoi jale – zale gaj - gaz

×