Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"UN DECENIU de ANIVERSARE a Bibliotecii Ion Ghelu Destelnica” unde se prezintă SCRIITORII IALOMIŢENI şi noile apariţii

417 views

Published on

“ Biblioteca – locul cărţilor şi al autorilor!”
“ZIUA BIBLIOTECII ~ 2008-2018 ~un deceniu de ANIVERSARE” în AN CENTENAR!

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"UN DECENIU de ANIVERSARE a Bibliotecii Ion Ghelu Destelnica” unde se prezintă SCRIITORII IALOMIŢENI şi noile apariţii

 1. 1. „~ŞI NOI CINSTIM 100 de ani de ROMÂNIA la ZIUA BIBLIOTECII, acum la un deceniu de ANIVERSARE~ 2008-2018 ” 12 MAI 2018 STELNICA / Ialomiţa Biblioteca Comunală “Ion Ghelu Destelnica” -Stelnica Primăria Comunei Stelnica Biblioteca Judeţeanã „Ştefan Bãnulescu” Ialomiţa”
 2. 2. Ziua BiblioteciiZiua Bibliotecii “ION GHELU DESTELNICA”“ION GHELU DESTELNICA” “Omagiu lui ION GHELU DESTELNICA“Omagiu lui ION GHELU DESTELNICA la 96 ani de la naştere!”la 96 ani de la naştere!” 7mai1922–17decembrie2001
 3. 3. ““O bibliotecă este un inut vrăjit, un palatțO bibliotecă este un inut vrăjit, un palatț cu desfătări, un adăpost în care te po ițcu desfătări, un adăpost în care te po iț adăposti împotriva furtunilor”.adăposti împotriva furtunilor”. ““Oricine va avea cheia de aur careOricine va avea cheia de aur care deschide u a tăcută a bibliotecilor vașdeschide u a tăcută a bibliotecilor vaș găsi în ele încurajaregăsi în ele încurajare şşi mângâiere,i mângâiere, odihnă i fericire”șodihnă i fericire”ș JohnJohn LUBBOCKLUBBOCK
 4. 4. Promovarea valorii bibliotecii este unaPromovarea valorii bibliotecii este una dintre preocupările majore aledintre preocupările majore ale bibliotecarilor.bibliotecarilor. Toţi factorii de decizieToţi factorii de decizie politici şi financiari trebuie să cunoascăpolitici şi financiari trebuie să cunoască cât de mare poate fi impactul biblioteciicât de mare poate fi impactul bibliotecii asupra comunităţii atunci casupra comunităţii atunci câând estend este echipată şi dotată corespunzător pentruechipată şi dotată corespunzător pentru a face faţă necesităţilor acestora.  Nici oa face faţă necesităţilor acestora.  Nici o altă instituţie din comunitate nu poatealtă instituţie din comunitate nu poate influenţa  mai multă lume decât o poateinfluenţa  mai multă lume decât o poate face biblioteca publică.face biblioteca publică.
 5. 5. Devenită tradi ională, cea mai importantăț manifestare culturală a bibliotecii ““ION GHELU DESTELNICA”,ION GHELU DESTELNICA”,    ~ ZIUA BIBLIOTECIIZIUA BIBLIOTECII ~ A ajuns acum la un deceniu de ANIVERSARE~
 6. 6. Biblioteca noastrBiblioteca noastrăă înseamnăînseamnă mai mult decâtmai mult decât cărţi şi  tehnologii. Este loculcărţi şi  tehnologii. Este locul înîn carecare sese rereuneşte comunitatea.  uneşte comunitatea.  Putem spune căPutem spune că înstituţia noastră a fost binecuvântată cuînstituţia noastră a fost binecuvântată cu PRIMARI care au preţuit şi au susţinutPRIMARI care au preţuit şi au susţinut toate ACTELE CULTURALE desfăşurate petoate ACTELE CULTURALE desfăşurate pe plan localplan local şi judeţean.şi judeţean.
 7. 7. De-a lungul anilor au susţinut moral şi financiar toateDe-a lungul anilor au susţinut moral şi financiar toate iniţiativele care au dus în timp la apariţia celor douăiniţiativele care au dus în timp la apariţia celor două volume ale MONOGRAFIEI: “ISTORIA VECHE A STELNICII”volume ale MONOGRAFIEI: “ISTORIA VECHE A STELNICII” şi “STELNICA ÎN EPOCA MODERNĂ1820- 1921”, apoi laşi “STELNICA ÎN EPOCA MODERNĂ1820- 1921”, apoi la apariţia, în ultimii 4 ani, a 12 numere din REVISTAapariţia, în ultimii 4 ani, a 12 numere din REVISTA “Frânturi de Gânduri”, revistă premiată pe plan judeţean“Frânturi de Gânduri”, revistă premiată pe plan judeţean şi naţional la diferite concursuri ale revistelor şcolare.şi naţional la diferite concursuri ale revistelor şcolare.
 8. 8. Iată-ne acum, la împlinirea a 100Iată-ne acum, la împlinirea a 100 de ani de ROMÂNIA, ajunşi la unde ani de ROMÂNIA, ajunşi la un deceniu de aniversare, zi cânddeceniu de aniversare, zi când Omagiem 96 de ani de la naştereaOmagiem 96 de ani de la naşterea Patronului Spiritual , “ION GHELUPatronului Spiritual , “ION GHELU DESTELNICA”, şi avem prezenţiDESTELNICA”, şi avem prezenţi PRIETENI DRAGI ai BIBLIOTECIIPRIETENI DRAGI ai BIBLIOTECII care au dorit să sărbătorească alăturicare au dorit să sărbătorească alături de noi şi să vă prezinte noile creaţiide noi şi să vă prezinte noile creaţii literare ale dumnealor în cadrulliterare ale dumnealor în cadrul EVENIMENTULUI nostru.EVENIMENTULUI nostru.
 9. 9. MULŢUMIRIMULŢUMIRI Acum la împlinirea a 100 de ani de ROMÂNIA, şiAcum la împlinirea a 100 de ani de ROMÂNIA, şi noi cinstim efortul depus de către înaintaşii noştrinoi cinstim efortul depus de către înaintaşii noştri pentru apărarea graniţelor Ţării noastre, Româniapentru apărarea graniţelor Ţării noastre, România şi, pentru că deţinem documente de atestare deşi, pentru că deţinem documente de atestare de sine stătătoare a graniţelor Moşiei Stelnica, amsine stătătoare a graniţelor Moşiei Stelnica, am decis ca la cel de-al 10 an de aniversare a „ZILEIdecis ca la cel de-al 10 an de aniversare a „ZILEI BIBLIOTECII - Ion Ghelu Destelnica”, în 2018, săBIBLIOTECII - Ion Ghelu Destelnica”, în 2018, să publicăm această „CARTE DE HOTĂRNICIE Apublicăm această „CARTE DE HOTĂRNICIE A MOŞIEI STELNICA”.MOŞIEI STELNICA”.
 10. 10. MULŢUMIRIMULŢUMIRI Pentru apariţia acestei lucrări se cuvine săPentru apariţia acestei lucrări se cuvine să aducem în primul rând mulţumiri Domnului Ing. IONaducem în primul rând mulţumiri Domnului Ing. ION MUNTEANU, autorul celor două volume aleMUNTEANU, autorul celor două volume ale MONOGRAFIEI, OMUL care a dorit cu ardoare şiMONOGRAFIEI, OMUL care a dorit cu ardoare şi perseverenţă să scoată la suprafaţă şi aceste mărturiiperseverenţă să scoată la suprafaţă şi aceste mărturii străvechi ale HOTARELOR localităţii STELNICA.străvechi ale HOTARELOR localităţii STELNICA.
 11. 11.  Documentele au fostDocumentele au fost descoperite în muncadescoperite în munca sa de cercetaresa de cercetare pentru elaborareapentru elaborarea MONOGRAFIEI, înMONOGRAFIEI, în Biblioteca AcademieiBiblioteca Academiei Române, datate dinRomâne, datate din anii 1888 / 1889,anii 1888 / 1889, lucrate de cătrelucrate de către inginerii Hotarnici aiinginerii Hotarnici ai statului Gabrielstatului Gabriel FOCŞĂNEANU şi G. N.FOCŞĂNEANU şi G. N. CORDEA, şi au fostCORDEA, şi au fost înmânate domnuluiînmânate domnului fost Primar Costelfost Primar Costel BRATEŞ în anulBRATEŞ în anul 2014, pentru Arhiva2014, pentru Arhiva Primăriei şi aPrimăriei şi a certificăriicertificării HOTARELORHOTARELOR Stelnicii.Stelnicii.
 12. 12. MULŢUMIRIMULŢUMIRI Domnul Costel BRATEŞ este OMUL care a susţinut cu tărie importanţaDomnul Costel BRATEŞ este OMUL care a susţinut cu tărie importanţa acestor documente şi împreună cu actualul Primar , doamna Fănicaacestor documente şi împreună cu actualul Primar , doamna Fănica DECU, au depus eforturi care au dus la apariţia acesteiDECU, au depus eforturi care au dus la apariţia acestei „„CĂRŢI DE HOTĂRNICIE A MOŞIEI STELNICA”.CĂRŢI DE HOTĂRNICIE A MOŞIEI STELNICA”. Trebuie să mulţumim şi domnului Ing. Ionel BRATEŞ, autorul ilustraţiilor, omul care din pasiunea sa pentru fotografie a imortalizat câteva imagini sugestive din rămăşiţele satului Pârţani şi a dovezilor că au fost populate încă din vechi timpuri. Şi nu în ultimul rând, se cuvine să aducem MULŢUMIRI doamnei tehnoredactor Veronica PANŢURU, care prin munca dumneaei a îmbinat totul armonios spre a putea fi lecturată cu plăcere şi interes această carte şi Editurii Metamorfozi pentru promptitudine şi calitatea imprimării lucrării. Bibliotecar, Ionelia ŞERBAN
 13. 13. ““Omagiu adus la 96 de ani de laOmagiu adus la 96 de ani de la naşterea lui Ion Ghelu DESTELNICA !naşterea lui Ion Ghelu DESTELNICA ! IonGheluDestelnicaIonGheluDestelnica
 14. 14. În PROGRAM:În PROGRAM: Lansarea cărLansarea cărţţilor:ilor:  „ GORILA CU MĂNUŞI” autor ION GHELU DESTELNICA.  „CARTE DE HOTĂRNICIE A MOŞIEI STELNICA”  -„Călător” – autor: Prof. Titi DAMIAN  „De râsul CUCILOR” – autor: Ananie GAGNIUC şi Florentina Loredana DALIAN  „VAPORUL cu umor” – autori: CLUBUL UMORIŞTILOR CONSTĂNŢENI  „Magia Poeziei”- autor: Prof. Ana RUSE
 15. 15. „„Starea de vise” – autor: IlieStarea de vise” – autor: Ilie COMĂNIŢACOMĂNIŢA „„Povestiri Didactice” – autor: Prof.Povestiri Didactice” – autor: Prof. Elena BOLÂNUElena BOLÂNU „„Bară la Bară”- autor: ConstantinBară la Bară”- autor: Constantin GORNEA şi Radu MUNTEANUGORNEA şi Radu MUNTEANU „„Al doilea manual deAl doilea manual de fenomenologie”– autor: Florinfenomenologie”– autor: Florin CIOCEACIOCEA  „„Despre proşti şi cine suntem eiDespre proşti şi cine suntem ei „ autor: Mircea DUMITRESCU„ autor: Mircea DUMITRESCU
 16. 16. Momente artistice susţinute de:Momente artistice susţinute de:  „„POETUL şiPOETUL şi CÂNTĂREAŢA”CÂNTĂREAŢA” interpretare Mădălinainterpretare Mădălina MANTU şi MihăiţăMANTU şi Mihăiţă MACOVEANU: ConcertMACOVEANU: Concert extraordinar live Jazzextraordinar live Jazz şi Recital de poezie înşi Recital de poezie în AN CENTENAR;AN CENTENAR;  ““CORALA SF. MARECORALA SF. MARE MUCENIC MINA” aMUCENIC MINA” a ProtopopiatuluiProtopopiatului Slobozia condusă deSlobozia condusă de Preot Cătălin Stanciu.Preot Cătălin Stanciu.
 17. 17. Şi o altă surpriză a zilei , o mare doamnă aŞi o altă surpriză a zilei , o mare doamnă a cântecului popular, MARIA ŞALARU!cântecului popular, MARIA ŞALARU! ““DoamnaDoamna Maria Şalaru s-Maria Şalaru s- a născut în Delenii Iaşilor,a născut în Delenii Iaşilor, la graniţa dintre judeţelela graniţa dintre judeţele Botoşani şi IaşiBotoşani şi Iaşi şi, de câte ori are ocazia îşi cântă plaiurile natale cu foc şiplaiurile natale cu foc şi revine acolo, din ce în cerevine acolo, din ce în ce mai des.mai des. ““
 18. 18. PERSONALITPERSONALITĂŢIĂŢI LOCALE,LOCALE, Scriitori ialomiţeni,Scriitori ialomiţeni, prieteni ai biblioteciiprieteni ai bibliotecii invitaţi astăzi...invitaţi astăzi...
 19. 19. Radu Bogdan GHELURadu Bogdan GHELU - fiul maestrului – Cetăţean de- fiul maestrului – Cetăţean de Onoare al comunei StelnicaOnoare al comunei Stelnica OMUL alături de care biblioteca reuşeşte an de an să ţină vie memoria Maestrului şi, sub deviza acestui eveniment să promoveze şi noutăţile scriitorilor ialomiţeni. Totodată reuşeşte să mediatizeze în lume realizări ale localităţii noastre prin răsunetul acestor evenimente culturale.
 20. 20. Lansează astăzi: “GORILA CU MĂNUŞI” de ION GHELU DESTELNICA TEATRUL DESPRE MÂINE, DIN SECOLUL DE IERI -- dramă în trei acte – Această carte a văzut lumina zilei cu sprijinul financiar al fostului Primar COSTEL BRATEȘ OMUL care, anul trecut, tot la ZIUA BIBLIOTECII, a făcut promisiunea publică de a face posibilă apari iaț , din manuscris, în volum tipărit!
 21. 21. “GORILA CU MĂNUŞI” ACUM APROAPE JUMĂTATE DE SECOL, PIESA A FOST INTERZISĂ ŞI SCOASĂ DE PE AFI ULȘ TEATRULUI BĂCĂUAN, CHIAR ÎNAINTEA PRIMULUI SPECTACOL, DE CĂTRE ORGANELE DE CENZURĂ CULTURALĂ ALE PARTIDULUI COMUNIST. DRAMA „GORILA CU MĂNUŞI” TREBUIE DEFINITĂ CA O FORMĂ DE RECONSTITUIRE ISTORICĂ TEATRALĂ, ÎN CADRUL PROIECTULUI ROMÂNESC „CENTENAR 2018”. (R.B. GHELU)
 22. 22. Alte apariţii având autor :Alte apariţii având autor : ION GHELU DESTELNICAION GHELU DESTELNICA
 23. 23. Profesor TITI DAMIAN N scut în comuna Col i,ă ț în satul Muscelu – C ­r ­ă ă m ­ne ti, a absolvită ș coala Pedagogicăș Experimental Mixt -ă ă Buz u (1959-1965), iară apoi Facultatea de Filologie din cadrul Universit ii Bucure ti.ăț ș Cadru didactic dedicat, autorul s-a eviden iat înț peisajul literarinclusiv cu cel mai recent roman, „Muscelenii“, considerat de critica de specialitate o capodoper .ă
 24. 24. Lansează astăzi romanul :Lansează astăzi romanul : “CĂLĂTOR”“CĂLĂTOR” Cărţi donate de autor bibliotecii:
 25. 25. Florentina Loredana DFlorentina Loredana DALIANALIAN Scriitoarea este unulScriitoarea este unul dintre reprezentanţiidintre reprezentanţii de frunte ai prozeide frunte ai prozei scurte satirico-scurte satirico- umoristiceumoristice româneşti. A publicatromâneşti. A publicat în numeroase revisteîn numeroase reviste din ţară şidin ţară şi străinătate. Estestrăinătate. Este membră a mai multormembră a mai multor asocia ii culturalețasocia ii culturaleț şşii literare, printre careliterare, printre care şi Clubul Umoriştilorşi Clubul Umoriştilor Constănţeni.Constănţeni. Astăzi ne prezintăAstăzi ne prezintă cartea scrisă lacartea scrisă la ““PATRU MÂINI şi DOUĂPATRU MÂINI şi DOUĂ CAPETE”:CAPETE”:
 26. 26. ~…Momentul acela unic, în~…Momentul acela unic, în care î i vezi „copilul” literarțcare î i vezi „copilul” literarț născut…~născut…~  
 27. 27. Clubul Umoriştilor ConstănţeniClubul Umoriştilor Constănţeni Înfiinţat la 13 decembrie 2008, Clubul Umoriştilor Constănţeni este una dintre cele mai active asociaţii profesionale ale umoriştilor din România. Valoarea membrilor săi a fost recunoscută la festivalurile naţionale şi internaţionale de umor, prin recompensarea cu numeroase premii. PREZENŢI şi ANUL TRECUT, AU LANSAT VAPORUL CU UMOR!
 28. 28. Prezintă astăzi cartea:Prezintă astăzi cartea: ““VAPORUL cu UMOR”VAPORUL cu UMOR” ,, ,, VVolumul colectiv „Vaporul, cu umor“, în paginileolumul colectiv „Vaporul, cu umor“, în paginile căruia cititorii regăsesc o mulţime de epigrame, fabule,căruia cititorii regăsesc o mulţime de epigrame, fabule, poezii vesele,, proză scurtă, dar şi caricaturi. Carteapoezii vesele,, proză scurtă, dar şi caricaturi. Cartea este un omagiu adus Şantierului Naval Constanţaeste un omagiu adus Şantierului Naval Constanţa aa şi aşi a apărut, în condiţii grafice de excepţie, la Edituraapărut, în condiţii grafice de excepţie, la Editura DobrogeaDobrogea, în anul 2017, în anul 2017..
 29. 29. Prof. ANA RUSEProf. ANA RUSE PrezintPrezintă cartea:ă cartea: “MAGIA POEZIEI”“MAGIA POEZIEI”  Născută în Peri, judeţul Mehedinţi, satul bunicilor paterni, Ana Ruse avea să ajungă profesoară în Constanţa, după absolvirea Institutului de Învăţători şi mai apoi a Facultăţii de Limba şi Literatura Română din cadrul Universităţii Bucureşti. Debutul literar în volum al Anei Ruse se produce în 1986 cu volumul de poeme “Trecătoarea amiază”. Este membră a Uniunii Scriitorilor din Romania din anul 1995, membru fondator al Societăţii de Haiku din Constanţa, al Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina şi membră a Ligii Navale. 
 30. 30. ILIE COMĂNIŢILIE COMĂNIŢA (CA (CIOACĂ)IOACĂ) Ultima apariţie:Ultima apariţie: ““STSTĂRI DE VIS” Apărută la EdituraĂRI DE VIS” Apărută la Editura Metamorfosi din SloboziaMetamorfosi din Slobozia ““ Ilie Comăniţa rămâne şi în rondeluri ca şi în sonete, acelaşi cavaler galant care nu oboseşte nicicând să-şi preamărească iubita, “scrisă în carte de destin” şi altar la care poetul vine să se închine cu smerenie” spune Ion Roşioru
 31. 31. Alte apariţii ale domnului Ilie Comăniţa:Alte apariţii ale domnului Ilie Comăniţa:
 32. 32. Prof. ELENA BOLÂNUProf. ELENA BOLÂNU “POVESTIRI DIDACTICE”“POVESTIRI DIDACTICE”  Volum în lucru la Cartea românească pentru copii; Face parte din Colecţia Junior  Ilustrator: Silvia Mitrea
 33. 33. CONSTANTIN GORNEACONSTANTIN GORNEA Ultima apariţie:Ultima apariţie: ““BARĂ LA BARĂ” în colaborareBARĂ LA BARĂ” în colaborare cu RADU MUNTEANUcu RADU MUNTEANU
 34. 34. Autorul cărţilorAutorul cărţilor::
 35. 35. CIOCEA FLORINCIOCEA FLORIN Lansează astăzi cartea:Lansează astăzi cartea: S-a născut pe data de 11iunie 1957 în sat Retezatu, comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa. Fiul Anicăi şi al lui Mitu - agricultori
 36. 36. ALTE APARIŢII:ALTE APARIŢII:
 37. 37. Mircea DUMITRESCU Grupul literar-cultural, proiectul de suflet al scriitorului Mircea D. Dumitrescu, membru în Liga Scriitorilor Romăni i înș Socitetatea Scriitorilor Militari, proiect care se află într-o continuă dezvoltare iș în a cărui DESCRIERE, se explică foarte clar, motivul pentru care a fost creat.. Alăturat acestuia grup, se află i pagina ”Via a ca o carte,ș ț Cartea ca un film” dar iș blogul de autor ”Via a ca oț carte, Cartea ca un film !” care sunt menite de a promova literatura în special.
 38. 38. Mircea DUMITRESCU Ultima apariţie:Ultima apariţie:
 39. 39. RADU MUNTEANURADU MUNTEANU Este fiul lui Munteanu Gheorghe şi al Mariei din Stelnica,Este fiul lui Munteanu Gheorghe şi al Mariei din Stelnica, primuprimul dl din cei 4 copii ai familiei.in cei 4 copii ai familiei. Autorul cărţilor :Autorul cărţilor :
 40. 40. RADU MUNTEANURADU MUNTEANU Ne delectează astăzi cu Expoziţia de GRAFICĂ UMORISTICĂ... Şi cu..................... “Bară la Bară“!
 41. 41. GHEORGHE DOBREGHEORGHE DOBRE Redactor şef / HELISRedactor şef / HELIS autorul cărţilor:autorul cărţilor:
 42. 42. ““Poetul şi CântăreaţaPoetul şi Cântăreaţa”” suntsunt astăzi, pentruastăzi, pentru aa treitreia oara oară laă la ZIUA BIBLIOTECII oaspeţiiZIUA BIBLIOTECII oaspeţii noştri...noştri...
 43. 43. ““CORALA SF. MARE MUCENIC MINA” aCORALA SF. MARE MUCENIC MINA” a Protopopiatului Slobozia condusă de PreotProtopopiatului Slobozia condusă de Preot Cătălin Stanciu.Cătălin Stanciu. Pentru prima dată, ospeţii noştri nePentru prima dată, ospeţii noştri ne vor încânta cu un moment ales devor încânta cu un moment ales de dumnealor.dumnealor.
 44. 44. Doamna MARIA ŞALARUDoamna MARIA ŞALARU Îşi destăinuie menirea........................Îşi destăinuie menirea........................ ““ CCâând am venit pe lumend am venit pe lume îîn Delenii Ien Delenii Ieşşilor, Dumnezeu m-ailor, Dumnezeu m-a miruit cu esenmiruit cu esenţăţă de buna mireasmde buna mireasmăă a comorilor noastrea comorilor noastre strstrăămomoşşeeşşti. M-a botezatti. M-a botezat îîn izvorul de la Cerbn izvorul de la Cerbăătoarea,toarea, m-am-a îîmpmpăărtrtăşăşit cu lacrima strit cu lacrima străămomoşşilor mei - cilor mei - câântecul popular -ntecul popular - pe care-l port de-atuncipe care-l port de-atunci îîn mine ca pe o binecuvn mine ca pe o binecuvâântare . ntare .  Talantul pe care mi l-a dat Bunul Dumnezeu ,Talantul pe care mi l-a dat Bunul Dumnezeu , îîll îînmulnmulţţescesc îînvnvăţâăţându-i pe elevii mei sndu-i pe elevii mei săă respecte crearespecte creaţţia stria străăbunilorbunilor nonoşştri,tri, îîii îînvnvăţăţ ccâântecul montecul moşştenit de mine de la rapsoziitenit de mine de la rapsozii populari din satul meu (darpopulari din satul meu (dar şşi din locurilei din locurile îîn care amn care am poposit pentru un timp) pentru a-l duce mai departe ca pe opoposit pentru un timp) pentru a-l duce mai departe ca pe o zestre de mare prezestre de mare preţţ. .  Nu este ostenealNu este ostenealăă mai de folosmai de folos şşi nici datorie mai vrednici nici datorie mai vrednicăă de a fide a fi îîmplinitmplinităă, dec, decâât st săă-i facem p-i facem păărtartaşşi pe copii, pei pe copii, pe tineri , la valorile spirituale motineri , la valorile spirituale moşştenite de la strtenite de la străăbuni . buni . ””
 45. 45. ACUM, DORESC SĂ ÎI FELICIT PENTRU NOILE APARIŢII LITERARE CARE ÎMBOGĂŢESC LITERATURA CONTEMPORANĂ ŞI SĂ ADUC MULŢUMIRI TUTUROR INVITAŢILOR, PRIETENI AI BIBLIOTECII , OAMENI DE SEAMĂ AI LOCALITĂŢII NOASTRE, ŞI NU NUMAI, CARE REVIN CU DRAG, AN DE AN ŞI NE LASĂ UN SEMN AL HARULUI DUMNEALOR, CARTEA TIPĂRITĂ!

×