Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ziua internaţională a cărţiiZiua internaţională a cărţii
pentru copiipentru copii şi tineretşi tineret esteeste
omagiată p...
În fiecare an, din 1967 încoace,În fiecare an, din 1967 încoace,
pe 2 aprilie, în întreaga lume sepe 2 aprilie, în întreag...
Data nu a fost aleasă întâmplător caData nu a fost aleasă întâmplător ca
sărbătoare a cărţilor pentru copii, easărbătoare ...
Sărbătorirea acestei zile este unSărbătorirea acestei zile este un
omagiu adus marelui scriitor danez,omagiu adus marelui ...
Talentul literar i-a fost remarcatTalentul literar i-a fost remarcat
încă de la 17 ani de un regizor alîncă de la 17 ani d...
Basmele şi povestirile mareluiBasmele şi povestirile marelui
scriitor danez au fost traduse înscriitor danez au fost tradu...
Cartea este învăţătorul care te
conduce la bine, te face să te
bucuri, să râzi şi să plângi.
Ea îţi oferă posibilitatea să...
Stiaţi că?Stiaţi că?
Cea mai mare parte a vocabularuluiCea mai mare parte a vocabularului
o învăţăm din cărţi, nu dino înv...
ÎÎncepncepâând din grnd din grăădinidiniţăţă, cu povestirile, cu povestirile
ilustrate, pilustrate, pâânnăă îînn şşcoalcoa...
Biblioteca are menirea de aBiblioteca are menirea de a
forma un lector competent, darforma un lector competent, dar şşii
u...
Bibliotecar,Bibliotecar,
Şerban IoneliaŞerban Ionelia
Dimineti de lectura la Biblioteca ION GHELU DESTELNICA
Dimineti de lectura la Biblioteca ION GHELU DESTELNICA
Dimineti de lectura la Biblioteca ION GHELU DESTELNICA
Dimineti de lectura la Biblioteca ION GHELU DESTELNICA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dimineti de lectura la Biblioteca ION GHELU DESTELNICA

615 views

Published on

Ziua internaţională a cărţii pentru copii şi tineret este omagiată prin:
“Dimineţi de lectură la bibliotecă”

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dimineti de lectura la Biblioteca ION GHELU DESTELNICA

 1. 1. Ziua internaţională a cărţiiZiua internaţională a cărţii pentru copiipentru copii şi tineretşi tineret esteeste omagiată prin:omagiată prin: ““Dimineţi de lectură laDimineţi de lectură la bibliotecă”bibliotecă”
 2. 2. În fiecare an, din 1967 încoace,În fiecare an, din 1967 încoace, pe 2 aprilie, în întreaga lume sepe 2 aprilie, în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua Internaţională asărbătoreşte Ziua Internaţională a Cărţilor pentru Copii şi Tineret.Cărţilor pentru Copii şi Tineret. Această zi este prilejul ideal pentruAceastă zi este prilejul ideal pentru promovarea literaturii pentru copiipromovarea literaturii pentru copii şi pentru stimularea dorinţei deşi pentru stimularea dorinţei de lectură a celor mai mici cititori.lectură a celor mai mici cititori.
 3. 3. Data nu a fost aleasă întâmplător caData nu a fost aleasă întâmplător ca sărbătoare a cărţilor pentru copii, easărbătoare a cărţilor pentru copii, ea coincide cu ziua de naştere a celui maicoincide cu ziua de naştere a celui mai îndrăgit autor de basme, Hans Christianîndrăgit autor de basme, Hans Christian Andersen.Andersen. NăscutNăscut 22 aprilieaprilie 1805 la Odense, 1805 la Odense, DanemarcaDanemarca DecedatDecedat 4 august4 august  18751875
 4. 4. Sărbătorirea acestei zile este unSărbătorirea acestei zile este un omagiu adus marelui scriitor danez,omagiu adus marelui scriitor danez, cunoscut în întreaga lume pentrucunoscut în întreaga lume pentru opera literară dedicată copiilor, daropera literară dedicată copiilor, dar şi o încercare în plus de a-i atrageşi o încercare în plus de a-i atrage pe cei mai mici cititori în minunatulpe cei mai mici cititori în minunatul univers al cărţilor.univers al cărţilor.
 5. 5. Talentul literar i-a fost remarcatTalentul literar i-a fost remarcat încă de la 17 ani de un regizor alîncă de la 17 ani de un regizor al Teatrului Regal. În 1835 a publicatTeatrului Regal. În 1835 a publicat primul său volum de basme, intitulatprimul său volum de basme, intitulat „Poveşti istorisite copiilor”. În perioada„Poveşti istorisite copiilor”. În perioada 1835-1850 a scris cele mai cunoscute şi1835-1850 a scris cele mai cunoscute şi apreciate scrieri ale sale: „Soldăţelul deapreciate scrieri ale sale: „Soldăţelul de plumb”, „Răţuşca cea urâtă”, „Povesteaplumb”, „Răţuşca cea urâtă”, „Povestea privighetorii”, „Crăiasa zăpezilor”,privighetorii”, „Crăiasa zăpezilor”, „Fetiţa cu chibriturile” etc.„Fetiţa cu chibriturile” etc.
 6. 6. Basmele şi povestirile mareluiBasmele şi povestirile marelui scriitor danez au fost traduse înscriitor danez au fost traduse în peste 100 de limbi, înfrumuseţândpeste 100 de limbi, înfrumuseţând copilăria multor generaţii de copiicopilăria multor generaţii de copii din întreaga lume. Povestioareledin întreaga lume. Povestioarele preferate de copii sunt “Fetipreferate de copii sunt “Fetiţa cuţa cu chibrituri”,chibrituri”, „Prinţesa şi bobul de„Prinţesa şi bobul de mazăre”, Degeţica, unii care armazăre”, Degeţica, unii care ar vrea să-i croiască împăratului niştevrea să-i croiască împăratului nişte haine noi şi, cu siguranţă, sunthaine noi şi, cu siguranţă, sunt mulţi aceia care vor să salvezemulţi aceia care vor să salveze Soldăţelul de plumb din foc.Soldăţelul de plumb din foc.
 7. 7. Cartea este învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. Ea îţi oferă posibilitatea să te opreşti mai multă vreme asupra unui pasaj, să te întorci la altul, pe lângă care ai trecut în grabă, dar la care simţi nevoia să revii, să meditezi îndelung în timpul lecturii şi după ce ai terminat-o, să reiei cartea oricând doreşti. O carte te trimite la alte cărţi şi toate, împreună formează baza trainică a culturii noastre
 8. 8. Stiaţi că?Stiaţi că? Cea mai mare parte a vocabularuluiCea mai mare parte a vocabularului o învăţăm din cărţi, nu dino învăţăm din cărţi, nu din conversaţii cu prietenii sau de laconversaţii cu prietenii sau de la televizor.televizor. Cărţile sunt distractive şi te ajutăCărţile sunt distractive şi te ajută să îţi dezvolţi aptitudini importantesă îţi dezvolţi aptitudini importante
 9. 9. ÎÎncepncepâând din grnd din grăădinidiniţăţă, cu povestirile, cu povestirile ilustrate, pilustrate, pâânnăă îînn şşcoalcoalăă, c, câând dorinnd dorinţţa dea de a citi le vaa citi le va îîndrepta pandrepta paşşii cii căătretre bibliotecbibliotecăă, sper, sperăăm cm caa prietenulprietenul nedespnedespăărrţţit alit al copiluluicopilului ssăă fie CARTEA!fie CARTEA! ÎÎntre tradintre tradiţţieie şşi modernitate CARTEAi modernitate CARTEA rrăămmââne o piatrne o piatrăă dede îîncercare pentru oncercare pentru o educaeducaţţie menitie menităă ssăă îînscrie copilul penscrie copilul pe trasee de viatrasee de viaţăţă viabile!viabile!
 10. 10. Biblioteca are menirea de aBiblioteca are menirea de a forma un lector competent, darforma un lector competent, dar şşii un cititor care sun cititor care săă--şşi formeze gustuli formeze gustul propriu de lecturpropriu de lecturăă, astfel, astfel îîncncâât st săă fie un cititor activ pe totfie un cititor activ pe tot parcursul vieparcursul vieţţii.ii. BibliotecarulBibliotecarul şşi dasci dascăălul trebuielul trebuie ssăă ghideze lectura, aceastghideze lectura, aceastăă ccăăllăătorietorie a elevilora elevilor îîn lumea textului, astfeln lumea textului, astfel îîncncâât fiecare dintre ei st fiecare dintre ei săă ajungajungăă la ola o îînnţţelegere personalelegere personalăă a textuluia textului discutat.discutat.
 11. 11. Bibliotecar,Bibliotecar, Şerban IoneliaŞerban Ionelia

×