Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patimile domnului si invierea sa

589 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Patimile domnului si invierea sa

 1. 1. INTRAREA ÎNIERUSALIM,,Mulţime multă, care venise lasărbătoare, auzind că Iisus vine înIerusalim, au luat ramuri de finic şi auieşit întru întâmpinarea Lui şi strigau:<<Osana! Binecuvânat este cel ce vineîntru numele Domnului>>, împaratullui Israel.”Ioan 12,12-13Oamenii L-au întâmpinat peMântuitorul ca pe un împărat.
 2. 2. MIERCURI, IUDA ÎLVINDE PE DOMNUL,,Atunci unul dintre ceidoisprezece, numit IudaIscarioteanul, ducându-se laarhierei, a zis: Ce voiţi să-midaţi, şi eu Îl voi da în mâinilevoastre? Iar ei iau dattreizeci de arginţi. Şi deatunci caută un prilej potrivitca să-L dea în mâinile lor.Matei 26,14-16
 3. 3. JOI, CINA CEA DETAINĂ,, Iar când s-a facut seară, a şezut la masă cucei doisprezece ucenici. Şi pe când mâncauIisus a zis: Adevărat grăiesc vouă că unuldintre voi mă va vinde. Şi ei, întristându-sefoarte au început să-I zică fiecare: nucumva eu sunt Doamne? Iar El,răspunzând, a zis : Cel ce a întins cu minemâna în blid, acela mă va vinde.”Matei 26,20-23,, Iar pe cand mâncau ei Iisus, luând pâineşi binecuvântând, a frânt şi, dânducenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta esteTrupul Meu. Şi luând paharul şimulţumind, le-a dat zicând: Beţi dintruacesta toţi, că acesta este Sângele Meu alLegii celei noi, care pentru mulţi se varsăpentru iertarea păcatelor.”Matei 26,26-28,, Atunci Iisus le-a zis: Voi toţi vă veţi smintiîntru Mine în noapte aceasta. Iar Petrurăspunzând i-a zis: Dacă toţi se vor smintiîntru Tine, Eu niciodată nu mă voi sminti.Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie că în noapteaaceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, detrei ori te vei lepăda de Mine.”Matei 26,31-34
 4. 4. IISUS SPALĂ PICIOARELEUCENICILOR SĂI,, S-a sculat de la Cină, S-adezbracăt de haine şi, luând unştergar, S-a încins cu el. Dupăaceea a turnat apa în vasul despălat şi a început să spelepicioarele ucenicilor şi să leşteargă cu ştergarul cu care eraîncins. A venit deci la Simon-Petru. Acesta I-a zis: Doamne,oare Tu să-mi speli miepicioarele? A răspuns Iisus şii-a zis: Ceea ce fac eu, tu nuştii acum, dar vei înţelege dupăaceasta. Petru I-a zis: Nu-mi veispăla picioarele în veac. Iisusi-a răspuns: Dacă nu te voispăla, nu vei avea parte deMine. Zis-a Simon-Petru Lui:Doamne, spală-mi nu numaipicioarele mele, ci şi mâinile şicapul.Ioan 13,4-9
 5. 5. RUGĂCIUNEA DIN GRĂDINAGHETSIMANI,, Atunci le-a zis: Întristat estesufletul Meu până la moarte.Rămâneţi aici şi privegheaţiîmpreună cu Mine. Şi mergândpuţin mai înainte a căzut cu faţala pământ, rugându-se şi zicând:Părintele Meu, de este cu putinţă,treacă de la Mine paharul acesta!Însă nu precum voiesc Eu ciprecum Tu voieşti.”Matei 26,38-39Mântuitorul S-a rugat de trei ori,până când picăturile de sudoares-au transformat în picături desânge.Apoi ,, a venit la ucenici şi le-azis: Dormiţi de acum şi văodihniti! Iată s-a apropiat ceasulşi Fiul Omului va fi dat în mâinilepăcătoşilor. Sculaţi-vă să mergem;Iată s-a apropiat cel ce M-avândut.”Matei 26,45-46
 6. 6. SĂRUTAREA LUI IUDA,, Şi pe când vorbea încă, iată, asosit Iuda, unul dintre ceidoisprezece şi împreună cu elmulţime multă cu săbii şi cuciomege de la arhierei şi de labătrânii poporului. Iar vânzătorulle-a dat semn, zicând: Pe Care-Lvoi săruta, Acela este; puneţi mânape El. Şi îndată apropiidu-se deIisus, a zis: Bucură-Te,Invăţătorule! Şi L-a sărutat. IarIisus i-a zis: Prietene, pentru ce aivenit? Atunci ei, apropiindu-se, aupus mâna pe Iisus şi L-au prins.”
 7. 7. IISUS ÎNAINTEA ARHIEREILORANA ŞI CAIAFA,, Iar cei care au prins pe Iisus L-au dus laCaiafa arhiereul, unde erau adunaţicărturarii şi bătrânii.Matei 26,57,, Iar arhiereii, bătrânii şi tot sinedriulcăutau mărturie mincinoasă împotriva luiIisus, ca să-L omoare şi n-au găsit, deşiveniseră mulţi martori mincinoşi. Mai peurmă au venit doi şi au spus: Acesta a zis :Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi întrei zile să-l clădesc.”Matei 26,59-61,, Dar Iisus tăcea. Şi arhiereul I-a zis: Te jurpe Dumnezeul cel Viu să ne spui nouă deeşti Tu Hristosul, Fiul lui Dumezeu. Iisusi-a răspuns: Tu ai zis. Şi vă spun încă: Deacum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Puterii şi venind pe norii cerului.Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele,zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori?Iată, acum aţi auzit hula Lui. Ce vi se pare?Iar ei răspunzând au zis: Este vinovat demoarte.”Matei 26,63-66
 8. 8. LEPĂDAREA LUI PETRU,, Iar Petru Îl urma de departe până aajuns la curtea arhiereului şi, intrândînăuntru, şedea cu slugile ca să vadăsfârşitul.Matei 26,58,, Iar Petru şedea afară, în curte. şi oslujnică s-a apropiat de el, zicând: Şi tuerai cu Iisus Galileeanul. Dar el s-alepădat înaintea tuturor, zicând: Nu ştiuce zici. Şi ieşind el la poartă, l-a văzut altaşi a zis celor de acolo: Şi acesta era cuIisus Nazarineanul. Şi iarăşi s-a lepădatcu juramânt: Nu cunosc pe omul acesta.Iar după puţin, apropiindu-se cei cestăteau acolo, au zis lui Petru: Cuadevărat şi tu eşti dintre ei, căci şi graiultău te vădeşte. Atunci el a început a seblestema şi a se jura: Nu cunosc pe omulacesta. Şi îndată a cântat cocoşul. Şi Petruşi-a adus aminte de cuvântul Lui Iisus,care zisese: Mai înainte de a cântacocoşul, de trei ori te vei lepăda de Mine.Şi ieşind afară, a plâns cu amar.”
 9. 9. IISUS ÎNAINTEA LUI PILAT,, Şi făcându-se dimineaţă, toţi arhiereii şibătrânii poporului au ţinut sfat împotrivalui Iisus ca să-L omoare. Şi legându-L, L-audus şi L-au predat dregătorului PonţiuPilat.Matei 27,1-2,, Şi pe când stătea Pilat în scaunul dejudecată, femeia lui i-a trimis acestcuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptuluiacestuia, că mult am suferit azi, în vispentru El.”Matei 27,19,, Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisuscare se cheamă Hristos? Toţi au răspuns:Să fie răstignit.”Matei 27,22,, Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, cimai mare tulburare se face, luând apă, şi-aspălat mâinile înaintea mulţimii, zicând:Nevinovat sunt de sângele Dreptuluiacestuia. Voi veţi vedea. Iar tot poporul arăspuns şi a zis: Sângele Lui asupranoastră şi asupra copiilor noştri.”Matei 27,24-25
 10. 10. BICIUIREA MÂNTUITORULUI“ Atunci l-a eliberat peBaraba, iar pe Iisus L-abiciuit şi L-a dat să fierăstignit.”Matei 27,26
 11. 11. BATJOCORIREA DOMNULUI,, Atunci ostaşii dregătorului,ducând ei pe Iisus în pretoriu, auadunat în jurul Lui toată cohorta şi,dezbrăcându-L de hainele Lui, I-aupus o hlamidă roşie. Şi împletind ocunună de spini I-au pus-o pe cap, şiîn mâna Lui cea dreaptă, trestie; şi ,îngenunchind inaintea Lui, îşibăteau joc de El, zicând: Bucură-Te,regele iudeilor! Şi scuipând asupraLui, au luat trestia şi-L băteau pestecap.”Matei 27,27-30
 12. 12. MAHRAMA SFINTEI VERONICA,, Iar după ce L-au batjocorit, L-audezbrăcat de hlamidă, L-auîmbrăcat cu hainele Lui şi L-audus să-L răstignească.Matei 27,31Sfânta Veronica şterge cumahrama sa chipulMântuitorului.
 13. 13. SIMON CIRINEANUL DUCE CRUCEA LUI IISUS,, Şi iesind, au găsit pe un omdin Cirene, cu numele Simon;pe acesta l-au silit să ducăcrucea Lui.Matei 27,32
 14. 14. RĂSTIGNIREA DOMNULUI,, Şi venind la locul numitGolgota, care înseamnă LoculCăpăţânii, I-au dat să bea vinamestecat cu fiere; şi, gustândnu a voit să bea.”Matei 27,33-34
 15. 15. RĂSTIGNIREA LUI IISUS,, Şi erau duşi şi alţii, doi făcători derele ca să-i omoare împreună cu el.Şi când au ajuns la locul ce secheamă al Căpăţânii, L-au răstignitacolo pe El şi pe făcătorii de rele,unul de-a dreapta şi unul de-astânga.”Luca 23,32-33,, Iar unul dintre făcătorii de relerăstigniţi îl hulea zicând: Nu eşti TuHristosul? Mântuieşte-Te pe Tineînsuţi şi pe noi. Şi celalaltrăspunzând îl certa, zicând: Nu tetemi tu de Dumnezeu, că eşti înaceeaşi osândă? Şi noi, pe drept căcinoi primim cele cuvenite dupăfaptele noastre; Acesta însă nu afăcut nici un rău. Şi zicea lui Iisus:Pomeneste-mă, Doamne, când veiveni în Împărăţia Ta. Şi Iisus i-a zis:adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cuMine în rai.”Luca 23,39-43
 16. 16. MOARTEA PE CRUCE,, Şi era acum ca la ceasul al şaselea,şi întuneric s-a făcut peste totpământul până la ceasul al nouălea,când soarele s-a întunecat; iarcatapeteasma templului s-a sfâşiatpe mijloc şi Iisus, strigând cu glasmare a zis: Părinte, în mâinile Taleîncredinţez duhul Meu! Şi aceastazicând Şi-a dat duhul. “Luca 23,44-46,, Şi iată, catapeteasma templuluis-a sfâşiat în două de sus până jos,şi pământul s-a cutremurat şipietrele s-au despicat; morminteles-au deschis şi multe trupuri alesfinţilor adormiţi s-au sculat.”Matei 27,51-52,, Ci unul dintre ostaşi cu suliţa aîmpuns coasta Lui şi îndată a ieşitsânge şi apă”.Ioan 19,34
 17. 17. ARUNCAREA SORŢILOR PENTRU CĂMAŞĂ,, După ce au răstignit pe Iisus,ostaşii au luat hainele Lui şile-au făcut patru părţi, fiecăruiostaş câte o parte, şi cămaşa.Dar cămaşa era fără cusătură,de sus ţesută în întregime. Deciau zis unii către alţii: Să n-osfâşiem, ci să aruncăm sorţipentru ea, a cui să fie; ca să seîmplinească Scriptura care zice:<<Împărţit-au hainele Meleloru, şi pentru cămaşa Mea auaruncat sorţi>>. “Ioan 19,23-24
 18. 18. IOSIF CERE TRUPUL DOMNULUI DE LA PILAT,, Iar facându-se seară, avenit un om bogat dinArimateea, cu numeleIosif, care şi el era unucenic al lui Iisus. Acestaducându-se la Pilat, acerut trupul lui Iisus.Atunci Pilat a poruncitsă i se dea.”Matei 27,57-58
 19. 19. COBORÂREA DE PE CRUCE
 20. 20. PUNEREA ÎN MORMÂNT,, Şi Iosif cumpărândgiulgiu şi coborându-Lde pe cruce L-a înfăşuratîn giulgiu şi L-a pusîntr-un mormânt careera săpat în stâncă şi aprăvălit o piatră la uşămormântului.”Marcu 15,46
 21. 21. ÎNVIEREA DOMNULUI
 22. 22. FEMEILE MIRONOSIŢE,, După ce a trecut sâmbătă, când selumina de ziua întâi a săptămânii(Duminica), au venit MariaMagdalena şi cealaltă Marie ca săvadă mormântul. Şi iată, s-a făcutcutremur mare, că îngerul Domnului,coborând din cer şi venind, a prăvălitpiatra şi şedea deasupra ei. “Matei 28,1-2,, Şi de frica lui s-au cutremurat cei cepăzeau (ostaşii) şi s-au făcut ca morţi.Iar îngerul, răspunzând a zisfemeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că peIisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu esteaici; căci S-a sculat precum a zis;veniţi de vedeţi locul unde a zăcut.”Matei 28,4-6

×