που λες , είδα...(επανάληψη)

13,900 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
13,900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11,156
Actions
Shares
0
Downloads
341
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

που λες , είδα...(επανάληψη)

 1. 1. Που λεσ, είδα… (επανάλθψθ) Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
 2. 2. Ασ δοφμε τι Πω πω! Δεν είναι μάκαμε ςε αυτιν και λίγα! τθν ενότθτα! • • • • • Να περιγράφουμε πράγματα Τα επίθετα και πώσ τα χρηςιμοποιοφμε ςτισ περιγραφέσ Τισ παρομοιώςεισ Τα αντίθετα και τα ςυνώνυμα επιθέτων Να ςυγκρίνουμε με επίθετα • Να χρηςιμοποιώ ςωςτά το τον και το των • Να βάζω ςε όλουσ τουσ τφπουσ τα αρςενικά ουςιαςτικά ςε –ασ (να κλίνω αρςενικά ουςιαςτικά)
 3. 3. Ασ ςκεφτοφμε όμορφα Ασ τα δοφμε με τθ ςειρά. και ταιριαςτά επίκετα για το ουςιαςτικό αυτό!
 4. 4. Τϊρα διαλζγουμε 3 επίκετα από αυτά που βρικαμε και φτιάχνουμε παρομοιϊςεισ με αυτά! Θυμάςτεποιο λόγο τισ Και για ποια λεξοφλα χρθςιμοποιοφμε ςτισ χρθςιμοποιοφμε; παρομοιϊςεισ;
 5. 5. Φανταηόμαςτε όλοι ζνα ςπίτι. Κακενόσ το ςπίτι είναι διαφορετικό και μοναδικό. Το περιγράφουμε χρθςιμοποιϊντασ επίκετα και μερικζσ παρομοιϊςεισ. Δεν ξεχνάμε! Μικρζσ προτάςεισ και προςοχι ςτα και και και και και!!
 6. 6. Ασ παίξουμε με τα αντίκετα! Η κυρία Αντίκετθ κα ςασ δίνει επίκετα κι εςείσ πρζπει να βρείτε τα αντίκετά τουσ. Τα γράφετε ςτο τετράδιό ςασ ςε ηευγάρια π.χ. κρφοσ-ηεςτόσ. Ο κακζνασ παίηει για τον εαυτό του.
 7. 7. ακριβόσ
 8. 8. κουτό
 9. 9. φωτεινόσ
 10. 10. κλειςτι
 11. 11. δειλόσ
 12. 12. μικρι
 13. 13. Ασ παίξουμε και με τον Μετράμε πόςα βρικαμε κφριο Συνϊνυμο! Θα κάνουμε το ίδιο αλλά τϊρα πρζπει να βροφμε ςυνϊνυμα των επικζτων που κα μασ δίνει.
 14. 14. ηεςτόσ
 15. 15. πελϊριοσ
 16. 16. ίδιο
 17. 17. παχουλι
 18. 18. πραγματικό
 19. 19. ιςυχοσ
 20. 20. Μάκαμε όμωσ και να Ασ τα μετριςουμε. ςυγκρίνουμε με τα επίκετα. Ασ το κάνουμε γράφοντασ προτάςεισ. Οι εικόνεσ κα μασ βοθκιςουν.
 21. 21. Ασ βάλουμε ςτισ παρακάτω Πότε χρθςιμοποιοφμε το προτάςεισ το τον και το κακζνα; των. τον ι των
 22. 22. τον ι των
 23. 23. τον ι των
 24. 24. τον ι των
 25. 25. τον ι των
 26. 26. Τζλοσ , μάκαμε να κάνουμε μια άςκθςθ που κάνουν τα «μεγάλα» παιδιά. Μάκαμε να βάηουμε τα ουςιαςτικά ςε όλουσ τουσ τφπουσ. Δθλαδι να κλίνουμε αρςενικά ουςιαςτικά!

×