ο χειμώνας

14,023 views

Published on

Γλωσσικές δραστηριότητες΄με θέμα το χειμώνα

Published in: Education

ο χειμώνας

  1. 1. Ο χειμϊνασ είναι μια από τισ ________________ εποχζσ. Άλλεσ εποχζσ είναι __ _________________ , __ __________________ και __ _________________. Οι μινεσ του χειμϊνα είναι __ ________________________, __ ________________________ και __ __________________________. Πράγματα που ξζρω για το χειμϊνα: Βρεσ τθν οικογζνεια λζξεων του χειμϊνα. Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  2. 2. Σκζψου 10 λζξεισ ςχετικζσ με το χειμϊνα και γραψ’ τεσ μζςα ςτισ χιονονιφάδεσ. Τϊρα βάλε αυτζσ τισ λζξεισ ςε αλφαβθτικι ςειρά: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Με τθν ομάδα ςου φτιάξε μια ακροςτιχίδα. Βρείτε λζξεισ που ξεκινοφν με κάκε γράμμα από τθ λζξθ χειμϊνασ και δϊςτε τουσ οριςμοφσ. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  3. 3. Με τθν ομάδα ςου προςπάκθςε να φτιάξεισ ζνα μικρό ποίθμα με τα γράμματα του χειμϊνα. Γράψε μια μικρι ιςτορία με τίτλο «Το πρϊτο χιόνι». Οι εικόνεσ κα ςε βοθκιςουν. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  4. 4. Στο παρακάτω κρυπτόλεξο κα βρεισ 10 λζξεισ ςχετικζσ με το χειμϊνα. Κφκλωςε και βάψε τισ με γαλάηιο. Μετά γράψε τισ λζξεισ από δίπλα ςε αλφαβθτικι ςειρά. Φ Ο Μ Π Ρ Ε Λ Α Γ Κ Ε Χ Γ Ζ ΢ Α Χ Κ Α ΢ Κ Ο Λ Ι Ζ Γ Κ Λ Ψ Π ΢ Ζ Χ Β Κ Ο Χ Α Ο Σ Ζ Α Κ Ι Μ Ν Η Ν Ψ Ν Τ Ο Ψ Γ Χ Ζ Ρ Γ Θ Ι Β Σ Φ Β Ψ Ω Χ Ζ ΢ Ν Ρ Λ Χ Ι Ο Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο ΢ Μ Α ΢ Ρ Τ Ι Θ Π Ψ Χ Α Ζ Ν Χ Ψ Ω Α ΢ Δ Φ Γ Ξ Λ Ζ Εδϊ γράψε από 2 ταιριαςτά επίκετα για κάκε λζξθ. 1._______________________ 2._______________________ 3._______________________ 4.______________________ 5.______________________ 6.______________________ 7._______________________ 8._______________________ 9._______________________ 10._____________________ Χατσίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/

×