Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

χριστούγεννα στον κόσμο, μεξικό

8,652 views

Published on

περισσότερα στο http://taksiasterati.blogspot.gr

Published in: Education
 • Be the first to comment

χριστούγεννα στον κόσμο, μεξικό

 1. 1. Χριςτοφγεννα ςτον κόςμο Τρίτο ταξίδι: Μεξικό Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
 2. 2. Ραίρνουμε και πάλι το αεροπλάνο μασ για ζνα πολφ μακρφ ταξίδι. Αυτι το φορά πάμε ΜΕΞΙΚΟ!!!
 3. 3. Ασ δοφμε όμωσ ποφ είναι Στο Μεξικό μιλάνε ιςπανικά! αυτό το Μεξικό! Είμαςτε εδϊ!
 4. 4. Ο καιρόσ ςτο Μεξικό είναι πολφ διαφορετικόσ. Εκεί τϊρα ζχουν τθν αρχι του καλοκαιριοφ!
 5. 5. Αυτι είναι Ασ δοφμε τθ θ ςθμαία χϊρα! του Μεξικοφ.
 6. 6. Αφοφ είδαμε τθ χϊρα ασ δοφμε τι κάνουν τα Χριςτοφγεννα οι Μεξικάνοι!
 7. 7. Άντρεσ , γυναίκεσ και παιδιά Η γιορτινι περίοδοσ ντφνονται Ιωςιφ και Μαρία και ξεκινά ςτισκαι τα χωριά 16 γυρνάνε ςτισ πόλεισ Δεκεμβρίου με το ζκιμο προςπακϊντασ να βρουν ζνα μζροσ να μείνουν, όπωσ(Las των Λασ Ροςάδασ ζκαναν πριν απόPosadas). ο Ιωςιφ τόςα χρόνια και θ Μαρία.
 8. 8. Γυρνάνε από ςπίτι ςε ςπίτι τραγουδϊντασ τα δικά τουσ κάλαντα και κουβαλϊντασ ςυνικωσ κάποια φάτνθ.
 9. 9. Πταν βρουν ζνα μζροσ να μείνουν, το πλικοσ γιορτάηει με χαροφμενα τραγοφδια , καλό φαγθτό και ζνα παιχνίδι. Τθν πινιάτα.
 10. 10. Γιατί κζλουν να Η πινιάτα είναι ζνα αςτζρι (για τθ ςπάςουν; αυτι μζςα ςτθν Γιατί τθ γιορτι) που πινιάτα ζνα όλοι με ξφλο τθ χτυπάν κρφβονται ζνα ςωρό λιχουδιζσ με τθ ςειρά μζχρι να και παιχνιδάκια! ςπάςει.
 11. 11. Στο Μεξικό οι περιςςότερεσ οικογζνειεσ αντί για δζντρο φτιάχνουν φάτνεσ (nacimientos) χρθςιμοποιϊντασ διάφορα υλικά!
 12. 12. Αυτό το ζκιμο είναι ςχετικό με τουσ 3 μάγουσ. Ραςτορζλασ ονομάηονται οι κεατρικζσ παραςτάςεισ που παίηονται (παντοφ ςχεδόν) και δείχνουν το ταξίδι Ζνα άλλο ζκιμο του Μεξικοφ είναι των μάγων Ραςτορζλασ (Pastorelas).Στο οι για να βρουν τον Ιθςοφ. ! ταξίδι τουσ ζχουν διάφορεσ περιπζτειεσ που προκαλοφν το γζλιο των κεατϊν.
 13. 13. Η παραμονι Χριςτουγζννων ονομάηεται Νότςε Μπουζνα (noche buena). Ο κόςμοσ πθγαίνει ςτισ εκκλθςίεσ και μετά απολαμβάνει ζνα πλοφςιο δείπνο ςτο ςπίτι.
 14. 14. Εκείνο το βράδυ , αλλά και ςε όλεσ τισ γιορτζσ τα πυροτεχνιματα ζχουν τθν τιμθτικι τουσ!
 15. 15. Το αλεξανδρινό, το χριςτουγεννιάτικο φυτό, εκεί ονομάηεται όπωσ θ παραμονι Χριςτουγζννων , Νοτςε Μπουζνα. Μια ιςτορία λζει…
 16. 16. Τθν παραμονι τθσ Ρρωτοχρονιάσ ςτο Μεξικό ζχουν το ζκιμο με τα 12 ςταφφλια. Για κάκε χτφπο τθσ καμπάνασ ςτισ 12 το βράδυ όλοι τρϊνε από ζνα ςταφφλι (ζνα για κάκε μινα ,ςυνολικά 12) για να πάει καλά θ χρονιά!
 17. 17. Τα παιδιά αφινουν το Τα δϊρα ςτο Μεξικό τθν Και τα παιδιά; παποφτςι του ζξω απότα φζρνουν λίγο άχυρο για πόρτα με οι 3 μάγοι τθν Δεν παίρνουν παραμονι των Φϊτων, τισ καμιλεσ. Οι μάγοι ςτισ 5 Ιανουαρίου. δϊρα; παίρνουν το άχυρο και αφινουν το δϊρο που ηιτθςαν τα παιδιά.
 18. 18. Το φαςόλι θμζρα των Φϊτων , που Τθν αυτό ςυμβολίηει το Χριςτό ονομάηεται Ημζρα του Βαςιλιά που κρφφτθκε Reyes), φτιάχνουν κι ζνα (Dia de για να μθν τον βρει ο ψωμί που ζχουν γλυκό βαςιλιάσ Ηρϊδθσ. μζςα ζνα φαςόλι. τοποκετιςει
 19. 19. Μεγάλοπϊσ λζνε οι Μεξικανοί , αλλά Ασ βροφμε πανζμορφο το ταξίδι και ασ «Καλά Χριςτοφγεννα!» μασ ςε αυτι τθ ακοφςουμε ζνα χριςτουγεννιάτικο μακρινι χϊρα. ιςπανικά. τραγοφδι ςτα

×