Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

τοστακι 4ης ενότητας

9,974 views

Published on

επαναληπτικές δραστηριότητες και ασκήσεις στην 4η ενότητα με παιγνιώδη μορφή και με τη φιλοσοφία του τοστ! περισσότερα στο http://taksiasterati.blogspot.gr/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

τοστακι 4ης ενότητας

  1. 1. Εκτυπϊνω τόςεσ φορζσ όςεσ και οι ομάδεσ , κόβω κάκε λζξθ και μοιράηω ςε κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ από 2. Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  2. 2. Δίνω από μια λίςτα ςε κάκε ομάδα. Ηθτϊ να γράψουν όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ από ζνα ηϊο (όχι ίδια ηϊα 2 παιδιά). _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  3. 3. Δίνω τθ 2θ λίςτα και ηθτϊ να βάλουν τθ λίςτα που ζφτιαξαν ςε αλφαβθτικι ςειρά. _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  4. 4. Κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ παίρνει ζνα πινακάκι. Γράφει 3 πράγματα που βλζπει ςτθν τάξθ ςε λίςτα. Ζπειτα βάηει τισ λζξεισ ςε αλφαβθτικι ςειρά. Κακζνασ μόνοσ του. . Γράψτε μια λίςτα με πράγματα τθσ τάξθσ. Ο κακζνασ λζει ζνα. Βάλτε τθ λίςτα ςε Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  5. 5. Οδθγίεσ: Το τοςτάκι αυτό είναι ετοιμαςία πραγματικοφ τοςτ με δοκιμαςίεσ. Αντί για τθν κανονικι ατομικι δοκιμαςία ζχω βάλει και τθν πραγματικι δθμιουργία τοςτ. Ζτςι ςτθν τάξθ φροντίηω να υπάρχει ψωμί του τοςτ, φζτεσ καςζρι, γαλοποφλα, μαροφλι ι ό,τι άλλο κζλω (πάντα ςτα πλαίςια τθσ υγιεινισ διατροφισ). Κάκε δραςτθριότθτα που ολοκλθρϊνει θ ομάδα δίνει τθ δυνατότθτα ςτα μζλθ τθσ να προχωριςουν κι ζνα βιμα με τθν παραςκευι του τοςτ. Π.χ. μόλισ τελειϊςουν τθν πρϊτθ δραςτθριότθτα τθσ ορκογραφίασ (και αφοφ πάρουν το οκ), όλοι πθγαίνουν ςτον πάγκο προετοιμαςίασ και τοποκετοφν τθν πρϊτθ φζτα ψωμιοφ. Επιςτρζφουν για τθ 2 δραςτθριότθτα (δθμιουργία λίςτασ). Με τθν ολοκλιρωςθ και αυτισ πθγαίνουν πάλι ςτον πάγκο και βάηουν τυράκι κ.ο.κ. Θ τελευταία δραςτθριότθτα δίνει τθν ευκαιρία ςτα μζλθ τθσ ομάδασ να τελειϊςουν ςε διαφορετικό χρόνο ανάλογα με το πόςο γριγορα κα τα καταφζρουν. Φυςικά πριν από οποιαδιποτε επίςκεψθ ςτον πάγκο προετοιμαςίασ πρζπει να πάρουν τθν ζγκριςθ ότι όλα είναι όπωσ πρζπει. Αν κάτι δεν είναι ςωςτό πρζπει όλοι μαηί να γυρίςουν και να βρουν μόνοι τουσ το λάκοσ. Οδθγίεσ εκτφπωςθσ για 20 παιδιά: Το 1ο φφλλο 4 φορζσ κανονικι εκτφπωςθ Το 2ο φφλλο 1 φορά κανονικι εκτφπωςθ Το 3ο φφλλο 1 φορά κανονικι εκτφπωςθ Το 4ο φφλλο 7 φορζσ κανονικι εκτφπωςθ Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/

×