Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

επαναληπτικές ασκήσεις1

43,757 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

επαναληπτικές ασκήσεις1

  1. 1. Όνομα:________________ Ημερομθνία_______________________________ Διάβαςε τον παρακάτω μφκο του Αιςϊπου και απάντθςε ςτισ ερωτιςεισ. Αλεποφ και τα ςταφφλια Μια αλεποφ πειναςμζνθ είδε πάνω ς' ζνα δζντρο πλεγμζνθ μια κλθματαριά γεμάτθ χοντρά , κατακίτρινα ςταφφλια. Τα ηιλεψε και πολφ ικελε να τα δοκιμάςει, μα πϊσ ν' ανεβεί. Οι αλεποφδεσ δεν είναι γατιά, να πιάνονται με τα νφχια τουσ και ν' ανεβαίνουν όπου τουσ αρζςει. Προςπάκθςε όμωσ πολλζσ φορζσ να ανεβεί ςτο δζντρο.Πιάςτθκε από δω, πιάςτθκε από κει, τίποτα δεν κατάφερνε. Κακότανε μόνο κάτω, ςικωνε τα μάτια τθσ ςτα ςταφφλια, τα κοίταηε καλά καλά κι ο καθμόσ τθν ζτρωγε. Στο τζλοσ απελπιςμζνθ, για να παρθγορθκεί, είπε ςτον εαυτό τθσ: « Δε βαριζςαι, άγουρα είναι ακόμθ...». Διαςκευι από http://www.paidika.gr/ Ποια είναι θ θρωίδα τθσ ιςτορίασ; ______________________________________________________ Τι είδε θ αλεποφ ςε ζνα δζντρο; _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Τι ικελε να κάνει; _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Τα κατάφερε; _________________________________________________________________ Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/
  2. 2. Ήταν τα ςταφφλια άγουρα; Γιατί το είπε αυτό θ αλεποφ; _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ Πϊσ ιταν τα ςταφφλια ςτθν κλθματαριά; Βρεσ ςτο κείμενο και κφκλωςε. Τι λζει ςτο κείμενο ότι δεν μποροφν να κάνουν οι αλεποφδεσ; Βρεσ ςτο κείμενο και υπογράμμιςε. Γράφεισ το δικό ςου λεξικό. Δϊςε τισ ςθμαςίεσ ςτισ παρακάτω λζξεισ, κάνε μια ηωγραφιά και γράψε από ζνα παράδειγμα για τθν κακεμιά: ςταφφλι ______________________________ ______________________________ ___________ ______________________________ __________ ______________________________ ______________________________ ___________ αλεποφ ______________________________ __________ ______________________________ ______________________________ ___________ ______________________________ __________ ______________________________ ______________________________ ___________ Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ ______________________________
  3. 3. Συμπλιρωςε τισ προτάςεισ με τα άρκρα τον ι των. Ο βοθκόσ μαηεφει τα τετράδια _____ μακθτϊν. Όλοι χειροκρότθςαν ______ πυροςβζςτθ που ζςωςε τθ γριοφλα από τθ φωτιά. _______Απρίλθ γιορτάηουμε το Πάςχα και ______ Μάθ τθν Πρωτομαγιά. Ο Μάθσ είναι ο μινασ ______λουλουδιϊν. Ο Σοφοκλισ μάλωςε με ______Κϊςτα και προκάλεςαν τθ λφπθ _____ ςυμμακθτϊν τουσ. Ο Θθςζασ νίκθςε _____ Μινϊταυρο και ζςωςε τθ ηωι _____ νζων αγοριϊν και κοριτςιϊν. Να κυμάςαι! Τον με όμικρον για τον ζνα και των με ωμζγα για τουσ πολλοφσ. Χϊριςε ςε ςυλλαβζσ τισ λζξεισ και γράψε ςτθν παρζνκεςθ τον αρικμό των ςυλλαβϊν. Μθν ξεχνάσ τουσ κανόνεσ που μάκαμε. περίπτερο: πε – ρί – πτε – ρο (4) καλαςςινόσ:________________________________________(___) φωτεινόσ:________________________________________(___) θλιαχτίδα:________________________________________(___) ςαρανταποδαροφςα:______________________________________(___) αμμουδιά:________________________________________(___) περιςςεφω:________________________________________(___) παρατθρθτικόσ:_________________________________________(___) πριν:_______________________________(___) ζνα:________________________________(___) κόκκινο:________________________________(___) Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ Θυμιςου! Τα διπλά ςφμφωνα χωρίηονται!
  4. 4. Βρεσ ταιριαςτά επίκετα για τα παρακάτω ουςιαςτικά (τουλάχιςτον 6). Ζωγράφιςε ζνα λουλοφδι. Εδϊ περίγραψε το λουλοφδι με 2-3 προτάςεισ. Μθν ξεχνάσ! Χρθςιμοποιοφμε επίκετα και αποφεφγουμε τα πολλά «και»! ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ _____ Να κλίνεισ ςτο κίτρινο τετράδιο: ο άρχοντασ, ο κόρακασ, ο καταςκευαςτισ , ο χιμπαντηισ Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/

×