Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ετοιμασίες για το ταξίδι (1)

13,320 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ετοιμασίες για το ταξίδι (1)

 1. 1. Ετοιμαςίεσ για το ταξίδι (1) Βιβλίο ςελ. 35-38 Χατςίκου Ιωάννα http://taksiasterati.blogspot.gr/ γραφικά από http://www.mycutegraphics.com/
 2. 2. Τι κα μάκουμε ςε αυτι τθν ενότθτα;
 3. 3. Τι είχε γίνει με τουσ ιρωζσ μασ ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα; Θζλετε να δοφμε τι κα γίνει ςτθ ςυνζχεια;
 4. 4. Ξαναδιαβάηουμε μόνοι μασ το κείμενο. Γυρίηουμε ανάποδα το βιβλίο και απαντάμε ςθκώνοντασ το χεράκι μασ!
 5. 5. Τι αποφάςιςαν τα παιδιά να κάνουν; Τι ζπρεπε να κάνουν πριν το ταξίδι; Τι βρικαν ςτο τζλοσ; Θζλετε να δοφμε τι ζγραφε ςτα χαρτάκια που βρικαν;
 6. 6. Ποιεσ από αυτζσ τισ λίςτεσ πιςτεφετε ότι ζφτιαξαν οι ιρωεσ του κόμικσ; Κφκλωςζ τεσ!
 7. 7. Από ποφ το καταλάβατε;
 8. 8. Κάποιεσ λζξεισ είναι μιςοςβθςμζνεσ. Μποροφμε να τισ διορκώςουμε;
 9. 9. Εςείσ φτιάξατε ποτζ κάποια λίςτα; Για ποιο λόγο;
 10. 10. Ασ διαβάςουμε το ποίθμα για τον Φτεροπόδαρο!
 11. 11. Διαβάηουμε πάλι προςεκτικά! Γυρίςτε τα βιβλία ςασ ανάποδα. Για να δοφμε ποιοι από εμάσ κυμοφνται καλφτερα από το Γιάννθ! Φτιάξτε τθ λίςτα με τα πράγματα που ηιτθςε θ μαμά του Γιάννθ! Στισ λίςτεσ γράφουμε τθ μια λζξθ κάτω από τθν άλλθ. Δε χρειάηονται κεφαλαία , κόμματα και τελείεσ.
 12. 12. Αχ , αυτόσ ο Γιάννθσ! Ποιοσ μπορεί να μασ πει τθν περιπζτεια που ζηθςε; Γιατί δε κυμόταν ο Γιάννθσ τι ζπρεπε να πάρει; Τι ςθμαίνουν οι ςτίχοι: Όποιοσ μυαλό δεν ζχει , ζχει πόδια για να τρζχει;
 13. 13. Τι καταςτιματα κα επιςκεφτοφν τα παιδιά; Εντοπίςτε από τισ λίςτεσ του βιβλίου τι μποροφμε να αγοράςουμε από αυτά.

×